İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-212
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-212 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 20.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-2121 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :110
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-212
Şikayetçi:
 Baybora Hizmet İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti. Bahçelievler Mahallesi Cengiztopel Cad. Yenikıbrıs Apt. Nu:31 K:1 D:3 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Baştabipliği Gedikkaya Mah. 28200 GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2007 / 36324
Başvuruya konu ihale:
 2007/96595 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 Yılları Malzeme Dahil Genel Temz. Hast. Dan. ve Yön. Kalo. Tek. Dest. ve İlç. Hiz. Alm. İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.01.2008 tarih ve 08.22.83.0097/2008-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’nce 04.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2008 Yılları Malzeme Dahil Genel Temz. Hast. Dan. ve Yön. Kalo. Tek. Dest. ve İlç. Hiz. Alımı” ihalesine ilişkin olarak Baybora Hizmet İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti.’nin 03.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 07.12.2007 tarih ve 36324 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

           

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak daha önce Kamu İhale Kurumu’na yaptıkları itirazen şikayet başvurusu neticesinde başvurularının uygun görülerek Kamu İhale Kurulu’nun 05.11.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3550 sayılı kararı ile; tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen ihale işlemleri ile ihale kararının iptal edilerek bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde karar verildiği, bu karardan sonra idarece kendilerine 30.11.2007 tarihinde tebliğ edilen 28.11.2007 tarih ve 7923 sayılı kesinleşen ihale kararını bildiren yazıda sözkonusu ihalede tüm tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, bunun üzerine idareye 03.12.2007 tarihinde yaptıkları şikayet başvurusuna idarenin 04.12.2007 tarihli cevabında; İl Sağlık Müdürlüğünce Başhekimliklerine gönderilen 23.11.2007 tarihli yazı ile hastanelerine bağlı olan Diş Ünitesinin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün onayı ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine dönüştürüldüğünün bildirildiği, bu durumun ihale sürecinde ortaya çıkan yeni bir durum olması ve halen diş ünitesi binasında 5 işçinin çalıştığı, Diş Ünitesi binasının Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine dönüştürülmesi nedeniyle burada çalışan 5 adet işçi ihtiyacının ortadan kalktığı, bu haliyle 134 kişi değil 129 kişi çalıştırılacağı, aksi takdirde kamu zararı oluşacağı gerekçeleriyle tüm tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, ancak idare tarafından aynı ihalenin 129 kişi ile 3 ay süreli olarak pazarlık usulüyle yeniden yapıldığı, ihalenin iptal gerekçelerinin dayanaksız olduğu, hastaneden ayrılmış olsa dahi sözkonusu birimin bağımsız olarak faaliyette bulunamayacağı, daha önce bağlı bulunduğu hastane ile aynı il sağlık müdürlüğüne ve aynı bakanlığa bağlı olduğu, bu birimin de temizlik hizmeti satın alma zorunluluğu olduğu, dolayısıyla 5 temizlik işçisinin de aynı ihale ile alınabileceği, idarenin iptal kararının yerinde olmadığı hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibi tarafından 01.10.2007 tarih ve 27806 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, başvuru neticesinde Kamu İhale Kurumu’nun 05.11.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3550 sayılı kararı ile; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Kurulu’nun anılan kararı üzerine ihale komisyonunun 28.11.2007 tarihli kararında; “… İl Sağlık Müdürlüğünce Başhekimliğimize gönderilen 23.11.2007 tarih ve 951-16847 sayılı emir ile hastanemize bağlı olan Diş Ünitesinin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 07.11.2007 tarih ve 23125 sayılı onayı ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine dönüştürüldüğü bildirildiğinden, İhale ilanının 2.b) maddesinde ve ihale İdari Şartnamesinin 2.d) maddesinde işin yapılacağı yer: “Prof. Dr. İlhan ÖZDEMİR Devlet Hastanesi Hizmet Binası ve Çevresi, Eski Adliye Binasında bulunan Diş Ünitesi bina ve çevresi” şeklinde belirtildiği, halen diş ünitesi binasında çalışmakta olan işçi sayısının 5 (beş) olduğu ve diş ünitesi binasının Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine dönüştürülmesi nedeniyle burada çalışan personel ihtiyacının ortadan kalktığı, bu haliyle (134 işçili) ihale edildiği takdirde kamu zararı oluşacağından, ihalenin 4734 sayılı K.İ.K.’nun 39. maddesine ve ihale idari şartnamesinin 35. maddesine istinaden iptal edilerek yeni hazırlanacak ihale dökümanında işin yapılacağı yer kısmından Diş Ünitesinin çıkarılmasına, dolayısıyla ihale teknik şartnamesinde yer alan malzeme miktarlarının bu durum dikkate alınarak tanzim edilmesine ve burada çalışan personel sayısının toplam personel sayısından düşülerek ihale dokümanın hazırlanmasının uygun olacağına karar verilmiştir” şeklinde gerekçeye yer verildiği görülmüştür.

 

Giresun İl Sağlık Müdürlüğünce idareye gönderilen 23.11.2007 tarih ve 951-16847 sayılı yazıda; hastane bünyesinde faaliyet gösteren Ağız ve Diş Sağlığı Ünitesinin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine dönüştürülmesi ile ilgili Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 07.11.2007 tarih ve 23125 sayılı onayı doğrultusunda; mal ve hizmet alımlarının bu durum dikkate alınarak ve kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde açıklamalara yer verildiği belirlenmiştir.

 

Hastane bünyesinde yer alan Ağız ve Diş Sağlığı Ünitesinin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine dönüştürülmesinin ihale sürecinde ortaya çıkan yeni bir durum olduğu ve idarece bu durum dikkate alınarak mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi gerektiği açıktır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

           

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 28.11.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

 

Giresun İl Sağlık Müdürlüğünce idareye gönderilen 23.11.2007 tarih ve 951-16847 sayılı yazıda; hastane bünyesinde faaliyet gösteren Ağız ve Diş Sağlığı Ünitesinin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine dönüştürülmesi ile ilgili Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 07.11.2007 tarih ve 23125 sayılı onayı doğrultusunda, 2008 yılında yapılacak mal ve hizmet alımlarının bu durum dikkate alınarak ve kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde açıklamalara yer verildiği, dolayısıyla anılan yazıda 2008 yılında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarının konu edildiği, başvuru konusu ihalenin ise 04.09.2007 tarihinde gerçekleştirildiği, ihale konusu işin süresinin 29.09.2007-31.12.2008 tarihleri arasında olduğu dikkate alındığında, sözkonusu ihalenin bu talimatın kapsamına girmediği açıktır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

      Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 28.11.2007 tarihinde iptal edildiği görülmekle birlikte, iptal gerekçelerinin yerinde olmadığı, bu nedenle ihalenin iptaline ilişkin kararın iptalinin gerektiği düşüncesi ile çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul