İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1981
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :65
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1981
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem.İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Hizm. Gıda San.Tic. Ltd. Şti., Vedat Dolakay Cad. No:62/3 Gaziosmanpaşa / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Baştabipliği, Fatih Mah. Vehbi Kütükçü Cad. No: 25 42600 Ilgın / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2008 / 11096
Başvuruya konu ihale:
 2008/14245 İKN|li “Genel Temizlik ve Haşereyle Mücadele Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.05.2008 tarih ve 08.11.19.0167/2008-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 06.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik ve  Haşereyle Mücadele Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem.İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Hizm. Gıda San.Tic. Ltd. Şti.’nin 01.04.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.04.2008 tarih ve 11096 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin iş ortaklıklarına ait olduğunun belirtildiği, idari şartnamenin 26 ncı maddesi ile teknik şartnamede yer alan şartlar çerçevesinde, ihaleye sunulan tekliflerin asgari işçilik bedeline ilave olarak, personele giyim eşyaları, araç ve ekipman, tıbbi atık personeli giyim eşyaları ve ilaçlama giderlerini de kapsaması gerektiği, işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamaya göre, resmi tatil fazla çalışma ücreti dahil olmak üzere asgari işçilik maliyetinin 249.232,60 YTL olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli ile asgari işçilik maliyeti arasında sadece 1.400,00 YTL fiyat farkı olduğu, bu fark ile şartnamede öngörülen giyim eşyaları, araç ve ekipman, tıbbi atık personeli giyim eşyaları ve ilaçlama harcamalarının bu kadar az bir bedelle temin edilmesinin imkansız olduğu, idareye yapmış oldukları başvuruda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ihalede öngörülen maliyetleri karşılayamayacağı, ihaleye teklif veren firmalarının hayatın olağan akışına ve piyasa gerçeklerine uygun şekilde yeniden değerlendirilmesi ve ihalenin iş ortaklıkları üzerinde bırakılmasının talep edildiği, idarenin cevabında ise, firmanın ilaçlama izin belgesinin dosyasında bulunduğu, üç kere ilaçlanacak 6.250 m2 alan için K-Otherine SC ilacı 25,00 YTL birim fiyatla toplam 75,00 YTL ve % 8 KDV ile toplam 81,00 YTL olarak teklif ettiği ve açıklamanın uygun bulunduğunun belirtildiği, firmanın ilaçlama bedelini vermiş olmasına rağmen ilaçlama işçilik gideri için teklifinde bir bedel öngörmediği, idari şartnamenin 7.1 inci maddesinin (o) bendinde hizmet süresince 3 ayda bir olarak haşerelere karşı hijyenin ilaçlama yapılacağından, “İlaçlamanın halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esaslara karşı yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilmesi; yüklenicinin halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaç uygulama izin belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından, bu izin belgesine sahip olması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip firmalara yaptırılacağı” hususunun belirtildiği, bu şekilde uygulanacak ilaçlama işinde, ilaçlama maliyetine ek olarak işçilik maliyetinin de göz önüne alınması gerektiği, bu nedenle iş ortaklıklarının, ilaçlama hizmetini halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama uygulama izin belgesine sahip alt yüklenicilere yaptıracağından, buna dair malzeme ve işçilik dahil proforma fatura sunduğu ve her bir ilaçlama için 300,00 YTL olmak üzere KDV dahil toplam 900,00 YTL bedel öngördüğü, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ilaçlama izin belgesine sahip olmasının firmaya ilaçlama için işçilik maliyeti öngörmemesi hakkını vermediği, değerlendirmenin bu kıstasa göre yapılması durumunda, ilaçlama izin belgesi sahibi firmaların bu belgeye sahip olmayan firmalara ve bu hizmeti alt yüklenicilere yaptırmak zorunda olan firmalara karşı avantajlı duruma geçtiği, bu nedenle uygulamanın Kamu İhale Kanunun temel ilkelerine aykırı olduğu, diğer taraftan ihale üzerinde bırakılan firmanın giyim eşyası proforma faturasında sunduğu özel koruyuculu turuncu elbisenin tutarının 6,00 YTL olduğu, kendilerinin ise bu giyim eşyası için piyasa rayici olan 20,00 YTL tutar öngördüğü, keza temizlikte kullanılacak araç ve ekipmanlarda da benzer durumun söz konusu olduğu, el arabasının 12,00 YTL, çizmenin 1,50 YTL, çift kovalı döner paspas arabasının 8,04 YTL, paspas arabasının 7,51 YTL tutarla temin edilmesinin mümkün olmadığı, açıklanan nedenlerle, ihalenin asgari maliyetleri karşılayan en uygun teklif veren iş ortaklıkları üzerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin adı, genel temizlik ve haşereyle mücadele hizmet alımı işi, ihale konusu işin 9 ay süre ve 36 işçi ile yaptırılacağı, işin başlama ve bitiş tarihleri 01.04.2008 – 31.12.2008 tarihi olarak belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

            “26.1. Her türlü vergi, resim, harç, ulaşım, sigorta ve sözleşme giderleri teklif fiyatına dahildir.

            26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3. Ayrıca, çalıştırılacak işçilere yol bedeli verilmeyecektir. Çalıştırılacak işçilerin yemek ihtiyaçları hizmet süresi boyunca hastanemizde çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanmaları imkanı verilecektir. İstekliler yemek ve yol giderleri için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

            Çalıştırılacak işçilere hizmet boyu süresince teknik vasıfları teknik şartnamede yazılı her bir işçiye 1 adet yazlık ve 1 adet kışlık olmak üzere iş önlüğü ve pantolonu yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacak olup, teklif fiyatına dahildir.

            Hizmet boyu süresince 10 gün resmi ve dini tatil günü tespit edildiğinden her gün 6 işçi çalıştırılacak (6x10=60gün) 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi uyarınca brüt asgari ücretten hesaplama yapılacak olup teklif fiyatına dahildir.

            Ayrıca hizmet boyu süresince sayısı ve teknik özellikleri teknik şartnamede belirtilen malzeme ve ekipman ile birlikte tıbbi atıkları taşımakla görevli personele çalışma sırasında koruyucu gözlük, maske kullanmak, çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giymek zorundadır. Belirtilen özel giysi ve ekipmanlar (6 adet maske, 6 adet koruyucu gözlük, 6 adet koruyucu turuncu elbise) firma tarafından karşılanarak ayrı bir yerde muhafaza edilecek olup teklif fiyata dahildir.

            Kurumumuz hizmet boyu süresince (3 ayda bir olmak üzere) 3 kez haşerelere karşı hijyenik ilaçlama yapılacağından bu giderlerde teklif fiyatına dahildir.

            26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

            26.5. Bu hizmet ihalesi için iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %2 olup teklif fiyatına dahildir.

            NOT: 14.10.2006 tarih ve 26319 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhaleleri Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ gereğince asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden %3 sözleşme genel gider ilave edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 2 nci maddesinde, iş kıyafetlerinin işçi başına 1 yazlık ve 1 kışlık olmak üzere hizmet süresince müteahhit tarafından verileceği belirtilmiştir.

 

            İhale konusu işin asgari işçilik maliyetinin (% 3 sözleşme gideri dahil, giyim gideri hariç) 249.232,60 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonu tarafından tüm teklifler aşırı düşük teklif olarak belirlenmiş, isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklama istenilmiştir.

 

Ak-Gül Özel Güv. Hiz. Müt. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. açıklamada bulunmamıştır.

 

Profil İnş. Nak. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasında; temizlik araç ve ekipmanları ve giyim için proforma fatura sunduğu, sunulan faturalardaki tutarlar teklif edilen tutardan düşüldüğünde geriye kalan tutarın asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, ayrıca ilaçlama için herhangi bir belge sunulmadığı,

 

Aytürk Tem. Güv. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasında; giyim için bedelsiz fatura sunduğu ve belirtilen giysilerin promosyon olarak karşılanacağının belirtildiği, tıbbi atıkları taşıyacak personel için istenen maske, koruyucu gözlük, özel koruyucu turuncu elbise için 30,40 YTL tutar öngörülmüş olmasına rağmen belgelendirilmediği, ilaçlama için 60,00 YTL bedel öngörülmüş olmasına rağmen belgelendirmediği, temizlik araç ve ekipman için bedel öngörülmediği,

 

            Ersil Tem. Taah. İnş. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasında; giyim için 127,98 YTL tutarında proforma fatura sunulduğu, diğer maliyet kalemleri arasında yer alan, ilaçlama, temizlik araç ve ekipmanı için teklifinde tutar öngörülmediği,

 

            Büner Tem. İnş. Nak. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasında;  giyim için 36,00 YTL, ilaçlama ile ilgili ekipman giyimi için 4,00 YTL, ilaçlama için 100,00 YTL, temizlik araç ve ekipmanları için 90,00 YTL tutar öngörüldüğü, tutarların proforma fatura ile belgelendirildiği,

 

            Partem Parlayan Tem. Taah. İnş. Ltd. Şti.’nin açıklamasında; giyim için (maske, gözlük, elbise) 144,00 YTL, ilaçlama için 90,00 YTL, temizlik araç ve ekipman maliyeti için bedel öngörülmesi gerekirken, stoklarında mevcut olduğunun belirtildiği ve demirbaş defteri sunulduğu,

 

Gök-Kan Tem. Otom. Gıda Taş. Ltd. Şti.’nin açıklamasında; giyim için 370,80 YTL tutar öngörülmüş olmasına rağmen belgelendirilmediği, diğer maliyet kalemleri arasında yer alan, ilaçlama, temizlik araç ve ekipmanı için teklifinde tutar öngörülmediği,

 

Gülba Tem. Zir. İlaç. Gıda Oto. Med. Teks. Taş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti – Üstün Yem. Gıda Tem. Tic. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının açıklamasında; temizlik araç ve ekipmanı için sunulan proforma faturada 1 kışlık ve 1 yazlık olmak üzere giyim gideri dahil edilerek 439,00 YTL tutar öngörüldüğü, oysa ki personel için 36 adet yazlık ve 36 adet kışlık giyim gideri öngörülmesi gerektiği, ayrıca ilaçlama için bedel öngörülmediği,

 

İhale üzerinde bırakılan Murat ATEŞ Gübre San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasında; giyim için (maske, gözlük, koruyucu elbise dahil) 498,06 YTL, temizlik araç ve ekipmanı için 820,04 YTL, ilaçlama için firmalarının haşerelere karşı mücadele izin belgesine sahip olduğundan 81,00 YTL tutarında ilaç bedeli öngörüldüğü, tutarların proforma fatura ile belgelendirildiği,

 

Piramit Mak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasında; giyim için (maske, gözlük, koruyucu elbise dahil) 540,00 YTL, ilaçlama için 225,00 YTL öngörüldüğü, tutarların porforma fatura ile belgelendirildiği, temizlik araç ve ekipman için sunmuş olduğu proforma faturada 20 adet çift kovalı döner paspas, 3 adet el arabası ve 15 takım paspas arabasına ait bedel öngörmediği,

 

Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Hizm. Gıda San.Tic. Ltd. Şti. – Çisem Par. Buj. Hed. Eşya Turz. Tem. Teks. Bilg. Sis. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının açıklamasında; giyim için 576,00 YTL, tıbbi atık özel giysi ve ekipmanı için 165,00 YTL temizlik araç ve ekipmanı için 1.095,00 YTL, ilaçlama için 900,00 YTL tutar öngörüldüğü, tutarların proforma fatura ile belgelendirildiği,

 

Servissan Bil. Tem. Oto Yem. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasında; giyim için (maske, gözlük, koruyucu elbise dahil) 1.434,00 YTL, temizlik araç ve ekipmanı için 1.324,00 YTL, ilaçlama için 300,00 YTL tutar öngörüldüğü, proforma fatura ile belgelendirildiği,

 

Türkeli Tem. Gıda Güv. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasında; açıklamasında; giyim için 144,00 YTL, temizlik araç ve ekipmanı için 1.300,00 YTL, ilaçlama için 210,00 YTL tutar öngörüldüğü, sunulan proforma faturalarda ayrıntılı açıklamalara yer verilmediği,

 

Dörtel Tem. Otom. Sağ. İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Şti.’nin açıklamasında; giyim için (maske, gözlük, koruyucu elbise dahil) 1.380,24 YTL, temizlik araç ve ekipmanı için 4.510,40 YTL, ilaçlama için 300,00 YTL tutar öngörüldüğü, tutarların proforma fatura ile belgelendirildiği,

 

Görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;              

            “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Anılan mevzuat hükümleri uyarınca yapılan inceleme neticesinde; ihale komisyonunca açıklamaları uygun bulunmayıp teklifi değerlendirme dışı bırakılan, Profil İnş. Nak. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti., Aytürk Tem. Güv. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Ersil Tem. Taah. İnş. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti., Partem Parlayan Tem. Taah. İnş. Ltd. Şti., Gök-Kan Tem. Otom. Gıda Taş. Ltd. Şti., Gülba Tem. Zir. İlaç. Gıda Oto. Med. Teks. Taş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti – Üstün Yem. Gıda Tem. Tic. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Piramit Mak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamalarının uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olduğu, Büner Tem. İnş. Nak. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Türkeli Tem. Gıda Güv. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamalarında teklif fiyata dahil edilmesi gereken maliyet kalemleri arasında yer alan giyim, ilaçlama ve temizlik araç ve ekipmanı için öngörülen tutarların proforma fatura ile belgelendirildiğinden, anılan isteklilerin açıklamalarının uygun bulunarak, tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama uygulama izin belgesinin, bu belgeye sahip firmalara avantajlı koşul sağlaması uygun görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, teklifleri değerlendirme dışı bırakılan Büner Tem. İnş. Nak. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Türkeli Tem. Gıda Güv. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınarak, bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul