İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-209
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-209 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 20.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-2092 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :107
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-209
Şikayetçi:
 Tolga İnş. Elek. Temz. İlaç. Hizm. Güv. Sist. Bakımevi Gıda Turz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Büyükhendek Caddesi Nu 79/2 Beyoğlu / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kültür ve Turizm Bakanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü,Atatürk Bulvarı Nu 29 Opera Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.12.2007 / 36972
Başvuruya konu ihale:
 2007/155787 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.01.2008 tarih ve 08.23.58.0105/2008-72E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kültür ve Turizm Bakanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü’nce 23.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Tolga İnş. Elek. Temz. İlaç. Hizm. Güv. Sist. Bakımevi Gıda Turz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 23.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.12.2007 tarih ve 36972 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede idarece işçilere verilecek önlüklere ait özellikleri belirten 20.11.2007 tarihli faksın zeyilname hükmünde olduğu ancak ihale tarihinin 23.11.2007 olması nedeniyle bunun usulüne uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru konusu ihalede idarece “İdari Şartnameye Ek” başlıklı bir yazı ile İdari şartnamenin 26.3 maddesinin 3 üncü paragrafının işçi önlüğüne ilişkin düzenlemedeki kumaş özelliklerini belirlediği bu yazıyı ihale dokümanı satın alanların bir kısmına elden tebliğ ettiği ancak başvuru sahibi tarafından söz konusu yazının tebellüğ edildiğine dair herhangi bir belgenin bulunmadığı, sadece idarece 20.11.2007 tarihinde faks yoluyla söz konusu yazının başvuru sahibine gönderildiği anlaşılmıştır.

 

            Buna ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında;

 

“ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır. “ hükmü yer almaktadır.

 

            İdarece idari şartnamenin 26.3 maddesindeki işçi önlüğü kumaşına ilişkin olarak yapılan açıklama ile teknik şartname ve idari şartnamede yer alan bir hükümde değişiklik yapılmadığı, anılan düzenlemedeki işçi önlüğünün kumaşı konusunda istekli olabilecekleri bilgilendirecek bir yazı olduğu, dolayısıyla zeyilname niteliğinde olmayan bu yazının yukarıda yer alan hüküm çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, söz konusu ihalenin büyüklüğü ve çalışacak işçi sayısı göz önünde bulundurulduğunda, işçi önlüğü maliyetinin isteklilerin teklif vermesini etkileyecek bir husus olmadığı da dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;  

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul