İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-203
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :100
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-203
Şikayetçi:
 Öztem Taahhüt Pazarlama ve Dahili Ticaret, Tabakhane Caddesi Nu:32 Kasımpaşa/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü,İnkilap Cad. Nu 34 34410 Aksaray Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.11.2007 / 35167
Başvuruya konu ihale:
 2007/98017 İhale Kayıt Numaralı “Kağıthane Arıtma Tesislerinden Atık Olarak Elde Edilen Çamurun Nakli ve Araç Kiralanması.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.01.2008 tarih ve 08.22.01.0141/2007-78E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İSKİ Genel Müdürlüğü’nce 18.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kağıthane Arıtma Tesislerinden Atık Olarak Elde Edilen Çamurun Nakli ve Araç Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Öztem Taahhüt Pazarlama ve Dahili Ticaret,’nin 13.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.11.2007 tarih ve 35167 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İstaç A.Ş.’ nin Kemerburgaz katı atık döküm sahasına hiçbir şekilde döküm yapılmayacağını hem idareye hem de isteklilere bildirmesine rağmen, ihale dokümanı içerisinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde Kemerburgaz’a çamur naklinin fiyatlandırılacak bir kalem olarak konulduğu, isteklilerin de anılan yere kesinlikle döküm yapılmayacağını bildikleri için bu kaleme çok düşük bedel vererek ihaleyi kazanma yoluna gittikleri, işin bu kısmına teklif verilemeyeceğinden ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin adının Kağıthane arıtma tesislerinden atık olarak elde edilen çamurun İSTAÇ’ a ait Şile ve Kemerburgaz’daki döküm sahasına nakli ve araç kiralanması işi olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Yaklaşık Maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinde “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyet hesabında esas alınacak fiyatlar” başlıklı 10 uncu maddesinde “Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler,

c) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,

d) İhale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (a), (b) ve (c) bentlerine göre tespit edilememesi halinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

Esas alınır.

İdareler yaklaşık maliyet hesabında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiyatları herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler. hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda ki hükümler uyarınca, idareler tarafından hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet tespit edilirken, öncelikle kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar, ihaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler ve/veya ilgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılması gerektiği, bu yollarla tespit edilememesi durumunda ise hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin kullanılabileceği belirtilmiştir.

 

İdare tarafından, 2006 yılında 24465 İKN ile aynı işin ihale edildiği, sözkonusu işe ilişkin sözleşme imzalandığı, yine İSKİ tarafından ihale konusu işle aynı konuda fakat farklı bölgelerde ihalelerin yapıldığı, bu işlerinde sözleşmelerinin imzalandığı Kurumuzun WEB sayfasında yer alan Kamu Satın Alma Platformundan tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından yaklaşık maliyet hesaplanırken kullanabileceği ihale konusu işe ilişkin daha önceki yıllara ait yukarıda yer alan veriler bulunmasına rağmen, söz konusu bu veriler hiç hesaba katılmadan idare tarafından 2 firmanın verdiği tekliflerin ortalaması alınarak yaklaşık maliyetin mevzuata aykırı bir şekilde hesaplandığı, anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından düzenlenen ihale dokümanında yer alan ihtiyaç listesin de İstaç’ tan alınacak döküm bedeline ait teklifin ihale dosyasında sunulmasının istenildiği anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyasından yer alan ve isteklilere İstaç A.Ş. tarafından verilen 17.09.2007 tarih ve 42000/04-06-13 sayılı yazılarda “ …Odayeri (Kemerburgaz) Katı Atık düzenli Depolama Sahasına hiçbir şekilde çamur dökümü yapılmamaktadır.

Yapılan incelemeler neticesinde İSKİ Kağıthane Tesislerinden atık olarak elde edilen çamurun Katı Atık Yönetmeliğin’ deki çamur kabul kriterlerini sağlaması şartıyla Kömürcüoda Katı Atık düzenli Depolama Sahasına aşağıda verilen fiyat tarifesine göre kabul yapılacaktır.

2007 Yılı için 15,00-YTL/Ton+ KDV

2008 Yılı için 25,00-YTL/Ton+ KDV

2009 Yılı için 30,00-YTL/Ton+ KDV

Bu fiyat tarifesi 31.12.2009 tarihine geçerli olduğunu bildirir…” denilmektedir.

 

Sözkonusu yaklaşık maliyetin tespitinde kullanılan teklifler verildiği dönemde, Odayeri (Kemerburgaz) Katı Atık düzenli Depolama Sahasına çamur dökümü yapılıp yapılamayacağı ihale işlem dosyasından anlaşılamamakla birlikte, ihale tarihinde sözkonusu bölgeye döküp yapılamayacağı anlaşıldığından, ihaleye verilen tekliflerin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük olup olmadığı tespitinde idarece tespit edilen yaklaşık maliyetin kullanılmasının sağlıklı bir yöntem olmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ayrıca, idare tarafından ihaleye birim fiyat teklif almak suretiyle ihaleye çıkılarak, birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelinin;

 

No

Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

(A)

Teklif edilen Birim Fiyat

(B)

TUTARI

(AxB)

1-

Şile´ye Çamur Nakli

Ton

24.000

 

 

2-

Kemerburgaz´a Çamur Nakli

Ton

18.000

 

 

3-

2 Adet Araç (En Az 16 Ton Kapasiteli Kamyon) Kira Bedeli

Gün

730

 

 

,

İhale konusu işin teknik şartnamesinin “Yapılacak İş” başlıklı 2 nci maddesi; “…2.1 Kağıthane Arıtma Tesislerinden yüklenen Çamur İSTAÇ’ a Şile Kömürcüoda veya Kemerburgaz’ daki katı alanların birine düzenli olarak dökülecektir.

 

… 2.2 Normal şartlarda çamurlar Kemerburgaz’ daki depolama alanına dökülecektir. Ancak bu alana herhangi bir sebeple döküm kabul edilmemesi durumunda Şile’ deki alan tercih edilecektir. Firmalar fiyat tekliflerinde her iki alana da döküm yapılacak şekilde fiyatlandırılacaktır….” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İsteklilerce verilen tekliflerin; 

 

İsteklinin Adı

Şile´ye Çamur Nakli birim fiyatı

(YTL/ton)

Kemerburgaz´a Çamur Nakli birim fiyatı

(YTL/ton)

Sarılar İnş. ve Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti.

22,50

17,00

Asya Lojistik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

37,00

7,50

Emirgan İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

32,00

24,00

Ceysan Hizmet İşletmeleri A.Ş.

35,70

22,00

Öztem Taahhüt Pazarlama ve Dahili Tic.

37,00

34,00

Kartal Tuz Nakliye Ltd. Şti.

0,45

0,35

Aksiyon Grup San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

46,40

43,95

 

Şeklinde olduğu ve sözkonusu firmaların teklif ettikleri birim fiyatlar incelendiğinde, ihalenin Kemerburgaz´a Çamur Nakline ilişkin kısmına daha düşük bedelle teklif verdikleri tespit edilmiştir.

İdare tarafından isteklilerden tekliflerinin ekinde sunulması istenilen ve İstaç Anonim Şirketi tarafından isteklilere verilen yazılarda Odayeri (Kemerburgaz) Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına hiçbir şekilde çamur dökümünün yapılamayacağının belirtildiği, idare tarafından teknik şartnamede yer alan düzenlemeler dikkate alındığında, sadece Şile Kömürcüoda’ daki alana döküm yapılabileceği anlaşılmıştır.

 

Ancak, ihale dokümanında öngörülen Odayeri (Kemerburgaz) Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına dökülecek 18.000 ton çamurun söz konusu depo sahasına dökülememesi durumunda, hangi birim fiyatın kullanılarak ihale üzerinde kalan firmaya ödeme yapılacağına ilişkin olarak hiçbir belirleme yapılmadığı görülmüştür.

 

Bu itibarla, idarece teklif değerlendirilmesi yapılırken ve isteklilerce de ihaleye ilişkin olarak teklif fiyatlar belirlenirken, sadece Şile Kömürcüoda’ daki alana döküm yapılabileceği bilinmesine rağmen, isteklilerin hangi kriterlere dayanarak döküm sahalarına ilişkin olarak farklı fiyatlar verdikleri ve ihale komisyonunca da hangi kriterlere göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlendiği anlaşılamamıştır.

 

İdarece ihale konusu işte dökümü yapılacak tüm çamur için Şile Kömürcüoda için verilen birim fiyatların kullanılması durumunda isteklilerin tekliflerinin değişeceği, isteklilerce Odayeri (Kemerburgaz) Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına dökülecek çamur için verilen tekliflerin kullanılması durumunda ise isteklilerin tekliflerin aşırı düşük olması sonucunun doğacağı, bu itibarla da ihale dokümanında yapılan düzenlemelerle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi firmanın belirlenmesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, idarece çamur döküm alanlarının ihaleye teklif vermeden önce mutlaka belirlenmeli, kesin olarak belirlenemediği durumlarda, ihaleye katılacak isteklilerden birim fiyatlarını ton/km üzerinden fiyatlandırıcak şekilde teklif alınması daha uygun olacaktır.

 

Sonuç olarak, idarece yaklaşık maliyetin sağlıklı bir şekilde hesaplanmadığı ve İstaç A.Ş.’ nin isteklilere verdiği yazıda yer alan hususlar dikkate alındığında, ihale dokümanında yapılan düzenlemelerle, ihale konusu işte tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilme imkanı ortadan kalktığı anlaşıldığından, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan bedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul