İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-207
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-207 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 20.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-2070 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :104
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-207
Şikayetçi:
 Eren Temizlik Taşımacılık ve Yönt. Hizm. Tic. Ltd. Şti. Mecidiye Cad. Adıgüzel Çarşısı K 2/3 No: 14 Mecidiyeköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi Baştabibliği Kirazlıdere Mahallesi AMASYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2007 / 38494
Başvuruya konu ihale:
 2007/151383 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.01.2008 tarih ve 08.25.59.0119/2008-90E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi Baştabibliği’nce 15.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Eren Temizlik Taşımacılık ve Yönt. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.12.2007 tarih ve 38494 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Başvuru konusu ihaleye teklif verdikleri, kesinleşen ihale kararının kendilerine bildirilmediği, bunun üzerine 22.11.2007 tarihinde firma temsilcisinin sonucu öğrenmek için idareye başvurduğu, temsilciye teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilerek teklif mektuplarının firma temsilcisine iade edildiği, idareye 27.11.2007 tarihinde yaptıkları şikayet başvurusunun 10.12.2007 tarihinde cevaplandırıldığı, cevap yazısında itiraz konularına değinilmeden, tekliflerinin değerlendirme dışı kaldığı için kesinleşen ihale kararının kendilerine bildirilmediğinin belirtildiği, itiraz dilekçesine cevap bile verilmeden sözleşmenin imzalandığı, idarece tesis edilen işlemlerin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu, söz konusu teklif fiyatı ile çalışacak personelin giyim gideri ile temizlik malzemesi giderinin karşılanmasının mümkün olmadığı,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale işlem dosyasında yer alan 21.11.2007 tarihli ihale komisyon karar tutanağında; ihale günü ihaleye teklif veren isteklilerden Eren Tem. Taş. Yön. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarfının yapıştırma yerinin imzasız olması nedeniyle anılan firmanın zarfı açılmadan ihale dışı bırakıldığı belirtilmiş, İhale Komisyon Başkanlığı’na hitaben firma vekili Galip Yazgan tarafından yazılarak imzalanan 22.11.2007 tarihli tutanakta da, söz konusu teklif zarfının açılmadan teslim alındığı ifade edilmiştir.

 

            İhale işlem dosyası kapsamında kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirimine ilişkin 21.11.2007 tarihli yazılar arasında şikayet sahibi Eren Tem. Taş. Yön. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’ne hitaben yazılmış bir bildirim yazısı olmadığı görülmüştür.

 

Şikayetçinin 27.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayet dilekçesinde “kesinleşen ihale kararının firmalarına bildirilmediği ve ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu” iddialarının yer aldığı, idarenin 10.12.2007 tarihli cevap yazısında “teklif zarfı usulüne uygun olmadığı için zarfın firma temsilcisine iade edildiğinin, 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde kesinleşen ihale kararının ihaleye teklif veren isteklilere bildirileceği hükmü gereği firmalarına bildirim yapılmadığının” belirtildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 1 nci fıkrasında;

 

Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü,

 

Anılan Kanunun 36 ncı maddesinin 1 nci fıkrasında;

 

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 41 nci maddesi uyarınca ihale sonucunun, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilmesi veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilmesi gerekmektedir.

 

Şikayetçinin ihale günü teklif zarfının usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmadığı, 22.11.2007 tarihli tutanak ile söz konusu teklif zarfının açılmadan firmanın vekiline teslim edildiği, teklif zarfının idarece iade edilmesi işlemi ile 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kesinleşen ihale kararının şikayetçiye bildirilmemesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmamakla birlikte, şikayetçinin anılan tarih itibariyle teklif zarfının usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmadığından haberdar olduğu, bu nedenle 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kesinleşen ihale kararının şikayetçiye bildirilmemesi işleminin sonuca etkili bir aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesi ihale konusu işin 2008 yılı 112 kişi ile Malzemesiz Genel Temizlik hizmet alımı olduğu, 19 uncu maddesinde tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

                                                                                                                                                                   İdari şartnamenin 26.1 maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım,damga vergileri, kamu ihale kurum payı ve noter masrafları teklif fiyata dahildir.”

 

Anılan şartnamenin 26.3.maddesinde;

“a)Hastanede çalışan firma elemanlarına yemek hastane idaresi tarafından hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak verilecektir.Teklif fiyata yemek bedeli dahil edilmeyecektir.

b)Teknik şartnamede yazılı ekipman bedeli

c)Her bir işçi  için firma tarafından ayni  olarak karşılanacak olan ve teknik şartnamede cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı giyim bedelleri teklif fiyata dahildir.

d)Yüklenicinin çalıştıracağı her gün için her bir işçiye yol bedeli olarak nakden brüt 2.32-YTL ödenecektir. (Bir işçiye bir ayda 26 iş günü yol bedeli ödenecek olup ücret bordrosunda

gösterilecektir.)

e)%3 sözleşme bedeli teklif fiyata dahil edilecektir.

f) Yöneticiye brüt asgari ücretin %20 fazlası ödeme yapılacaktır.

Geriye kalan 111(yüzonbir) kişiye ise brüt asgari ücret üzerinden ödeme yapılacaktır.

g) Teklifler 01.01.2008/31.12.2008  tarihleri  arasında   12  aylık  dönemi  kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.  2008   yılı   Resmi   ve   Dini   bayram   günleri   i k   yılbaşı   tatil   günleri   toplam 13.5 gündür.   Tatilde çalışılacak toplam gün sayısı ,kişi sayısı ile işçilerin niteliklerine göre dağılımı aşağıya çıkartılmıştır.

-Temizlik personeli (12 işçi x 13,5gün) toplam gün sayısı 162 (yüzatmışiki) gün

 -Çamaşırhane personeli (l kişi x 13,5gün) toplam gün sayısı 13,5 (onücbuçuk) gün

-Hasta bakını personeli (3 kişi x 13,5 gün) olmak üzere toplam 40,5 (kırkbuçuk) gün

 -Hasta yönlendirme personeli (l kişi x 13,5gün) toplam gün sayısı 13,5 (onüçbuçuk) gün olmak üzere toplam 229,5 (ikiyüzyirmidokuzbuçuk) gündür. Resmi tatil ve bayram günlerinde ödenecek ücret brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak ve bordroda gösterilecektir. Teklif fiyata dahildir.

                                                                                                                                                               26.5. maddesi; “İhale konusu iş de çalışacak personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası pirim oranı %2 (iki) dir.” şeklinde düzenlenmiştir .

 

            Teknik şartnamenin I. Bölümünün VII nci maddesinde yüklenici tarafından karşılanacak olan personelin kılık kıyafetine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Anılan şartnamenin II. Bölümünde ihale konusu işte kullanılacak ve idarece karşılanacak olan temizlik malzemeleri belirtilmiş, K bendinde ise amortismana tabi olmayan temizlik ekipmanları ve iş makinalarına yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;

 

          Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

        Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

    

           Bu açıklamalar doğrultusunda işin süresinin 12 ay ve çalışacak işçi sayısının 112 olduğu dikkate alındığında (biri yönetici olmak üzere), işçilerin aylık ücreti, yol bedeli, resmi, dini bayram ve yılbaşı tatillerinde yapılacak çalışma ve %3 sözleşme gideri dahil (giyim bedeli ve amortismana tabi olmayan temizlik ekipman bedeli hariç) asgari maliyetin 1.097.249,15-YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

            Başvuru konusu ihaleye iştirak eden beş firmadan 4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesi gereğince aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenildiği, HKB Sosy.-Hizm. İnş. Eğit. Tic. Ltd. Şti., Gürtem İnş.Tem.Taş. San. Tic.Ltd. Şti., Alnıaçık Eğit. Hizm. Fır. İşl. Taah. Tem. Ltd Şti., Gökmavisi Eğit.Gıda Mak.Tem. Med. Tur. Inş. Taah. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. firmalarının açıklamalarının yetersiz bulunduğu, ihale komisyonunca Sis-Tem Sosy. Hizm. Gıda  Teks. San. Tic. Ltd. Şti.’nin   aşırı düşük teklife ilişkin açıklamasının uygun bulunarak ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan Sis-Tem Sosy. Hizm. Gıda  Teks. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 1.100.000,00-YTL teklif fiyatı verdiği, anılan isteklinin teklif fiyatının teklif edilmesi gereken asgari maliyetin üzerinde olduğu, açıklama ekinde Kamu İhale Kurumunun asgari maliyet modülünde hesaplanan asgari işçilik maliyeti hesaplamalara yer verildiği, giyim bedeli olarak 600-YTL öngörüldüğü, bu konuyla ilgili Can Konfeksiyon, Yalçın Kundura, Kayışoğulları firmalarından alınan proforma faturalara yer verildiği, teknik şartnamenin K maddesinde öngörülen amortismana tabi olmayan ve idarece karşılanmayacak olan temizlik malzemesi ve ekipman bedeli için 2.132,85-YTL fiyat öngörüldüğü, bu konuda Saver Kimya firmasına ait faturaya yer verildiği görülmüştür. Bu durumda, anılan isteklinin açıklamalarının uygun görülerek ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasında yukarıda yer verilen mevzuat hükmüne aykırılık bulunmamıştır.

                     

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 10.12.2007 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 11.12.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı anlaşılmakta ise de, tespit edilen bu aykırılık ihalenin sonucuna etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul