İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-208
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-208 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 20.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-2080 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :105
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-208
Şikayetçi:
 Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Abdullatif Yetkin İşhanı No:69 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziosmanpaşa Belediyesi, Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20 34245 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.12.2007 / 36949
Başvuruya konu ihale:
 2007/136921 İhale Kayıt Numaralı “Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.12.2007 tarih ve 07.23.55.0110/2008-78E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziosmanpaşa Belediyesi’nce 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 12.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.12.2007 tarih ve 36949 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idare tarafından teklif mektubu eki cetvelinde, tatil günlerinde işçilere ödenecek ücretin ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmesi gerekirken belirtilmediği iddia edilmektedir. 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; ihale konusu hizmetin adının “Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı” , miktarı ve türünün “150 personel ile Gaziosmanpaşa Belediye binası ve hizmet binaları koruma ve güvenlik hizmet alımı” şeklinde, teknik şartnamenin 1 inci maddesinde de, işin konusunun “Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık hizmet binası ve diğer hizmet binalarının 2008-2009 yılına ait 20 ay 25 gün koruma ve güvenlik hizmet alımı” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

            İdari şartnamenin 26.3.4 maddesinde; “Güvenlik personeline Mart ve Ağustos aylarında tam maaş ikramiye verilecektir.” düzenlemesi, 26.3.6 maddesinde ise; “Yılbaşı, resmi ve dini bayram tatil günleri toplam 21 gün olup, bu günlerde her bir gün için çalıştırılacak personel adedi 70 personeldir. 21 gün içerisinde toplam 1470 adet personel çalıştırılacaktır.  Yılbaşı, resmi ve dini bayram günleri toplam 1470 gündür.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII – M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde; “…Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İdare tarafından teklif mektubu eki cetvelinde toplam 3 iş kalemine yer verildiği, ilk iki satırında 20 aylık ve 25 günlük Koruma ve Güvenlik hizmet bedeline (maaş, SSK, yol, yemek, giyim, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası dahil), üçüncü satırında ise Koruma ve Güvenlik ikramiye bedeline yer verildiği, ancak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak fazla çalışmaya ilişkin olarak işçilere ödenecek ücretin ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmediği anlaşılmıştır.

 

            Birim fiyat üzerinden çıkılan ihalelerde, tekliflerin sağlıklı şekilde oluşturulabilmesi için idarece teklifleri etkileyebilecek iş kalemlerinin ayrıntılı şekilde düzenlenmesinin esas olduğu göz önüne alındığında tatil günlerinde işçilere ödenecek ücretin ayrı bir iş kalemi olarak öngörülmemesinin, işçilerin tamamının resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde yaptırılacak fazla çalışmada istihdam edilmeyeceğinden,  resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalışacak olan işçilerin maliyetlerinin ortalama işçilik maliyetine eklenmiş olması, ihale konusu işin ifası sırasında olası iş artışı durumunda karışıklığa yol açacağından, bu hususun birim fiyat teklif cetvelinde karışıklığa meydan vermeyecek şekilde ayrı bir kalem olarak belirtilmemesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

                  

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; onüç adet ihale dokümanının satın alındığı, iki teklifin sunulduğu ve sadece bir teklifin geçerli olduğu dikkate alındığında rekabetin sağlanamadığı dolayısıyla söz konusu ihalenin  bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle iptal kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul