İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-228
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :4
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-228
Şikayetçi:
 Tokgöz Gıda Paz. Tem. Tic. Ltd. Şti., Ali Çetinkaya Cad. No: 27 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No: 63 07100 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38566
Başvuruya konu ihale:
 2007/158102 İhale Kayıt Numaralı “Personel ve Araç Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.2576.G020/2008-51 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Personel ve Araç Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Tokgöz Gıda Paz. Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.12.2007 tarih ve 38566 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin idari şartnamesindeki 7.3.2 ve 7.4 ncü maddelerinde yer alan düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

    Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde; “Teknik şartnamede özellikleri belirtilmiş olan; 53 adet muhtelif usta, 6 adet bahçıvan, 238 adet düz işçi, 51 adet büro işçisi, 25 adet (E) sınıfı ehliyete sahip şoför, 27 adet (B) sınıfı ehliyete sahip şoför, 69 adet antrenör, 2 adet mühendis ve 2 adet tekniker çalıştırılacağına dair noter onaylı taahhütname verecektir. Yüklenici çalıştıracağı personele ait, teknik şartnamede belirtilmiş olan belgeleri işe başlamadan önce idareye teslim edecektir.” düzenlemesi  bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde yer alan düzenleme ile teknik personel taahhütnamesi istenildiği, söz konusu bu düzenlemenin mevzuat aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde bezer iş; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” olarak tanımlanmıştır.

 

İdari şartnamenin “Benzer iş olarak kabul edilecek işler ” başlıklı 7.4            üncü maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak , Bahçıvan, elektrik ustası, kaldırım ustası, seramik, fayans, karo, mermer, taş, kaplama ustası, sıva, şap ustası, kalıp ustası, duvar ustası, sıhhi tesisat ustası, marangoz, kaynak ustası, boya ustası, harita teknikeri, bilgisayar teknikeri, inşaat mühendisi, harita mühendisi, tenis antrenörü, jimnastik antrenörü, bale antrenörü, basketbol antrenörü iş gruplarının her dalında işçi çalıştırmış olmak ve araç hizmeti ve personel taşıma işi yapmış olmak.” düzenlemesi  bulunmaktadır. 

 

Söz konusu ihalede 11 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye 2 adet isteklinin katıldığı, anılan ihalede idarece ihale üzerinde bırakılan; Porte Tem. Peyzaj İnş. Gıd. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. ile ikinci teklif sahibi; A. Aziz YILDIZ İnş. Tem. Tur. Gıd. Tic. ve San. Ltd. Şti. firmalarının iş deneyim belgelerinin incelenmesi neticesinde; ihaleye teklif sunan firmalara ihaleyi yapan aynı idare tarafından 30.11.2007 tarih ve 881-881-1 sayılı iş deneyim belgesi verildiği, her iki firmaya verilen iş deneyim belgesinde işin adının; “Antalya İli Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2007 yılı Muhtelif İmalat Çalışmalarında değerlendirilmek üzere 10 adet kaldırım ustası, 1 adet Seramik fayans ustası, 2 adet Sıva Şap Ustası, 2 adet Kalıp ustası, 3 adet Duvar ustası, 4 adet sıhhi tesisat ustası, 6 adet marangoz ustası, 3 adet elektrik ustası, 1 adet kaynak ustası, 1 adet boya ustası, 5 adet bahçıvan, 25 adet (B) sınıfı ehliyetli şoför, 22 adet (E) sınıfı ehliyetli şoför, 1 adet mimar, 1 adet harita teknikeri, 1 adet harita mühendisi, 1 adet inşaat mühendisi, 1 adet makine mühendisi, 1 adet bale, 1 adet tenis, 2 adet jimnastik, 1 adet basketbol antrenörü, 260 adet düz işçi, 3 adet kontrol aracı, 21 adet pikap ve 1 adet minibüs olmak üzere personel ve araç hizmet alım işi” olarak yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Ancak; idari şartname ve ilanda yer alan benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait  düzenleme ile ihaleye teklif sunan iki istekliye ait iş deneyim belgesindeki işin adının birebir aynı olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri belirleyen 5 inci maddesine göre, idarelerin bu kanuna göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla idarelerin ihale sürecindeki bütün idari işlemleri anılan maddede belirtilen ilkelere uygun biçimde tesis edilmelidir.

 

 İdarece; idari şartnamenin 7.4 ve ilanın 4.4 ncü maddesinde  yeterlik kriteri olarak; “Bahçıvan, elektrik ustası, kaldırım ustası, seramik, fayans, karo, mermer, taş, kaplama ustası, sıva, şap ustası, kalıp ustası, duvar ustası, sıhhi tesisat ustası, marangoz, kaynak ustası, boya ustası, harita teknikeri, bilgisayar teknikeri, inşaat mühendisi, harita mühendisi, tenis antrenörü, jimnastik antrenörü, bale antrenörü, basketbol antrenörü iş gruplarının her dalında işçi çalıştırmış olmak ve araç hizmeti ve personel taşıma işi yapmış olmak..” şeklindeki düzenlemenin    saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi  engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi   yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

 

          “(1) İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren onbeş gündür.

 

          (2) Kuruma itirazen şikayet süresi; Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde onbeş gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet üzerine alınan kararın bildirimini veya otuz gün içinde idarece karar verilmemesi halinde bu sürenin bitimini izleyen günden itibaren başlar.” hükmü yer almaktadır.

         

          Başvuru sahibinin 29.11.2007 tarihinde doküman satın aldığı, 06.12.2007 tarihinde idareye dokümana ilişkin şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece söz konusu şikayete 07.12.2007 tarihinde cevap verildiği, anılan kararın başvuru sahibine 13.12.2007 tarihinde tebliğ edildiği, 10.12.2007 tarihinde ihale komisyon kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı,  başvuru sahibinin Kuruma itirazen şikayet süresi olan 15 gün beklenilmeksizin 25.12.2007 tarihinde idarece sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin şikayet başvurusuna idarece verilen cevap yazısının tebliğ tarihinden sonra 15 günlük süre beklenilmeksizin idarece sözleşme imzalanmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul