İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-218
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-218 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 23.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-2184 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :117
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-218
Şikayetçi:
 Can Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. Şti. Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 43. Sokak No:8/c Balgat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ünye Devlet Hastanesi Burunucu Mah. Devlet Sahil Yolu No:1 52300 Ünye / ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37687
Başvuruya konu ihale:
 2007/158055 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtma ve Sonrası Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.01.2008 tarih ve 08.24.39.0041/2008-89E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ünye Devlet Hastanesi’nce 27.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtma ve Sonrası Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Can Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37687 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.2.3 maddesinde isteklinin iş hacmini gösteren belgelere ilişkin yeterlik kriterlerinin toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15`inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10`undan az olmaması gerektiği şeklinde düzenleme yapıldığı;  oysa aynı şartnamenin 49.2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin iki yıl olduğunun belirtildiği bu durumda toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 8`inden az olmamasının istenilmesi gerektiği, bahse konu düzenleme nedeniyle ihaleye teklif veremedikleri iddia edilmektedir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu hizmetin 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında iki yıl süreli oluğu belirlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, isteklinin iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde, bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerektiği; 07.12.2005 tarih ve 26016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle eklenen “Yıllara yaygın hizmet alımlarında yeterlik” başlıklı Ek Madde-1’in birinci fıkrasının (b) bendinde, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranların bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak yeterlik kriterleri belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Şikayete konu ihalenin bir yıldan fazla süreli olduğu dikkate alındığında; anılan Yönetmelik hükmü uyarınca toplam ciro için %12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 8`inden az olmaması gerektiği yönünde düzenleme yapılması gerekirken, idari şartnamenin 7.2.3 maddesinde toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15`inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10`undan az olmaması gerektiği belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, bir yıldan fazla süreli hizmet alımı ihaleleri için öngörülen oranlardan daha yüksek oranların yeterlik kriteri belirlenmesinin, ihaleye katılımı daraltıcı ve ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, ihale dokümanında yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen düzenlemelerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu  ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

 

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; üç adet ihale dokümanının satın alındığı, bir teklifin sunulduğu dikkate alındığında rekabetin sağlanamadığı dolayısıyla söz konusu ihalenin  bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle iptal kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul