İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1982
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :66
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1982
Şikayetçi:
 Zengi Tem. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulv. Şube Sok. Kilim İşmerkezi No:1 K :1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Büyükşehir Belediyesi Aski Genel Müdürlüğü, Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No:16 01120 Seyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.04.2008 / 11457
Başvuruya konu ihale:
 2008/35576 İhale Kayıt Numaralı “Seyhan ve Yüreğir Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletme ve Bakım Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.05.2008 tarih ve 08.11.82.0167/2008-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Büyükşehir Belediyesi Aski Genel Müdürlüğü tarafından 12.05.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Seyhan ve Yüreğir Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletme ve Bakım Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zengi Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin  21.04.2008 tarih ve 11457 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.04.2008 tarihli dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale ilanının 4.4 üncü maddesinde, “Bu ihalede benzer iş olarak, en az 1 adet 150.000 m3/gün kapasiteli kentsel biyolojik atıksu arıtma tesisinin en az 450 gün süre ile işletme ve bakım hizmet işleri yapmış olmak”  şeklinde yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun temel ilkelerinden olan rekabet ilkesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Kurulun 28.04.2008 tarih ve 2008/ AK.H-1182.1 sayılı kararı ile iddiaların incelemesine geçilmesine karar verilmesi üzerine, başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale onay belgesinde ve ihale ilanının 2 nci maddesinin (a) bendinde ihale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı; 227.000 m3/gün kapasiteli Seyhan ve 128.000 m3/gün kapasiteli Yüreğir atıksu arıtma tesislerinin işletme ve bakım ile ilgili tüm hizmet işlerinin yapılması olarak tanımlanmıştır.

 

             İhale ilanının 4.4 üncü maddesinde, “Bu ihalede benzer iş olarak, en az 1 adet 150.000 m3/gün kapasiteli kentsel biyolojik atıksu arıtma tesisinin en az 450 gün süre ile işletme ve bakım hizmet işleri yapmış olmak” şeklinde düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin (b) bendinin 2 nolu alt bendinde; hizmet alımı ihalelerinde ihaleye katılacak olan isteklilerin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesine ilişkin olarak, kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az %70’i oranında, gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde;

“Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesi ile iş denetleme ve iş yönetme belgesidir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

İlk defa gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda, daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının oluşmayacağı hizmet alımı ihalelerinde, idareler iş deneyimi aramayabilir.

İhale komisyonları, iş deneyimi olarak ibraz edilen belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece, ihale ilanında düzenlenen benzer iş tanımında yukarıda belirtilen düzenlemelerin öngörmediği biçimde iş deneyim belgesi istenerek iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterinin belli büyüklükte ve belirli sürede iş yapma koşuluna bağlanmış olması, anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Sonuç olarak, mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler nedeniyle ihalenin iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda ihalenin iptali kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…bu nedenlerle ihaleye ilişkin idarece yapılan işlemlerin ve alınan kararın düzeltilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmış olmakla birlikte….” kısmına katılmıyorum. Çünkü;  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı ilgili idareye aittir.

 

                                      

             

Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler nedeniyle ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılığın, değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa, inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı’na  bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul