İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-224
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-224 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 27.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-2240 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :124
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-224
Şikayetçi:
 Baybora Hizm. Tem. İnş. Gıda tic. ve Taah. Ltd. Şti., Bahçelievler Mahallesi Cengiztopel Cad. Yenikıbrıs Apt. No: 31 K 1 D 3 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 15 Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü, Diyarbakır Yolu 63300 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.12.2007 / 37211
Başvuruya konu ihale:
 2007/144768 İhale Kayıt Numaralı “15 Bölge Müteahhitlik Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.01.2008 tarih ve 07.23.70.0017/2008-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 15 Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü tarafından 06.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “DSİ XV. Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinin Temizlik ve Çöp Toplama Hizmetlerinin 51 Kişi ile Yaptırılması İşine” ilişkin olarak Baybora Hizm. Tem. İnş. Gıda  tic. ve Taah. Ltd. Şti.’nin 19.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  13.12.2007 tarih ve 37211 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

 Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; DSİ Genel Müdürlüğü XV. Bölge Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü tarafından 06.11.2007 tarihinde yapılan “DSİ XV. Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinin Temizlik ve Çöp Toplama Hizmetlerinin 51 Kişi ile Yapılması İşine” ilişkin olarak idare tarafından hazırlanan dokümanda;

 

1) İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde İhale konusu işin;

 

(a) Adı: Bölgemiz ve bağlı Şube Müdürlüklerinin 2008 yılı 12 aylık temizlik ve çöp
toplama işi

(b) (Fiziki) miktarı ve türü: 01.01.2008 ile 31.12.2008 tarihleri arası  12 ay,
tanımlamalarına yer verilmiştir,

 Teknik Şartnamenin;

 

Konu ve Kapsam başlıklı 1 nci maddesinin; Devlet Su işleri XV.Bölge Müdürlüğü merkez tesisleri,konferans salonu ve iş yerleri, 151 ve 152. Şube Müdürlüğü (Atatürk Barajı) Bozova, l6 ncı Sondaj Şube, Sulamalar Şube ve Makine, İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü sahası ile atölyelerin genel temizliği ve çevre temizliğinin bu işe ait teknik şartnamede belirtilen şartlar dahilinde yapılması işi,

 

Yapılacak İşlerin İçeriği başlıklı 3 ncü maddesinin; 1 nci maddede belirtilen binaların bütün odaları, salonları, koridorları, araç park alanları, binaların giriş ve çıkışları kullanılsın yada kullanılmasın binaların tüm yüzeyleri, bu yüzeylere ait kapı, pencere camları (iç ve dış yüzeyleri) duvarları, tavanları, lambaları, havalandırma ızgaraları, ışıklandırma ve aydınlatma aygıtları, merdivenler ve trabzanlan, büroda kullanılan her türlü malzemenin yerleştirilmesi ve naklini müteakip kirlenen yerlerin temizlenmesi, tuvaletler, lavabolar, aynalar, yolluklar, masalar, koltuklar, sandalyeler, sehpa takımları, kütüphaneler, dolaplar, çöp kutuları, küllükler, her türlü büro makine ve malzemelerin temizliği, binaları çevreleyen dışında kaldırımların yola kadar olan kısımlarının çevre temizliğinin yapılması ile bina içlerinde salonlarda ve makam odalarında bulunan süs bitkilerinin bakım işi,

 

Teknik şartnamenin 14’ncü maddesinde belirtilen esaslar dahilinde; DSİ’ nin Şanlıurfa da bulunan binaları ve bu binaları çevreleyen alanlar ile şehir içinde herhangi bir yerde bulunan her türlü malzeme,dosya vb. nin yüklenici işçileri vasıtasıyla aynı bina içinde veya şehir içinde gösterilecek ayrı bina ve yerlere gerektiğinde idarece sağlanacak nakil araçları ile taşınması ve yerleştirilmesi ve yukarıda belirtilen yerlerden şehir dışında gönderilecek her türlü malzemenin idarece sağlanacak araçlara yüklenmesi işi olarak belirtildiği ve benzer işin “Kamu yada özel sektörde sözleşmeye dayalı temizlik ve çöp toplama işi” olarak tanımlandığı,

 

Ancak; mevcut düzenlemeler çerçevesinde yapılan benzer iş tanımı ile bahsi geçen çöp toplama işinin birbiriyle uyumlu olmadığı bunun mevzuata aykırı olduğu, diğer taraftan benzer iş tanımının ihalede rekabeti engellediği,

 

2) Teknik Şartnamenin “Şartnamede Belirtilen İşlerin Yapılması Esnasında Uyulması Gereken Kurallar” başlıklı 12.7 nci maddesinde "Çöplerin muhafazası ve taşınması için gerekli çöp poşetleri, belediyenin kabul ettiği vasıtalarda olmak şartıyla yüklenici tarafından temin edilecektir” şeklinde  düzenlendiği,

 

İdari şartnamenin; Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde malzeme ile ilgili herhangi bir giderin teklif fiyata yansıtılacağının belirtilmediği,

 

Teknik şartnamenin “İdarece verilecek temizlik malzemeleri” başlıklı 17 nci maddesinde “Çöp poşeti verileceğinin” belirtildiği,

 

İdari ve teknik şartnamede yapılan bu düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu ve asgari maliyetin net olarak hesaplanamadığı iddia edilmektedir.

 

 

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin;

 

 İhale konusu işe ilişkin bilgiler başlıklı 1 nci maddesinde İhale konusu hizmet; 

 

a) Adı: Bölgemiz ve bağlı Şube Müdürlüklerinin 2008 yılı 12 aylık temizlik ve çöp toplama işi,

            d) Yapılacağı yer : Devlet Su İşleri XV. Bölge Müdürlüğü merkez tesisleri, konferans salonu ve iş yerleri, 151 ve 152. Şube Müdürlüğü (Atatürk Barajı) Bozova, 16. Sondaj Şube, Sulamalar Şube ve Makina, İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü sahası ile atölyelerin genel temizliği ve çevre temizliğinin bu işe ait teknik şartnamede belirtilen şartlar dahilinde yapılması işi,

 

            Teklif ve sözleşme türü başlıklı 19 ncu maddesinde;

 

            İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir,

           

            Teknik şartnamenin Yapılacak İşlerin İçeriği başlıklı;

 

 3.1 nci maddesinde; İdari şartnamenin 1/d maddesinde  belirtilen binaların bütün odaları, salonları, koridorları, araç park alanları, binaların  giriş ve çıkışları, kullanılsın veya kullanılmasın binaların tüm yüzeyleri, bu yüzeylere ait kapı, pencere camları (İç ve dış yüzeyleri) duvarları, tavanları, lambaları, havalandırma ızgaraları, ışıklandırma ve aydınlatma aygıtları, merdivenler ve trabzanları, bürolarda kullanılan her türlü malzemenin yerleştirilmesi ve naklini müteakip kirlenen yerlerin temizlenmesi, tuvaletler, lavabolar, aynalar, yolluklar, masalar, koltuklar, sandalyeler, sehpa takımları, kütüphaneler, dolaplar, çöp kutuları, küllükler, her türlü büro makine ve malzemelerin temizlenmesi, yıkanması ve cilalanması ile Konferans Salonu, Ambar ve Atölyelerin her türlü temizliği, binaları çevreleyen duvarların dışında kaldırımların yola kadar olan kısımlarının çevre temizliğinin yapılması ile bina içlerinde salonlarda ve makam odalarında bulunan süs bitkilerinin bakım işi,

 

3.3 ncü maddesinde; DSİ’nin Şanlıurfa’ da bulunan binaları ve bu binaları çevreleyen alanlar ile şehir içinde herhangi bir yerde bulunan her türlü malzeme, dosya vb. nin yüklenici işçileri vasıtasıyla aynı bina içinde veya şehir içinde idarece gösterilecek ayrı bina ve yerlere gerektiğinde idarece sağlanacak nakil araçları ile taşınması ve yerleştirilmesi ve yukarıda belirtilen yerlerden şehir dışında gönderilecek her türlü malzemenin idarece sağlanacak araçlara yüklenmesi işi olarak düzenlendiği,

 

İdari şartnamenin 7.4 ncü maddesinde benzer iş tanımının “kamu yada Özel sektörde sözleşmeye dayalı temizlik ve çöp toplama işi” olarak düzenlendiği,

 

Görülmüştür.

 

            İdare tarafından yapılan ve yukarıda belirtilen düzenlemeler doğrultusunda ihale konusu işin, niteliği itibariyle 51 işçi ile 12 ay alınacak temizlik ve çöp toplama işi olduğu, teknik şartnamenin 3.3 üncü maddesinde belirtilen ve ihale konusu işin yerine getirilmesi aşamasında karşılaşılabilecek “……herhangi bir yerde bulunan her türlü malzeme, dosya vb. nin yüklenici işçileri vasıtasıyla aynı bina içinde veya şehir içinde idarece gösterilecek ayrı bina ve yerlere gerektiğinde idarece sağlanacak nakil araçları ile taşınması ve yerleştirilmesi ve yukarıda belirtilen yerlerden şehir dışında gönderilecek her türlü malzemenin idarece sağlanacak araçlara yüklenmesi” işinde, ihale konusu iş gibi personelle yerine getirilmesi gereken bir iş olduğu ve esas iş olan çöp toplama ve temizlik işinin mütemmimi mahiyetinde bulunduğu, bununda ihale konusu işin adı ile benzer iş tanımına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan başvuru sahibi benzer iş tanımının ihalede rekabeti engellediğini iddia etmektedir.

 

İhale ilanının 4.4 ve İdari şartnamenin 7.4 ncü maddesinde benzer işin “Kamu yada özel sektörde sözleşmeye dayalı temizlik ve çöp toplama işi” olarak tanımlandığı anlaşılmıştır. (Ek-5)

         

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu iş bünyesinde yer alan temizlik ve çöp toplama işi, benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olarak görüldüğünden, idarece benzer iş olarak, söz konusu işlerin tamamının beraber yapılmış olarak istenilmesi anılan mevzuat hükmüne aykırılık teşkil ettiği gibi, ihaleye katılımı sınırlayıcı nitelikte bulunduğundan başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

           

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı;

 

“26.1. İhale ve sözleşmeye ilişkin taahhüdün tamamının yapılmasına ait ilgili mevzuatı gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri istekliye aittir. Bu ihalede işveren pirim toplamı % 22 (işveren sigorta pirimi % 20, işveren işsizlik pirimi %
2 ) işçi pirim toplamı % 15 (işçi sigorta pirimi % 14, işçi işsizlik pirimi %
1 ) olarak uygulanacaktır,

 

26.3. Personelin yol ve yemek giderleri teklif fiyata dahildir,

 

26.3.1. Yol bedelinin hesap edilmesi ve ödeme şekli : Yüklenici çalıştırdığı her işçiye aşağıda belirtilen esaslara göre aylık yol ücretini verecektir. Yüklenici çalıştırdığı işçilerin (51 kişi) yol giderini 26 gün üzerinden günlük 1,70 YTL karşılığı nakdi olarak ödeyecek ve ücret bordrosunda gösterecektir,

 

26.3.2. Yemek birim fiyatının hesap edilmesi ve ödeme şekli; Öğlen yemeği birim bedeli,

            Bir işçinin bir günlük yemek bedeli 2,75 YTL olup, bu bedel 26 gün üzerinden hesaplanarak bulunacak bir işçi için aylık yemek bedeli işçi sayısı (51 kişi) ile çarpılmak suretiyle yüklenici tarafından işçi ücret bordrosunda gösterilerek nakdi olarak ödenecektir,

 

26.3.3. Giyim idarece karşılanacaktır,

 

26.3.4. Yüklenici, yürürlükteki asgari ücret ve 26.3.1 de yazılı yol bedeli, 26.3.2 de yazılı yemek bedeli üzerine 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yazılı esaslara göre % 3 oranında sözleşme genel gideri hesaplayarak asgari maliyet toplamını belirleyecektir” şeklinde düzenlendiği, bu düzenleme ile ne tür giderlerin teklif fiyata yansıtılacağının açık olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan Teknik Şartnamenin;

 

12.7 nci maddesinde yapılan düzenleme ile "Çöplerin muhafazası ve taşınması için gerekli çöp poşetleri, belediyenin kabul ettiği vasıtalarda olmak şartıyla yüklenici tarafından temin edileceği”,

 

17 nci maddesinde yapılan düzenleme ile “7 adet çöp poşetinin idare tarafından karşılanacağı” hususlarına yer verildiği anlaşılmıştır.

 

İncelemeye konu ihalenin malzemesiz temizlik ve çöp toplama hizmet alım işi olduğu, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olan masraflar içerisinde işçilik, yemek ve yol giderlerinin sayıldığı,

 

Ancak; teknik şartnamenin 12.7 nci maddesinde çöp poşetlerinin yüklenici tarafından temin edileceği, 17 nci maddesinde ise çöp poşetlerinin idare tarafından karşılanacağı hususlarına yer verildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamede teklif fiyata dahil olan giderler açık ve net bir şekilde belirtilmesine rağmen, teknik şartnamede yapılan iki farklı düzenlemeden çöp poşetlerinin teklif fiyata dahil edilip edilmeyeceği konusunda tereddüdün hasıl olduğu anlaşılmaktadır.

 

Netice itibariyle; teknik şartnamede yapılan düzenlemenin isteklileri fiyat tekliflerinin oluşturması aşamasında tereddüde düşürecek nitelikte olduğu ve başvuru sahibine ait iddianın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca dökümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dökümanın Kanun ve mevzuata uygun olup olmadığı yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Teknik Şartnamenin  Çalıştırılacak İşçi Sayısı” başlıklı 6 ncı maddesinde,Yüklenici ayrıca madde 13.5 ve madde 13.24´de belirtilen durumlarda çalıştırılmak üzere toplam işçi sayısının % 10 ´u kadar yedek işçiye sahip olacaktır” düzenlemesine yer verildiği,

 

Bu düzenlemede atıfta bulunulan teknik şartnamenin 13.5 maddesinde “Herhangi bir nedenle göreve gelmeyen personel yerine idarece onaylanan yedek personel listesinden işçi getirilmek suretiyle eksik personelle çalışması önlenecektir.” ve 13.24 maddesinde; “İdare, evlilik, doğum, kaza ve ölüm gibi nedenlerle gerek gördüğü takdirde işçilere bir haftaya kadar mazeret izni verebilir. Bunun dışında hastalık, rapor ve yüklenici tarafından verilen yıllık izin gibi nedenlerle işe gelmeyen işçilerin sayısı yedek işçi sayısını aştığı takdirde, aşan miktar kadar işçiye idarenin izni alınarak ertesi gün yüklenici tarafından işbaşı yaptırılır. Bu işçiler için idarece yükleniciye bir ödeme yapılmaz. Aksi takdirde yüklenici eksik işçi çalıştırmış sayılır” şeklinde düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Netice itibariyle; söz konusu düzenlemeler ile bahse konu yedek personellerin ihale konusu iş süresince firmada çalışma zorunluluğunun getirildiği, dolayısıyla ihale konusu işte fiilen çalışmayacak ancak firmanın bünyesinde bulunup olası bir durumda ihale konusu işte çalışacak söz konusu personellere ilişkin yapılan bu düzenlemenin bahse konu ihalede sağlıklı teklif oluşturulmasını engelleyecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 21.11.2007 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildiği, sonra söz konusu kararın başvuru sahibine 30.11.2007 tarihinde tebliğ edildiği, idarece Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 07.12.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oy çokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; onbeş adet ihale dokümanının satın alındığı, üç teklifin sunulduğu, ve geçerli olan üç teklifinde birbirine yakın ve yaklaşık maliyet civarında olduğu  dikkate alındığında rekabetin sağlanamadığı dolayısıyla söz konusu ihalenin  bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle iptal kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul