İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-22
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-22 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 14.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-220 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :23
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-22
Şikayetçi:
 Asya Lider Yemekçilik Gıda Taşım. Temiz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Toptancılar Sitesi H Blok No: 19 Adapazarı / SAKARYA
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak Devlet Hastanesi Başhekimliği Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No: 1 64100 UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.11.2007 / 35187
Başvuruya konu ihale:
 2007/134869 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtımı ve Bulaşık Yıkama İşi.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.12.2007 tarih ve 08.2203.0148/2008-66E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uşak Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 24.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtımı ve Bulaşık Yıkama İşi’’ ihalesine ilişkin olarak Asya Lider Yemekçilik Gıda Taşm. Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 08.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.11.2007 tarih ve 35187 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesinde; yemek fabrikası olduğuna dair belge veya aynı şartları taşıyan yemek fabrikası ile sözleşme yapacağına dair taahhütname istenilmesinin rekabeti, saydamlığı engelleyeceği, ayrıca söz konusu düzenlemenin  Teknik Şartnamenin 18 inci maddesi ile de çeliştiği,

 

            2) Teknik şartnamede kıyafetlerin evsafının belirtilmediği,

 

            3) İdari Şartnamenin 46.3 üncü maddesi ile 51.3 üncü maddesinin birbiri ile çeliştiği gibi Teknik Şartnamede yüklenicinin çıkardığı yemek sayısına göre işlem yapılacağı belirtilmesine rağmen bu düzenlemenin de İdari Şartnamenin 46.3 üncü maddesi ile çeliştiği,

 

            4) İdareye süresi içinde şikayet başvurusunda bulundukları,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin;

 

             İdari Şartnamenin 7.3.2 “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler’’ maddesinde; “İstekli sözleşme yapıldıktan sonra ihale konusu işin yerine getirilmesi aşamasında doğabilecek olası bir olumsuz duruma karşı günlük 3600 öğün/ kişi kapasiteli yemek fabrikası olduğuna dair belgeyi veya aynı şartları taşıyan bir yemek fabrikası ile sözleşme yapacağına dair taahhütname verecektir.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

           

            Söz konusu düzenlemenin rekabeti, saydamlığı ve eşit muameleyi ortadan kaldırdığı iddia edilmekte ise de, idarenin her türlü hal ve şartta hasta ve yakınlarına yemek temin edilebilmesine yönelik tedbir amacı ile bu şekilde düzenleme yaptığı, rekabeti kısıtlamak bir yana fabrikası olmayanlar isteklilerden sadece sözleşme yapacağına dair taahhütname istenmek suretiyle ihaleye katılımın sağlanmasına çalışıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası bu yönü ile yerinde bulunmamıştır. 

 

            Diğer taraftan; Teknik Şartnamenin 18 inci maddesinde; “Sözleşme süresi içerisinde, hastane mutfaklarında zorunlu tadilat ya da mücbir sebeplerden dolayı yemek çıkarılamaması durumunda, yüklenici varsa Uşak belediyesi mücavir alanı içerisindeki mutfaklarından yoksa yine aynı sınırlar içerisinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Gıda Sicil ve Gıda Üretim Sertifikasına sahip 2 nci sınıf gayri sıhhi müessese ruhsatına haiz bir mutfaktan sözleşme yaparak sorun ortadan kalkıncaya kadar yemek taşıyabilir. Yüklenici bunun için idareden ek bir ücret talebinde bulunmayacaktır.’’ düzenlenmesi yapılmıştır.

 

           5179 sayılı Kanunun “Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri” başlıklı 4 üncü maddesinde;

 

         Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir. Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Diğer taraftan, 5179 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan  Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin “Çalışma İzni ve Gıda Sicili” başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar.

          

Aynı Yönetmeliğin “Çalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusu” başlıklı 26 ncı maddesinde; "Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar...”

 

 Tanımlar ” başlıklı 4 üncü maddesinde; " b) İlgili merci: Bakanlık/Tarım İl Müdürlüğü, Valilik /İl Özel İdaresi,” hükümleri yer almaktadır.

 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce valiliklerin (81 il) il sağlık müdürlüklerine gönderilen Genelgede, 05.06.2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” hükmü gereği daha önce kendileri tarafından yürütülmekte olan gıda üretim işyerlerine Çalışma İzni ve Özel Gıda Kontrol Laboratuarı Kuruluş İzni işlemlerinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca yürütüleceği hususlarına yer verilmiştir.

 

            Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nce Valilik İl Müdürlüklerine gönderilen 12.01.2007 tarihli 2007/05 tamim numaralı Gıda Üretim İzni Talimatında ise, “Çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili işlemler yukarıda anılan Kanun ve Yönetmeliğe istinaden 05.08.2005 tarihine kadar Bakanlığımız  tarafından yürütülmüş olmakla birlikte, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun yürütme durdurmalı kararı gereği; söz konusu tarihten itibaren çalışma izni ve gıda siciline ilişkin işlemler yetki alanına göre, belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bu nedenle İl Müdürlüklerimiz işletmelerin çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili başvurularını ilgili kurumlara yönlendireceklerdir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

Bu itibarla, Teknik Şartnamenin 18 inci maddesinde “5179 sayılı Kanun gereği Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı veya birimleri tarafından düzenlenen Gıda Sicil Belgesi ile Gıda Üretim İzin Belgesi”ne yer verildiği dikkate alındığında, söz konusu düzenlemenin mevzuata uygun bulunmadığı ve İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesinin aksine katılımı daraltıcı nitelikte olduğu görülmüştür.

 

Diğer taraftan;

 

          İdari Şartnamenin 7.3.4 maddesinde Kalite ve standarda ilişkin belgeler başlığı altında; “7.3.4.1-Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca verilen Gıda Üretim Sertifikası ve

 7.3.4.2- Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca verilen Gıda sicil sertifikası

İş ortaklıklarında pilot veya diğer ortaklardan birinin ihale dokümanındaki kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir. İhale dokümanından konsorsiyumların teklif vermesinin öngörülmesi halinde, uzmanlık gerektiren her iş kısmı için istenen kalite ve standart belgeleri dokümanda belirtilir ve konsorsiyum olarak katılan isteklilerin ortakları teklif verdikleri kısım için istenen belgeleri sunarlar.’’ düzenlemesi yapılmış olup,

 

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; 05.08.2005 tarihine kadar Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı veya birimleri tarafından düzenlenen Gıda Sicil Belgesi ile Gıda Üretim İzin Belgesinin bu tarihten sonra belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başladığından düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu hatta tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında mevcut düzenleme nedeniyle belediyeden alınan belgelerin kabul edilmemesi suretiyle rekabetin de kısıtladığı, değerlendirme aşamasında da pek çok firmanın belgeyi belediyeden temin etmiş olması nedeniyle elendiği görülmüştür. 

 

             2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin;

           

            Teknik Şartnamenin Çalıştırılacak  Personel Sayısı, Nitelikleri ve Uyulması Gereken Kurallar başlıklı bölümünde yer verilen 7 nci maddesinde; “Yüklenici firma, çalıştıracağı personelin temizliğine dikkat edecek ve yemek dağıtıcıları her zaman hastanenin tespit ettiği üniformasını giyecektir. Her personel için üçer (3) takım üniforma bulunduracaktır. 1 takım yazlık ve 2 takım kışlık şeklinde olacaktır. Giysi üzerinde firma adının dışında hiçbir reklam olmayacaktır.’’

 

8 inci maddesinde; “ Personelin kıyafetlerinde hiçbir zaman yırtık ve sökük olmayacak, ütülü ve temiz olacaktır. Eski ve kullanılmaz hale gelen iş kıyafetlerinin değiştirilmesi, temini temizlik ve bakımı yükleniciye aittir.’’

 

12 nci maddesinde “Mutfakta iken tüm personel kepli, boneli ve ayaklarında tek tip terlik olacaktır’’

 

13 üncü maddesinde; “Yemek dağıtan erkek personel kep giyecek, bayanlar bone takacaktır.’’

düzenlemelerinin yapıldığı görülmüştür.

 

            Söz konusu malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve bulaşık yıkama hizmeti ihalesinin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet işi olmamasının yanı sıra idarece kıyafete ilişkin olarak ihale dokümanında yapılan düzenlemenin yeterli bulunduğu sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin;

 

            İdari Şartnamenin 46.3 üncü maddesi “ Yüklenici hizmet işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri yılı içinde iş programına uygun şekilde harcamak zorundadır.’’

 

            İdari Şartnamenin  51.3 üncü maddesinde; “ İşin sözleşme bedelinin % 80 inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici karına karşılık olarak sözleşme bedelinin % 80 i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5 i kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden idarece ödenecektir.’’

 

            Düzenlemeleri yapılmış olup, her iki düzenlemenin birbiri ile çeliştiği iddiasının yerinde olmadığı, ihale dokümanında mevzuata uygun düzenlemeler yapıldığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

           

            Başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının 24.10.2007 tarihinde satın alındığı, şikayete ilişkin dilekçenin 08.11.2007 tarihinde idarenin kayıtlarına alındığı, şikayet başvurusunun 15 günlük süre içerisinde yapıldığı tespit edilmiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ç) ve (ğ) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          ç) Ödenek yönünden yapılan incelemede; ihale onay belgesinde kullanılabilir ödenek tutarının belirtilmediği görülmüştür.

 

          ğ) İhale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

         

1) İdari Şartnamenin cezalar ve kesintiler başlıklı 52 nci maddesinde, idarenin hak ediş ödemelerinde gecikme olması durumunda dahi personel ücretlerinin en geç o ayın 10 una kadar ödeneceği ve ödemenin gecikmesi halinde ceza uygulanarak hak edişten kesileceği, gecikmenin 20 günü aşması ve idarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatın gelir kaydedilerek sözleşmenin fesih edileceğine ilişkin yapılan düzenlemenin İş Kanunun 34 ve 4735 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

2) Teknik Şartnamenin 25 inci maddesinin ( b) bendinde, “Firma haşere ile mücadele ve ilaçlama alanında TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine (TSE 8358 ev, işyeri ve yerleşim alanları zararlıları ile mücadele hizmetleri standardı) sahip olmalıdır.’’ düzenlemesi yapılmış olup, Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar başlıklı L. Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar bölümünde; Hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve / veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen belge olduğu, idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesinin istenmeyeceği hükme bağlandığından, idarenin kendi binasında yapılacak yemek işi için hizmet yeri yeterlilik belgesi istenilmesinin uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihale; Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtımı ve Bulaşık Yıkama İşidir.

 

1) Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar bölümündeki 13 üncü bendinde giyeceğin özellikleri ve sayısının ihale dokümanında belirtileceği hükmü bulunmaktadır.

 

Söz konusu malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve bulaşık yıkama hizmeti ihalesi personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet işi olmamakla birlikte idarece kıyafete ilişkin olarak Teknik Şartnamenin Çalıştırılacak  Personel Sayısı, Nitelikleri ve Uyulması Gereken Kurallar başlıklı bölümünde  düzenleme yapıldığı ancak, yapılan düzenlemenin giyeceğin özelliklerini yeterince belirlemediği anlaşıldığından,

 

2) Teknik Şartnamenin 30 uncu maddesinde; “Yüklenici firma cumartesi, Pazar ile milli ve dini bayramlarda dahil olmak üzere hiçbir sebeple yemek, kahvaltı ve diyet yemeği hazırlanması ve sunulması işini aksatamaz. Böyle günlerde hasta ve refakatçileri ile nöbetçi personel yemekleri hazırlanıp servis ve servis sonrası hizmetleri yapılacaktır.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

Yapılan düzenlemede tatil günlerinin ve bu günlerde kaç personelin çalışacağının belirtilmemesinin isteklileri tereddüde düşürecek ve tekliflerin objektif değerlendirilmesini engelleyecek nitelikte olduğu,

 

Yukarıdaki aykırılıklara da ihalenin iptal gerekçeleri arasında yer verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle iptal kararına katılıyorum. 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul