İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1987
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :72
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1987
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı Fevzipaşa Mahallesi No: 4 06050 Ulus Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.04.2008 / 225.1
Başvuruya konu ihale:
 2007/169129 İhale Kayıt Numaralı “DÖSSİMM, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinin Özel Güvenlik ve Koruma İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2008 tarih ve 08.0948.0148/2008-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nce 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “DÖSSİMM, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinin Özel Güvenlik ve Koruma İşi ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibinin  01.04.2008 tarih ve 225.1 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan Başkanlık istemine konu dilekçe üzerine, 07.04.2008 tarih ve 2008/AK.H-948.1 sayılı Kurul kararıyla iddiaların incelenmesine geçildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İddiaların uygun  bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 26 kişilik 24 ay sürecek güvenlik ihalesinde; firmalar ile anlaşma sağlanarak ihalenin 1.901.760 YTL ye ihale edildiği,işin gerçek değerinin ise bu rakamın dörtte biri kadar olduğu iddialarına yer verilmiştir.

         

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde, aylık 26 gün üzerinden yol bedelinin brüt 4,40 YTL, yemek bedelinin 5,09 YTL. olduğu,

           

            Asgari ücretin %10 fazlası üzerinden çalışacak personele ücret ödeneceği,

           

            Giyimin ayni olduğu, sigorta risk prim oranının % 1,5 üzerinden hesaplanacağı, ulusal ve dini bayram günlerinde 24 tatil günü x 12 personel olmak üzere 288 vardiya işçi ücretinin 4857 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince ödeneceği belirlemeleri yapılmıştır.

 

            Yapılan hesaplamada, asgari işçilik maliyetinin özel güvenlik mali sorumluluk sigortası, giyim ve diğer giderler hariç olmak üzere 698.359,28 YTL. olduğu tespit edilmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli ile idare arasında 31.12.2007 tarihinde 870.972,00 bedelle sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            Bu durumda, iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan gerekçelerle;

 

İddiaların uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerden 2 adedinin geçerli olduğu ve geçerli tekliflerin tamamının yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler nedeniyle ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından, tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa, inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bildirilmesine karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

                          

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi tarafından “DÖSİMM, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinin Özel güvenlik ve Koruma İşi”nin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 03.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye üç (3) isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 876.096.00 YTL olan ihalede;

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak 870.972,00 YTL bedeli teklif eden Üner Güv. Ltd. Şti. olarak belirlendiği,

 

İtiraza konu ihaleye 3 isteklinin katıldığı, ihale üzerinde kalan istekliden başka tek geçerli teklifin olduğu ve bu teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, geçerli teklifin ise yaklaşık maliyete yakın olması dikkate alındığında; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “Temel İlkeler” başlığı altında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

İdarelerin bu kanuna göre yapılacak ihalelerde yukarıda zikredilen Kanunun 5 inci maddesinde; “idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde.…rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde ifade edilen “temel ilkeye” uygun bir şekilde ihaleyi sonuçlandırması gerekmektedir. Söz konusu ihalede Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “Temel İlkeler”in ihlal edildiği, gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin oluşmaması sebebiyle ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul