İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-221
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-221 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 27.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-2218 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :121
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-221
Şikayetçi:
 Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Abdullatif Yetkin İşhanı Nu:69 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Adıyaman Devlet Hastanesi Başhekimliği, Turgut Reis Mah. Hastane Cad. 02200 ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.11.2007 / 35233
Başvuruya konu ihale:
 2007/144292 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 08.22.12.0022/2008-77E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adıyaman Devlet Hastanesi’nce 16.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 15.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  29.11.2007 tarih ve 35233 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

2)  İhale üzerinde bırakılan firmanın değerlendirme dışı bırakılarak ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci tekliflerin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yeniden belirlenmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük olarak değerlendirildiği ve açıklama istenildiği, açıklamayı sundukları ancak ihalenin firmaları üzerinde bırakılmadığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin asgari maliyet tutarını karşılamadığı, ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş, 24 ay süre ile 27 kişi ile özel güvenlik hizmet alım işi olup ihale götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Bahse konu ihalede fiyat farkı verilecek olup, işin süresi, 01.01.2008-31.12.2009 tarihler arasıdır.

   

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır:

 

“26.1 İşçi ücretleri ve işveren tarafından ilgili mevzuat gereğince ödenmesi gereken çeşitli ödentiler, vergi, resim ve harç giderleri,yol, giyecek, hizmet sırasında kullanılacak olan teçhizat, özel güvenlik mali sorumluluk sigorta bedelleri teklif edilecek fiyata dahildir.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.              

 Ayrıca, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

a.         Özel Koruma Güvenlik Hizmetlerinde çalıştırılacak olan 27 adet personele brüt asgari ücret ödenecektir.

 b.        Bu hizmet alımı ihalesi için çalıştırılacak personele ait gidiş dönüş yol ve teknik şartnamede ayrıntıları ile belirtilmiş olan giyecek bedeli ayni olarak yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

c.         İşçilerin   yemek   ihtiyaçları   yüklenici   tarafından   karşılanacaktır.   Ancak   yükleniciye   yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler teklifinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

d. Bu ihalede resmi tatilde (dini bayram, milli bayram ve yılbaşı tatili) çalışacak toplam gün sayısı 24 ay için 30 gün olup, çalıştırılacak kişi sayısı 27 kişi olarak tespit edilmiştir. Teklif fiyata dahildir.

26.5.Koruma Güvenlik hizmetlerinin Yaklaşık maliyet hesabında  iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları %1,5 olarak dikkate alınmıştır.”  

 

            Teknik şartnamede ise her bir personele verilecek giyecek türü ve miktarı belirlenmiştir.

 

            Bu veriler dikkate alınarak yapılan hesaplama neticesinde, ayni olarak karşılanacak giyim ve yol bedelleri ile mali mesuliyet sigortası bedeli hariç, (resmi ve dini tatil günleri dahil) işçilik dahil toplam asgari işçilik maliyeti 479.774,34 YTL ve % 3 dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 494.167,57 YTL’dir.

 

            İdare tarafından 17.10.2007 tarihli yazılar ile 7 firmadan yol, giyim, mali sorumluluk sigortası bedeli, asgari işçilik maliyeti (24 ay süre ile resmi tatil, dini bayram ve yılbaşı tatilleri hesaplanarak) hakkında açıklama istenilmiştir.

 

            500.500,00 YTL teklif sunan ve ihale üzerinde bırakılan Arsemia firmasının aşırı düşük teklif sorgulamasına yaptığı açıklama incelendiğinde, firmanın resmi ve dini tatil günleri  ve % 3 dahil işçilik maliyeti için 494.167,57 YTL teklif ettiği, mali sorumluluk sigortasına ilişkin olarak 1.417,75 YTL teklif sunduğu ve Remziye Ayhan Ketenci adlı Acenteden alınmış sigorta teklifinin sunulduğu, bu belgenin altında Birlik Sigorta A.Ş. kaşesi üzerine 2 imzanın atıldığı, ancak idarenin açıklama talep yazısında belirttiği şekilde bölge müdürlüğünden alınmış  teyit yazısının sunulmadığı, kaşe üzerindeki imzaların yetkili kişilere ait olduğuna dair belgenin bulunmadığı, idarece de buna ilişkin olarak herhangi bir araştırmanın yapılmadığı, giyime ilişkin olarak KDV hariç 1.350,00 YTL’lik Araslar A.Ş.’den alınmış faturanın sunulduğu, yol bedeline ilişkin olarak da firmaları üzerine kayıtlı 26 kişi kapasiteli aracın yakıt maliyetine ilişkin 3.573,00 YTL’nin teklif edildiği, ancak giyim ve yol için % 3 sözleşme ve genel gider hesabının yapılmadığı, dolayısıyla firmanın açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmış, ihalenin bu firma üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

            Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen 502.000,00 YTL’lik teklif sahibi Bas firmasının açıklamaları değerlendirildiğinde, resmi ve dini bayram ve genel tatil günleri ücreti dahil işçilik bedeli için 479.774,34 YTL, yol ücreti için 5.040,00 YTL ve giyim bedeli için 1.195,37 YTL olmak üzere toplam 486.009,71 YTL ve % 3 sözleşme ve genel gider bedeli (olarak 14.580,29 YTL) dahil olmak üzere 500.590,00 YTL ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için 1.410,00 YTL teklif sunduğu, firmanın bu bedelleri belgeye dayalı olarak açıkladığı görülmüştür.

 

3 üncü sırada 503.416,25 YTL teklif sunan Anka firmasının açıklamaları değerlendirildiğinde, resmi ve dini bayram ve genel tatil günleri ücreti dahil işçilik bedeli için 479.774,34 YTL, yol ücreti için 7.170,77 YTL ve giyim bedeli için 432,81 YTL olmak üzere toplam 487.377,92 YTL ve % 3 sözleşme ve genel gider bedeli (olarak 14.621,34 YTL) dahil olmak üzere  501.999,26 YTL ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için 1.417,00 YTL teklif sunduğu, firmanın bu bedelleri belgeye dayalı olarak açıkladığı görülmüştür.

 

Yapılan tespitler neticesinde, ihale üzerinde bırakılan firmanın değerlendirme dışı bırakılmasından sonra ihalenin Bas firması üzerinde bırakılması ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin de Anka firmasının teklifi olarak belirlenmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın değerlendirme dışı bırakılarak ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci tekliflerin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yeniden belirlenmesi hususunda 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul