İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-216
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :114
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-216
Şikayetçi:
 Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Danışmanlık Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No:62/4 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karabük Valiliği Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Hürriyet Mah. Zonguldak Cad. Çağrı Tic. Mer. Kat:1/2 78100 KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2007 / 36898
Başvuruya konu ihale:
 2007/175540 İhale Kayıt Numaralı “Veri Giriş Kontrol Elemanı ve HBYS Otomasyon Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.01.2008 tarih ve 08.23.30.0078/2008-95E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karabük Valiliği Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nce 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Giriş Kontrol Elemanı ve HBYS Otomasyon Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak  Paşa  İlaç  Bilgi İşlem Yemek Danışmanlık Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 03.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.12.2007 tarih ve 36898 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İşin   adının   Veri   Giriş   Kontrol   Elemanı  ve   HBYS Otomasyon     Hizmet    Alımı    olarak tanımlandığı, hizmet alımı kapsamında ihaleye çıkılmasına rağmen işin büyük kısmını yazılım alımının oluşturduğu, ayrıca teknik şartnamenin tamamen yazılım alımına yönelik hazırlandığı, Kamu İhale Kanunu´nun 5 inci maddesinde, "Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez." hükmüne yer verildiği, her ne kadar veri girişi hizmeti, hastanede kurulu HBYS programını kullanacak elemanlar vasıtasıyla verilecek ise de HBS alımı ve işletilmesi ile veri giriş arasında doğal bir bağ olmadığı, bu iki işin birbirinden tamamen farklı olduğu, diğer taraftan bu şekilde yapılacak bir ihale ile faaliyet alanı sadece hizmet sektörü olan tüm firmalar dışlanacağı gibi, sadece bilgisayar sistemi veya yazılımı alanında faaliyet gösteren firmaların da katılımının engellenmiş olacağı, rekabet, saydamlık ve fırsat eşitliğini sağlamak için bu ihalenin, hizmet alımı ve yazılım alımı şeklinde ayrılması ve ayrı ayrı ihale edilmesinin zorunlu olduğu,

                           

2) İdari   Şartnamenin   7.3.2   maddesinin  (a)   bendinde,   isteklilerin   önerdikleri
yazılımların   teknik   şartnamenin   maddelerini   karşılama   durumlarını   belirten
raporları taahhüt etmelerinin istendiği, idari Şartnamenin 2.a maddesinde işin adı Veri Giriş Kontrol Elemanı ve HBYS Otomasyon Hizmet Alımı olarak verildiği, ihalenin ağırlıklı olarak personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı olması gerektiği, ancak 7.3.2 maddesinin (a) bendinden de açıkça görüleceği gibi, ihalenin bir yazılım alımı ihalesi olduğu, hizmet alımı ile bir ilgisi olmadığı,

 

3) İdari    şartnamenin    7.4    maddesinde    benzer      olarak;    kamu    kurum   ve
kuruluşlarının ve/veya özel hastanelerin otomasyon ve yürütülmesi ve teknik
danışmanlık hizmeti işlerinin  kabul edildiği, İdari Şartnamenin 2 nci maddesinin (a) fıkrasında yer alan işin adı ile benzer işin bire bir aynı olduğu, benzer iş maddesinde sayılan bu hizmetlerin tümünün işin kapsamını oluşturduğu, Kamu ve Özel sektörde yapılmış her türlü personel çalıştırma veya veri giriş hizmetinin benzer iş olarak kabul edilmesi gerektiği, ancak sınırlama getirilerek otomasyon ve yürütülmesi ve teknik danışmanlık hizmet işleri dışındaki diğer veri giriş ve personel çalıştırma hizmetlerinin dışlandığı, üniversite ve vakıf hastanelerinin dışlandığı, benzer işin hizmet sektörü ile hiç bir ilgisi olmayan otomasyon sistemi ve teknik danışmanlık ile sınırlandırıldığı, yazılım alımının ve danışmanlığın hizmet sektörüyle bir ilgisi olmadığı, ihale konusu iş ve benzer iş tanımında yapılan düzenlemelerin katılımı kısıtlayarak rekabeti engellediği, söz konusu ihalede yer alan işlerin ayrı ayrı uzmanlık gerektiren işler olduğu ve bu işlerin ayrı ayrı ihale edilmesi durumunda ihaleye daha çok katılımın olacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1,2) Başvuru sahibinin birinci ve ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin; “Veri Giriş Kontrol Elemanı ve HBYS Otomasyon Hizmet Alımı” olduğu ve işin 16 kişi ile yürütüleceği belirtilmiştir. Aynı düzenleme ihaleye ait ilanın 2 nci maddesinde de yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2   maddesinin (a) bendinde; “İstekliler önerdikleri yazılımların teknik şartnamenin maddelerini karşılama durumlarını belirten raporlarını (taahhütnamelerini) 2`şer (iki) set halinde (Her set, bir basılı kopya ve bir elektronik kopyadan oluşacaktır.) İhalenin yapılacağı tarihte idareye teslim edilecektir. İsteklilerin bu kapsamda verecekleri raporlar "Ticari Gizli" olarak sınıflandırılacak ve bu şekilde işlem görecektir.” düzenlemesine yer verildiği, aynı düzenlemeye ihaleye ait ilanın 4.3.2.(a) maddesinde de yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Anılan idari şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflara ilişkin 26 ncı maddesinin 26.1 alt bendinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilecektir. Personele verilecek ücret, SSK primi, vergi, yol, giyecek ve firma karı v.s.lerin tamamı teklif fiyata dahil ediecektir. 2008 yılı için resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşının 13,5 gün olarak hesaplanmıştır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında çalışacakpersonel sayısı her gün için 3 kişidir. (Teknik personel resmi tatillerde çalışmayacaktır.) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47.maddesi uyarınca bu işçilere ücret ödenecektir. İşçilik ücrteleri: 15 personele brüt asgari ücret, 1 teknik personele brüt asgari ücretin %30 fazlası teklif fiyata dahil edilecektir. Aylık yemek bedeli: İstekliler tekliflerinde personelin yemek ücretini yansıtmayacaktır. 22.05.2005 tarihli Sağlık Bakanlığı Araştırma Palanlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 29 sayılı genelgesi doğrultusunda yüklenicinin çalıştıracağı personelin yemek ihtiyacı hastane idaresince karşılanacaktır.”,

 

26.3 alt bendinde; “Personelin yol gideri günlük brüt (2,20.-YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır. Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır. 1 kişi teknik personel: asgari ücretten fazlası % 30”, 

 

26.5 alt bendinde; “Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5 (Bir nokta beş) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

            İhaleye ait ilanın ve idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca ihale konusu işin veri giriş kontrol elemanı ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) otomasyon hizmet alımından oluştuğu ve teknik şartname uyarınca hastane bilgi yönetim sistemi yazılımının kurulması ve çalıştırılmasının yanı sıra buna ilişkin eğitim, bakım ve destek hizmetlerinin de ihale konusu işin kapsamında bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Bu Kanunun uygulanmasında;… Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,…İfade eder.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Söz konusu ihalenin konusunu oluşturan veri giriş kontrol elemanı hizmeti ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) otomasyon hizmeti alımının 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan hizmet tanımı kapsamında bulunduğu anlaşılmıştır.

 

  İhale konusu işin bir kısmını oluşturan yazılım hizmetlerine ilişkin olarak idarece idari şartnamenin 7.3.2 maddesinin (a) bendinde isteklilerin önerdikleri yazılımların teknik şartnamenin maddelerini karşılama durumlarını belirten taahhütnamenin istenildiği, ayrıca ihale konusu işin kapsamında personel çalıştırılmasının da bulunması nedeniyle işin yürütülmesinde çalıştırılacağı öngörülen personelin maliyetinin hesaplanmasına ilişkin olarak da idari şartnamenin 26 ncı maddesinde düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Hem yazılım hizmeti hem de veri giriş elemanı hizmeti alımının ihale konusu işin unsurları arasında bulunduğu ve idarece her iki hizmetin bir arada ihale edildiği anlaşılmış olup, başvuru sahibince ileri sürülen “ihalenin sadece bir yazılım ihalesi olduğu hizmet alımı ile ilgisi bulunmadığı” şeklindeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Diğer yandan; Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin hizmet verilecek hastaneye kurulması ve sonrasında bu sistemin kullanılması suretiyle veri girilmesi işlerinin birbirleri ile bağlantısız işler olmadığı, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi yazılımı hizmeti ile veri giriş hizmetinin Hastane bilgi sisteminin birbiri ile bağlantılı ve birbirlerini tamamlayıcı bileşenlerini oluşturduğu sonucuna varıldığından, idare tarafından HBYS otomasyon hizmeti ile veri giriş kontrol işletmeni çalıştırılması işlerinin aynı tedarikçiden temin edilmesi doğrultusunda bir arada ihale edilmesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale konusu hizmetin adı idari şartnamenin 2 nci maddesi (a) bendinde; “Veri Giriş Kontrol Elemanı ve HBYS Otomasyon Hizmet Alımı” olarak belirtilmiştir.

 

            İhaleye ait ilanın 4.3.1 ve idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70`i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi…” düzenlemesine yer verilerek, ihale konusu işe katılabilmek için  verilmesi gereken belgeler kapsamında iş deneyim belgesinin istenildiği anlaşılmıştır.

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamu kurum ve kuruluşlarının ve/veya özel hastanelerin otomasyon ve yürütülmesi ve teknik, danışmanlık hizmet işleri kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Aynı benzer iş tanımı ihaleye ait ilanın 4.4 maddesinde de yer almıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman ve mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler şeklinde tanımlanmıştır.

 

            Anılan Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkralarında ise;

 

            “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

            Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdarece yapılan benzer iş tanımından; gerek kamu gerekse özel sektörde yapılmış olsun tüm otomasyon sistemi kurulumu ve yürütülmesi hizmetleri ile buna ilişkin teknik veya danışmanlık hizmetlerinin bir arada yapılmasından oluşan işlerin benzer iş olarak kabul edileceği anlaşılmakta olup, yapılan benzer iş tanımının hem kamu hem de özel sektörde yer alan tüm kuruluşları kapsadığı, ayrıca benzer işin ihale konusu iş ile aynı belirlenmediği görülmüştür.

 

            Başvuru konusu ihalede ihale konusu işin kapsamında, hastane bilgi yönetim sistemi otomasyonu kurulumu ve çalıştırılması ile buna ilişkin eğitim, bakım ve destek hizmetleri ve Veri Giriş Kontrol Elemanı hizmeti sağlanmasının yer aldığı dikkate alındığında, idarece yapılan benzer iş tanımının yukarıda yer alan mevzuat hükmüne aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle de başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          1) Teknik şartnamenin “Çalıştırılacak İşçilerin Sayısı, Nitelikleri ve Çalışma Düzeni” başlıklı bölümü altında yer verilen “Personellerin Nitelikleri (veri hazırlama)” başlığı altında yer alan 4 üncü maddesinde; “Teknik personel ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunması şarttır. Bununla ilgili teknik personel adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurum belgesi teklif ile birlikte verilecektir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. ..” hükmü yer almaktadır.

 

            Hizmet alımı ihalelerinde sadece anahtar teknik personel istenilmesi halinde bu kişinin ihale tarihinden önce işe alınmış olduğuna ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunduğuna dair belgelerin (ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi)  ihaleye katılım aşamasında istenilebileceği, buna karşın anahtar personel dışında öngörülen personelin isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge veya çalıştırılacağına dair taahhütnamenin ihale dokümanında istenilemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

            Bununla birlikte; söz konusu ihaleye ait ilanda ve idari şartnamede anahtar teknik personel öngörüldüğüne ilişkin bir düzenleme bulunmamasına ve gerek idari şartname ve gerekse teknik şartnamede 1 adet teknik personel ve 15 adet veri giriş kontrol elemanı istenildiği belirtilmesine karşın, aynı teknik şartnamede teknik personelin ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunduğuna ilişkin olarak teknik personel adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurum belgesinin teklif ile birlikte verilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu ihalede anahtar personel istenildiğine ilişkin bir düzenleme ilan ve idari şartnamede yapılmamasına karşın, mevzuat uyarınca sadece anahtar teknik personel için istenilebilecek belgelerin (ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunduğunu tevsik etmek üzere ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi) teknik şartnamede teknik personel için verilmesinin istenilmesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            Ayrıca, ihale konusu işte çalıştırılacağı öngörülen teknik personelin ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunduğunu göstermek üzere ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurum belgesinin teklif ile birlikte sunulması gerektiğine ilişkin olarak teknik şartnamede yer alan düzenlemeye ihaleye ait ilan ve idari şartnamede yer verilmemesi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde yer alan;İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmüne aykırı bulunmuştur.

 

2) Teknik şartnamenin “Çalıştırılacak İşçilerin Sayısı, Nitelikleri ve Çalışma Düzeni” başlıklı bölümü altında yer alan “Personellerin Nitelikleri (veri hazırlama)” başlığı altında yer alan 5 inci  maddesinde; “Alınması düşünülen personelin işe başlamadan önce hastane yönetimi tarafından oluşturulacak komisyon marifetiyle mülakat yapılacak ve yeterli görülenlerin çalışmasına izin verilecektir. Hastane idaresi yeni işe alınacakların mülakata tabi tutacak ve gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra hizmetin gerektirdiği belgeleri…. İsteyebilecektir.”,

 

9 uncu maddesinde; “Firma idarenin (hastane başhekimi, hastane müdürü ve bilgi işlem sorumlusu) en az iki kişinin onayı olmadan personel alamaz ve çıkaramaz.”,

 

28 inci maddesinde; “İdarenin onayı olmadan kesinlikle firma tarafından personel değişikliği yapılmayacak personel yeri değiştirilmeyecektir ve işten çıkartılmayacaktır. Gerek ilk defa personel alımlarında gerekse daha sonraki personel alımı ve çıkartılmasında idarenin onayı alınacaktır.” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanunun 2 nci maddesinde; “….Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

          a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

          b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması       yönünde hükümler konulamaz” hükmü yer almaktadır.

 

İhaleye ait teknik şartnamenin bahse konu maddelerinde yer alan düzenlemelerin 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde yer alan hükme uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul