İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-222
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-222 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 27.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-2220 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :122
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-222
Şikayetçi:
 Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Sancak Mahallesi A. Haydar F.Oğlu Sokak Nu:16/1 Yıldız Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Süleyman Demirel Tıp Merkezi Aziziye ve Yakutiye Araştırma Hastaneleri Başhekimliği,Atatürk Üniversitesi Kampüsü 25240 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.12.2007 / 35776
Başvuruya konu ihale:
 2007/139622 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.01.2008 tarih ve 08.22.42.0022/2008-78E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Süleyman Demirel Tıp Merkezi Aziziye ve Yakutiye Araştırma Hastaneleri Başhekimliği’nce 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.12.2007 tarih ve 35776 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline, 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           1) İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin temizlik hizmet alımı olduğu belirtildiği halde, 7.4 maddesinde benzer iş tanımının, “Bu ihalede benzer iş olarak, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre yapılmış her türlü temizlik hizmetleri, mutfak ve yemekhane hizmetleri kabul edilecektir.” şeklinde yapıldığı, teknik şartnamede de mutfak ve yemekhane hizmetlerine ilişkin hiçbir belirleme olmadığı ve ihale konusu iş temizlik hizmetleri olduğu halde benzer iş tanımında, mutfak ve yemekhane hizmetlerine yer verilmesinin işin niteliği ve gerçekleştirilme usulü açısından yapılan işle ilgisiz, rekabeti engelleyici nitelikte olduğu ve bu düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

            2) İdari şartnamenin 26.1 ve 26.2 maddesindeki düzenlemenin 48.1 maddesindeki düzenleme ile çeliştiği, bu nedenle 26.1 maddesinin mevzuat hükümlerine aykırı düzenlendiği,

 

            3) İdari şartnamenin 49.2 maddesinde, sözleşmenin süresinin işe başlama tarihinden itibaren kaç gün olacağı, işe başlama ve bitiş tarihleri belirtilmediğinden Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 10 uncu maddesine aykırı olduğu,

 

            4) Teknik şartnamenin 11.1 ve 11.5 maddesindeki düzenlemelerin 4735 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin; “bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yetkilere sahiptir...” hükmüne aykırı olduğu,

 

            5) Teknik şartnamenin 9 uncu maddesindeki markaya ilişkin düzenlemelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesine yakırı olduğu,

 

            Bu aykırılıklar nedeniyle ihaleye sağlıklı teklif sunulmasının mümkün olmadığı, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu iş, 01.01.2008-31.12.2009 tarihleri arasında 360 kişi ile temizlik hizmetlerinin yapılması işi olup götürü bedel usulde teklif alınmak suretiyle ihale gerçekleştirilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı, temizlik hizmetleri olarak belirtilmiş olup ilanda da aynı yönde düzenleme mevcuttur.  Ancak, anılan şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımı, “Bu ihalede benzer iş olarak, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre yapılmış her türlü temizlik hizmetleri, mutfak ve yemekhane hizmetleri kabul edilecektir.” şeklinde yapılmıştır.

 

            İhale dokümanı kapsamında yer alan teknik şartnamenin “Şartnamenin konusu” başlıklı 3 üncü maddesinde, “......a) Temizlik hizmetleri ve kar mücadele hizmetleri, b) Çamaşır yıkama, kurutma, ütüleme, ambalaj, ilgili bölümlere dağıtım ve hasta yataklarının yapım hizmetleri” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde, “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

İdari ve teknik şartnamedeki düzenlemeler dikkate alındığında ihale konusu işin hastanenin açık ve kapalı alanlarının temizliği ve çamaşırhane hizmetlerinden oluştuğu, işin kapsamında mutfak ve yemekhane hizmetleriyle ilgili bölümlerin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ancak, idarenin düzenlemesinden her türlü temizlik hizmetinin benzer iş olarak kabul edileceği, bunun yanında mutfak ve yemekhane hizmetlerinin de ayrıca benzer iş olarak kabul edilebileceği anlaşılmakta olup, bunun katılımı artırıcı etkisinin olduğu, malzemeli yemek hizmet alımı hariç olmak üzere her iki işin personel çalıştırılmasına dayalı işler olduğu sonucuna varılarak iddia yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde,

 

“26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile KİK payı, işçi ücretleri (15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı RG’de yayımlanan Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik Değişiklikleri gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca oluşabilecek işçilik ücretleri de), temizlik hizmetlerinde kullanılacak (Teknik şartnamede belirtilen) malzemeler isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olacaktır.

            26.2. (26.1)nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.” düzenlemeleri ile

 

26.6 maddesinde, “........Asgari ücret artışlarında sadece asgari ücret artışından doğan fark eklenir. Oluşan bu fark da teklif fiyata dahil edilecektir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde,

 

“48.1.  Fiyat farkı verilecektir. 31.12.2002 gün ve 24980 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esasların 8. maddesi gereğince; ihale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin,

Asgari ücret tespit komisyonlarınca, ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde, eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark;

ihale (son teklif verme) tarihi itibari ile işveren tarafından karşılanacak olan Sosyal Sigorta pirimi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta pirimi alt sınır değişikliği ile pirim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

506 Sayılı kanunun 77. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde sözleşmede ön görülen ücret ekleri nedeni ile işveren tarafından karşılanmakta olan Sosyal Sigorta pirimi ve işsizlik sigorta pirimine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark toplamı ((a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı kanun gereğince işveren nam ve hesabına hazinece yapılacak olan
ödemelerde dikkate alınmak sureti ile bu esasların 7. maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.

48.2.    Verilecek fiyat farkı hesaplamaları; "25455 sayılı Resmi Gazetede 07/05/2004 tarihinde yayımlanan 4734 sayılı Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" in 9. maddesinin "ı" bendi dikkate alınarak; al katsayısı:l,00, a2 katsayısı:0, bl katsayısı:0, b2
katsayısı: 0, c katsayısı:0, d katsayısı: 0 olarak belirlenmiştir ve toplamı bire (1.00) eşittir.”

 

şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin 26.1 ve 26.2 maddesindeki düzenleme, Açık İhale Usulü ile Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 26 ncı maddesine uygun içeriktedir.

 

İdari şartnamenin 48.1 maddesindeki düzenlemede ise, yürürlükteki Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’ın 8 inci maddesine uygun şekilde, asgari ücret artışından doğan farka ilişkin fiyat farkı verileceği öngörülmüştür. İdari şartnamenin 26.6 maddesindeki düzenlemede bununla uyumludur. Bu nedenle 48.1 maddesinin 26.1 ve 26.2 maddeleri ile uyumsuz olduğuna ilişkin iddia yerinde görülmemiştir. Ayrıca, 48.2 maddesinde anılan Esasların 9 (ı) bendi uyarınca sadece 8 inci maddenin uygulanacağının belirtilmesi gerekli iken katsayı belirlenmiş olup, burada katsayının belirlenmesi de yine Esasların 8 inci maddesinin uygulanacağına işaret ettiğinden mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. 

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, “49.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren işe başlama tebligatında yazılı işe başlama tarihinde işe başlanılacaktır. İşin süresi 24 aydır (01/01/2008-31/12/2009 tarihleri arası).”şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Açık İhale Usulü ile Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 49 uncu maddesinde, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren rakam ve yazıyla kaç takvim günü içerisinde işe başlanacağının ve işin süresinin rakam ve yazıyla kaç takvim günü olacağının 49.1 ve 49.2 maddelerinde belirtilmesi gerektiği öngörülmüştür.

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “Sözleşmenin Süresi” başlıklı 10 uncu maddesinde ise, sözleşmenin süresinin, işe başlama tarihinden itibaren kaç takvim günü ya da ay olduğunun belirtilmesi gerektiği, ancak işe başlama ve bitiş tarihinin ayrı ayrı kesin olarak bildirilmesinin de mümkün olduğu öngörülmüştür.

 

İdarece yapılan düzenlemede, işe sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren kaç takvim günü içinde başlanacağı belirtilmemiş, fakat işe başlama tebligatında yazılı işe başlama tarihinde işe başlanacağı öngörülmüş olup bu konuda yüklenici için belirsizlik doğması önlenmiştir.

 

İşin başlama tarihinin 01.01.2008 ve bitiş tarihinin de 31.12.2009 olduğu ve işin süresinin 24 ay olduğu da açıkça belirtilmiş olduğundan ay üzerinden yapılacak işçilik maliyet hesabında belirsizlik doğmayacağı, ayrıca bu tarihler arasında kaç takvim günü olduğunun belirlenebileceği dikkate alındığında teklif verme aşamasında da firmalar için belirsizlik doğmayacağı anlaşılmış olup iddia yerinde görülmemiştir. 

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Temizlik Malzemesi araç, gereç ve makineler” başlıklı 11 inci maddesinde, “11.1-Firma tüm temizlik malzemesi araç ve gereçlerin örneklerini hastane idaresine getirecek, bu malzemeler hastane Müdürü, Ev İdaresi Yönetim Şefi, Başhemşire, Enfeksiyon kontrol hemşirelerince incelendikten sonra uygun görüldükleri takdirde firma işe başlamadan önce malzemelerin % 20´sini makine ve ekipmanların tamamını Ev idaresi Deposuna teslim edecektir. Malzeme ve gereçlerin geriye kalan kısmı ise % 20’lik dilimler halinde 4´er ay ara ile Ev idaresi deposuna teslim edilecektir. Bu malzemeler Ev idaresi yönetim şefi kontrolünde Ev idaresi depo sorumlusu tarafından dağıtılacaktır. Yıl sonu itibarıyla (ihalenin bittiği tarih) artan temizlik malzeme ve gereçleri hastane ambarında kalacak, Yükleniciye teslim edilmeyecektir. Firma yalnızca (amortismanlı) iş makinelerini alacaktır.

11.5.    Kullanılacak malzemelerin miktarı tahmini  olarak belirlenmiştir. Bu miktarların yıl
içerisinde yetmemesi halinde firma idarenin talep ettiği malzemeleri belirlenen sürede temin
edecek ve idareden hiçbir şekilde hak talep edemeyecektir.”
şeklinde düzenlemeler yer almaktadır.

4735 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde; “bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yetkilere sahiptir...” hükmüne yer verilmiştir. Anılan şartnamenin 11.1 maddesindeki düzenlemede öngörülen yıl sonu itibariyle temizlik malzeme ve gereçlerinin idarede kalması, bu malzemelerin bedelleri teklif fiyata dahil olması nedeniyle idarece karşılanmış olacağından mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir.

 

Ancak, 11.5 maddesinde, temizlik malzemelerinin bedellerinin tahmini belirlendiği ve bunların yıl içinde yetmemesi halinde yüklenici tarafından bedelsiz olarak karşılanması gerektiğine ilişkin düzenleme ise mevzuata aykırı olup ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Temizlik Ürünleri ve Teçhizatı” başlıklı 9 uncu maddesinde, “... Yüklenici temizlik için Henkel-Ecolap, Johnson-Diversey, Premiere Products, İduna gibi uluslar arası kabul görmüş endüstriyel ürünleri kullanacak klinik temizlikte bunlara ilave olarak İnfeksiyon Kontrol Komitesi’nin onay verdiği dezenfektanları kullanacaktır. Kullanılacak temizlik ürününün markası mutlaka teklifte belirtilecektir. İdare tarafından kabul edilen ürünleri aynen temin edecektir.....” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik Şartnameler” başlıklı 24 üncü maddesinde,

 

“Gerek duyulması halinde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

 

İhale konusu hizmet alımının her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, alınacak hizmetin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler, 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ihale yoluyla hazırlattırılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin yukarıdaki maddesinde, temizlikte kullanılacak endüstriyel ürünler için belirli bir marka belirlemesi yapılmadığı, “...gibi” ifadesi ile birden fazla marka isminin örnek olarak verildiği ve bir marka ile sınırlandırmanın olmadığı görüldüğünden anılan düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline, 

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

1) 4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; yedi adet ihale dokümanının satın alındığı, dört teklifin sunulduğu, sadece bir teklifin geçerli olduğu  dikkate alındığında rekabetin sağlanamadığı dolayısıyla söz konusu ihalenin  bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

2) Teknik şartnamenin “Temizlik Ürünleri ve Teçhizatı” başlıklı 9 uncu maddesinde, “... Yüklenici temizlik için Henkel-Ecolap, Johnson-Diversey, Premiere Products, İduna gibi uluslar arası kabul görmüş endüstriyel ürünleri kullanacak klinik temizlikte bunlara ilave olarak İnfeksiyon Kontrol Komitesi’nin onay verdiği dezenfektanları kullanacaktır. Kullanılacak temizlik ürününün markası mutlaka teklifte belirtilecektir. İdare tarafından kabul edilen ürünleri aynen temin edecektir.....” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Yapılan düzenlemede açıkça belirli marka endüstriyel temizlik ürünlerinin kullanılmasının istenildiği ve sayılan markalardan sonra “… gibi.” ifadesinin kullanılmasının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulamam Yönetmeliğinin “Teknik Şartnameler” başlıklı 24 üncü maddesi hükmündeki “veya dengi” ifadesini karşılamayacağı açıktır.

 

İhalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir temizlik hizmet alımı olduğu dikkate alındığında; teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde  belli markalarda endüstriyel temizlik cihazı kullanılmasının istenilmesinin belirtilen markalarda endüstriyel temizlik cihazı bulunmayan istekli olabilecekler için rekabeti daraltıcı etki yapacağı hususunun da aykırılık olarak belirtilmesi ve iptal nedeni olarak sayılması gerektiği,

 

 Yönündeki düşüncemle iptal kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul