İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-229
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-229 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 03.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2294 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :5
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-229
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaç. B.İşlem İns. Kynk. Sos. Hizm.Gıda Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Hançerli Mahallesi Çifte Hamam Caddesi No: 12 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2007 / 37365
Başvuruya konu ihale:
 2007/173723 İhale Kayıt Numaralı “Ordu İli Merkez Günlük 750 Kişiye Bir Adet Ekmek Üç Çeşit Yemek Yapım ve Dağıtımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.23.87.G015/2007-87E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ordu İli Merkez Günlük 750 Kişiye Bir Adet Ekmek Üç Çeşit Yemek Yapım ve Dağıtımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaç. B.İşlem İns. Kynk. Sos. Hizm.Gıda Tic. Ltd. Şti.nin 03.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.12.2007 tarih ve 37365 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.1.o maddesinde işyeri açma belgesi, gayri sıhhi müesseselerin işyeri açma ruhsatı, çalışma izin belgesinin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İhaleye katılımda 1000 kişilik kapasite raporunun istenilmesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, iddia edilmektedir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait idari şartname ile ihale ilanının 2 nci maddesinde ihale konusu işin kapsamı, “Hizmet Alımı, Yemek Yapım ve Dağıtımı, Günlük 750 Kişi” olarak belirlenmiş ve işin süresinin “01.01.2008-31.12.2008 / 366 takvim günü”, işin yapılacağı yerin ise Ordu ili olduğu belirtilmiştir.

 

            Diğer taraftan işe ait teknik şartnamenin 1 inci maddesinde, bu ihalenin konusunun EK:1 listede belirtilen yemek türleri ve gramajlarına göre, EK: 2’de bulunan yemeklerin yapılarak, Ordu Belediyesi hudutları dahilinde bulunan mahallelerdeki EK:3’de tespit edilen ve daha sonradan tespit edilebilecek 750 muhtacın evlerine dağıtımının yapılması işi olduğu belirtilmiştir. Aynı şartnamenin 2 nci maddesinde ise, yemeğin Bölge Müdürlüğünün Ordu İmaretinde pişirileceği, pişirilen 3 çeşit sıcak yemeğin, 11:00-14:00 saatleri arasında 2 adet servis taşıtıyla yapılacağı hususuna yer verilmiştir.

 

            Birim fiyat üzerinden teklif alınmak suretiyle ihale edilen işe ait birim fiyat teklif cetvelinde ise, ihale konusu işin birimi kişi (adet) olarak ve miktarının ise, 274.500 olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            Şikayet konusu hususla ilgili olarak, işe ait idari şartnamenin 7.1.o maddesi ile ihale ilanının 4.1.2.3 maddesinde, isteklilerin işyeri açma ruhsatı, gayrisıhhi müessese ruhsatı, 1000 kişilik yemek kapasite raporu ve çalışma izin belgesinin istekliler tarafından ihaleye katılımda sunulmasının zorunlu olduğu hususuna yer verilmiştir.

 

İhale konusu hizmet alımı niteliği ile yemek üretiminin Bölge Müdürlüğünün Ordu İmaretinde yapılacağı dikkate alındığında, yetkili idarelerden alınmış gayrisıhhi müesseselere ait çalışma izin belgesi ve açılma ruhsatının istenilmesi ve anılan belgenin ihaleye katılımda yeterlilik kriteri olarak belirlenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait idari şartnamenin 7.1.o maddesi ile ihale ilanının 4.1.2.3 maddesinde, idarece ihaleye katlımda isteklilerce sunulacak belgeler arasında 1000 kişilik kapasite raporu öngörülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasında, idarelerin, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabileceği hükme bağlanmıştır.

 

Bu itibarla, ihale konusu işin niteliği ve miktarı dikkate alındığında, şikayetçinin, idarece ihaleye katılımda 1000 kişilik kapasite raporu öngörülmesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

   Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

 

EK GEREKÇE

 

            İhale konusu iş, günlük 750 kişilik yemek yapım ve dağıtımından ibaret olup, bu yemeğin Bölge Müdürlüğünün Ordu İmaretinde pişirileceği anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan, idari şartnamenin 7.1.o maddesi ile ihale ilanının 4.1.2.3 maddesinde 1000 kişilik kapasite raporu, ihaleye katılımda isteklilerce sunulması gereken belgeler arasında sayılmıştır.

 

Hizmet sunucusunun mutfağında gerçekleştirilmeyen yemek hizmetleri, bir işletmenin kendi işletmesindeki kapasiteden bağımsız olup, Bölge Müdürlüğünün Ordu İmaretinde gerçekleştirileceği öngörülen ihale konusu işte, 1000 kişilik ihaleye katılımda isteklilerce sunulması gereken belgeler arasında öngörülmesi, mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 
Açıklanan nedenlerle, söz konusu Kararda, yukarıda belirtilen hususun da iptal sebebi olarak yer alması gerektiği “Ek Gerekçe” si ile karara katılıyorum

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul