İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-230
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-230 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 03.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2300 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :6
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-230
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B. İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karaman Devlet Hastanesi Başhekimliği, Turgut Özal Cad. No:1 KARAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 577
Başvuruya konu ihale:
 2007/151689 İhale Kayıt Numaralı “Faturalandırma, Veri Girişi ve Büro Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.01.2008 tarih ve 08.00.64.G015/2008-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karaman Devlet Hastanesi Başhekimliğince 24.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Faturalandırma, Veri Girişi ve Büro Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B. İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin 08.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.01.2008 tarih ve 577 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece gerçekleştirilen aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda, ihalenin bir başka firma üzerinde bırakıldığı, ancak en düşük teklif fiyatını sunan isteklinin teklif fiyatı, asgari işçilik maliyetinin 753.388,77 YTL olduğu hususları dikkate alındığında, asgari işçilik maliyeti ile en düşük teklif fiyatını sunan teklif sahibinin teklif bedeli arasındaki 499,00 YTL fark ile giyeceğin karşılanmasının mümkün bulunmadığı, ayrıca aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan diğer isteklinin de giyeceği karşılayamayacağı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle, Kurulun 07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-58 sayılı kararı ile;

 

 

 

 

 

            “ İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin “diğer hususlar” bölümünde, hak ediş ve ödemelerde herhangi bir gecikme olması halinde yüklenici firma tarafından işçilerin maaşlarının idareden alınacak ödeme beklenmeden kendi imkanları ile ödeneceği yönünde düzenlemeye yer verildiği, ancak, Genel Şartnamenin 42 nci ve 4735 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, kamu sözleşmelerinin taraflarının sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yetkilere sahip olduğu düzenlemelerine yer verildiği, bu konuda emsal Kurul kararlarının da bulunduğu,

 

            2) Sözleşme tasarısının iş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin 22 inci maddesinde, iş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin her türlü ödemelerden yüklenicinin sorumlu tutulmasına karşılık, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde öngörüldüğü şekilde ihale dokümanında düzenleme yapılmadığı, bu konuda emsal Kurul kararlarının bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait idari şartnamenin ve ihale ilanının 2 nci maddesi uyarınca ihale konusu iş, 66 Kişi ile Veri Hazırlama, Veri Girişi, Kontrol, Faturalandırma ve Refakatçi Yönlendirme Hizmetini kapsamaktadır.

 

Teklif fiyata dahil masraflara ilişkin olarak, 26 gün üzerinden 3,79 YTL yemek, 2,79 YTL yol, ödenecek ücret ve % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler dahil 63 işçi için asgari işçilik maliyeti, 722.495,82 YTL, asgari ücretin % 75 fazlası ödeme yapılacak bilgisayar programcısı için asgari işçilik maliyeti 17.862,42 YTL ve asgari ücretin % 20 fazlası ödeme yapılacak donanımcı için asgari işçilik maliyeti 13.030,53 YTL olup, toplamda asgari işçilik maliyet tutarı 753.388,77 YTL’dir.

 

            İdari şartnamenin “Diğer hususlar” bölümünde, hak ediş ve ödemelerde herhangi bir gecikme olması halinde yüklenici firma işçilerinin maaşlarını idareden alacağı ödemeyi beklemeden kendi imkanları ile ödeyecek olup, buna ilişkin taahhütnameyi idareye teslim edeceği hususuna yer verilmiştir.

 

İşe ait idari şartnamenin 19 uncu maddesi uyarınca, ihale konusu işin götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci maddesinde hak ediş ödemelerine ilişkin olarak,

Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenlenir. Gelecek yıllara sari olmayan sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın yirminci (20.) günü düzenlenir.

İşe başladığından beri meydana getirilen işler, kontrol teşkilatı tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanır ve bulunan miktarlar, teklif edilen birim fiyatlarla çarpılmak suretiyle sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna geçirilir.

Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için, yüklenici veya işbaşında bulunan vekili tarafından imzalanmış olması gereklidir.

Yüklenici veya vekili, bildirilen günde, hakedişe esas hesaplamaların yapılmasında hazır bulunmazsa kontrol teşkilatı hesaplamaları tek başına yaparak hakediş raporunu düzenler ve yüklenicinin bu husustaki itirazları kabul edilmez.

Hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa kontrol teşkilatı, hakediş raporunu idareye gönderir ve rapor yüklenici tarafından imzalanıncaya kadar idarede hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. Yüklenici hakediş raporlarını zamanında imzalamazsa, ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikayet ve istekte bulunamaz.

Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu, tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile, yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir.

Yüklenicinin geçici hakedişleri, itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de Hakediş Raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun “İdareye verilen ........tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla" cümlesini yazarak ya da bu anlama gelecek bir itiraz şerhi ile imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır.

Her hakediş tutarına, eğer sözleşmede öngörülmüşse eklenecek miktar dahil edilir. Bulunan miktardan, bir önceki hakediş tutarı çıkarılarak bulunan miktara, ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV) eklenir. Bu miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Anılan Genel Şartnamede, idarelerce hak ediş ve ödemelerde herhangi bir gecikme olması halinde uygulanacak yaptırımın ne olduğu hususuna yer verilmemiştir. Bununla birlikte, şikayete konu düzenlemenin ihaleye katılımı sınırlayıcı nitelikte olmadığı ve hizmet sunucusu tarafından özel hukuktan doğacak hakların ileri sürülmesini engelleyici bir hukuki durum da oluşturmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde, işin korunmasından yüklenicinin sorumlu olduğu, kayıp ve zararların önlenmesi için yüklenicinin verilecek talimatlara uymakla sorumlu olduğu, yüklenicinin her türlü güvenlik önlemlerini alacağı, gerek yükleniciden istenen gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik önlemlerinden doğan giderlerin yükleniciye ait olduğu yönünde düzenlemelere yer verilmiştir.

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde, “İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.

Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.

Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmelidir.

Sözleşmesinde istenilmiş olması halinde, sigortalara ilişkin limitlerin işe başlama tarihinin yıl dönümündeki güncel değerlere yükseltilmesi zorunludur.

Yüklenici, idarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz.

Sigorta poliçelerinde belirlenen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın karşılamadığı bedeller için yüklenici idareden bir istekte bulunamaz.

Sigorta yükümlülüğünün kabul süresinin sonuna kadar olan süreçte devam edip etmeyeceği veya ne ölçüde devam edeceği, bu süreci düzenleyen madde hükümleri de göz önünde tutularak sözleşme veya eklerinde belirtilir.

Sözleşmenin feshi veya işin/hesabın tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere üç (3) ayı geçemez.” düzenlemesine yer verilmiştir.

            Sözleşme tasarısının, iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin 31 no’lu dipnotunda ise, “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” hususuna yer verilmiştir.

 

            Bu itibarla, idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde, ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri hususunda herhangi bir belirleme yapılmadığı, bu nedenle de hukuken hizmet sunucusunun sigorta yaptırma yükümlülüğünün de bulunmadığı, bu nedenle, 22 nci maddede yer alan düzenlemenin de hukuken sonuç doğurmayacağı ve bu şekliyle ihaleye katılımı engelleyici ve ihale sürecini sakatlayıcı bir durum oluşturmadığı anlaşıldığından, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Başvuru konusu ihalede, 30.10.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Mircan San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, bununla birlikte, anılan komisyon kararından sonra bir başka istekli tarafından anılan karara karşı idareye şikayet başvurusunda bulunulması üzerine, idarenin 15.11.2007 tarih ve 1315 sayılı yazısı ile Mircan San. Tic. Ltd. Şti.nden ve 16.11.2007 tarih ve 1377 sayılı yazısı ile Okyanus Taah. A.Ş.nden aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında teklifte önemli görülen bileşenlerle ilgili yazılı açıklama istenildiği, ancak Mircan San. Tic. Ltd. Şti.nin yazılı açıklamada bulunmadığı, bunun üzerine 29.11.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin yazılı açıklamasını sunan Okyanus Taah. A.Ş. üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hükme bağlanmıştır.

 

            Diğer taraftan, teklif fiyata dahil olan masraflar, isteklilerce sunulan teklif fiyatları ve asgari işçilik maliyet tutarı ve idarelerin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca kamu kaynaklarını verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları hususu dikkate alındığında, ihalede en düşük teklifi sunan Mircan San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ve en düşük ikinci teklifi sunan Okyanus Taah. A.Ş.nin teklifinin aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilmesine gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Mircan San. Tic. Ltd. Şti. ve Okyanus Taah. A.Ş.nin aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilmeden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği” gerekçesiyle, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine karar verilmiştir.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde belirttiği iddialara ilişkin olarak, anılan kararda değerlendirme yer aldığından, bu kararda belirtilen gerekçeler doğrultusunda düzeltici işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

   Açıklanan nedenlerle;

 

  4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul