• Karar No: 2008/UH.Z-210
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-210 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 20.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-2100 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :108
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-210
Şikayetçi:
 Konya-Mini -Tur Turizm Taş. ve Tem. San. Tic. Ltd. Şti. Melikşah Mahallesi Sivaslı Ali Kemal Caddesi Nu:12 Meram / KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ IV. Bölge Müdürlüğü - Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü Ankara Cad. Nu:171 42060 Selçuklu / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2007 / 36358
Başvuruya konu ihale:
 2007/157759 İhale Kayıt Numaralı “İşçilik Hizmeti Satınalınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.01.2008 tarih ve 08.22.84.0097/2008-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ IV. Bölge Müdürlüğü - Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü’nce 13.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İşçilik Hizmeti Satınalınması” ihalesine ilişkin olarak Konya-Mini-Tur Turizm Taş. ve Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.12.2007 tarih ve 36358 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye istekli sıfatıyla katıldıkları, idare tarafından firma kârı öngörmeyen birbirine yakın dört tekliften en düşüğü üzerinde ihalenin bırakıldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği bedelin, İdari Şartnamenin 26.4 maddesinde öngörülen maliyet kalemlerini karşılamadığı ve dolayısıyla asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı, sözkonusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin kendi firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin adının; “DSİ IV. Bölge Ermenek Barajı ve HES İnşaat Kontrol Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan, niteliği, çeşidi ve miktarı Teknik Şartnamede belirtilen 10 adet vasıfsız işçi ve 4 adet vasıflı işçi kiralanması hizmet alımı işidir” şeklinde tanımlandığı,

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.3.Ayrıca, Personelin Yol, Yemek ve Giyecek Giderleri

26.3.1. Yol Birim Fiyatının Hesap Edilmesi ve Ödeme Şekli: Yüklenici, çalıştırdığı her işçi için 1 (bir) günlük Yol bedelini brüt 6,00 YTL (AltıYTL) alacak ve bu bedel 26 gün ile çarpılarak bir işçinin aylık Yol bedeli hesaplanacaktır. Yüklenici, kişilerin aylık brüt yol bedelini ücret bordrolarında göstermek şartı ile nakdi olarak ödemek zorundadır.

26.3.2. Yemek Birim Fiyatının Hesap Edilmesi ve Ödeme Şekli:

Yüklenici, çalıştırdığı her işçinin 1 (bir) günlük Yemek bedelini brüt 4,00 YTL(DörtYTL) alacak ve bu bedel 26 gün ile çarpılarak bir işçinin aylık Yemek bedeli hesaplanacaktır. Yüklenici, kişilerin aylık brüt Yemek bedelini, ücret bordrolarında göstermek şartı ile nakdi olarak ödemek zorundadır.

26.3.3. Giyim Bedeli: Yüklenici, Teknik Şartnamede belirtilen kıyafetleri, her bir işçi için ayrı ayrı, tek tip ve standartta, gereken tarihte giydirmek üzere, önceden ayni olarak temin etmekle yükümlüdür.

26.4. 10 adet Vasıfsız işçi için brüt asgari ücret, ve diğer 4 adet Vasıflı İşçi için brüt asgari ücretin % 25’i oranında fazla ücret ödenecek ve bu teklif fiyata dahil edilecektir.

İhale süresince işçilerin toplam 12 ay çalışma yapacağı düşünülmüştür.

Yol, Yemek, Giyim toplam tutarları üzerine Kamu İhale Genel Tebliği gereğince, işçi maliyetine % 3 sözleşme gideri ilave edilecektir.

26.5…

26.6. Sözkonusu işyeri hizmetlerinde çalıştırılacak toplam 14 kişiye ilişkin olarak; SSK Konya Sigorta İl Müdürlüğü’nün 15.08.2007 tarih ve 108933 sayılı yazıları ile tespit edilen ve yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı Vasıfsız işçi ve Tesisat Elektrikçisi için % 3,5, Kaloriferci için % 2,5, Aşçı için % 1,5 olarak dikkate alınmıştır”

 

şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Teknik Şartnamenin 2 nci maddesinde de; ihale konusu işte 10 adet vasıfsız işçi, 1 adet tesisat elektrikçisi, 1 adet kaloriferci ve 2 adet aşçı çalıştırılacağı belirtilmiştir.

 

Teklif fiyata dahil olan masraflar esas alınarak Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada ;

 

- 10 vasıfsız personelin brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan (yol ve yemek dahil, % 3,5 risk prim oranı üzerinden) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 128.102,75YTL’ye karşılık geldiği,

 

- Brüt asgari ücretin % 25 fazlası ödenecek 1 tesisat elektrikçisi için aylık 731,25 YTL üzerinden hesaplanan (yol ve yemek dahil, % 3,5 risk prim oranı üzerinden) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 15.042,74 YTL’ye karşılık geldiği,

 

- Brüt asgari ücretin % 25 fazlası ödenecek 1 kaloriferci için aylık 731,25 YTL üzerinden hesaplanan (yol ve yemek dahil, % 2,5 risk prim oranı üzerinden) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 14.923,96 YTL’ye karşılık geldiği,

 

- Brüt asgari ücretin % 25 fazlası ödenecek 2 aşçı için aylık 731,25 YTL üzerinden hesaplanan (yol ve yemek dahil, % 1,5 risk prim oranı üzerinden) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 14.923,96 YTL’ye karşılık geldiği,

 

- İhale konusu işte (yol ve yemek dahil) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 187.679,81 YTL’ye karşılık geldiği görülmüştür.

 

            Tekliflerin alınmasından sonra ihale komisyonunca ihaleye teklif veren tüm isteklilerin tekliflerinin yaklaşık maliyete göre aşırı düşük bulunarak teklif bileşenlerine ilişkin olarak yazılı açıklamada bulunmalarının istenildiği görülmüştür.

 

            Aşırı düşük teklif sorgulaması neticesinde, Ozan Nak. Orm. Ürn. İnş. Gıda Mad. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük bulunarak değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer teklif açıklamalarının ise uygun görülerek, ihalenin en düşük geçerli teklif sahibi Aytürk Temizlik Güv. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

            Ozan Nak. Orm. Ürn. İnş. Gıda Mad. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 178.680,00-YTL’lik teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı görüldüğünden, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan Aytürk Temizlik Güv. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 187.679,89 YTL’lik teklif açıklamasında ise; Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak hesaplanan 187.679,81-YTL’nin işçilik maliyetine (yemek ve yol dahil) ilişkin olarak açıklandığı, ancak giyim bedeline ilişkin olarak “…önlük ve iş elbiselerini anlaşmalı olarak tek firmadan aldığımız için şirketimize her yıl promosyon olarak 25 adet iş önlüğü, 5 adet aşçı önlüğü ve 5 adet aşçı ceketi ve başlıkları promosyon olarak verilmektedir. Kurumunuzun istediği giyim malzemelerini buradan karşıladığımız için giyim bedeli ücret teklifimize eklenmemiştir. Ek de promosyon faturamız sunulmuştur” şeklinde açıklama yapılarak, 15.11.2007 tarihli proforma faturanın teklif açıklamasına eklendiği görülmüştür.

 

Teknik Şartnamenin 4.5. maddesinde ise giyime ilişkin olarak 24 adet iş önlüğü, 4 adet aşçı başlığı, 4 adet aşçı önlüğü ve 4 adet aşçı ceketinin istenildiği, firma tarafından sunulan proforma faturada; 24 adet iş önlüğü, 4 adet aşçı başlığı, 4 adet aşçı önlüğü ve 4 adet aşçı ceketinin hediye amaçlı promosyon için olduğunun açıklandığı belirlenmiştir.

 

     Kamu İhale Genel Tebliği’nin  XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi b) Hizmet Alımı İhalelerinde: başlığı altında personele ilişkin giyecek giderlerinin önemli bir teklif bileşeni olduğu, isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu gider için bir bedel öngörmeleri ve bu bedeli belgelendirmeleri gerektiği, giyecekler için bir gider öngörülmediği yönündeki açıklamaların kabul edilmeyeceği hususları açıklanmıştır.

 

      Bu açıdan, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, geçerli kabul edilerek ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul