En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1986
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :71
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1986
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş. Atatürk Caddesi No: 380 K 7 Alsancak / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Devlet Hastanesi Başhekimliği Saraylar Mah. Karaoğlanoğlu Cad. DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2008 / 9890
Başvuruya konu ihale:
 2008/2605 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılı 5 Kişi İle 21 Aylık ( HBYS ) Tam Otomasyon Bilgisayar Hizmeti Alımı ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2008 tarih ve 08.0982.0148/2008-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 08.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan "2008-2009 Yılı 5 Kişi İle 21 Aylık ( HBYS ) Tam Otomasyon Bilgisayar Hizmeti  Alımı " ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş.’nin 14.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.04.2008 tarih ve 9890 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Firmalarının demostrasyonu karşılamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı ancak ihale komisyonu dışında hastanede görevli personelin ve veri operatörlerinin de dahil edilerek ayrı bir komisyon kurulduğu, ihale komisyonu dışında oluşturulan demo komisyonunun mevzuata aykırı bulunduğu,

 

            2) İdari şartnamede istenilen TS 12498 standardının kalktığı,

 

            3) İhale üzerinde bırakılan firmanın demostrasyon sürecinin ve teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesinin şartname hükümlerine uygun bulunmadığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın teknik şartnamenin 3.1.16 ile 3.1.17 nci maddelerine uygunluğunun denetlenmesinin teknik şartnameye aykırı gerçekleştiği,

 

            4) İhale üzerinde bırakılan firmanın teknik şartnamenin 12.25 inci maddesinde istenilen, yönetici/istatistik bilgilendirme modülüne sahip olmadığı,

 

             İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak; 

 

10.03.2008 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi firmanın idari şartnamenin diğer hususlar bölümündeki şartları yerine getirmediği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin diğer hususlar bölümünde; ” firmanın yapacağı tanıtım (demo) sonunda muayene komisyonundan yeterlilik alması zorunludur. Tekliflerin değerlendirilmesinde, önerilen yazılım ve / veya donanımın teknik nitelik hastane ihtiyaçlarını karşılama düzeyi ele alınacaktır. Belge değerlendirmeleri sonucunda eksik belgesi bulunmayan ve en düşük fiyatı veren yüklenici firmadan başlamak üzere demo yapılacaktır. Demo, hastanemiz toplantı salonunda, komisyon huzurunda, en düşük fiyat avantajına göre firmalar sıralanarak ihaleden sonraki ilk iş gününden itibaren saat 10:00 da başlamak üzere her demoya iki gün verilecektir. Demoya katılacak firmalara günleri tebliğ edilecektir. Demo için gelen istekliler teknik şartnamede istenilen tüm özellikleri gösterebilmek amacıyla tam teçhizatlı olarak hazır bulunmak zorundadır. İdare demo için ihale komisyonu üyelerinden oluşan teknik bir heyet kuracak bu heyet tüm modüllerin işlevlerini kontrol edecektir . …’’düzenlemesi yapılmıştır.

 

Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 18.09.2007 tarih ve 2007/82 sayılı Genelgesinde bilgi sistemi ihalelerinde demo istenilebileceği ancak demonstrasyon istenmesi halinde ne ile, nerede, nasıl, ne zaman yapılacağına, demonstrasyon sırasında bakılacak parametrelerin ana hatlarının neler olacağı ve demonstrasyon sonrasında nelere karar verileceğine dair açık, anlaşılır hükümlerin yer alması gerektiği öngörülmüştür.

 

Birim Bilgi Tek. Tic. A.Ş. hakkında, teknik şartnamedeki bazı maddelerin cevaplanamadığına dair 29.02.2008 tarihli tutanak tutulduğu, tutanağın altında; Operatör Gültekin Övet, Tıbbi teknisyen Zühal Lüleci, Dr. İsmail Paksoy, Müd. Yrd. Ayşe Bilginan , Dr. İbrahim Ethem Çövüt, ile firma temsilcisi Birol Maçkalı olmak üzere altı kişinin imzasının bulunduğu görülmüştür.

 

İhale komisyonunun oluşumuna bakıldığında; asil üyelerin, tutanağın altında imzası bulunan üyeler ile aynı olduğu, tüm üyelerin imzalarını taşıyan bir  tutanak tutulduğu, demonstrasyon sırasında teknik şartnameye göre değerlendirme yapıldığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin ihale komisyonu dışında bir komisyon kurularak demonstrasyon işleminin yapıldığına ilişkin iddiaları uygun bulunmamıştır.

 

             2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Söz konusu iddia dokümana ilişkin olduğundan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtildiği üzere teklif sunulduktan sonra dokümana yönelik şikayet başvurusunda bulunulamayacağından, iddia incelemesi kapsamında inceleme yapılmıştır. 

 

            İdari şartnamenin 7.3.2 nci “Kapasite, araştırma- geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler’’ başlığı altında; “-Yetkili servisler- bilgisayar ve / veya çevre birimleri için kurallara ait TS 12498 belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti…’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Yetkili servisler- bilgisayar ve / veya çevre birimleri için kurallara ait TS 12498 belgesi yürürlükten kalkmakla birlikte, standart yeni adı olan “TS12498 Yetkili servisler- bilgisayar ve çevre birimleri için kurallar’’ adı ile yürürlükte bulunmaktadır.

 

            Düzenlemede standardın adına ilişkin ve/veya bölümünde sehven hata yapıldığı, bununla birlikte standart belge numarası da doğru biçimde verildiğinden, idarece kastedilen belgenin anlaşılabildiği başvuru sahibince standarda ilişkin belgenin de sunulduğu, bu haliyle isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            08.02.2008 tarihinde ihaleye 6 firmanın teklif sunduğu, firmaların belgelerinde eksiklik olmadığına dair tutanak tutulduktan sonra idari şartnamenin 55 inci maddesinde de belirtildiği üzere 15.02.2008 tarihinde bütün firmalara elden yapılan tebligat ile en düşük teklifi sunan firmadan başlamak üzere gün ve saat de belirtilerek demo için bildirim yapıldığı görülmüştür.

 

            İhale üzerinde bırakılan firma için demo gününün (21-22).02.2008 tarihleri olarak belirlendiği, belirlenen tarihte firmanın teknik şartnamede yer alan tüm modüller ve maddelere uygun olduğunun anlaşıldığına dair ihale komisyonu üyelerinin imzaladığı tutanak tutulduğu tespit edilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 3.1.16 ncı maddesinde; ” Randevu; doğrudan başvuru, telefon, SMS ve robot üzerinden yapılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. İnternet sitesi üzerinden alınacak randevulardan mobil imzaya sahip bir hasta mobil imzasını kullanarak randevu alabilmelidir. İstekliler, demoda en az bir gsm operatörü aracığı ile mobil imza randevu alınabildiğini göstermelidir.’’,

 

            Anılan Şartnamenin 3.1.17 nci maddesinde ise; “Uygulama, mobil el cihazlarını (tablet PC, PDA v.b) desteklemelidir ve demoda istekli firma bu çalışmalarını gösterebilmelidir. İlgili mobil cihazlar üzerinden hasta tetkiki istenebilmeli, order girebilmelidir.’’

 

            düzenlemeleri yapılmıştır.

 

İstekliler tarafından teklif edilen ihale konusu hizmetin teknik şartnameye uygun olup olmadığına ilişkin taahhütnamenin sunulması, tekliflerin geçerli kabul edilmesi için yeterli olacaktır. Teklif edilen hizmetin ihtiyaçlara ne ölçüde cevap verdiği ya da teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususu ise ancak demonstrasyon sonucu tespit edilebilecektir. İhale komisyonunca, ihale üzerinde bırakılan firmanın teknik şartnamedeki koşulları sağladığına ilişkin tutanak bulunmaktadır. Başvuru sahibinin iddiasını destekler nitelikte herhangi bir bilgi - belgeye ihale işlem dosyası içerisinde rastlanılmadığından iddia yerinde bulunmamıştır.

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

           

            Teknik şartnamenin 12.25 inci maddesinde; “Yönetici/istatistik bilgilendirme modülü’’ istenilmiştir.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinden iddiayı doğrular nitelikte bir bilgi - belgeye rastlanılmamıştır. İdare iddiaya ilişkin cevabında, modülün demo esnasında ihale komisyonu üyeleri tarafından görüldüğünü belirtmektedir. Yukarıda da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere ihale komisyonu demo sonucunda ihale üzerinde bırakılan firmanın teknik şartnameye uygun bulunduğuna dair karar vermiş, karar ihale yetkilisince de onaylanmıştır. Firma tarafından teklif edilen ihale konusu hizmetin teknik şartnameye uygun olduğuna ilişkin taahhütname de sunulmuştur. Bu gerekçeler ile başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihaleye 6 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerden 1 adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk  kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul