• Karar No: 2008/UH.Z-232
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-232 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 03.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2320 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :8
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-232
Şikayetçi:
 Öncü Güvenlik Sist. Temz. Kurye Dağt. Taşm. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Arpaemini Mahallesi Morova Sokak No: 34/1 Fatih / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Babahasan Alemi Mah. Kavalalı Sok. No: 5/2 34080 Horhor fatih / İstanbul
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2007 / 36697
Başvuruya konu ihale:
 2007/119750 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik, İlaçlama ve Çamaşır Yıkama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.01.2008 tarih ve 08.23.11.G014/2008-87E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik, İlaçlama ve Çamaşır Yıkama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Öncü Güvenlik Sist. Temz. Kurye Dağt. Taşm. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.12.2007 tarih ve 36697 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) 500 YTL ihale doküman bedelinin rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olduğu,

 

            2) Teknik şartnamede belirtilen kimyasal sarf malzemelerinin yerli firmalarca üretilmediği, istenilen bir çok kimyasalın tek bir firma tarafından karşılanabildiği, kalanları da birkaç yabancı sermayeli firma dışında üreten firma bulunmadığı, bu nedenle düzenlemenin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, büyük bir firmanın malzemelerini kullanmalarına rağmen istenilen özellikleri karşılayamadıkları, bu ihalede belirleyici olanın malzeme olduğu, şartları sağlayan tek bir firmadan malzeme alan firmanın haksız rekabetle ihaleyi kazanacağı, idarece bu malzemeler için Türk  Standardı belirlenmesinin tek bir firmanın işaret edilmesini önlemediği, istenen bazı standartların da malzemelerle ilgisi bulunmadığı,

 

 

            3) Teknik şartnamede ilacın aktif maddesinin WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından kabul edilmiş olma şartının aranmasının rekabeti engellediği, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan görüşe göre ilacın ithali  ve kullanılması için WHO tarafından kabul şartının bulunmadığı,

 

            4) Teknik şartnamede çamaşırhanelerde kullanılan makinelerin arızalanması durumunda tamir ve gerekirse yenisiyle değiştirilmesi giderlerinin yükleniciye ait olarak belirlenmesinin, makinelerin çoğunun eski olduğu dikkate alındığında sağlıklı teklif hazırlanmasını engelleyici nitelikte olduğu, zira kapasite dikkate alındığında işin Türkiye’nin en büyük yıkama işi olduğu,

 

            5) Teknik şartnamede yüklenicinin gerek görmesi halinde eksikliği duyulan yıkama, sıkma ve ütü makinelerinin yüklenicinin tarafından idarenin onayıyla kurulacağı, bu işe ilişkin nakliye montaj ve benzeri harcamaların yükleniciye ait olacağının belirtildiği, makinelerin özelliklerinin tek bir firmayı işaret edecek şekilde düzenlendiği,

 

            6) Pazar günleri hariç personelin çamaşırhanede 07.00-23.00,  Diş Hekimliği Fakültesinde 07.00-17.00 arasında çalışma düzenlendiği, resmi tatillerde çalışmanın devam edeceğinin belirtildiği, çamaşırhanede çalışacakların haftalık çalışma saatlerinin 96, fakültede çalışacakların ise 60 saat olduğu, düzenlemenin fazla mesaiye yol açtığı, idarenin öngördüğü 707 personelin düzenlemelere göre yetersiz kalacağı, fazla mesainin de teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği,

 

            7) Sadece ihale konusunun benzer iş olarak belirlendiği, bunun mevzuata aykırı olduğu,

 

            8) İdare şartnamede, resmi ve dini bayram çalışmasının öngörülenin altında gerçekleşmesi halinde yüklenicinin aradaki farkı talep etmeyeceği, üzerinde gerçekleşirse farkın yükleniciye ödeneceği yönünde düzenleme bulunduğu, götürü bedelli ihalede bu uygulamanın yapılması mümkün olmadığından teklif verilmesinde tereddüt oluştuğu,

 

            9) İdare şartnamede yüklenicinin işe başlama tarihi itibariyle 10 gün içinde işyeri hekimi ile sözleşme imzalayacağı, işyeri hekiminin ayrılması durumunda idareye derhal bilgi vererek yeni bir işyeri hekimi ile sözleşme imzalaması gerektiğinin belirtildiği, bunun mevzuata aykırı olduğu,

 

            10) İdarece fiyat farkına ilişkin düzenlemenin eksik düzenlendiği ve mevzuata uygun olmadığı,

 

            11) İdari şartnamede işin süresinin 730 gün olarak belirtildiği, oysa 2008 yılında Şubat ayının 29 gün olması nedeniyle 731 gün olarak belirleme yapılması gerektiği,

 

            12) İdari şartnamede, çalışacak personel için idarenin uygun görmesi şartının İş Kanununa aykırı olduğu,

 

            13) Teknik şartnamede, işçi ücretlerinin hangi hesaplara hangi sürede ödeneceğine, geç ödenmesi halinde nasıl uygulama yapılacağına ilişkin düzenleme yapılmasının sözleşme serbestisi ilkesine aykırı düştüğü, işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin düzenlemenin İş Kanununda zaten yer aldığı,

 

            14) Teknik şartnamede işçilerin mesai dışı saatlerde eğitime tabi tutulması öngörülmüş olup, bu düzenlemenin İş Kanununun 66 ncı maddesine göre fazla mesaiye yol açtığı, bunun teklif verilmesini ve idarece değerlendirilmesini etkileyici bir maliyet kalemi olduğu,

 

            15) Teknik şartnamede “Cezai Hükümler” başlıklı 18 inci madde ve alt bentlerine idari şartnamede yer verilmediği, cezai hükümlerin hakkaniyet, adalet ve eşit muamele ilkelerine aykırı olarak düzenlendiği, anılan hükümlerin isteklilerin teklif vermesini engellediği, 4735 sayılı Kanuna göre tarafların eşit hak ve yükümlülüklere sahip olması gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 4 üncü maddesinde; ihale dokümanı satış bedelinin 500,00 YTL olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde; “İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması” başlıklı 32 nci maddesinde;

“…Dokümanın basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. Dokumanın basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren tutanak düzenlenerek ihale işlem dosyasında muhafaza edilir….”  hükmü yer almaktadır.

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, doküman basım maliyetlerine ilişkin bilgi ve belge bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu bedelin yüksek belirlenmekle birlikte 24 isteklinin doküman satın aldığı dikkate alındığında, doküman bedelinin rekabeti engellemeyecek miktarda olduğu anlaşılmıştır.

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin  Temizlik  ve Çamaşır Yıkama Hizmetinde Kullanılacak Malzeme Ve Makinelerin Özellikleri” başlıklı 17 nci maddesinde, kullanılacak malzemelerin özellikleri ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

 

Şikayetçinin iddiasında, hangi firmanın ya da markanın hangi özellikler yönünden işaret edildiği yönünde somut bilgiler verilmediğinden bu iddianın teknik görüş alınmak suretiyle sonuçlandırılmasının mümkün olmaması, dokümanda açıkça marka belirtilmemiş olması ve iddianın soyut nitelikte olması nedeniyle değerlendirme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Ayrıca, ihale konusu işin asli ediminin temizlik hizmeti olduğu, kullanılacak malzemelerin, maliyetleri etkilemekle birlikte doğrudan bu ihalede ihaleyi kazanacak firmayı belirlemesinin mümkün olmadığı, zira malzeme maliyetinin ihalede tek teklif bileşeni olmadığı, iddia edildiği gibi birkaç yabancı sermayeli firma tarafından üretildiği kabul edilse bile isteklilerin malzemeyi piyasadan kolaylıkla temin edebilecekleri, bu nedenle teklif hazırlamalarında bir engel bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Şikayetçi tarafından örnek olarak TS 12039 standardının malzemelerle ilgisi bulunmadığı iddia edilmektedir.

 

İdarece teknik şartnamede genel yüzey ve sıvı temizlik maddeleri için TS 12039, çamaşır suyu için TS 5682, sıvı el sabunu için TS 11885, çamaşır için ana yıkama maddesi için TS 5155 belgesi, diğer temizlik malzemeleri için de TSEK istendiği tespit edilmiştir. Anılan şartnamede istenen belgeler için TS 12039 standart belgesi için idarece aşağıdaki şekilde açıklama yazıldığı tespit edilmiştir.

 

TS 12039 (Türk Standardı Uygunluk Belgesi-Temizlik maddeleri yüzey için sıvı)

 

Şikayetçi tarafından, idarece istenen standart belgelerinden TS 12039 standart belgesinin ,sabit kaynakların baca gazlarındaki karbon dioksit, karbon monoksit ölçümündeki kullanılan otomatik sistemler için prensiplere, bu sistemlerin önemli özelliklerine ve kalibrasyonlarına ilişkin olduğu ve malzeme ile ilgili olmadığı iddia edilmektedir. Türk Standartları Enstitüsünün internet sitesinden yapılan araştırmada aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır.

 

TS 5155: Bu standart, sanayi tipi çamaşır makinalarında kullanılan az köpüren katkılı toz deterjanları kapsar.  

TS 11885: Bu standart el yıkamada kullanılan temizlik maddesini kapsar.  

TS 5682: Bu standart, sanayide, ev işlerinde ve çamaşır ağartmada kullanılan sodyum hipoklorit çözeltisini kapsar. Analitik saflıktaki sodyum hipoklorit çözeltisini kapsamaz.  

TS 12039: Bu standart, yüzey temizliğinde kullanılan sıvı yüzey temizleme maddelerini kapsar. Bu standart, cam ve cilalı yüzeylerin, halı ve döşeme yüzeylerin temizliğinde kullanılan sıvı yüzey temizleme maddelerini kapsamaz.  

TS ISO 12039: Bu standart, sabit kaynakların baca gazlarındaki karbon dioksit, karbon monoksit ve oksijenin ölçülmesinde kullanılan otomatik sistemler için prensipleri, bu sistemlerin önemli performans özelliklerini ve kalibrasyonlarını kapsar.

 

Şikayetçinin iddialarında yer alan kapsam tanımının TS ISO 12039 kalite sistem belgesine ait olduğu, diğer istenen standart belgelerinin de ihale kullanılacak malzemelere ilişkin olduğu  tespit edilmiş olup, bu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 12’nci maddesinde:

 

“İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.  

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdarece düzenlenmiş olan teknik şartnamenin “İlaçlama Hizmeti” başlıklı 5 inci maddesinde; “İlacın aktif maddesi WHO ( Dünya Sağlık Örgütü ) tarafından kabul edilmiş olmalı ve  Sağlık Bakanlığınca  Halk Sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsat ve ithal izni verilmiş olmalıdır.” düzenlemesi bulunmaktadır .

 

Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne daha önce sorulmuş olan görüşe gelen cevapta,

 

“Bakanlığımız halk sağlığı alanında kullanılan pestisit ve pestisit benzeri maddelere üretim ve ithal izni vermektedir. Bakanlığımız tarafından WHOPES belgesi istenmemektedir. Bilindiği gibi WHO spesifikasyonları tavsiye niteliğinde olup, pestisitlerin kullanımı, dağıtımı ve üretimi ile ilgili temel konuların desteklenmesi için oluşturulmuştur. Her ülke pestisitinin özel amaçlı kullanıma uygunluğunu, etiket bilgilerinin kapsamı gibi konulara kendi ülke koşullarına uygun olarak karar vermektedir.” denilmektedir.

 

Gelen görüş yazısından, bu konuyla ilgili olan WHO (Dünya Sağlık Örgütü) spesifikasyonlarının, pestisitlerin kullanımı, dağıtımı ve üretimi ile ilgili temel konuların desteklenmesi için tavsiye niteliğinde olan spesifikasyonlar olduğu; her ülkenin pestisitinin özel amaçlı kullanıma uygunluğu, etiket bilgilerinin kapsamı gibi konulara kendi ülke koşullarına uygun olarak karar verdiği; Türkiye’de pestisit ve pestisit benzeri maddelere üretim ve ithal izni veren Sağlık Bakanlığının bu belgeyi aramadığı anlaşılmış olup, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından kabul edilme şartının aranmaması gerekmektedir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 6.16. maddesinde; Madde 6.1,´de  adı geçen bölümlerde halihazırda çalışır vaziyette  olan ve  Yüklenicinin kullanımına tahsis edilecek olan makine listesi aşağıda çıkarılmıştır. Yüklenici bu makinelerin yetersiz olduğu durumlarda makine temini yoluna gidecek ve hizmeti aksatmayacaktır. Yeni makine montajı da Yükleniciye ait olacaktır. Ayrıca Yüklenicinin çamaşır yıkama hizmetini aksatması durumunda durum tutanakla tespit edilecek hizmet dışardan yıkama şeklinde sürdürülerek aksamaya meydan verilmeyecektir. Yüklenici bu konuda hak talebinde bulunmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan maddede yer alan listede belirtilen toplam 38 adet yıkama, sıkma, sıkmalı yıkama makineleri ile silindir ütülerin üretim tarihlerinin belirtildiği, bu makinelerden 14 adedinin 1997, 4 adedinin 1993, 4 adedinin 2003, 4 adedinin 1985, 1 adedinin makinelerin 1983, 5 adedinin 1992, 3 adedinin 2002, 3 adedinin1998 olduğu tespit edilmiştir. İdarece yapılan düzenlemeden isteklilerin makinelerin yetersiz olduğu durumlarda makine temini yoluna gitmesi gerektiği, yetersiz kalan makinelerin yerine kiralama yöntemiyle de makine temin edebilecekleri anlaşılmış olup, isteklilerin makinelerin üretim tarihlerini de göz önüne alarak maliyetlerini teklif fiyatlarına dahil etmelerine herhangi bir engel bulunmamaktadır.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 8 inci maddesinde;

 

“Yüklenicinin  gerekli  görmesi durumunda bu şartnamenin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde tanımlanan işlerin yerine getirilmesi sırasında; daha sağlıklı, verimli ve hijyenik yıkamanın sağlanabilmesi yönünden eksikliği duyulacak yıkama, sıkma ve ütü makineleri İdarenin onayı alınarak Yüklenici tarafından mevcut çamaşırhanelere getirilip kurulacak ve bu işe ilişkin nakliye, montaj ve benzeri harcamalar tamamen Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu madde kapsamında getirilecek makineler İstanbul Üniversitesine hibe edilmediği takdirde sözleşme bitim tarihini takip eden en geç l (bir) hafta içinde çamaşırhanenin mevcut tesisatına zarar vermeksizin yerlerinden sökülerek götürülecektir. Yüklenici tarafından çamaşırhaneye konulacak makine ve cihazlar, çamaşırhanede mevcut sisteme uyumu açısından aşağıda belirtilen teknik özellikleri taşıyacaktır. Yıkama sıkma özellikli otomatik makinelerin getirilmesi durumunda, mevcut sisteme uyumlu olması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şikayetçi firma tarafından, teknik görüş alınması halinde tek bir firmanın işaret edildiğinin açıkça görüleceği iddia edilmektedir. Ancak, şikayetçinin iddiasında, hangi firma ya da markanın hangi özellikler yönünden işaret edildiği yönünde somut bilgiler verilmediğinden bu iddianın teknik görüş alınmak suretiyle sonuçlandırılması mümkün olmaması, dokümanda açıkça marka ve model belirtilmemiş olması ve iddianın soyut nitelikte olması nedeniyle değerlendirme yapılması mümkün bulunmadığından bu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Aynı şartnamenin 6.2 maddesinde; “Çamaşırhane Pazar günleri hariç her gün 07.00 ile 23.00 saatleri arasında çalışır. Yüklenici Resmi ve idari tatillerde, Milli ve Dini Bayramlarda çamaşırhane hizmetlerini aynı şekilde yürütmekle yükümlüdür.Diş Hekimliği Fakültesinde çalışma saatleri 07.00 ile 17.00 saatleri arasındadır. Çamaşır teslimleri saat 08.00 ile 16.30 arası yapılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

           

Teknik şartnamenin 15 inci maddesinde yer verilen cetvelde, kaç işçinin hangi ünitede çalışacağı ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Anılan cetvele göre, toplam işçi sayısının 707 ve idarenin değişik birimlerinde çamaşırhanede çalışacak işçi sayısının 25 olduğu( 1 Eğitim-Denetim Şefi, 10 işçi  İstanbul Tıp Fak., 1 Eğitim-Denetim Şefi, 9 işçi Cerrahpaşa Tıp Fak., 1 işçi Diş Hekimliği Fak., 2 işçi Kardiyoloji Enstitüsü, 1 işçi Onkoloji Enstitüsü) tespit edilmiştir.

 

            İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda; 4857 Sayılı İş Kanununun “Çalışma Süresi” başlıklı 63 üncü maddesinde, haftalık çalışma saatinin en çok kırkbeş saat olduğunun belirtildiği, bu süre dikkate alınarak çalışma saatlerinin düzenleneceği ifade edilmiştir.

 

            İdarenin, anılan Kanun hükmünde belirtilen emredici düzenlemeye uygun davranacağını belirttiğinden anılan düzenlemenin teklif verilmesini engelleyici nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

            7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilen her türlü Genel Temizlik Hizmet işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Aynı şartnamenin 2 nci maddesinde işin adının, “Genel Temizlik, Çamaşır Yıkama ve İlaçlama Hizmeti”, işin fiziki miktarının da “Malzeme, Makine ve ekipman dahil, 707 kişi ile 730 gün (2 Yıl)olarak belirtildiği görülmektedir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkralarında; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

Çalışacak işçilerin büyük bir kısmının temizlik hizmetinde istihdam edileceği dikkate alındığında, ihale konusu işin asli ediminin malzemeli temizlik hizmeti olduğu, idarece “her türlü temizlik hizmeti” ifadesiyle rekabet alanının genişletildiği anlaşılmış olup, bu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            8) Başvuru sahibinin 8 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 26.3.3 maddesinde; “Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalıştırılacak gün ve personel sayıları:

 

BİRİMİ

EĞİTİM- DENETİM ŞEFİ

VASIFSIZ

ELEMAN

TATİL

GÜN SAYISI

 

 

2008

2009

2008

2009

2008

2009

İstanbul Tıp Fak.

4

4

140

140

13,5

13,5

Cerrahpaşa Tıp Fak.

4

4

140

140

13,5

13,5

Kardiyoloji Ens.

1

1

10

10

13,5

13,5

Onkoloji Ens.

1

1

8

8

13,5

13,5

Diş Hekimliği Fak.

0

0

0

0

0

0

Deneysel Tıp Arşt.

Ens.

0

0

0

0

0

0

26.3.4.Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalıştırılan personel sayısı ve gün sayısının 26.3.3.´de belirtilen miktarların altında gerçekleşmesi durumunda Yüklenici aradaki farkı talep edemeyecektir. Ancak, çalıştırılan personel sayısı ve gün sayısının belirtilen miktardan fazla gerçekleşmesi halinde, fazla çalışma Yükleniciye ödenecektir. Ödemelerde idarece tutulan kayıtlar esas alınacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

            Aynı şartnamenin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği ve ihale üzerinde kalan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme yapılacağı belirtilmiştir.

            Her iki şartname maddesi birlikte değerlendirildiğinde, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalıştırılan personel sayısı ve gün sayısının öngörülenden az gerçekleşmesi halinde yüklenicinin aradaki farkı talep edemeyeceği yönündeki düzenlemenin tekliflerin götürü bedel üzerinden alınması nedeniyle iş artışı veya eksilişi söz konusu olamayacağından sağlıklı teklif verilmesini etkileyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

            9) Başvuru sahibinin 9 uncu iddiasına ilişkin olarak;

            İdari şartnamenin 26.7 maddesinde; “Yüklenici 4857 Sayılı İş Kanununun 81. maddesi gereğince kurumumuzda çalışan işçilerin sağlığı için Tabipler Odasının belirleyeceği çalışma saatleri ve standartlarına göre çalışanların sağlık hizmetleri için bir işyeri hekimi ile işe başlama tarihi itibariyle 10 gün içinde sözleşme imzalayacak ve sözleşmenin bir örneğini idareye verecektir. Yüklenici hizmet süresi boyunca işyeri hekimi ile yapacağı sözleşmenin sona ermesi veya işyeri hekiminin ayrılması durumunda derhal idareye bilgi verecek, 10 gün içinde yeni bir işyeri hekimi ile sözleşme imzalayacak ve idareye sözleşme belgesinin bir örneğini teslim edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece anılan düzenlemenin, idari şartnamenin  “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde yapıldığı tespit edildiğinden işyeri hekimi maliyetinin teklif fiyata dahil olduğu anlaşılmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesinde; “Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.

           

            İşyeri hekimlerinin nitelikleri, sayısı, işe alınmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, eğitimleri, çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri ile işyeri sağlık birimleri, Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliğinin görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir” hükmü yer almaktadır.

 

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimleri Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde; “İşverenler, koruyucu ve acil sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere bir ortak sağlık birimi kurabilir, kurulmuş olanlara ortak olabilirler.

 

Ortak sağlık birimi aynı işkolunda faaliyet gösteren işyerlerine hizmet vermek üzere kurulabileceği gibi, küçük sanayi siteleri veya organize sanayi bölgeleri gibi aynı alanda         kurulmuş bulunan ve farklı işkollarında faaliyet gösteren işyerlerine hizmet vermek üzere de kurulabilir.

 

Ortak sağlık biriminde çalışacak personel sayısı ve nitelikleri, hizmet verilecek işyerlerinin yer aldığı risk grupları ve çalışanların toplam sayısı dikkate alınarak bu Yönetmelikte belirtilen diğer kriterlere göre tespit edilir.

 

Ortak sağlık biriminin tüm giderleri hizmet alan işverenler tarafından karşılanır” hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin 21 inci maddesinde ise; “İşyeri hekimleri, aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar.

İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek için;

I inci Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 1 iş günü,

II inci Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 2 iş günü,

III üncü Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 3 iş günü,

IV üncü Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 4 iş günü,

V inci Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 5 iş günü,

gitmek zorundadır...” hükmü bulunmaktadır.

 

Aynı Yönetmeliğin işyeri hekiminin görevlendirilmesi başlıklı 25 inci maddesinde ise; “…I inci, II inci ve III üncü Risk Gruplarında yer alan ve 1000 işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir işyeri hekimi görevlendirilir. 1000 kişiyi aşan hallerde bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar hekim eklenir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hükümler uyarınca, I inci, II nci ve III üncü Risk Gruplarında yer alan ve 1000 işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir işyeri hekiminin görevlendirileceği, işçi sayısının 51-999 olduğu ve temizlik hizmetlerinin III üncü risk grubunda yer aldığı, bu grupta işyeri hekimlerinin ayda en az 3 iş günü işyerine gitmelerinin gerektiği, buna bağlı olarak aynı ay içerisinde 7-8 işyerinde de söz konusu hekimlerin görevlendirilebileceği, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde de işverenlerin ortak bir sağlık birimi kurabilmesine ve kurulmuş olanlara ortak olabilmesine olanak sağlandığı anlaşıldığından, bu nedenle bu hizmetlere ilişkin giderlerin maliyeti tam olarak hesaplanamamaktadır.

 

İhale yoluyla hizmet alımlarında; 50’den fazla işçi çalıştırılan 6-7 adet idareye iş yapan yüklenici ile 50’den fazla işçi çalıştırılan 2-3 adet idareye iş yapan yüklenicinin işyeri hekimi maliyetinin aynı olmadığı, 2-3 adet idarede yüklenici olan isteklinin 6-7 adet idarede yüklenici olan istekliye göre 2-3 katı maliyete katlanacağı dikkate alındığında; ihale aşamasında isteklinin kaç idarede hizmet yüklenicisi olduğu, yapılan ihaleden sonra da kaç idarenin ihalesinde daha yüklenici olacağı tespit edilemeyeceğinden, bu hususun ihalenin yaklaşık maliyetine dahil edilmesi ve teklif fiyata dahil olacak masraflar içinde gösterilmesi ve böylece aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınması mümkün gözükmemektedir. Hesaplanabilir olmayan bu maliyetin 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerine dahil edilmemesi gerekmektedir.

 

            10) Başvuru sahibinin 10 uncu iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 48.1-2 maddelerinde;  Fiyat farkı verilecektir. Yürürlükteki Fiyat Farkı Kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacaktır. Bakanlar Kurulunca belirlenen sadece asgari ücret fiyat farkı verilecektir. Fiyat farkı 28.04.2004 tarih ve 2004/7221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 8. maddesine göre hesaplanacaktır. Vasıflı ve vasıfsız personele fiyat farkı: Sadece Asgari ücretteki artış miktarı ve bu artış miktarından kaynaklanan işveren payı kadar fiyat farkı verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

07.05.2004 tarih ve 25455  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark” başlıklı 8 inci maddesinde; “İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlan değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece yapılan düzenlemede, anılan Esaslar’ın 8 inci maddesi hükmü idari şartnamenin 48 inci maddesine aynen yazılmamış olmakla birlikte, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesine göre uygulama yapılacağı ve anılan Esaslar’ın 8 madde hükmünün uygulanacağı belirtildiğinden yapılan düzenlemenin teklif verilmesini engelleyici nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

            11) Başvuru sahibinin 11 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

           İdari şartnamenin 49.1-2 maddelerinde;Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, 01.01.2008 tarihinde işe başlar, 31.12.2009 tarihinde sona erer. İşin süresi 730 (yediyüzotuz) takvim günüdür.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İşin başlangıç ve bitiş tarihi olan 01.01.2008-31.12.2009 tarihleri arasında 731 takvim günü bulunmaktadır. Ancak, ihale götürü bedel usulde yapıldığından hak ediş ödemeleri 12 ay üzerinden yapılacak olup, bu düzenleme yönünden ihalenin iptalini gerektirir bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            12) Başvuru sahibinin 12 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 52.2.32 maddesinde; “Yüklenici, kendi isteğiyle işten ayrılanlar dahil işten çıkardığı işçileri 4 (dört) ay içinde projenin herhangi bir biriminde yeniden işbaşı yaptıramaz.” düzenlemesi ile,

Teknik şartnamenin 9.10. maddesinde; “Çalıştırılacak eleman seçiminde, İdarenin uygun görmediği eleman kesinlikle çalıştırılmayacaktır. İdarenin onayı olmadan  kesinlikle Yüklenici   tarafından eleman değişikliği yapılmayacak ve işten çıkarılmayacaktır. İdarenin uygun görmediği eleman Yüklenici tarafından derhal değiştirilecektir. Yerine verilecek olan eleman bu şartnamede belirtilen şartları taşımak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

   

    4857 Sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında; “Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

         

            İncelenen ihalede, ihale dokümanında yapılan düzenlemenin yukarıda anılan Kanun hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            13) Başvuru sahibinin 13 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

  Teknik şartnamenin 9.36 maddesinde; “Yüklenici, çalıştırdığı sigortalının her biri için kendi belirlediği bir bankada ücret ödemelerinin yatırılacağı birer hesap açtıracaktır. Çalışanların ücretleri bu hesaba en geç ilgili ayın ilk 15 (onbeş) günü içerisinde yüklenici tarafından yatırılacaktır. İşçi ücretlerinin yüklenici tarafından ödenmemesi halinde (kısmi ödeme yapılsa bile) yükleniciye bir sonraki dönemde kesinlikle herhangi bir ödeme yapılmayacak ve işçilerin ücretleri brüt miktar üzerinden hak edişlerden kesilerek doğrudan doğruya yüklenici adına banka tasdikli çalışan listesine göre idare tarafından işçilere ve resmi kuruluşların (vergi ve primler bakımından) hesaplarına yatırılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı şartnamenin  18.2.1 maddesinde; “Yüklenici, çalışanların ücretlerini en geç   ilgili ayın ilk 15 (onbeş) günü içerisinde banka hesaplarına yatıracaktır. İşçi ücretlerinin yüklenici tarafından zamanında ödenmemesi halinde (kısmi ödeme yapılsa bile) ücreti zamanında yatırılmayan her çalışan için ayrı ayrı brüt asgari ücretin % 25´i (yüzdeyirmibeş) tutarında ceza hak edişlerden kesilecektir.” Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4857 Sayılı İş Kanununun “Ücretin Gününde Ödenmemesi” başlıklı 34 üncü maddesinde; Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

 

Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İş Kanununda işçi ücretlerinin ödenmemesi ile ilgili düzenleme işçi ile işveren arasındaki ilişkiyi düzenlemekte iken, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre akdedilen sözleşmeler idare ile işveren arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir. İş Kanunundaki belirtilen hüküm işçinin ücretinin geç ödenmesi halinde işverenine karşı haklarını ve işverenin yükümlülüklerini belirlemektedir. Kamu İhale Sözleşmelerinde ise işveren idarenin, diğer işveren yükleniciye karşı işin gereği gibi yerine getirilmemesinden kaynaklanan cezai şart uygulama hakkı bulunmaktadır.

 

İşverenin işçisine ücretini geç ödemesi, işin gereği gibi yapılmaması kapsamında değerlendirileceğinden ve bu hususa ilişkin olarak şartnamelerde ve sözleşme tasarılarında 4857 Sayılı İş Kanunundan farklı fakat bu Kanuna aykırı olmamak üzere hükümlere yer verilmesini engelleyen herhangi bir hukuki engel bulunmadığından, bu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            14) Başvuru sahibinin 14 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

  Teknik şartnamenin 9.4.1 maddesinde; “Yüklenici işe başladığı tarihten itibaren en geç 40 (kırk) gün içersinde, işçilerin tamamını çalışacakları bölümün özelliklerine göre, hizmet ile ilgili genel bilgi, beceri ve infeksiyondan korunma yöntemleri konusunda eğitecek ve eğitim en az 2 ( iki ) saat olmak üzere mesai saatleri dışında yapılacaktır. Eğitim yılda dört defa (üç ayda bir) toplam en az 8 (sekiz) saat olmak üzere ve mesai saatleri dışında, konuları seçilerek tekrar edilecektir. Bu hizmet içi eğitim hastane temizliği konusunda eğitim verebilecek yeterlilikte uzman kişiler tarafından verilecektir. Eğitim verecek kişilerin eğitimi ve yeterliliği ile yapılacak olan toplu eğitimlerin içeriği Hastane İnfeksiyonu Kontrol Komitesince onaylanmak zorundadır. Bu eğitimlere Komitenin bir üyesi davet edilecek ve denetleyici olarak hazır bulunacaktır. Her eğitim süreci sonunda hazırlanacak olan raporlar Komite temsilcisinin imzasını da içerecek şekilde İdareye sunulacaktır. Eksik görülen hususlar Yükleniciye yazılı olarak bildirilecek, bir sonraki eğitimde giderilmediği takdirde sözleşmede belirtilen cezalar uygulanacaktır. Eğitimin sonunda eğitime katılan işçilere Yüklenici tarafından Hastane İnfeksiyonu Kontrol Komitesine onaylatılmış katılım belgesi verilecektir. Eğitime katılmayan veya belgeyi almaya hak kazanamayan personel uygun elemanla değiştirilecektir. Eğitim sonunda katılım belgesi alamayan işçilerin yerine değiştirilen işçiler için de aynı süreç geçerlidir. Eğitim sırasında ortaya çıkacak her türlü gider Yüklenici tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Eğitime ilişkin gideler tekliflerde öngörülen %3’lük genel giderler içerisinde yer aldığından bu iddia yerinde bulunmamıştır.

            15) Başvuru sahibinin 15 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Cezai Hükümler” başlıklı 18 inci maddesinde, idarece muhtelif cezai şartlara yer verilmiştir. Anılan düzenlemelere idari şartnamede de yer verildiği tespit edilmiştir.

 

İdareler ihale konusu işin niteliğine göre, yüklenici tarafından taahhüt edilen işin sözleşme süresinde tamamlanmaması veya işin kısımlar halinde yapılmasının öngörülmesi durumunda öngörülen sürelerde  tamamlanmaması halinde öngördüğü gecikme cezaları ile taahhüdün sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı yapılması durumunda uygulayacağı ceza ve kesintilere ihale dokümanında yer verebilirler. İdarece öngörülen cezai hükümler incelendiğinde, orantısız bir ceza öngörülmediği, idarenin düzenlemelerinin işin gereği gibi yerine getirilmesi amacı taşıdığı, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun hareket eden yüklenicinin bu cezalara maruz kalmayacağı, dolayısıyla iddiaya konu düzenlemelerin teklif verilmesini ve rekabetin oluşmasını engelleyici nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

          İdari şartnamenin 52.2.32 ve 9.10. maddelerinde, çalışacak işçilerin seçiminde ve işte çıkartılmalarında idareye yetki veren hükümlerin  4857 Sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında yer alan emredici hükme açıkça aykırı olması yanında; bu hükümlerin ileride doğuracağı sonuçlar göz önüne alındığında, ihaleye teklif verilmesini engelleyici ve ihalenin iptalini gerektirir nitelikte olduğu kanaatiyle, ihale dokümanında yapılan söz konusu düzenlemenin, iptal gerekçesi sayılması gerekçesiyle karara katılıyoruz.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul