• Karar No: 2008/UH.Z-217
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-217 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 20.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-2176 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :116
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-217
Şikayetçi:
 Bahar Temizlik / Hayriye POLAT Mecidiyeköy Mahallesi Hark Sokak Fadel Apt. No:26/1 Mecidiyeköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Eminönü Belediye Başkanlığı Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:2 34400 Çemberlitaş Eminönü / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37856
Başvuruya konu ihale:
 2007/158284 İhale Kayıt Numaralı “Belediye Başkanlığı Hizmet Binası ve Bağlı Birimlerinin Dahili Temizlik ve Teknik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.12.2007 tarih ve 08.24.53.0041/2008-91 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Eminönü Belediye Başkanlığı tarafından 23.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Belediye Başkanlığı Hizmet Binası ve Bağlı Birimlerinin Dahili Temizlik ve Teknik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Bahar Temizlik ticari unvanıyla faaliyet gösteren Hayriye POLAT’ın 19.12.2007 tarih ve 37856 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Söz konusu ihalenin malzemeli temizlik hizmeti alımını ihtiva etmesine karşın İdari Şartnamenin teklif fiyata dahil masrafları gösteren 26 ncı maddesinde ve ihale dokümanın diğer kısımlarında temizlik malzemelerinin teklif fiyata dahil olarak belirtilmediği,  birim fiyat teklif cetvelinde de temizlik malzemeleri için teklif kalemi oluşturulmadığı, Teknik Şartnamenin 5.2 maddesinde “Ayrıca yeterli miktarda kova, fırça, çeksil ve paspas aparatı” ibaresinin belirsizlik içerdiği, maliyet birleşenlerindeki belirsizlik sebebiyle sağlıklı teklif oluşturulamadığı,

 

            2) İdari şartnamede ayni karşılanması istenen yemek için teklife esas alınması gereken aylık gün sayısının belirtilmediği,

 

            3) İdari şartnamenin 2.c maddesinde çalışacak personel olarak 79 vasıflı temizlik personeli, 11 vasıflı teknik personel olmak üzere 90 personel öngörüldüğü, ayrıca Teknik Şartnamenin 3 üncü maddesinde;“ 79 vasıflı temizlik personeli, 11 vasıflı teknik eleman (2 adet kaloriferci, 1 adet su tesisatçı, 2 adet marangoz, 3 adet boyacı, 3 adet elektrikçi) olmak üzere 90 personel olacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, buna karşın Teknik Şartnamenin 4.3 maddesinde “Personellerin sevk ve idaresinde en az lise mezunu bir kişi şef görevi yapacaktır.” düzenlemesinden idarenin söz konusu personel için ayrı bir ücret öngörmediğinin anlaşıldığı,  bu düzenleme nedeniyle ihaleye sağlıklı teklif verilemediği,

 

            4) İdari şartnamede öngörülen araçlar için çalıştırılacak 90 personel arasında şoför personel sayılmamasına rağmen idare tarafından bu araçlar için şoför tahsis edileceğinin idari şartnamede belirtilmemesinin tekliflerin hazırlanması aşamasında çelişkiye neden olduğu,

 

iddiaları yer almaktadır.

 

Ön İnceleme Raporu ve eklerinin incelenmesinden; 19.12.2007 tarihli dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise de, 02.01.2008 kayıt tarihli dilekçe ile şikayetten vazgeçildiği anlaşılmaktadır.

 

Şikayet başvurusunda bulunan ve bu suretle idari denetim mekanizmasını harekete geçiren kişinin şikayetinden vazgeçmesi, denetim sürecini ortadan kaldıracak bir sonuç doğurmayacaktır. Ancak bu takdirde, denetimin kişilerin başvuru iradelerine bağlı tutulan şikayet ve itirazen şikayet yolu ile değil, iddiaların incelenmesi yolu ile yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması ve ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul