İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-202
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :99
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-202
Şikayetçi:
 Bentem İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Yavuz Sinan Mahallesi Ragıp Gümüş Pala Cad. Leblebici Sokak Nu:31/3 Eminönü / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Mudanya Şaziye Rüştü Devlet Hastanesi Baştabipliği, Halitpaşa Cad. Nu:85 16940 Mudanya / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.12.2007 / 35699
Başvuruya konu ihale:
 2007/154938 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılı (24 Ay) 19 Kişi İle Temizlik Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.01.2008 tarih ve 08.22.30.0141/2008-79E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mudanya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılı (24 Ay) 19 Kişi İle Temizlik Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bentem İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.12.2007 tarih ve 35699 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde işçilere giyim verileceğinin  belirtildiği, ancak teknik şartnamede özellikleri, cinsi ve evsafının açıkça belirtilmediği ve bu durumun isteklilerin tekliflerini sunmasını ve tekliflerin değerlendirilmesinin objektif olarak yapılmasını engellediği,

 

            2) İhale dokümanında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, tatil günlerinde işçilere ödenecek ücretin ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmediği, malzemenin işçilik ücretlerinin içinde gösterilerek teklif verilmesinin istenildiği, dolayısıyla iş kalemlerinin mevzuata aykırı olarak düzenlendiği, bu durumun da tekliflerin sağlıklı bir şekilde verilmesini ve değerlendirmenin objektif biçimde yapılmasını mümkün kılmadığı,

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı XIII. maddesinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı (g) fıkrasında; Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir.

 

15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.5. Giyecekler ayni olarak verilecek yüklenici her işçiye Ocak ve Temmuz aylarında birer takım giyecek verecektir.Giyim bedeli teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi mevcuttur.

 

Teknik şartnamenin “Hizmetin yürütülmesi” başlıklı ikinci maddesinin “Hizmetin yürütülmesi için gerekli personel” başlıklı (b) fıkrasında; “Çalıştırılacak personele firma tarafından, idarece belirlenen nitelik ve kalitede numune görüldükten sonra Ocak ve Temmuz hak edişleriyle birlikte birer takım giyecek verilecektir. (bir takım giyecek: Terlik, İş önlüğü, Pantolon ve bayan işçiler için ek olarak boneden oluşur.)” ifadesi bulunmaktadır.

 

            İdarece hazırlanan idari şartnamede, işçiler için giyimin yüklenici tarafından verileceği ve teklif fiyata dahil edeceğinin belirtildiği, giyimin nitelik ve sayısının da teknik şartnamede düzenlendiği görüldüğünden, herhangi bir mevzuata aykırılık tespit edilmemiş olup başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “…26.8.Bu ihalede vasıflı işçi çalıştırılacağından :

Ekip sorumlusunun maaşı geçerli asgari ücretin, brüt tutarının en az  %50 fazlasının altında olamaz ve teklif fiyata dahildir.

 

26.9. 15/10/2006 tarihli ve 26320 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Tebliğ Hükümlerine göre 4857 sayılı İş Kanunun 47. maddesi gereği, Hizmet süresince (2008-2009 Yılı) Ulusal ve Dini bayram tatil günlerinde çalışma karşılığı yılda 13,5 (on üç buçuk) 24 ayda toplam 27 (yirmi yedi) gün olup, bu­günde çalışacak eleman sayısı 5 (BEŞ) kişi ile toplam 81 (Seksen bir) gün çalışılacaktır. Bununla ilgili fazla ödeme istekli tarafından karşılanacaktır.Teklif fiyata dahildir.

 

26.10. Ayrıca, teknik şartnamenin 2. Maddesinde belirtilen hizmetin yürütülmesi için gerekli sayı ve özelliklerdeki, eşya ve malzemelerde teklif fiyata dahildir…” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlıklı VIII. maddesinin “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı (m) fıkrasında; “Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı yada azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir.

 

Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

 

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” hükmüne,

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri kapsamında sayılan temizlik hizmeti alımı ihalelerine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII.G maddesinde; “…İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır…”; aynı Tebliğin XIII.H.b maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin belirlenmesine ilişkin olarak yapılan düzenlemelerde “Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan hükmü dikkate alındığında bina temizlik işi ihalelerinde birim fiyat teklif alınabilmesi için işçi sayısının artacağının yada azalacağının öngörülüyor olması gerekmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda; idarenin birim fiyat teklif almak suretiyle ihaleye çıktığını, hazırlamış olduğu birim fiyat cetvelinde, sadece, vasıflı işçi olan ekip sorumlusu ve diğer 18 işçinin maliyetlerinden oluşan iki kalemin yer aldığı görülmüştür.

 

İdarenin teklif mektubu eki cetvelde yaptığı bu düzenlemeyle; isteklilerce verilecek teklif tutarların, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar için 4857 sayılı Kanunun 47 nci maddesi uyarınca ödenecek genel tatil ücretleri ile personel sayısına bağlı olmayan maliyet kalemleri arasında yer alan temizlik malzemesi gibi giderlerin 1 ekip sorumlusu ve diğer 18 işçinin maliyetlerine eklenmesi sonucu hesaplanacağı anlaşılmıştır.

 

Böyle bir düzenleme sonucu, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar için 4857 sayılı Kanunun 47 nci maddesi uyarınca ödenecek genel tatil ücretleri ile teklif fiyata dahil edilecek bir gider kalemi olan malzeme maliyetleri işçilik maliyetleri içinde gösterildiğinden, işçi sayısında bir artış veya azalış olması durumunda ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar için ödenecek genel tatil ücretleri ile malzeme maliyetlerinde de, gerçekte hiçbir değişiklik olmasa da, bir artış veya azalış olacaktır. Bu itibarla da birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, maliyeti işçi sayısına bağlı olan giderlerle işçi sayısından bağımsız olan giderlerin ayrı bir iş kalemi olarak belirlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca, dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “…26.9. ..tatil günlerinde çalışma karşılığı yılda 13,5 (onüçbuçuk) 24 ayda toplam 27 (yirmiyedi) gün olup, bir günde çalışacak eleman sayısı 5 (beş) kişi ile toplam 81 (seksenbir) gün çalışılacaktır. Bununla ilgili fazla ödeme istekli tarafından karşılanacaktır. Teklif fiyata dahildir.”  düzenlemesinin yer aldığı, ancak idarenin bir hesap hatası yaparak 135 (yüzotuzbeş) (135=27*5) gün yerine 81 gün yazıldığı, ayrıca idare tarafından yaklaşık maliyet hesaplanırken, sözkonusu günlerde çalışılacak gün sayısının 81 gün alındığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan, ihale üzerinde kalan Çevik Temizlik Ltd. Şti.’nin yaptığı aşırı düşük teklif açıklamasında ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak personel için bir bedel öngörmediği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Uğur-Tem San. ve Tic Ltd. Şti. ve  Öz-Tek Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin yaptıkları aşırı düşük teklif açıklamasında ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak gün sayısı olarak 81 günü dikkate aldıkları, son geçerli teklif sahibi olan Tümyurt San. ve Tic Ltd. Şti.’nin yaptığı açıklamada ise işçilik maliyetini nasıl hesapladığına ilişkin hiçbir bilginin yer almadığı görülmüştür.

 

Dolayısıyla, söz konusu düzenlemenin isteklilerce belirlenecek teklif fiyatlarını ve tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesini etkileyebileceğinden ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul