İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-213
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :111
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-213
Şikayetçi:
 Avrasya Veri Hazırlama Otomasyon Yazılım ve Temizlik Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yavuz Sinan Mahallesi Ragıp Gümüşpala Cad. Leblebici Sok. No:31/1 Eminönü/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Dumlupınar Üniversitesi İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Merkez Kampüsü Tavşanlı Yolu 10. Km 43100 KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2007 / 35911
Başvuruya konu ihale:
 2007/152727 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.01.2008 tarih ve 08.22.54.0078/2008-90E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dumlupınar Üniversitesi İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca 16.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Avrasya Veri Hazırlama Otomasyon Yazılım ve Temizlik Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.12.2007 tarih ve 35911 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamenin 12 nci maddesinde; “…İşçilerin kendi istekleri ile çıkmak istemeleri halinde; önce idare ile görüşüp; daha sonra işten ayrılma gerekçelerini belirten dilekçelerini idareye vereceklerdir.” ibaresi bulunduğu, oysaki 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde; “Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme şartnamelere; a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması, b)Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesindeki ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması, yönünde hükümler konulmaz.” hükmüne yer verildiği, işçi giriş çıkışları hususunda yapılan düzenlemenin İş Kanununun belirtilen hükmüne aykırılık teşkil ettiği,

 

            2) Sözleşme tasarısının yürürlük maddesinde sözleşmenin kaç nüsha olacağının belirli olmamasının mevzuata aykırı olduğu, sözleşme tasarısının 39 uncu maddesinde; “….(…)nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha idarece alıkonulmuştur.” hükmü bulunduğundan sözleşmenin damga vergisi ve karar pulu bedelini hesaplama imkanının bulunmadığı,

 

            3) İdari şartnamenin “İşe Başlama ve Bitiş Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, işin süresi belirlenmiş ise de bu süre içinde kaç takvim günü olduğunun yazılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin 26.3 üncü alt bendinde; giyim bedelinin teklif fiyata dahil edileceği belirtilmesine karşın, teknik şartnamede giyeceğin özellikleri ve kalitesi konusunda düzenleme yapılmamasının isteklileri tereddüte düşürecek nitelikte olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayet konusu ihaleye ait teknik şartnamenin 12 nci maddesinde; “Yüklenici işe başladığı gün çalıştıracağı elemanların onaylı listesini İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına teslim edecektir. İdarenin izni olmadan işçi çıkaramayacaktır. Firma çıkarılması gereken işçileri gerekçe belirterek idareden talep edecektir. İdarece uygun görülmesi halinde işçi değişimi yapılacaktır. İşçilerin kendi istekleri ile çıkmak istemeleri halinde; önce idare ile görüşüp; daha sonra işten ayrılma gerekçelerini belirten dilekçelerini idareye vereceklerdir.”,

 

            Anılan teknik şartnamenin 14.(2) maddesinde; “DPÜ (Dumlupınar Üniversitesi) tarafından uygun bulunmayan personel yüklenici tarafından işe başlatılmayacaktır.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

          4857 sayılı İş Kanunun 2 nci maddesinde; “….Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

          a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

          b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması       yönünde hükümler konulamaz” hükmü yer almaktadır.

 

İhaleye ait teknik şartnamenin anılan maddelerinde yer alan düzenlemelerin İş Kanununun 2 nci maddesinde yer alan hükme uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait sözleşme tasarısının “Yürürlük” başlıklı 39 uncu maddesinde; “Bu sözleşme; Sayıştay tescilinin Yükleniciye tebliğ edildiği, bu tescilin gerekli olmadığı durumlarda ise, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. ….maddeden ibaret olan bu sözleşme; İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra…..tarihinde imza altına alınarak (….) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha idarede alıkonulmuştur.” düzenlemesi yer almıştır.

 

            Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “Yürürlük” başlıklı 39 uncu maddesine ilişkin 40.1 nolu dipnotta; a) Sözleşmenin birden fazla nüsha düzenlenerek taraflarca alıkonulmasının öngörülmesi halinde madde metni aşağıdaki şekilde devam edecektir:

             ……(….) nüsha olarak imza altına alınmış ve …….(…..) nüshası İdarede ve …….(…..) nüshası Yüklenicide alıkonulmuştur.

       b) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile sözleşmenin tek nüsha düzenlenmesinin öngörüldüğü ihalelerde madde metni aşağıdaki şekilde devam edecektir: (Ancak yükleniciye, talebine göre sözleşmenin ikinci bir nüshası veya idarece onaylı bir sureti verilecektir.)

            1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha İdarede alıkonulmuştur.” açıklaması yer almıştır.

 

            Personel çalıştırılmasına dayalı söz konusu ihaleye ilişkin sözleşme tasarısının 39 uncu maddesinde yer alan düzenleme Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 39 uncu maddesine ait 40.1 nolu dipnotta öngörülen düzenlemeye birebir uygun bulunmamakla birlikte; söz konusu düzenlemede sözleşmenin birden fazla nüsha düzenleneceğine ilişkin bir ifade yer almadığından, sözleşmenin tek nüsha düzenleneceği anlaşılmaktadır. Belirtilen nedenlerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

            İhaleye ait idari şartnamenin işin süresine ilişkin 49.2 maddesinde; “İşin süresi 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

            İhaleye ait sözleşme tasarısının 10 uncu maddesinde; “İşe başlama tarihi 01.01.2008; işi bitirme tarihi 31.12.2008’dir. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 12/aydır.” düzenlemeleri yer almıştır.

            İhaleye ait ilanda da işin başlama ve bitiş tarihlerine ilişkin aynı düzenlemeler yapılmış ve işin süresinin 12 ay olduğu belirtilmiştir.

             4734 sayılı Kanunun İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinde; “…İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: …r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, ...” hükmü yer almıştır.

            Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin işe başlama ve bitirme tarihlerine ilişkin 49.2 nci maddesine ait 26  nolu dipnot hükmünde de; İdarelerin işin süresini takvim günü olarak belirleyerek 49.2 nci maddeye rakam ve yazı ile yazmaları gerektiği belirtilmiştir.

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII üncü maddesinin G bendinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:…7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.…” hükmü yer almıştır.

            İdari şartnamenin 49.2 maddesinde işin süresi takvim günü olarak belirtilmemesine karşın, aynı idari şartnamede işin başlangıç tarihinin 01.01.2008 ve bitiş tarihinin 31.12.2008 olarak belirtilmesi nedeniyle ve 2008 yılının 366 takvim gününden oluşması nedenleriyle ihale konusu işin 366 takvim günü olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile Kamu İhale Kurumunca hazırlanan işçilik hesaplamalarına ilişkin modül uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı söz konusu ihalede asgari maliyet hesaplamasının “Ay” üzerinden yapılması gerektiği ve işin başlangıç tarihinin ayın ilk ve işin bitiş tarihinin ise ayın son günü olması nedeniyle ihale konusu işte toplam 12 ay esas alınarak asgari işçilik maliyetinin hesaplanması gerektiği belirlendiğinden ve belirtilen nedenlerle söz konusu işin süresinin takvim günü olarak belirtilmemesinin ihaleye teklif verilmesi açısından tereddüt doğurucu nitelikte bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 26 ncı maddesinin 26.3 nolu alt bendinde; “Ayrıca giyim bedeli, yol bedeli, yemek bedeli isteklilerce ayni olarak karşılanacaktır. Giyim olarak teknik şartnamemizde belirtilen özellikte ve miktarda giyim malzemesi verecektir. Yemek aylık 22 gün verilecektir. Yemek olarak günlük en az 730 kalori ve aylık ortalama 900 kalorilik değerleri tutturabilen yemek menüsü olmalıdır. Yemek olarak A grubu+B grubu+C grubu+D grubu yemek çeşitleri bir öğün içerisinde toplam olacak tabldot şeklinde verilmelidir ve bunlar teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi,

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin “Yüklenicinin Yükümlülükleri” başlıklı 14 üncü maddesi devamında yer alan düzenlemede; “Çalışan işçilere verilecek giyecek malzemeleri. Giyim malzemeler her bir çalışan için verilecektir. Tulum: 1 adet/kişi (keten kumaştan olacak). Pantolon : 1 adet/kişi (siyah renk serj kumaştan, %45 yün, %55 polyester karışımlı olmalıdır.). Gömlek : 1 adet/kişi (Gri renk poplin kumaştan, %67 polyester, %33 pamuk karışımlı olmalıdır. Gömlek arkası düz robalı pikesiz olacak küçük düğmeli olacaktır.) Ayakkabı: 1 çift/kişi (siyah vilada deriden, ön kısmı bombeli ve maskarasız olmalı, arka kısımdan öne doğru gelen parçaların bağlanması için iki taraflı beşer delikten geçirilmiş bağcıklı olmalıdır.)” açıklamaları yer almıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:… 13- Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir….” hükmü yer almıştır.

 

Şikayete konu ihalede personele ilişkin giyecek giderinin ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacağına ilişkin düzenleme yapılmış olup, teknik şartnamede giyeceğin özellikleri ve sayısının belirtildiği görüldüğünden, idarece yapılan bahse konu düzenlemenin tereddüte düşürücü nitelikte olmadığı ve mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

B - İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 26 ncı maddesinin 26.3 nolu alt bendinde; “Ayrıca giyim bedeli, yol bedeli, yemek bedeli isteklilerce ayni olarak karşılanacaktır. Giyim olarak teknik şartnamemizde belirtilen özellikte ve miktarda giyim malzemesi verecektir. Yemek aylık 22 gün verilecektir. Yemek olarak günlük en az 730 kalori ve aylık ortalama 900 kalorilik değerleri tutturabilen yemek menüsü olmalıdır. Yemek olarak A grubu+B grubu+C grubu+D grubu yemek çeşitleri bir öğün içerisinde toplam olacak tabldot şeklinde verilmelidir ve bunlar teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:…10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir...” hükmü yer almıştır.

 

Söz konusu ihalede personelin yol giderinin ayni olarak karşılanacağı belirtilmesine karşın, yol giderine ilişkin aylık gün sayısı ile bu ihtiyacın karşılanmasına ilişkin kriterlerin ihale dokümanında yer almaması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul