İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-23
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2007 tarih ve 2008/UH.Z-23 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 21.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-230 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :24
Karar Tarihi:07.01.2007
Karar No :2008/UH.Z-23
Şikayetçi:
 Star Temizlik İnş. Gıda Mob. Tar. Hayv. Turiz. Özel Eğit. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:104/a SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Yozgat Bozok Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği Karatepe Mahallesi Ofis Üstü No:1 66100 YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2007 / 35884
Başvuruya konu ihale:
 2007/149448 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayar Veri Giriş Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.12.2007 tarih ve 08.2259.0148/2008-68E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yozgat Bozok Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği’nce 06.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgisayar Veri Giriş Hizmeti’’ ihalesine ilişkin olarak Star Temizlik İnş. Gıda Mob. Tar. Hayv. Turz. Özel Eğt. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.12.2007 tarih ve 35884 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının hatalı olarak %2 olarak belirtildiği, %1,5 üzerinden hesaplama yapılması gerektiği,

 

            2) İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde resmi tatil ve ulusal bayram günlerinin ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin;

 

            İdari Şartnamenin 26.8 inci maddesinde İş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 2 olarak belirtilmiştir.

 

            İdare tarafından yaklaşık maliyet hesaplaması yapılırken Yozgat Sosyal Sigortalar İl Müdürlüğünden sigorta risk prim oranının kaç olduğunun 12.09.2007 tarihli yazı ile sorulduğu, ilgili birimin aynı gün cevabi faks yazısında veri hizmet alımının II-2 olarak bildirildiği anlaşılmıştır.

 

            İdarece Kamu İhale Genel Tebliğinin G- Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlığı altındaki 6 ncı bendinde belirtildiği şekilde hareket edildiği, isteklilerin sigorta risk prim oranını % 2 üzerinden hesaplayarak tekliflerini sunmaları gerektiği, sigorta risk prim oranının yanlış belirlendiği düşünülse dahi isteklilerin idarenin bildirdiği oran üzerinden teklif vermesi esas olacağından, hatanın teklif verilmesine ve tekliflerin değerlendirilmesine engel olmayacağı açıktır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin;

 

            İdari Şartnamenin 26.6 ncı maddesinde; “01.01.2008- 31.12.2009 tarihleri arasında dini- resmi bayram ve yılbaşı tatillerinde toplam 27 gün işçi çalışacaktır. Resmi – dini tatil günlerinde 2 işçi mesai yapacak olup, ödenecek ek ücret teklif fiyata dahil olmalıdır.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

           

          Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar bölümünde; “16 –İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.’’ hükmü bulunmaktadır.

 

          İdarenin resmi bayram ve yılbaşı tatillerinde çalıştırılması düşünülen işçi sayısı ile iş gününü belirtmesi zorunlu bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemeye İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde yer verilmiştir.

 

          Diğer taraftan; birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde 10 işçi ile 24 ay olmak üzere teklif verilmesinin istenildiği ancak resmi dini bayram ve yılbaşında çalışacak işçilere ilişkin olarak idare tarafından teklif mektubu eki cetvelde, tatil günlerinde işçilere ödenecek ücretin ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmesi gerekirken belirtilmediği, idare tarafından düzenlenen teklif mektubu eki cetvelin işin yürütülmesi sırasında belirsizliklere neden olabileceğinden başvuru sahibinin iddiası  uygun bulunmuştur.

 

B - İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

         

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar bölümündeki  M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar başlığında; “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.’’ düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde idare tarafından iş kaleminin adı ve kısa açıklaması ile birim ve miktara ilişkin kısmın doldurulması gerektiği halde boş bırakılmak suretiyle yukarıda belirtilen Tebliğ hükmüne aykırı davranılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerektiği anlaşılmakla birlikte başvuruya konu ihale 07.01.2008 tarih ve 2008 / UH.Z-20 sayılı Kurul kararıyla iptal edildiğinden, başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul