İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-199
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-199 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 12.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-1990 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :96
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-199
Şikayetçi:
 Dr.Adnan Alptekin Röntgen-Ultrason-Mamografi Kemik Dansitometri, Numune ve Askeri Hastaneleri Karşısı Yılmaz Apt. (Gülhane Ecz. Üstü) K: 1 D: 3 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Yenibaraj Mah. H.Ömer Sabancı Cad. Seyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2007 / 36794
Başvuruya konu ihale:
 2007/152240 İhale Kayıt Numaralı “Görüntüleme Tetkik Sonuç Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.01.2008 tarih ve 08.23.23.0148/2008-73E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 16.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Görüntüleme Tetkik Sonuç Hizmeti Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Dr. Adnan Alptekin Röntgen- Ultrason- Mamografi Kemik Dansitometri firması’nın 29.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.12.2007 tarih ve 36794 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           1) İdari Şartnamenin 7.1.o maddesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış özel görüntüleme merkezi işlettiklerine dair belgelerin aslını, aslı idarece görülmüş nüshalarını veya onaylı suretlerini sunmaları zorunludur, düzenlemesinin yapıldığı, aynı maddeye ilişkin değişiklik yapılarak, pilot ortakla birlikte ruhsat, izin, lisans v.b. belgelerin pilot ortakla birlikte iş ortaklarının da ayrı ayrı vermesinin zorunlu olduğu, iş ortaklığı şeklinde ihaleye iştirak eden ve ihale üzerinde bırakılan Atilla Özel Sağlık Şirketi- MGM Ltd. Şirketinde MGM Ltd. Şirketinin ruhsatının bulunmadığı,

 

            2) Kendi tekliflerinin daha düşük olduğu halde teklifin esasını değiştirmeyecek belge eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu,

       

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) İdari Şartnamenin İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri başlıklı maddenin 7.1.o maddesinde; “Radyoloji Lab. İçin 07.09.1985 tarihli ve 18861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Radyasyon Güvenliği Tüzüğü hükümleri uyarınca Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan kullanma ve bulundurma lisanslı ve 19.04.2007 tarihli ve 3153 sayılı Radyoloji, radyum ve elektrikle tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri hakkında kanun hükümlerine göre ilgili uzmanın sorumluluğunda Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış özel görüntüleme merkezi işlettiklerine dair belgelerin aslını, aslı idarece görülmüş nüshalarını veya noter onaylı suretlerini komisyona sunmaları zorunludur.’’düzenlemesi  bulunmaktadır.

 

            İdari Şartnamenin 7.1.0 maddesine ilişkin olarak isteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b),(c),(d),(l),(m) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesinin zorunlu olduğu belirtilmekle birlikte (o) bendine ilişkin bir açıklama yapılmadığı görülmüştür.

 

             Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin II- İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar bölümünün 7.1 inci maddesinin son paragrafında (o) bendine ilişkin olarak dip not 1.1 inci maddede; “İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat v.b. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere şartnamede yer verilir. ’’ hükmü bulunmaktadır.

 

            Yukarıda anılan hüküm çerçevesinde söz konusu belgenin isteklinin iş ortaklığı olması halinde her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

 

            İhale üzerinde bırakılan Attila Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şirketi ile MGM Saat Elektronik Nakliye ve Sağ. San. ve Tic. A. Şirketinin iş ortaklığı şeklinde ihaleye iştirak ettiği, Attila Özel Sağlık Hizmetleri Ltd.% 51 ortaklık oranı ile pilot ortak, MGM Saat Elektronik Nakliye ve Sağ. San. ve Tic. A. Şirketinin ise % 49 ortaklık oranı ile özel ortak konumunda bulundukları ihale işlem dosyasından tespit edilmiştir.

 

            İdareye şikayet başvurusu üzerine idare 05.12.2007 tarihli cevabi yazısında; “İlanın 4.4 üncü maddesi ile İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddelerinde benzer iş olarak kabul edilecek işler kısmında Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış görüntüleme hizmeti veren firmalar veya ortak girişim durumlarında pilot ortağın Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış görüntüleme hizmeti veriyor olması ve diğer ortağın Kamu veya özel kurumlarda görüntüleme işi yapıyor olması benzer iş kabul edilecektir ve Teknik Şartnamenin 6 ncı maddesinde, İşi alabilecek olan kuruluşun özellikleri başlıklı kısmının a maddesinde bu sağlık hizmeti alımı ihalesinde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış görüntüleme hizmeti veren firmalar veya ortak girişim durumlarında pilot ortağın Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış görüntüleme hizmeti veriyor olması durumunda katılınabilir ibaresi bulunduğu için iş ortaklığı olarak katılan ve ihale üzerinde bırakılan firmanın pilot ortak konumunda bulunan ortağın bu belgeyi sunmasının yeterli olacağı’’ 

nı belirtmiştir.

 

            Kurumumuzca görüş sorulması üzerine Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından gönderilen 20.02.2006 tarih ve B.10.0.SGB.0.00.00.00/949/947 sayılı yazıda; Tıbbi cihaz hizmet alımlarında isteklilerde aranacak şartlar ve isteklilerin ihalede sunması gereken belgelerin ihale mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ihaleye çıkan kurum tarafından belirlendiği, anılan hizmet alımları kapsamında sadece cihaz kurulması yoluyla hizmet alınıyorsa ayrıca ruhsatlandırma işlemine gerek bulunmadığı, bununla birlikte, cihaz ile beraber konu ile ilgili uzman da (Radyoloji, Mikrobiyoloji, Biyokimya Nükleer Tıp vb.) yüklenici firma tarafından karşılanıyor ve raporlama hizmeti de alınıyor ise, laboratuarların tabi olduğu  3153 Sayılı Radiyoloji, Radiyom Ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ve 992 Sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan Ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji Ve Kimya Laboratuvarları Kanunu kapsamında Bakanlıktan ruhsat alınması gerektiği, raporlama dahil hizmet alınacak ihalelerde, ihaleye iştirak edecek gerçek kişiler veya özel hukuk tüzelkişileri için hizmet sunucusunun veya sunucularının yürürlükteki düzenlemelere göre o hizmeti sunabilmek bakımından ehliyetli olmalarının zorunluluk arz etmesi nedeniyle hizmet ister dışarıdan ister kurum içinden alınsın hizmeti verecek şahısların uzman hekim olmaları, şayet yüklenici şirket ise ortaklarının tamamının hekim (tıp doktoru) olması gerektiği belirtilmiştir.

 

            Anılan görüş yazısı ile idarenin bu konudaki düzenlemeleri birlikte ele alındığında, idarece teknik şartnamde raporlama hizmetinin yüklenici tarafından verileceği düzenlemesi yer aldığından idarece ihale dokümanında Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış görüntüleme merkezi işletildiğine dair belgenin istenilmesinde aykırılık görülmemiştir.

 

            İdarelerin yaptıkları düzenlememler ile ihale mevzuatına ilişkin hükümleri bertaraf edemeyecekleri, idarece “sağlık hizmetlerine ilişkin olarak’’ İdari Şartnamenin 7.1.o maddesinde istenilen belgenin özel ortak tarafından da sunulması gerekeceğinden hareketle ihale üzerinde bırakılan firmanın değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.  

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi firmanın teklifi en düşük teklif olmasına rağmen İdari Şartnamenin 7.2.1 inci maddesinde belirtilen mali durum bildirimi belgesinin bulunmadığı ve İdari Şartnamenin 7.3.4.b maddesinde istenilen belgelerinin eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasında  mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

             

            Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan ve ihale komisyonunca geçerli sayılan tek teklifin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerektiği görülmüştür.    

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; altı adet ihale dokümanının satın alındığı, iki teklifin sunulduğu, ve geçerli olan bir teklifin olduğu  dikkate alındığında rekabetin sağlanamadığı dolayısıyla söz konusu ihalenin  bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle iptal kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul