İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-233
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-233 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 03.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2330 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :9
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-233
Şikayetçi:
 Tekinler Turizm Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti. Musalla Bağları Mah. Şehit Adem Değerli Sok. Akgül Sitesi 107/A KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ Genel Müdürlüğü IV. Bölge Müdürlüğü Ankara Cad. No:171 42060 Selçuklu / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2007 / 37273
Başvuruya konu ihale:
 2007/166282 İhale Kayıt Numaralı “1. Grup Personel Taşıma İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.01.2008 tarih ve 08.23.71.G012/2007-88E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ Genel Müdürlüğü IV. Bölge Müdürlüğü’nce 13.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1. Grup Personel Taşıma İşi” ihalesine ilişkin olarak Tekinler Turizm Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti.’nin 10.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.12.2007 tarih ve 37273 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Başvuru sahibinin ikinci ve üçüncü iddialarına ilişkin olarak iddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Söz konusu ihaleye teklif verdikleri, iş ortaklığı olarak girdikleri ihalede özel ortaklarının iş deneyim belgesi olmadığından değerlendirme dışı bırakıldıkları, idarenin hazırlamış olduğu dokümanda isteklinin ortak girişim olması halinde ortakların iş bitirme ile ilgili nasıl hareket edeceğinin belirtilmediği, söz konusu eksikliğin tamamlattırılabilecek bir eksiklik olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.3.3 maddesinde ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeden önce kiralık araçlar için araçların en az 31.01.2009 tarihine kadar DSİ personel taşıma işine tahsis edildiğine dair kira sözleşmelerini noterden tasdik ettirmiş olacaklarına ilişkin düzenleme bulunduğu, ancak Türkiye Noterler Birliğinin umumi servis araçlarının kiraya verilmesi hakkında 25.12.2006 tarihli 72 sayılı Genelgesinde servis araçlarının kiraya verilmesi konusunda noterlerde kira sözleşmesi yapılmasının uygun görülmediğinin noterlere bildirilmesine karar verildiği, bu nedenle idarenin hazırladığı şartnamenin hatalı olduğu, ihalenin yüksek teklif veren ikinci firmaya verilmesinin kamuyu zarara uğrattığı,

 

            3) Doküman bedeli olarak alınan 250.00 YTL nin çok fazla olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin 16.11.2007 tarihinde dokümanı satın aldığı ve 15 günlük itiraz süresini geçirdikten sonra 10.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiaları iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiştir.

 

          1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

           İdari şartnamenin “mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.3 maddesinde;

           

            “7.3.1.İş deneyim belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesi ile,

 

             İdari şartnamenin “ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin 7.1. alt maddesinin (g) bendinde; “Bu şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri” düzenlemesi yer almaktadır.

 

              Başvuru sahibi olan Tekinler Turizm Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti.’nin özel ortağı olan Yalçınhan Turz. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesi sunmadığından Tekinler Turizm Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti.-Yalçınhan Turz. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminin değerlendirme dışı bırakıldığı, idari şartnamende ortak girişimlerde ortakların iş deneyim belgelerini nasıl sunacaklarına ilişkin düzenleme bulunmadığı, idari şartnamenin 7.1 maddesinin (g) bendinde söz konusu belgelere ilişkin atıf yapılarak Hizmet  Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde şekli ve içeriği belirlenmiş yeterlik belgelerinden bahsedildiği, idari şartnamelere Yönetmelik hükümlerinin hepsinin nakledilmesine gerek bulunmadığı, teklif verecek isteklilerin bilmesi gereken bir konu olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.3.3. maddesinde; “İhale üzerinde kalan istekli, sözleşmeden önce kiralık araçlar için araçların en az 31.01.2009 tarihine kadar DSİ personel taşıma işine tahsis edildiğine dair kira sözleşmelerini noterden tasdik ettirmiş olacaklardır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde kalan istekliden sözleşmeden önce kiralık araçların en az 31.01.2009 tarihine kadar DSİ personel taşıma işine tahsis edildiğine dair kira sözleşmelerini noterden tasdik ettirmelerinin istenilmesinin ihaleye katılıma ilişkin bir yeterlilik kriteri olmadığı sözleşmenin imzalanması aşamasına ilişkin olduğu, isteklilerden ihale dokümanında detayları yazılı özelliklerde araç temin edip çalıştıracaklarına dair taahhütname istenildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

   İdari şartnamenin 4 üncü maddesinin (c) bendinde; “İhale doküman satış bedeli(KDV dahil): 250,00 YTL” düzenlemesi yer almaktadır.

              İsteklilerden ihale dokümanında detayları yazılı özelliklerde araç temin edip çalıştıracaklarına dair taahhütname istenildiği, idarece doküman bedelinin basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarece tespit edilmesi ve basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren bir tutanak düzenlenmesi gerektiği, idarece söz konusu tutanağın tutulmadığı anlaşılmışsa da ihale doküman bedelinin ihaleye katılımı engelleyecek bir bedel olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul