İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1983
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :68
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1983
Şikayetçi:
 Artaş Tem. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sofular Mah. Horhor Cad. Çelebi Hamam Sok. No:9/1 Fatih / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.04.2008 / 9527
Başvuruya konu ihale:
 2008/41549 İKN|li “Çevre Temizliği, Çöp Toplama ve Taşıma Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.05.2008 tarih ve 08.09.50.0167/2008-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 31.03.2008 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Çevre Temizliği, Çöp Toplama ve Taşıma Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Artaş Tem. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin  02.04.2008 tarih ve 9527 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.04.2008 tarihli dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Davetiye gönderilen firmaların ihale konusu işi yapacak yeterliğe sahip olmadığı,

 

2) İhaleye tek firmanın teklif verdiği, yeterli rekabet koşullarının oluşmadığı,

 

3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin yeterli miktarda makine ekipmana sahip olmadığı, iş deneyim belgesinin çöp toplama ve taşıma işine ait olmadığı,

 

4) 20.03.2008 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan ihaleye kendilerinin davet edildiği, firmalarının ihaleye katılmadığı, söz konusu ihalenin belirtilmeyen nedenlerden dolayı iptal edildiği, 28.03.3008 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan başvuru konusu ihaleye katılmak için davetiye gönderilmesi faks ile istenilmiş olmasına rağmen, idare tarafından ihaleye davet edilmedikleri,

 

5) Yeterli rekabet ortamı oluşturulmadan aylık 605.000,00 YTL tutarında, 4 aylık toplam tutar 2.420.000,00 YTL ile Mis Temizlik firmasına ihale edildiği, halbuki yapılan ihaledeki tutarın 575.000,00 YTL olduğu, yapılan ihalede kamu yararı gözetilmediği ve ihalenin usulüne uygun olarak yapılmadığı, ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamunun zarara uğratıldığı,

 

İvedilik kararı olması nedeniyle ayni gün sözleşme imzalandığı, yapılan ihale işlemlerinin usulüne uygun olmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Kurulun 07.04.2008 tarih ve 2008/ AK.H-950.1 sayılı kararı ile iddiaların incelemesine geçilmesine karar verilmesi üzerine, başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

           

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Pazarlık usulü ile ihale edilen hizmet alımlarının ihale dokümanında isteklilerin yeterliğinin tespiti için belirlenen değerlendirme kriterlerine yer verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Pazarlık usulü ile ihale edilen hizmet alımlarında, uygulanacak tip idari şartnamenin 14 üncü maddesinde yeterlik başvurusu için gerekli belgelerin sayıldığı, isteklilerin idari şartnamede yer alan yeterlik başvurusu kapsamındaki belgeleri sunmaları gerektiği, isteklilerin yeterli olup olmadığının yeterlik başvurusu sonucunda yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

            Pazarlık usulü ile ihale edilen hizmet alımlarında isteklilerin yeterli olup olmadığı, yeterlik başvurusu sonucunda belirlenecek ise de, süreklik arz eden ve sürdürülmesi zorunlu olan hizmet alımlarında, idareler tarafından ihalenin sağlıklı sonuçlandırılması için, ihalelere sektörde faaliyet gösteren firmaların davet edilmesi gerekmektedir.

 

            Söz konusu ihaleye 3 (üç) firmanın davet edildiği, 1 (bir) firmanın doküman satın aldığı ve ihaleye teklif verdiği görülmüştür. Bu nedenle ihaleye davet edilen firmalardan ikisinin yeterli olup olmadığı yönünde bir değerlendirmenin yapılamadığı, diğer firmanın ise yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda ihale komisyonu tarafından yeterli olduğu görülmüştür.

 

            Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Pazarlık Usulü” başlıklı 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “(b), (c), ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu ihaleye 3 üç isteklinin davet edildiği, bir isteklinin teklif verdiği görülmüştür.

 

İdare tarafından, 27.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile ihale edilen işe, Asya Lojistik Ltd. Şti., Ebru Güvenlik Med. ve Temizlik İnş. Turz. Gıda Peyzaj Taşıma A.Ş. ve Mis Tem. İnş. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif verdiği, 3 (üç) isteklinin de teklifinin geçerli teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Her ne kadar, başvuru konusu ihaleye anılan Kanun hükmüne uygun olarak, 3 (üç) isteklinin davet edildiği anlaşılmakta ise de, idare tarafından açık ihale usulü ile ihale edilen ve geçerli teklif olarak belirlenen diğer iki isteklinin de ihaleye davet edilmemiş olmasının, ihaleye davet edilen diğer iki isteklinin bu sektörde faaliyette bulunup bulunmadığının, idarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturulması gerekmektedir.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

          

            İdari şartnamenin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 14.3.3 üncü maddesinde, araçlarda kendi malı olma şartı aranmayacağı, ihaleye katılacak olan firmaların araçlar için taahhütname vermelerinin yeterli olacağı belirtilmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından, makine ve diğer ekipmanlara ilişkin noter onaylı taahhütname sunulduğu görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin 14.4 üncü maddesinde, çevre temizliği, çöp toplama ve çöp taşıma işi ile belediyelerin umuma ait park ve bahçelerinin temizlik ve bakım işlerinden herhangi birini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekliye ait iş deneyim belgesinin, Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, park ve yeşil alanların bakım, onarım ve korunması işine ait olduğu, belge tutarının idari şartnamenin 14.3.1 inci maddesinde istenilen 500.000,00 YTL’lik tutarı karşıladığı  görülmüştür.

 

            Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin, kendisinin de ifade ettiği gibi bir önceki ihaleye davet edilmiş olmasına rağmen ihaleye katılmadığı dikkate alındığında, söz konusu ihaleye davet edilmesi hususu idarenin takdir yetkisinde görülmüştür.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare tarafından, 27.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile ihale edilen 20 ay süreli işe, ihaleye katılan isteklilerden, Asya Lojistik Ltd. Şti.’nin 10.480.000,00 YTL, Ebru Güvenlik Med. ve Temizlik İnş. Turz. Gıda Peyzaj Taşıma A.Ş.’nin 11.825.000,00 YTL, Mis Tem. İnş. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.900.000,00 YTL fiyat teklif verdiği  görülmüştür.

 

Kamu İhale Kurulunun 31.03.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1381 sayılı kararında; “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine” karar verilmiş,  ihaleye 10.480.000,00 YTL teklif veren Asya Lojistik Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu belirlenmiştir. Anılan kurul kararı ve ihaleye verilen diğer tekliflere göre, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen tutarın uygun olduğu görülmekte ise de, her ihalenin kendi içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, idarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 Sayılı Kanunun  “Pazarlık Usulü” başlıklı 21 nci maddesi ;

    “(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.

            İlân yapılacak hallerde, ilânda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilân yapılan gerekse ilân yapılmayan hallerde, sadece idare tarafından 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılır.

            (a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

 

            (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir” şeklindedir.

 

             Bahse konu iş Kanunun 21 maddesi (b) bendi hükmüne göre ihaleye çıkarılmış olup, ihale sürecinin mevzuat hükümlerine  uygun olarak işletildiği görülmüştür.

 

            Kurumca yapılan inceleme sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen bedelin uygun bulunduğu da göz önüne alındığında şikayet başvurusu sahibinin iddialarının uygun bulunmadığı yönündeki görüşümüzle Kurul Çoğunluğunun “soruşturulmak üzere konunun , İdarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi “ kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul