İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-2
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-2 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 07.01.2007 tarih, 2008/UH.Z-20 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :2
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-2
Şikayetçi:
 Şencan Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Tepecik Mahallesi, Hürriyet Cad., Belediye Çarşı İşhanı, Batı Blok, Kat:3, Nu:54, İzmit / KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 İzaydaş İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş., Solaklar Köyü Mevkii, İzmit / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 35041
Başvuruya konu ihale:
 2007/155453 İhale Kayıt Numaralı “Personel Destek Hizmeti Temini İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.12.2007 tarih ve 08.21.97.0022/2008-76E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzaydaş İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.’nce 21.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Personel Destek Hizmeti Temini İşi” ihalesine ilişkin olarak Şencan Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.11.2007 tarih ve 35041 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin iptaline, 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Personel destek hizmet temini ihalesinde idari şartnamenin 41/3 maddesinde izin parası, kıdem tazminatları ve son aya ait maaş için istenen 140.000 YTL kadar ek teminatın Kamu İhale Kanunu’na aykırı olduğu,

 

2) Ayrıca idari şartnamenin 26.3.2 maddesinde istenen İzaydaş’ın yemek hizmeti temini işini yürüten firma ile ayrıca anlaşma yapması veya proforma fatura ile belgelendirilmesinin istenmesinin de anılan Kanuna aykırı olduğu, bunun sözleşme imzalanma aşamasında istenmesi gerektiği,

 

            3) Birim fiyat teklif cetvelinde 1 personele ait aylık ücret 1 personele ait yemek bedeli, aylık yol bedeli, aylık giyim bedeli, izin bedeli, kıdem tazminatı bedeli uygulamasının da anılan Kanuna aykırı olduğu, yaklaşık maliyete kıdem tazminatı ve izin bedelinin konulmasının da mevzuata aykırı olduğu, bu nedenlerle ihalenin iptalinin gerektiği

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu hizmetin adı, “personel destek hizmeti temini işi” ve miktarı ve türü, “61 personel ile İzaydaş ve İzaydaş’a bağlı yerlerin, temizlik, bakım ve onarım işlerinin yaptırılması; personel ihtiyacının yüklenici marifeti ile karşılanması işidir.” şeklinde belirtilmiş olup ihale birim fiyat usulde teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. İşin süresi, 49.2 maddesinde işe başlama tarihinden itibaren 400 takvim günü olarak belirlenmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Kesin teminat” başlıklı 41 inci maddesinde, % 6 oranında kesin teminat alınacağı öngörüldükten sonra 41.3 maddesinde “Yüklenici tarafından ayrıca izin parası, kıdem tazminatları ve son aya ait maaş için 140.000 YTL kadar ek teminat verilecektir.”  şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde, “Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.” hükmü öngörülmüştür.

 

4735 sayılı Kanunun “Ek kesin teminat” başlıklı 12 nci maddesinde,

 

“Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6´sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.” 

 

hükmü ve “Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi” başlıklı 13 üncü maddesinde,

 

“Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların;

a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı,

b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı,

Yükleniciye iade edilir.

Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.”

Hükmü öngörülmüştür.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verilmeyeceği de öngörülmüş olup 41.3 maddesindeki ek teminatın yukarıdaki hükümler dışında idarece talep edilen bir teminat olduğu, ancak idarenin teminat altına almak istediği hususların zaten kesin teminata ilişkin hükümlerle kanunen korunduğu dikkate alındığında idarece yapılan düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.3.2 maddesinde “Yemek; Yükleniciye ait personelin yemek ihtiyacının karşılanmasından yüklenici sorumludur. Yüklenici, İzaydaş’ın belirlediği saatlerde yemekhaneden faydalanacaktır. İzaydaş personeline verilen yemek ile yüklenici personeline verilen yemeğin aynı olması zorunludur. Personel arasında bu tür bir ayrımcılığa izin verilmeyecektir. Yemek bedeli yüklenici tarafından karşılanacak olup sözleşme bedeline dahildir. Yüklenici İzaydaş’ın yemek hizmeti temini işini yürüten firma ile ayrıca anlaşma yapmak zorundadır. İdare tarafından istenilmesi halinde yüklenici, teklif fiyata dahil edilen yemek bedelini; yemek firması ile yaptığı sözleşme ve/veya 1 (bir) adet yemek bedelini gösterir proforma fatura ile belgelendirmek zorundadır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Başvuru sahibi firma tarafından İzaydaş’ın yemek hizmeti temini işini yürüten firma ile ayrıca anlaşma yapılması veya proforma fatura ile belgelendirilmesinin istenmesinin Kanuna aykırı olduğu, bunun sözleşme imzalanma aşamasında istenmesi gerektiği iddia edilmekte olup, idarece yapılan düzenlemeden yemeğin teklif fiyata dahil olduğu, buna ilişkin olarak ayni belirleme yapıldığı, yemeğin idare personelinin yemek yediği yemek firmasından karşılanacağı anlaşılmaktadır.

 

İdarenin yemek hizmeti temini işini yürüten firma ile teklif verme aşamasında sözleşme imzalanması öngörülmemekte, bu sözleşmenin ihale üzerinde bırakılan yüklenici tarafından yapılması öngörülmekte ve daha sonra buradan temin edilen yemeğin bedelinin belirlenebilmesi için yapılan sözleşmenin veya 1 adet yemek bedeline ilişkin proforma faturanın sunulması istenmektedir. Bu düzenlemelerde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

 

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece standart formlar kapsamında düzenlenen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, 1 personele ait aylık ücret 1 personele ait yemek bedeli, aylık yol bedeli, aylık giyim bedeli, aylık izin bedeli, aylık kıdem tazminatı bedeli şeklinde ayrım yapıldığı görülmüştür. Ayrıca, idarenin yaklaşık maliyet hesabı da bu kalemler için ayrı bedeller öngörülmek suretiyle yapılmıştır.

 

            4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ilk fıkrasının (c) bendinde, “.....mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII-M. “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı maddesinin 2 nci alt maddesinde, “...Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

          Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” şeklinde açıklamalar bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII-H. “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı maddesinin “b) Hizmet Alımı İhalelerinde” başlıklı alt maddesinde,

 

            “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır......

 

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.”

 

Şeklinde açıklamalar yer almaktadır.

 

Anılan hükümler uyarınca yemek, yol ve giyim bedelinin işçilik bedeline dahil unsurlar olarak ayrı ayrı gösterilmesine gerek bulunmamakla birlikte, bunlar için ayni düzenleme yapıldığı dikkate alındığında teklifi oluşturan kalemlerin bu şekilde açıklanmasında sonuca etkili bir aykırılık bulunmadığı, ancak, % 3’lük sözleşme ve genel giderler kalemine dahil olan izin ücreti ve kıdem tazminatı ücreti için ayrı bedel öngörülmesi ve yaklaşık maliyet hesabına bunların da dahil edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemleri ve ihale kararının  iptaline, 

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; altı adet ihale dokümanının satın alındığı, üç teklifin sunulduğu ve tekliflerin tamamının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu,  dolayısıyla rekabetin sağlanamadığı dikkate alındığında söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul