İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1989
  • Toplantı No: 2008/ 26
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/ 26
Gündem No :75
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1989
Şikayetçi:
 Dr. Faruk Laboratuvar ve Bilişim Teknolojileri B.İşlem Yemek Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı No: 65/17 Maltepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı, 67100 İncivez / ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.04.2008 / 9712
Başvuruya konu ihale:
 2008/7919 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Yapımı, Servisi ve Servis Sonrası Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.05.2008 tarih ve 08.09.62.0110/2008-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı’nca 07.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Yapımı, Servisi ve Servis Sonrası Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dr. Faruk Laboratuvar ve Bilişim Teknolojileri B.İşlem Yemek Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 13.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.04.2008 tarih ve 9712 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)Teknik şartnamenin “V. Müteahhit Firmanın Yükümlülükleri” başlığının 23 üncü maddesinde yer alan düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

2) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinin 1 inci bendinde; "ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi …teklif fiyata dahildir." düzenlemesi yapılmasına rağmen, idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerini belirtmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “V. Müteahhit Firmanın Yükümlülükleri” başlıklı 23 üncü maddesinde; "İdarece müteahhit firmaya teslim edilen demirbaşlar, makineler, buzdolabı araç ve gereçler dışında idarece gerek görülen mutfak demirbaşları, makineleri, mutfak yemek demirbaş malzemeleri, servis araba ve kaplan, su ısıtma, pişirme ve servis teçhizatı, buzdolapları müteahhit firma tarafından karşılanacaktır. İdarenin bu konudaki yazılı bildirimden itibaren 5 iş günü içinde firmaca, bahsi geçen malzemeler alınacak ve idareye bilgi verilecektir. İdarenin beğenmediği kalite nicelik ve nitelikteki demirbaş malzeme ve teçhizat müteahhit firma tarafından geri iade edilecektir. Taraflar bu maddedeki hususları şimdiden kabul ve taahhüt ederler müteahhit firma idarenin yazılı ihtarına rağmen bu maddede yazılı taahhüdü yerine getirmez ise cezai işlem uygulanır. Müteahhit firma şimdiden bu madde hükmünü kabul ve taahhüt eder." düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu iddia ile ilgili olarak yapılan inceleme neticesinde, teknik şartnamenin “V. Müteahhit Firmanın Yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinde ise, müteahhit firma tarafından karşılanacak malzemelerin belirtildiği, aynı başlık altındaki 23 üncü maddede yapılan açıklamanın mevzuata aykırılık teşkil etmediği gibi tekliflerin oluşturulmasında belirsizliğe de yol açmadığı, dolayısıyla, her iki açıklamanın birbirini tamamladığı, rekabet unsurunu ortadan kaldırmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinin 1 inci bendinde; "ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi …teklif fiyata dahildir." düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinde, “İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

 

Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.

Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir….” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yapılan inceleme sonucunda, sözleşme tasarısında herhangi bir sigorta yaptırılması istenilmediğinden, sigorta türü ve teminat limitinin de belirtilmediği, idari şartname ve sözleşme tasarısında yapılan düzenlemenin zarar doğması ihtimaline karşı yapıldığı anlaşılmış olup, idare tarafından yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul