İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-231
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-231 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 03.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2310 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :7
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-231
Şikayetçi:
 Kanalet Proje Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kızkulesi Sokak No: 40 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ IV. Bölge Müdürlüğü, Anıt Alanı Meram / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2007 / 36881
Başvuruya konu ihale:
 2007/154761 İhale Kayıt Numaralı “Argıthanı Regülatörü ile Sulaması Projesi Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.01.2008 tarih ve 08.23.31.G015/2007-68E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ IV. Bölge Müdürlüğünce 13.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Argıthanı Regülatörü ile Sulaması Projesi Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Kanalet Proje Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 30.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.12.2007 tarih ve 36881 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece tekliflerinin iş deneyim belgelerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirilme dışı bırakıldığı, buna karşılık, idarenin yazısında olduğu gibi iş deneyim belgesine dayanarak tekliflerini sunmadıkları, anılan Yönetmeliğin 56 ncı maddesindeki belgelere dayanarak tekliflerini sundukları, idarenin bu kararının hukuka aykırı olduğu, iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale konusu işe ilişkin olarak, işe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde,

 

İhale konusu hizmetin;

a) Adı : ILGIN – ARGITHANI REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI PROJE YAPIMI İŞİ

b) Varsa kodu : 5 04 7 4 1 06 5 1 01 299 61 04 03

c) (Fiziki) miktarı ve türü : 650 ha ( brüt ) Alanın sulanması amacıyla proje yapılması

d) Yapılacağı yer : Proje sahası Konya ‘ ya 100 km uzakta olan Argıthanı Kasabasının 3,5 km kuzey doğusunda Çebişci Deresi üzerinde yapılacak ARGITHANI Regülatörü ile ana kanalların kesin proje yapımını kapsamaktadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Aynı şartnamenin 7.4 maddesi ile ihale ilanının 4.4 maddesinde benzer iş, Tek bir sözleşme kapsamında; su ve toprak kaynakları projelerini geliştirme gayesi ile hazırlanmış baraj, regülatör, sulama ve drenaj tesislerine ait proje yapım işleri.” şeklinde tanımlanmış ve 7.3.2 maddesinde ise, iş deneyimi olarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edileceği hususuna yer verilmiştir.

 

Şikayetçinin teklifi, 109.700,00 YTL olup, anılan şartname hükümlerine göre şikayetçinin sunması gereken asgari iş deneyim tutarı, 43.880,00 YTL’dir.

 

            20.11.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile şikayetçinin teklifinin, “iş deneyim belgesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesi uyarınca geçersiz olduğu” gerekçesiyle değerlendirilme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde, “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.

İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işler iş ortaklığındaki hisseleri oranında, konsorsiyumlarda ise gerçekleştirdikleri iş kısımları dikkate alınarak değerlendirilir.

Aday veya istekliler tarafından iş deneyimine ilişkin olarak başvuru veya teklif zarfı içinde sunulan bu belgeler, katma değer vergisi ve fiyat farkları hariç olmak üzere, gerektiğinde 60 ıncı maddeye göre güncellenmek suretiyle ihale veya ön yeterlik aşamasında ihale komisyonunca değerlendirilerek aday veya isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenir. İhale komisyonu, iş deneyimine ilişkin  değerlendirmelerinden, aday veya istekli ise verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.”, “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 57 nci maddesinde ise, “Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim tutarı olarak sözleşmede yazılı tutarlar esas alınır ve bu tutarlar ihale komisyonlarınca değerlendirilir.”, düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Şikayetçinin teklifi kapsamında, Kanalet İnş. San. ve Tic. A.Ş.-Kızılkaplan Medikal İth. İhr. İnş. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile Kanalet Proje San. ve Tic. A.Ş. arasında, “Denizli Sarayköy Gölemezli Ovası Sulaması 3. Kısım İnşaatı işine ait tüm tatbikat projelerinin yapımı” işine ilişkin 10.09.2003 tarihli ve herhangi bir tutarın yazılmadığı sözleşmeyi ve bu sözleşmenin ekinde işe ilişkin faturaların sunulduğu anlaşılmıştır.

 

            Bu itibarla, özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim tutarı olarak sözleşmede yazılı tutarların esas alınması ve bu tutarların ihale komisyonlarınca değerlendirilmesi gerekmekle birlikte, şikayetçinin teklif dosyası kapsamında sunduğu özel sektöre gerçekleştirilen işe ilişkin sözleşmede herhangi bir tutarın yazılmadığı tespit edildiğinden, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

 İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin işe ait idari şartnamenin 7.3.3 maddesi ile ihale ilanının 4.3.2 maddesinde,

 

Anahtar Teknik Personel

 

Adet

Pozisyonu

Mesleği

Asgari tecrübe (Yıl)

1*

Proje Müdürü

İnşaat Müh.

10

1**

Tecrübeli Mühendis

İnşaat Müh

5

1

Mühendis

İnşaat Müh

5

1***

Baş Ressam

Ressam


 

( * ) Proje müdürünün ihale konusu iş veya benzer iş niteliğine uygun proje yapımı işlerinde fiilen yönetici ya da mühendis olarak çalışmış olması, bunu tevsik eden belgeler ile birlikte başka bir işin Proje Müdürlüğünü yürütmekte olmadığını gösterir taahhütnamenin teklife eklenmesi gerekmektedir.

( ** )     Tecrübeli Mühendisin ihale konusu iş veya benzer iş niteliğine uygun projelerde tecrübeli olması ve bunu tevsik eden belgelerin teklife eklenmesi gerekmektedir. 

 ( *** ) Baş Ressamın bilgisayarda Auto Cad programı ile çizim yapabilecek yeterlilikte olması gerekmektedir.

( Anahtar personel dışında çalıştırılması istenen personel listesi “ Diğer Hususlar ” kısmında belirtilmektedir. 

            İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar personelin tamamı değerlendirilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde anahtar teknik personele ilişkin olarak, “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Bu itibarla, hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülmesi gerekirken, proje mühendisi için 10 yıllık deneyim arandığı, diğer taraftan, anahtar teknik personel ihale konusu işte fiilen çalışan personel olmamasına karşılık, ihale dokümanında, proje müdürünün ihale konusu iş veya benzer iş niteliğine uygun proje yapımı işlerinde fiilen yönetici ya da mühendis olarak çalışmış olması, bunu tevsik eden belgeler ile birlikte başka bir işin proje müdürlüğünü yürütmekte olmadığını gösterir taahhütnamenin teklife eklenmesi, tecrübeli mühendisin ihale konusu iş veya benzer iş niteliğine uygun projelerde tecrübeli olması ve bunu tevsik eden belgelerin teklife eklenmesi gerektiği hususlarına yer verildiği, ayrıca, baş ressamın bilgisayarda Auto Cad programı ile çizim yapabilecek yeterlilikte olmasının aranmasına karşılık bu hususun nasıl belirleneceğinin belli olmadığı dikkate alındığında, söz konusu hususların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturduğu, bu nedenle söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

                       

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul