İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-220
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-220 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 23.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-2200 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :119
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-220
Şikayetçi:
 Gürbaşlar Otomotiv San. ve Tic. A. Ş. Vekili, Av. M. Akif DEMİREZEN - Av. Ömer GEYİK, Tercüman Sitesi A-10 Blok D:5 Cevizlibağ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sokak No:62 34010 Merter Güngören/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.12.2007 / 36197
Başvuruya konu ihale:
 2007/150919 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 15 Kalem Hizmet Aracı Kiralanması Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.01.2008 tarih ve 08.22.72.0041/2008-84E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü’nce 14.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 15 Kalem Hizmet Aracı Kiralanması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak, Gürbaşlar Otomotiv San. ve Tic. A. Ş. Vekili Av. M. Akif DEMİREZEN- Av. Ömer GEYİK’in 20.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.12.2007 tarih ve 36197 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi uyarınca ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale konusu iş için en düşük teklifin firmalarınca verildiği, buna karşın tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında ortaklık hisse beyanı ve makine-ekipman taahhütnamesinin sunulmadığı hususlarına yer verildiği, teklifle birlikte sunmuş oldukları belgelerden şirketlerine ait makine ve ekipmanın ihale konusu işi yapacak yeterlilikte olduğunun anlaşılabileceği, ayrıca firmaları hakkında ilişkin yasaklama kararı bulunmadığı dikkate alınarak bahse konu iki belgenin de kamu yararı gözetilerek 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca tamamlatılması gerektiği,

 

2) Tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında mali durum ve banka referans mektubunun, iş deneyim belgesinin ve kalite yönetim sistemi belgesinin usulüne uygun olmadığı, hususlarına yer verildiği, söz konusu belgelerin, usulüne uygun olduğu, ayrıca bu belgelerin de tamamlatılabilecek nitelikte bir belge olduğu,

 

3) İdari şartnamede teklif bedelinin % 50 oranında, tek bir sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenildiği, bu büyüklükte bir ihalenin az sayıda olduğu, bu düzenleme nedeniyle aynı idareye daha önce hizmet veren isteklinin teklif verebileceği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayetçinin ihaleye teklif verdiği ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin yanı sıra ihale dokümanına yönelik iddialarla başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde isteklilerin, tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemlere ilişkin başvuru ehliyetine sahip olduğu ve ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacağı düzenlenmiştir. Bu nedenle, şikayetçinin ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin katılımı engellemeye yönelik olduğu iddialarına ilişkin olarak değerlendirme yapılmamıştır.

 

Ancak, ihale dokümanında yapılan düzenlemeler, ihalenin yapıldığı tarih itibariyle idareye şikayet başvurusunda bulunmaksızın ihaleye teklif veren isteklilerin teklifi ile ihale komisyonunun bu teklifleri değerlendirilmesi açısından bağlayıcı nitelik kazandığından, tekliflerin değerlendirilmesine yönelik iddialar ihale dokümanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde   aşağıda incelemeye konu edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin  7.3.2.b  maddesinde ihale konusu hizmette kullanılacak muhtelif cins ve sayıda toplam 800 adet aracın 15 kalemde gruplara ayrıldığı ve her bir kalemde isteklinin kendi malı olması istenilen araç sayısının belirtildiği görülmüştür.

 

Kalemler bazında ihtiyaç duyulan araç sayısının % 20’si esas alınarak o kalemdeki isteklinin kendi malı olması istenilen araç sayısının asgari değerlerinin belirlendiği, bu düzenlemelere göre isteklilerin kendi malı olması istenilen toplam araç sayısının toplam 160 adet olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, anılan düzenlemede taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için noter onaylı taahhütname sunulması gerektiği belirtilmiştir.

 

Diğer yandan aynı şartnamenin 7.1.m. maddesinde “Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname”nin, teklifle birlikte sunulması zorunlu kılınmıştır.

 

Her iki belgenin de teklifle birlikte sunulmasının zorunlu kılınmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

İhale komisyonunca hazır bulunanlar önünde düzenlenen teklif zarfı açma ve belge kontrol tutanağının “Belge 6-Ortaklık Hisse Beyanı” ve “Belge 17- Makine/ekipman” sütunlarında da şikayetçinin belgeleri için “Yok” ibaresinin konulduğu görülmüştür.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, başvuru sahibine ait taahhüt edilerek sunulması öngörülen makine ekipman için sunulması gereken noter onaylı taahhütname ile ortaklık/hisse beyanına rastlanılmamıştır. Keza, şikayet dilekçesinde de bahse konu taahhütname ile beyannamenin sunulmadığı kabul edilerek bu belgelerin  tamamlatılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinde başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Yönetmeliğin anılan maddesinin beşinci fıkrası ve devamında “.... İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır.

 

 ....” hükmüne yer verilmiştir.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin 32.1.1. ve 32.1.2 maddelerinde de anılan Yönetmelik hükmü paralelinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

Bahse konu ortaklık/hisse beyanı ile noter onaylı makine/ekipman taahhütnamesi idari şartnamede teklifle birlikte sunulması zorunlu belgeler arasında sayılmış olup bu belgeleri sunmadığı anlaşılan şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesi ve idari şartnamenin anılan maddelerine aykırılık görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında, mali durum ve banka referans mektubunun, iş deneyim belgesinin ve kalite yönetim sistemi belgesinin usulüne uygun olmadığı, hususlarına yer verilmiştir.

 

Şikayetçi tarafından sunulan ancak ihale komisyonunca bu belgelerin uygun olmadığı yönünde değerlendirme yapılan mali durum bildirimi ve banka referans mektubu ve iş deneyim belgesine  ilişkin inceleme ve değerlendirmede;

 

a) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart formlar KİK030.0/H, KİK030.1/H) istenilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalenin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değeri aştığından  söz konusu belgelerin istenilmesi zorunludur. Nitekim, ihaleye ilişkin idari şartnamenin 7.2.1 maddesinde de anılan Yönetmelik hükmü uyarınca düzenleme yapılarak bahse konu belgelerin teklifle birlikte sunulması zorunlu kılınmıştır.

 

Şikayetçi tarafından KİK.030.0/H numaralı Mali Duru Bildirimi ile KİK.030.1/H numaralı Banka Referans Mektubu sunulduğu belirlenmiştir.

 

Söz konusu belgeler incelendiğinde Banka Referans Mektubunda, standart formda yer verilmeyen “Kullanılmış Krediler” sütunu açıldığı ve “Kullanılmamış Krediler” sütununda ise “Teminat Mektubu Kredisi” yerine “G.Nakit” sütunu açıldığı belirlenmiştir. Referans mektubunun son üç ayda alınma ve iki yetkilinin imzalaması şartını sağladığı anlaşılmıştır.

 

Bahse konu Banka Referans Mektubunda kullanılmamış nakit kredisi için belirtilen tutarın teklifin %5’ inden oldukça yüksek olduğu; dolayısıyla, mali yönden yeterlik şartını sağladığı anlaşılmış olup banka referans mektubunda standart form dışındaki bilgilere yer verilmesinin mektubu geçersiz kılmayacağı değerlendirildiğinden şikayetçinin mektubun geçerli kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

           

Diğer yandan, şikayetçi tarafından sunulan KİK.030.1/H numaralı formla düzenlenen mali durum bildiriminde, referans mektubunu düzenleyen bankadaki mali durumuna ilişkin bilgilere yer verilmeksizin bu banka dışındaki dört bankadaki mevduat ve kredilerine ilişkin bilgilere yer verildiği, ancak bu bankalarca düzenlenmiş referans mektubunun bildirim ekine konulmadığı belirlenmiştir.

 

Mali durum bildiriminin düzenlenmesine ilişkin açıklama notunda, bankalardan alınacak referans mektuplarının forma ekleneceği belirtilmiş olup mali durum beyanında bildirilen bankaların referans mektubunun beyan ekine konulmaması ve referans mektubu sunulan bankanın beyanda belirtilmemesi mevzuatta öngörülen usule uygun değil ise de, şikayetçinin hem mali durumunun yeterli olduğuna ilişkin beyan sunduğu hem de referans mektubunda belirtilen mali durumun yeterlik şartını sağladığı dikkate alınarak konunun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesi çerçevesinde bilgi eksikliğinin tamamlatılması kapsamında değerlendirilmesi mümkün ise de, bu husus şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının tek gerekçesi olmadığı ve yukarıda değerlendirilen diğer gerekçeler yerinde olduğundan ihale komisyonunca yapılan değerlendirmenin ihale sonucuna etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

b) Yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde olan incelemeye konu ihalede Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde uyarınca; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

Şikayete konu ihalede, idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde anılan yönetmelik hükmü paralelinde  düzenleme yapılarak isteklilerce teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenildiği belirlenmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinde; İş deneyim belgesinin düzenlenmesine ilişkin esaslar belirlenmiş olup şikayete konu ihalede sunulması mümkün olan iş deneyim (İş Bitirme/İş Durum) belgeleri; bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen işler için iş deneyim belgeleri, iş sahibi tarafından düzenleneceği sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanacağı; özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyeceği; bu hizmetlere ait iş deneyiminin işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler üzerinden değerlendirileceği; aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinde; özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicilerinin iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunmaları gerektiği; sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerektiği; anılan Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin (i) bendinde tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış işlerin değerlendirileceği; birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi, toplanarak dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Şikayetçi tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere kamu ve özel sektörle muhtelif tarihlerde imzalanan araç kira sözleşmelerinin teklif dosyası ile birlikte sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği bahse konu hükümleri uyarınca, tek sözleşmeye dayalı olmak kaydıyla kamuya gerçekleştirilen ve en az % 70’ tamamlanan işler için iş durum belgesi, tamamlanan işler için iş bitirme belgesi; özel sektöre gerçekleştirilen işler için sözleşme ile birlikte fatura vd. belgelerin mevzuatta öngörüldüğü usulde sunulması gerekmektedir.

 

Söz konusu sözleşmelerin her biri ayrı ayrı değerlendirildiğinde; sözleşme tutarlarının, teklif bedelinin % 50 sini karşılamasının mümkün olmadığı gibi kamuya gerçekleştirilen işler için iş deneyim/durum, özel sektöre gerçekleştirilen işler için fatura vd. belgelerin sunulmadığı belirlenmiş olup şikayetçi tarafından iş deneyimini tevsik için sunulan belgelerin uygun görülmeyerek teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

c) İdari şartnamenin 7.3.3.1 maddesinde isteklilerin araç kiralama işi kapsamında, ihale tarihi itibarıyla geçerlilik süresini doldurmamış ISO 9001:2000 kalite yönetim sistem belgesinin teklifle birlikte sunulması zorunlu kılınmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin beşinci fıkrasında “Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon  kurumları tarafından düzenlenen belgeler ve bunların tercümeleri, bu belgelendirme kuruluşlarının veya akreditasyon  kurumlarının  kurulu oldukları  ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Ancak  bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekmektedir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan  belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.” hükmü bulunmaktadır. Anılan Yönetmelik hükmüne idari şartnamenin 7.5.6 maddesinde yer verildiği belirlenmiştir.

 

Şikayetçi tarafından sunulan 20.12.2007 tarihine kadar geçerli olduğu ve SGS United Kingdom Ltd. tarafından düzenlendiği belirlenen ISO 9001:2000 kalite yönetim sistem belgesinde TÜRKAK akreditasyon markası bulunmadığı gibi belgeyi düzenleyen kuruluşun TÜRKAK tarafından akredite edildiği duyurulan kalite yönetim sistem belgesi düzenleyen kuruluşlar arasında da sayılmadığı belirlenmiştir.

 

Bu durumda, belge ile birlikte TÜRKAK’tan alınan teyit yazısının sunulması gerekirken ihale işlem dosyasında TÜRKAK’tan alınan teyit yazısına da rastlanılmamıştır. Bu nedenle, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve idari şartnamede belirtilen usule uygun olarak sunulmadığı belirlenen belgenin geçerli kabul edilmemesi işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Ayrıca, başvuru sahibinin dilekçesinde; şirketin sahip olduğu bayilikler, iş hacmi vb. çeşitli husularda açıklama yapılarak  şirketin teklifle birlikte sunduğu diğer belgelerden şirketin bu işi yapabileceğinin anlaşılacağı iddialarına yer verilmiş olup ihale dokümanında önceden şartları belirlenen ve belli bir usul çerçevesinde gerçekleştirilen ihalede isteklinin yeterlik değerlendirmesi ilgili mevzuat ve şartnamesinde belirtilen usule göre yapılması gerektiği açık olup bu iddialar incelemeye konu edilmemiştir.

 

          B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin 7.3.2.b maddesinde ihale konusu hizmette kullanılacak muhtelif cins ve sayıda toplam 800 adet aracın 15 kalemde gruplara ayrıldığı ve her bir kalemde isteklinin kendi malı olması istenilen araç sayısı ile her bir kalemdeki araçların teknik özelliklerinin teknik şartnamede belirtildiği anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanında kalem bazında istenilen araçlar ve kendi malı olması istenilen miktarlar;

 

 

HİZMET ARACI CİNSİ

Miktar (Adet)

Kendi Malı (adet)

1

1500-1600 CC Motorlu Klimalı Dizel Binek Araç

9

2

2

1600 cc Motorlu Klimalı Dizel Binek Araç

25

5

3

Asgari 1460 CC 80 HP Motorlu

Klimalı Dizel Binek Araç

190

38

4

Asgari 1460 CC 65 HP Motorlu Klimalı Dizel Binek Araç

224

45

5

Asgari 1460 CC 65 HP Motorlu Klimalı Dizel Camlı Mini Panel Van

100

20

6

10 + 1 Minibüs Asgari 2400 CC Dizel Motorlu

48

10

7

14 + 1 Minibüs Asgari 2500 CC Dizel Motorlu

49

10

8

Tek Sıra Kabinli Kamyonet Asgari 2400 CC Dizel Motorlu Araç

20

4

9

Çift Sıra Kabinli Kamyonet Asgari 2400 CC Dizel Motorlu Araç

42

8

10

Panel Van Asgari 2400 CC Dizel Motorlu Araç

20

4

11

4 x4 Çift Sıra Kabinli Kamyonet Asgari 2400 CC Dizel Motorlu Araç

36

7

12

Asgari 2400 CC Şehirlerarası Cenaze Aracı Çift Sıralı Panel Van Araç

30

6

13

27 Kişilik Midibüs

4

1

14

Kamyon Ağaç Kasalı

2

-

15

Dorseli Tır

1

-

 

 Toplam

800

160

 

şeklindedir.

 

Teknik şartnamede “A-Araçlarda istenen teknik özellikler” başlığı altında yapılan düzenlemede araçların teknik özellikleri;

 

“ 1. Sıra No´lu Araçlar: Asgari 2007 model, merkezi kilit, hidrolik direksiyon, 4 cam
otomatik, elektronik klima, sürücü ve yolcu hava yastığı ve perdesi, olacaktır. Motor gücü;
asgari (80-120 BG), 1500-1600 cc dizel olacaktır. Araç boş ağırlığı 1100-
1500 kg olacaktır.

 

2. Sıra No´lu Araçlar: Asgari 2007 model, merkezi kilit hidrolik direksiyon, 4 cam
otomatik, sürücü ve yolcu hava yastığı ve elektronik kliması olacaktır. Motor gücü; asgari 100
BG, 1600 cc dizel araç olacaktır. Araç boş ağırlığı 1100-
1450 kg arasında olacaktır.

 

…..” şeklinde belirlenmiştir.

 

Teknik şartnamede yapılan düzenlemelerden model yılı asgari 2007 olması istenilen binek araçların 1 ve 2. sırada yer alan araçlar olduğu anlaşılmıştır.

 

İsteklilerce, idari şartnamede kendi malı olması öngörülen araçların teknik şartnamede belirlenen özellikleri karşıladığını tevsik etmek üzere gerekli belgeleri sunmaları yeterlik değerlendirmesi için gerekli olduğu ortadadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından, taahhüt edilecek araçlara ilişkin noter onaylı taahhütname, kendi malı olan araçlar için demirbaş listesi ile teknik şartnamede istenilen özelliklerde olduğunu öngördükleri kendilerine ait araçların ruhsat fotokopilerinin sunulduğu görülmüştür.

 

İsteklilerin kendi malı olan araçlara ilişkin yeterlik değerlendirmesinin, ihale dokümanında belirlenen teknik özelliklere göre isteklilerce de kendi malı olan araçlardan bu evsafta olduğu öngörülerek teklifle birlikte sunulan belgeler  üzerinden yapılması gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, teknik şartnamede yapılan ve yukarıda aktarılan A.1 ve A.2 maddelerinde belirlenen teknik özellikler birlikte değerlendirildiğinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin kendi malı olan ve teklifle birlikte belgeleri sunulan 2007 model toplam 7 binek aracın teknik özelliklerinin teknik şartnamede belirtilen özellikleri karşılaması gerekmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından toplam 172 adet araç ruhsatı sunulduğu, bu ruhsatlardan hangilerinin hangi kaleme yönelik olduğuna ilişkin bir beyan veya tasnif yapılmadığından teknik şartnamede bir kalemde yer alan araçların diğer kalemde yer alan araçlardan ayıran ve ruhsatlarında yer alan motor hacmi, ağırlığı gibi karakteristik bilgileri dikkate alınarak tasnif yapılmıştır.

 

a) Teknik şartnamenin A.1 ve A.2 maddelerinin ortak kriteri olan model yılı 2007 olup motor gücü asgari 100 beygir olması şartlarını sağlayan 5 adet Volkswagen Passat 2.0 TDI Highline Tiptr. ve 2 adet Opel Vectra 1,9 CDTİ Comfort AC marka aracın ruhsatlarının sunulduğu belirlenmiştir.

 

Diğer yandan, teknik şartnamenin 2.A maddesinde yapılan düzenlemede 2 nci kalemde yer alan asgari 100 BG ve 1600 cc motor özelliklerine sahip 5 adet aracın ağırlığının 1100- 1450 kg arasında olması istenmiştir.

 

Motor özellikleri ve model yılı bu şartları sağlayan toplam 7 araçtan 5’inin ruhsat bilgilerine göre boş ağırlığının azami değeri 1450 kg olması gerekmektedir. Oysa, 5 adet VW-Passat marka aracın boş ağırlığı 1476 kg olup bu değerlin A.2 maddesindeki ağırlık sınırları(1100-1450) arasında kalmadığı görülmüştür. Dolayısıyla bu araçların teknik şartnamenin A.2. maddesine uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Teknik şartnamenin A.1 maddesinde “Motor gücü; asgari (80-120 BG),  1500-1600 cc    şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bir yanda 80-120 BG ve 1500-1600 cc gibi aralık belirtilmişken “asgari” ifadesinin anlamsız kaldığı ortadadır. Bu düzenlemeden motor gücünün 80-120 BG, motor hacminin 1500-1600 cc arasında olması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan ruhsat bilgilerine göre VW Passat araçların ağırlığının 1476 kg olduğu ve teknik şartnamenin A.1 maddesinde belirlenen asgari ağırlık kriterine (1100- 1500 kg ) uyduğu;  ancak, motor hacmin 1968 cc, motor gücünün 140 BG olması nedeniyle bu özelliklerin A.1 maddesinde belirlenen değer aralıklarında (80-120 BG, 1500-1600 cc) olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, VW Passat araçların; 1 ve 2. kalemde yer alan araçlar için teknik özelliklerin belirlendiği teknik şartnamenin A.1 ve A.2  maddesine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Diğer yandan, VW Passat araçların dışında asgari 2007 model ve 100 BG şartlarını sağlayan iki adet Opel Vectra marka araç kalmaktadır. Bu araçların model yılı ve ağırlığının teknik şartnamenin A.1 maddesine belirlenen değerleri sağladığı, ancak motor gücü (150 BG) ve hacmi (1910 cc) yönünden, anılan maddede motor gücü ( 80-120 BG) ve hacmi (1500-1600 cc) için belirlenen değer aralığına uymadığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan ruhsatlardan Opel Vectra araçların ikinci kalemde yer alan araçlar için teknik şartnamenin A.2 maddesinde belirlenen teknik özellikleri karşıladığı; ancak, bu araçlardan istekliye ait olan iki tanesinin ruhsatı sunulduğundan, asgari 5 adetlik kendi malı olması şartını sağlamadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen araçların 1 ve 2 nci kalemde istenilen araçlar için teknik şartnamenin A.1 ve A.2 maddesinde belirlenen şartları sağlamadığı anlaşılmıştır.

 

b) İhtiyaç listesinin 6 ncı kaleminde 10+1 kişilik, 7 nci kaleminde asgari 12+1 kişilik minibüs istenildiği ve her iki minibüsten de asgari 10’ar adedinin isteklinin kendi malı olması şartı konulduğu belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan ruhsat fotokopilerinde yer alan bilgilere göre 12+1 kişilik Ford Transit Minibüs ile 14+1 kişilik Volkswagen minibüse ait ruhsat sunulduğu belirlenmiştir.

 

İhtiyaç listesinde 7 nci kalemde istenilen asgari 14+1 kişilik minibüs için teknik şartnamenin A.7 nci maddesinde belirlenen asgari 2500 cc’lik motor hacmi öngörülmüştür. Buna karşın, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Volkswagen minibüslerin motor hacminin 2461 cc olduğu belirlenmiş olup bu kalem için teklif edilen araçların teknik şartnamenin A.7 nci maddesine uygun olmadığı anlaşılmaktadır  

 

c) İhtiyaç listesinin 13 üncü maddesinde yer alan 4 adet 27 kişilik aracın 1 adedinin isteklinin kendi malı olması şartı konulmuş olup bu kaleme ilişkin olarak teknik şartnamenin A.13 maddesinde yapılan düzenlemede motor gücünün asgari 140 BG olması istenilmiştir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu IVECO marka aracın 136 BG güçünde olduğu ve bu motor gücünün teknik şartnamede belirlenen asgari 140 BG’lik şartı karşılamadığı tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin kendi malı olan araçlara ilişkin sunduğu belgelerin, şartnamede sayı ve özellikleri belirtilen araçları karşılamadığına yönelik tespit için yeterli olduğundan diğer kalemlerdeki araç özelliklerine ilişkin inceleme yapılmasına gerek görülmemiştir.

 

İdarelerce ihtiyaç tespitinde hizmeti yerine getirmeye yeterli olan ve emsal özelliklerdeki araçların ihaleye teklif edilmesini temin edecek şekilde düzenleme yapılması ihalede katılım ve rekabetin sağlanması açısından önem taşımaktadır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale dokümanı istekliler ve ihale komisyonu için bağlayıcı nitelik kazandığından, teknik şartnamede azami/asgari değerini sağlamayan veya bir değer aralığı belirlenmişse tekik özellikleri bu değer aralığının dışında teknik özelliklere sahip araçların daha üstün özellikte olduğu yönünde bir değerlendirme yapılarak veya motor ağırlığındaki 25-30 kg’lık  sapmanın önemsiz olduğuna ilişkin değerlendirme yapılarak teknik şartnamede belirlenen değer veya değer aralığını sağlamayan araçların kabul edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, isteklilerce sunulan araçların teknik değerleri birbirinden küçük farklılıklar gösterse dahi olsa bu fark teknik şartnamedeki değer aralığının dışında olduğu zaman isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması veya ihaleye teklif verilememesi veya idarenin ihtiyacını daha yüksek bedelle karşılaması veya ihalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi sonucuyla karşı karşıya kalınması söz konusu olacaktır.

 

Sonuç olarak şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı; ancak ihale komisyonunca tek geçerli teklif olarak belirlenen ihale üzerinde bırakılan isteklinin kendi malı olan araçlara ilişkin sunduğu belgelerden bu araçların teknik şartnamede belirtilen özellikleri karşılamadığı anlaşıldığından ihalede geçerli teklif bulunmaması nedeniyle ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Diğer yandan, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “Temel İlkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”  hükmü bulunmaktadır.

 

Şikayete konu ihaleye teklif veren isteklilerden fiyat sıralamasında ikinci sırada yer alan isteklinin teklifi, geçerli tek teklif olarak belirlenerek ihalenin sonuçlandırıldığı dikkate alındığında; ihale dokümanında yapılan düzenlemeler ve verilen tekliflerin, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan temel ilkelerin sağlanıp sağlanmadığı yönünden de değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde, isteklinin iş deneyimine ilişkin olarak istenecek belgelerin, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Anılan Yönetmelik hükmü, isteklinin teklif bedelinin % 50’si oranında iş deneyim belgesi istenilmesine cevaz vermekle birlikte, idarelerce bu oranın belirlenmesinde 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde temel ilkeler arasında sayılan rekabet ve ihtiyacın uygun şartlarda sağlanmasını teminen ihale konusu hizmetin büyüklüğü ve sektörel rekabet şartları vb. hususların dikkate alınması gerekmektedir.

 

Şikayete konu ihalede, iş deneyim oranının Yönetmelikte öngörülen % 50 oranındaki üst sınırdan belirlendiği, bir firmanın da teşekkür mektubu sunduğu, toplam üç isteklinin bedel içeren teklif verdiği ve bu üç istekliden ikisinin teklifinin, katılım ve yeterlik şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakıldığı; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin geçerli tek  teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İhaleye, teklifi değerlendirme dışı bırakılan (şikayetçi) en düşük teklif sahibinin 13.926.160,00 YTL, ihale komisyonunca tek geçerli teklif olarak belirlenip ihale üzerinde bırakılan isteklinin 17.370.698,40 YTL, en yüksek teklif veren isteklinin ise 19.730.160,00 YTL teklif verdiği belirlenmiştir.

 

Buna karşın, ihaleye verilen teklif fiyatları arasındaki farkın yüksekliği dikkate alındığında, ihalede  gerçekçi ve sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda ek açıdan en avantajlı teklifin oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; idareler, ihalelerde rekabeti, eşit muameleyi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu kılınmıştır.

 

İncelenen ihalede, geçerli teklif bulunmadığı tespit edilmiş ise de; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda belirlenmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan “temel ilkeler” sağlanmadığı gerekçesiyle de ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi uyarınca ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Söz konusu ihaleye ilişkin yapılan  İtirazen Şikayet başvurusu ile ilgili olarak yapılan incelemede ,  şikayete konu hususlarda mevzuata aykırılıklar görülmeyerek şikayet konuları reddedilmiştir. Ama Kararın B bölümünde “İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20. maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır” denerek  şikayet konusu olmayan  konular  incelenerek İhalenin iptaline karar verilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunca Çıkarılan;  İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20. maddesinde: “İtirazen şikayet başvurusu üzerine Kurum, ihale işlemlerini başvuru sahibinin iddiaları ve aşağıda belirtilen hususlar yönünden inceler:”  düzenlemesi ile  Kuruma  yapılan İtirazen şikayet incelemesinin,  hangi konularda yapılacağı    sayma yöntemiyle  maddeler halinde belirtilmiştir. Raporun B kısmında yer alan iptal gerekçeleri sözkonusu yönetmelikte sayılan bağlantılı incelemeye girmemektedir.

 

            Kararın B kısmında yer alan iptal gerekçeleri:

Çoğunluk görüşünde iptal kararının gerekçesi; ihale üzerinde bırakılan isteklinin kendi malı olan araçlardan bir kısmının Teknik Şartnamede istenen bazı kriterleri karşılamaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılması ve sonuçta ihalede geçerli teklif kalmaması olarak belirtilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin “A-Araçlarda istenen teknik özellikler” başlığı altında yapılan düzenlemede araçların “en az 2005 model, asgari 80-120 beygir, en az 1600 cc” gibi taşıması gereken kriterler düzenlenlmiştir. 

 

Çoğunluk kararında;

- Teknik Şartnameye göre araçların boş ağırlığının azami değeri 1450 kg olması gerekirken ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan ruhsat bilgilerine göre 5 adet VW-Passat marka aracın boş ağırlığının 1476 kg olduğu, bu değerlerin A.2 maddesindeki ağırlık sınırları (1100-1450) arasında olmadığı,

- Teknik Şartnamenin  A.1 maddesinde belirlenen değer aralıkları (80-120 BG, 1500-1600 cc) olduğu halde, motor hacminin 1600 yerine 1968 cc olması ve yine beygir gücünün 120 yerine 140 olduğu,

- Yine Opel Vectra marka araçların motor gücü 80-120 BG ve hacmi 1500-1600 cc olması gerekirken, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu ruhsatlara göre motor gücünün 150 BG ve hacminin 1910 cc olduğu,

- Teknik Şartnamenin A.7 nci maddesinde asgari 2500 cc’lik motor hacmi öngörülmesine karşın, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ruhsatı sunulan VW minibüslerin motor hacminin 2461 cc olduğu,  

- Teknik Şartnamenin A.13 maddesine göre motor gücünün asgari 140 BG olması istenildiği halde ihale üzerinde bırakılan isteklinin ruhsatını sunduğu IVECO marka aracın 136 BG gücünde olduğu,

Gerekçeleriyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirtilmektedir.

 

Ancak 800 adetlik araç kiralanması işinde istekli tarafından, ihaleye katılım için kendi malı olması istenen 160 adet aracın ruhsatının sunulduğu, bu araçların azami 1450 yerine 1476 kg ağırlıkta, 80-120 yerine 140-150 Beygir Gücünde, 1500-1600  yerine 1910-1968 cc motor gücünde, yine 2500 yerine 2461 cc motor gücünde, 140 yerine 136 Beygir Gücünde olmasının, araç kiralama ihalesinde; yeterlik şartı olan araçların bir kısmının  kendi aracı olma şartının karşılanması açısından bir eksiklik olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.

 

Kaldı ki sözleşmenin uygulanması sürecinde söz konusu araçların da istenen şartlarla birebir olarak idareye tesliminin idarece sağlaması mümkünken yukarıda belirtilen farklılıkların teklifin geçerliliğini etkileyecek bir aykırılık olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.   

 

 

            Yukarıda açıklanan gerekçelerle şikayetin reddedilmesi   görüşüyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

Çoğunluk görüşünde iptal kararının gerekçesi; ihale üzerinde bırakılan isteklinin kendi malı olan araçlardan bir kısmının Teknik Şartnamede istenen bazı kriterleri karşılamaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılması ve sonuçta ihalede geçerli teklif kalmaması olarak belirtilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin “A-Araçlarda istenen teknik özellikler” başlığı altında yapılan düzenlemede araçların “en az 2005 model, asgari 80-120 beygir, en az 1600 cc” gibi taşıması gereken kriterler düzenlenlmiştir. 

 

Çoğunluk kararında;

- Teknik Şartnameye göre araçların boş ağırlığının azami değeri 1450 kg olması gerekirken ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan ruhsat bilgilerine göre 5 adet VW-Passat marka aracın boş ağırlığının 1476 kg olduğu, bu değerlerin A.2 maddesindeki ağırlık sınırları (1100-1450) arasında olmadığı,

- Teknik Şartnamenin  A.1 maddesinde belirlenen değer aralıkları (80-120 BG, 1500-1600 cc) olduğu halde, motor hacminin 1600 yerine 1968 cc olması ve yine beygir gücünün 120 yerine 140 olduğu,

- Yine Opel Vectra marka araçların motor gücü 80-120 BG ve hacmi 1500-1600 cc olması gerekirken, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu ruhsatlara göre motor gücünün 150 BG ve hacminin 1910 cc olduğu,

- Teknik Şartnamenin A.7 nci maddesinde asgari 2500 cc’lik motor hacmi öngörülmesine karşın, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ruhsatı sunulan VW minibüslerin motor hacminin 2461 cc olduğu,  

- Teknik Şartnamenin A.13 maddesine göre motor gücünün asgari 140 BG olması istenildiği halde ihale üzerinde bırakılan isteklinin ruhsatını sunduğu IVECO marka aracın 136 BG gücünde olduğu,

Gerekçeleriyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirtilmektedir.

 

Ancak 800 adetlik araç kiralanması işinde istekli tarafından, ihaleye katılım için kendi malı olması istenen 160 adet aracın ruhsatının sunulduğu, bu araçların azami 1450 yerine 1476 kg ağırlıkta, 80-120 yerine 140-150 Beygir Gücünde, 1500-1600  yerine 1910-1968 cc motor gücünde, yine 2500 yerine 2461 cc motor gücünde, 140 yerine 136 Beygir Gücünde olmasının, araç kiralama ihalesinde; yeterlik şartı olan araçların bir kısmının  kendi aracı olma şartının karşılanması açısından bir eksiklik olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.

 

Kaldı ki sözleşmenin uygulanması sürecinde söz konusu araçların da istenen şartlarla birebir olarak idareye tesliminin idarece sağlaması mümkünken yukarıda belirtilen farklılıkların teklifin geçerliliğini etkileyecek bir aykırılık olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.   

 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle ihalenin iptaline ilişkin çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul