• Karar No: 2008/UH.Z-219
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-219 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 23.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-2190 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :118
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-219
Şikayetçi:
 Merdan Sağlık Hizm. Bilgi İşl. Otom. Gıda Temz. Turz. San. ve Dış Tic A. Ş. Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A4 Blok No: 4 İkitelli Küçükçekmece/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği Kazlıçeşme Mah. Belgradkapı Yolu Cad. No:1 34760 Zeytinburnu/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2007 / 35945
Başvuruya konu ihale:
 2007/153409 İhale Kayıt Numaralı “Bilgi İşlem Veri Hazırlama ve Veri Girişi Elemanı Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.01.2008 tarih ve 08.22.53.0041/2008-94E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 02.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgi İşlem Veri Hazırlama ve Veri Girişi Elemanı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Merdan Sağlık Hizm. Bilgi İşl. Otom. Gıda Temz. Turz. San. ve Dış Tic A. Ş.,’nin, 16.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.12.2007 tarih ve 35945 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece, ihaleye sundukları teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ve yeterli rekabet oluşmadığı  gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, fakat tekliflerinin ayrıntılı incelenmesi veya yazılı olarak açıklama istenilmesi durumunda tekliflerinde asgari işçilik maliyeti üzerine %10 kâr payı konulduğunun ve Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen %25 kâr oranını geçmediğinin bu sebeple tekliflerinin piyasa koşullarına uygun hazırlandığının tespitinin mümkün olduğu, idarenin söz konusu ihaleyi iptal etme gerekçelerinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayete konu ihalede, ihale komisyonunca; ihale dokümanı satın alan (istekli olabilecek) sayısının 6(altı) olmasına karşın ihaleye sadece 1 (bir) isteklinin katıldığı ve bu isteklinin teklif bedelinin yaklaşık maliyetten yüksek olduğu tespiti yapılarak yeterli rekabet ortamı oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verildiği, 05.11.2007 tarihli ihale komisyon kararının aynı tarihte ihale yetkilisince onaylandığı anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyasında yer alan belgelerden; 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalede, ihale komisyon kararında belirtildiği üzere doküman alan (istekli olabilecek) sayısı 6 (altı) olmasına rağmen sadece şikayetçinin teklif verdiği anlaşılmıştır. Anılan Kanun hükmü uyarınca gerçekleştirilen ihalelerde, ihaleye katılımın yeterli görülmesi için istekli sayısına ilişkin bir asgari değer öngörülmemiş olmakla birlikte; istekli sayısının, katılımın sağlanıp sağlanmadığına ilişkin önemli bir veri olduğu aşikardır. Bu durumda ihale konusu hizmetin özelliği dikkate alınarak istekli sayısı ile teklif fiyatlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiği de ortadadır.  

 

Bu itibarla, öncelikle şikayetçinin teklif bedeline ilişkin değerlendirme yapılabilmesini teminen ihale konusu hizmetin yaklaşık maliyeti ve idari şartnamede yapılan düzenlemeler çerçevesinde teklif edilmesi gereken asgari bedelin belirlenmesi gerekmektedir.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemelerde, sözleşme süresi 01/01/2008 - 31/12/2008 tarihleri arası 12 ay olarak belirlenen şikayete konu ihale “22 Kişi ile Bilgi İşlem Veri Hazırlama ve Veri Girişi Elemanı Hizmet Alımı” ihalesi olup idari şartnamenin 26.3 maddesinde teklif fiyata dahil masraflara ilişkin düzenlemede;

 

-İhale konusu hizmette istihdam edilecek personele aylık 26 gün üzerinden nakdi olarak ödenecek yol ücretinin brüt 5,35 YTL,

 

-Çalıştırılacak personele ayni olarak yüklenici tarafından 1adet yazlık, 1 adet kışlık olmak üzere toplam 2 adet gömlek verileceği,

 

-Ayrıca personel yemeğinin, idare tarafından hastane mutfağından bedelsiz olarak karşılanacağı,

 

Aynı şartnamenin 26.5 inci maddesinde iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının % 1,5 olduğu,

 

Belirtilmiştir. 

 

İdari şartnamede teklif fiyata dahil edilmesi öngörülen masraflardan nakdi olarak ödenecek olan yol ve işçilik ücreti ile yaklaşık maliyet hesabında esas alınan giyim bedeli de dahil olmak üzere toplam asgari (% 3 sözleşme ve genel gider payı hariç) işçilik maliyeti hesaplanarak bu tutar üzerine % 3 oranındaki sözleşme ve genel gider payı ile yaklaşık maliyet hesabında öngörülen % 10 oranında müteahhit kârı eklenerek yaklaşık maliyet hesaplanması gerektiği halde idarece yapılan yaklaşık maliyet hesabında hata yapıldığı belirlenmiş olup idarece yaklaşık maliyet hesabında esas alınan verilere göre yeniden yaklaşık maliyet hesabı yapılmıştır.

 

Şikayetçinin teklif bedelinin, idarenin yaklaşık maliyet hesabında kullandığı verilere göre yeniden hesaplanan yaklaşık maliyet tutarından yüksek olduğu anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde, idarelerce yaklaşık maliyetin hesaplanmasında işin niteliği dikkate alınarak % 25 oranını geçmemek üzere kâr ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyet tespit edileceği belirtilmiştir. Anılan düzenlemede, kâr ve genel gider için azami oran öngörülmüş olup bu kâr ve genel gider oranının hizmetin niteliğine göre belirleme yetkisi idarelere bırakılmıştır.

 

İncelemeye konu ihalenin, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri kapsamında yer alan  Bilgi İşlem Veri Hazırlama ve Veri Girişi Elemanı Hizmet Alımı” ihalesi olduğu dikkate alındığında, bu neviden ihalelerde katılım ve rekabetin yüksek düzeyde olduğu, bunun doğal sonucu olarak da kârlılık düzeyi oldukça düşük teklifler verildiği, hatta teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti düzeyinde teklifler verildiği gözlemlenmektedir.

 

Bu nedenle, idarece daha önceki yıllarda gerçekleştirilen ihaleler, işin niteliği vb. hususlar dikkate alınmak suretiyle %10 düzeyinde kâr öngörülerek yaklaşık maliyet belirlenmesinde Yönetmeliğin 12 nci maddesine aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan, 4734 sayılı Kanunun Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptaline ilişkin 39 uncu maddesinde;“İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale komisyonunca yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak, Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII.C maddesinde ; “...İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Şikayete konu ihalede, ayni olarak verilecek giyim gideri hariç olmak üzere diğer giderler maktu olup yaklaşık maliyet veya asgari işçilik maliyeti hesabında bu giderler için idarenin veya isteklilerin farklı bedeller öngörmesi mümkün olmadığından; bu aşamada ihale komisyonunca, anılan Tebliğ hükmü uyarınca ihale komisyonunca yaklaşık maliyetin yeniden gözden geçirilmesine gerek görülmemiştir.

 

Ayrıca, Tebliğde yapılan bahse konu açıklamada; yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul şartları açıklanmış olup verilen tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde bu şartlar değerlendirilerek teklifin uygun bulunması veya ihalenin iptal edilmesi, ihale komisyonunun yetkisine bırakılmıştır.

 

Sonuç olarak şikayete konu ihalenin katılım ve rekabetin yüksek olduğu personel çalıştırılmasına dayalı bilgi işlem veri hazırlama ve veri girişi elemanı hizmet alımı ihalesi olması ve 6 firmanın ihale dokümanı satın almasına karşın, ihaleye sadece bir isteklinin teklif verdiği ve verilen teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu dikkate alındığında; 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul