İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1985
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :70
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1985
Şikayetçi:
 Merdan Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Temizlik Turizm San. ve Dış Tic. A.Ş., Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A 4 Blok No: 4 – İkitelli - Küçükçekmece/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Darülaceze Cad. No: 25 – Okmeydanı - Şişli/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.04.2008 / 11982
Başvuruya konu ihale:
 2008/2938 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009-2010 Mali Yılı 34 Aylık (01.03.2008-31.12.2010) 266 Kişi İle Veri Hazırlama ve Kontrol İş” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.05.2008 tarih ve 08.12.37.0165/2008-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 25.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009-2010 Mali Yılı 34 Aylık (01.03.2008-31.12.2010) 266 Kişi İle Veri Hazırlama ve Kontrol İş” ihalesine ilişkin olarak Merdan Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Temizlik Turizm San. ve Dış Tic. A.Ş.’nin 03.04.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.04.2008 tarih ve 11982 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale ilanının “Diğer Hususlar” başlığı altında ve idari şartnamenin 7.2.3 maddesinde yer verilen; “İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl kabul edilir ve bu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadar ki belgeler dikkate alınarak, belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu gelir tabloları itibariyle yeterlilik şartının sağlanmaması halinde ise, iki önceki yıl , ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl kabul edilmek üzere son altı yıla kadar ki belgeler sunulabilir ve bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” düzenlemesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle ihalenin idarece iptal edildiği ancak bu hususun tek başına ihalenin iptali için yeterli bir gerekçe olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının isteklinin iş hacmini gösteren belgeleri düzenleyen 4.2.3 üncü maddesinde; “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 9’undan, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 6’sından az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” düzenlemesine,

 

Diğer Hususlar başlıklı bölümünde ilanın 4.2.3 üncü maddesine ek olarak; “İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl kabul edilir ve bu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadar ki belgeler dikkate alınarak, belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu gelir tabloları itibariyle yeterlilik şartının sağlanmaması halinde ise, iki önceki yıl , ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl kabul edilmek üzere son altı yıla kadar ki belgeler sunulabilir ve bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” düzenlemesine,

 

İdari şartnamenin isteklinin iş hacmini gösteren belgeleri düzenleyen 7.2.3 üncü maddesinde ise; “İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defeteri özeti ile belgelendirilir.

 

Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 9’undan, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 6’sından az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl kabul edilir ve bu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadar ki belgeler dikkate alınarak, belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu gelir tabloları itibariyle yeterlilik şartının sağlanmaması halinde ise, iki önceki yıl , ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl kabul edilmek üzere son altı yıla kadar ki belgeler sunulabilir ve bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” düzenlemesine,

 

Yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde, isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin istenebileceği hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde; “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

 

Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

 

Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın gelir tablosu ile üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır...” hükmü yer almaktadır.

 

Erko Sosyal Hizmetler Bilgisayar Gıda Medikal Turizm İnşaat Madencilik San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. 10.03.2008 tarihinde idare kayıtlarına giren 07.03.2008 tarihli dilekçe ile idari şartnamenin teklif fiyata dahil edilecek masrafları düzenleyen 26 ncı maddesinde yer alan düzenleme ile iş hacmini gösteren belgeleri düzenleyen 7.2.3 üncü maddesinin ihale mevzuatına aykırı olduğu iddiası ile şikayette bulunmuştur. Şikayet üzerine ihale komisyonu başkanı tarafından yapılan inceleme sonucunda, 10.03.2008 tarihli yazı ile idari şartnamenin 7.2.3 üncü maddesinde yer verilen “İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl kabul edilir ve bu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadar ki belgeler dikkate alınarak, belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu gelir tabloları itibariyle yeterlilik şartının sağlanmaması halinde ise, iki önceki yıl , ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl kabul edilmek üzere son altı yıla kadar ki belgeler sunulabilir ve bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” düzenlemesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

İhale komisyonunun 12.03.2008 tarihli kararı ile de aynı gerekçelerle ihalenin iptaline karar verilmiş ve ihale yetkilisinin 13.03.2008 tarihli onayı ile ihalenin iptali kararı kesinleşmiştir. Kesinleşen ihale kararı posta yoluyla isteklilere bildirilmiş ayrıca şikayete cevap olarak ihalenin iptal edildiği 14.03.2008 tarihli yazı ile Erko Sosyal Hizmetler Bilgisayar Gıda Medikal Turizm İnşaat Madencilik San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ne bildirilmiştir.

 

Başvuru sahibi 25.03.2008 tarihli yazı ile idareden ihalenin iptal gerekçesinin bildirilmesini istemiş, idare de 28.03.2008 tarihli yazı ile ihalenin yukarıda belirtilen gerekçe ile iptal edildiğini başvuru sahibine bildirmiştir.

 

Diğer yandan idare, RST Metal Oto Mut. Gıda Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., A-Kaya Tem. Nak. İnş. Yem. Ürt. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti., Zengin Tem. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Pramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bahar Temizlik ve Mirzabey İnş. Tem. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularına cevaben, idari şartnamenin 7.2.3 üncü maddesinde yer verilen düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edildiğini başvuru sahiplerine bildirmiştir.

 

İhale 25.02.2008 tarihinde yapılmıştır. İdari şartnamenin 7.2.3 üncü maddesinde yer verilen “İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl kabul edilir ve bu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadar ki belgeler dikkate alınarak, belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu gelir tabloları itibariyle yeterlilik şartının sağlanmaması halinde ise, iki önceki yıl , ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl kabul edilmek üzere son altı yıla kadar ki belgeler sunulabilir ve bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” düzenlemesi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde yer alan; “İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın gelir tablosu ile üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır...”  hükmü ile karşılaştırıldığında idari şartnamede yer alan söz konusu düzenlemenin Yönetmelikte yer alan düzenlemeye aykırı olduğu görülmektedir. Bu durumda ihale komisyonunca ihalenin, idari şartnamede yer alan düzenlemenin Yönetmelik hükmüne aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesinde ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul