İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-234
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-234 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 03.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2340 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :10
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-234
Şikayetçi:
 Eka Güvenlik Hizm. ve Sist. Ltd. Şti. Suvari Mahallesi Ş.Abdullah Şener Sokak No:14/6 Etimesgut / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Profesör Doktor Celal Ertuğ Etimesgut Devlet Hastanesi Baştabipliği İstasyon Mah. Leylak Cad. Barboros Sok. No:5 Etimesgut / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2007 / 36600
Başvuruya konu ihale:
 2007/161226 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.23.06.G012/2008-87E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Profesör Doktor Celal Ertuğ Etimesgut Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 14.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Eka Güvenlik Hizm. ve Sist. Ltd. Şti.’nin 21.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.12.2007 tarih ve 36600 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           1) İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde; şirketin hazinece açıklanacak rakamlar üzerinden üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası yaptıracağına ilişkin taahhütname vereceğine ilişkin düzenleme yapıldığı halde ihale ilanında bu hususla ilgili bir düzenleme yapılmadığı,

 

            2) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; yüklenici firma bu iş için çalıştırdığı elemanlarına giyecek ve yol yardımlarını ayni olarak yapacağı, teklif fiyata dahil olduğu, yol bedelinin 26 gün üzerinden gidiş dönüş olmak üzere belediye otobüs bileti veya buna karşılık gelecek manyetik kart verileceğine ilişkin düzenleme yapıldığı, teknik şartnamenin 4.2. maddesinde özel güvenlik hizmeti personelinin ulaşım(gidiş-dönüş) giderlerinin yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacağı, ücret bordrosunda bu tutarları gösterileceğine ilişkin düzenlemenin yer aldığı, idari şartnameye göre yol bedelinin ayni olacağı teknik şartnameye göre yol bedelinin nakdi olacağının anlaşıldığı, söz konusu düzenlemelerin çelişki oluşturduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 49.1 maddesinde; işin başlangıç tarihinin 01.01.2008 ve bitiş tarihinin 31.12.2009 olduğu, 49.2 maddesinde; işin süresinin 730 takvim günü olduğunun yazılı olduğu, isteklilerin tekliflerini 731 takvim günü üzerinden mi yoksa 730 takvim gün üzerinden mi vereceklerinin anlaşılamadığı ve isteklileri tereddüde düşüreceği,

 

            4) İdari şartnamede çalıştırılacak personele yüklenici tarafından teknik şartnamede cins, nevi ve adedi belirtilen yazlık, kışlık giysiler ayni olarak verileceğine ilişkin düzenleme olduğu, teknik şartnamede giyim eşyasının nevi hakkında bir düzenleme yapılmadığı,

 

            5) İhale dokümanı içinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde iş kaleminin adı, birimi ve miktarı hakkında bir düzenlemenin yapılmadığı,

 

            6) Teknik şartnamenin 4.13. maddesinde; “Firma güvenlik ile ilgili ve denetim hizmetlerinde kullanılmak üzere kendisine ait bir adet aracı belgelendirecektir. Araçla ilgili olarak firma herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, aracın günde kaç kilometre yol yapacağı, benzin ve şoförün  idaremi yoksa yüklenici tarafından mı karşılanacağının belli olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak; ,

 

İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinin üçüncü bendinde; “Şirketin hazinece açıklanacak rakamlar üzerinden 3 üncü şahıs mali sorumluluk sigortasını yaptıracağına dair taahhütname verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

           İhale ilanında mali sorumluluk sigortasına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.

               

           İsteklilerden mali sorumluluk sigortası yaptıracağına dair taahhütname istenilmesinin ihaleye katılım için bir yeterlilik kriteri olmadığı, ilanda yer alması zorunlu  hususlar içinde de yer almadığı, kaldı ki güvenlik ihalelerinde mali sorumluluk sigortası giderinin zorunlu bir maliyet kalemi olduğu, ilanda söz konusu hususun düzenlenmemesinin ihaleye katılımı engellemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

                İdari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin 26.3. numaralı alt bendinde; “Yüklenici firma bu iş için çalıştırdığı elemanlarına giyecek ve yol yardımlarını ayni olarak yapacaktır. Teklif fiyata dahildir. Yol bedeli 26 gün üzerinden gidiş dönüş olmak üzere belediye otobüs bileti veya buna karşılık gelecek manyetik kart verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 4.4. maddesinde; “Özel güvenlik hizmeti personelinin ulaşım(gidiş-dönüş) giderleri yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır. Ücret bordrosunda bu tutarlar gösterilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı alt bendinde;

“8- Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.

Ancak idari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir.   

11- Yol giderine  ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanacaktır. Aylık bilet veya kart ücreti ya da fazla bilet sayısı nedeniyle günlük bilet fiyatların daha düşük bedelle verildiği hallerde, günlük bilet fiyat yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.    

12- Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.

13- Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.

14- İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.

15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İdarece idari şartnamede yol giderinin ayni olarak belirlendiği, teknik şartnamede teklif fiyata dahil olacak hususların düzenlenmemesi gerektiği halde idarece tekrar yol giderinin ayni olarak verileceğinin belirtildiği halde ayni hesaplanacak gibi de ücret bordrosunda gösterileceğine ilişkin ikinci bir düzenleme yapılarak ihaleye katılacak istekliler için tereddüt oluşturduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

               İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde;

               “49.1.Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 01.01.2008 tarihinden başlayacak ve 31.12.2009 tarihinde bitecektir. Ancak bu işlemler 01.01.2008 tarihini geçmesi halinde sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin  yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 10 takvim günü içinde başlayacaktır.

             49.2.İşin süresi 730 takvim günüdür.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı alt bendinde;

 

“7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.

 İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.”  açıklaması yer almaktadır.    

 

            Asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında kullanılan işçilik hesaplama modülünün 30 gün üzerinden hesaplandığı işin başlangıç tarihi 01.01.2008 olup, işin bitiş tarihide 31.12.2009 olduğu, arada 24 ay bulunduğu, bir ay 30 gün kabul edileceğinden hesaplamanın 24 ay üzerinden yapılması gerektiği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

                İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; “Çalıştırılacak personele yüklenici tarafından teknik şartnamede cins, nevi ve adedi belirtilen yazlık, kışlık giysiler ayni olarak verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 4.1. maddesinde; “Yüklenici çalıştıracağı elemanlarına kurumca da kabul görmüş kıyafet giydirmekle yükümlü olup, bu giyim ve ilgili teçhizat-demirbaş yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 

            Gömlek (1 yazlık, 1 kışlık)             2 adet

Pantolon (1 yazlık, 1 kışlık)           2 adet

Kravat                                            2 adet

 

             Ayakkabı(yazlık)                         1 adet

 Kışlık bot                                     1 adet

 Kazak                                          1 adet

 Kep ve bere(birer adet)               2 adet

 Kaban                                          1 adet

 

                  Çalışacak güvenlik personeline giyecek olarak yüklenici tarafından ayni olarak verilecektir. Yukarıda liste halinde verilen güvenlik personeli giyecek cins ve miktarları 1 yıllık olup, ikinci yıl bu cins ve miktarların aynısı yenilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı alt bendinde;“..13- Personele ilişkin giyecek giderleri,işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

            İdarece çalışacak personelin giysilerine ilişkin olarak giysinin  neler olduğu ve sayısının düzenlendiği, giyimin ihale konusu işin asli maliyet unsuru olmadığı hususu da göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu kıyafetler fazla özellik gerektirmediğinden ve piyasadan kolaylıkla temin edilebileceğinden, giyeceklerin özelliklerine yer verilmemiş olması anılan Tebliğ hükmü doğrultusunda bir eksiklik olmakla birlikte, bu durumun isteklilerin tekliflerinin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını ve değerlendirilmesini etkileyici nitelikte bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinde teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. İstekliler tekliflerinde; her bir iş için teklif ettikleri birim fiyatı belirtecek olup, bu birim fiyatın miktar ile (toplam kişi sayısı) çarpımı sonucu bulunacak toplam bedel üzerinden tekliflerini vereceklerdir. Birim fiyat her bir işçi için teklif edilen 2 yıllık ücretin karşılığıdır. Toplam bedel=1 işçi için teklif edilen birim fiyat (1 işçi için teklif edilen aylık bedelx24 ay) x işçi sayısı.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

             İhale dokümanı içerisinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemlerinin adı, birim ve miktar bölümlerinin boş olduğu görülmüştür.

 

4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (c) bendinde; “…mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

           

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “VIII-M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” maddesinin 2 nci bendinde,

 

Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 26.3. maddesinde 1 firma güvenlik şefine brüt asgari ücretin % 50 fazlası ücret ödeneceği, diğer işçilerin asgari ücretle çalıştırılacağı öngörülürken, 26.3 maddesinde yüklenicinin resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü toplam 27 gün 7 güvenlik görevlisi çalıştırılacağı düzenlenmiştir.

 

İsteklilerin sundukları teklif birim fiyat cetveli eklerinin isteklilerce aynı şekilde doldurulmadığı, bir isteklinin tek bir kalemde hesaplama yaptığı, bir kısmının güvenlik şefi için ayrı diğer personel için ayrı kalemler halinde teklif birim fiyat cetvelini düzenledikleri, idare tarafından, isteklilere satılan ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde idare tarafından doldurulması gereken iş kalemlerinin doldurulmadığı, bu durumu da yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı bulunduğundan başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 4.13. maddesinde; “Firma güvenlik ile ilgili ve denetim hizmetlerinde kullanılmak üzere kendisine ait bir adet aracı belgelendirecektir. Araçla ilgili olarak firma herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar başlıklı bölümün G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri alt başlıklı bendinde;

          “Hizmetin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın ne kadar yol katedeceğine ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Teknik şartnamede yapılan düzenleme ile yükleniciden söz konusu işte güvenlik ile ilgili ve denetim hizmetlerinde kullanılmak üzere araç istenildiği ve giderinin yükleniciye ait olduğunun belirtildiği, söz konusu işte kullanılacak aracın yakıt, bakım ve şoför giderinin  kim tarafından karşılanacağının net olmadığı gibi yüklenici tarafından karşılanacak ise teklif fiyata dahil olmamasının da mevzuata aykırı olduğu ve isteklileri tereddüde düşürecek bir düzenleme yapıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmuştur.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1) İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinin üçüncü bendinde; “Şirketin hazinece açıklanacak rakamlar üzerinden 3 üncü şahıs mali sorumluluk sigortasını yaptıracağına dair taahhütname verilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

          Ancak ihale ilanında mali sorumluluk sigortasına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

Bu hususun; ilan ve dokümanda yapılan düzenlemelerin; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde; “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır.

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” Hükmüne aykırılık oluşturduğu,

 

                2) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; “Çalıştırılacak personele yüklenici tarafından teknik şartnamede cins, nevi ve adedi belirtilen yazlık, kışlık giysiler ayni olarak verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 4.1. maddesinde; “Yüklenici çalıştıracağı elemanlarına kurumca da kabul görmüş kıyafet giydirmekle yükümlü olup, bu giyim ve ilgili teçhizat-demirbaş yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 

            Gömlek (1 yazlık, 1 kışlık)             2 adet

Pantolon (1 yazlık, 1 kışlık)           2 adet

Kravat                                            2 adet

 

             Ayakkabı(yazlık)                         1 adet

 Kışlık bot                                     1 adet

 Kazak                                          1 adet

 Kep ve bere(birer adet)               2 adet

 Kaban                                          1 adet

 

                  Çalışacak güvenlik personeline giyecek olarak yüklenici tarafından ayni olarak verilecektir. Yukarıda liste halinde verilen güvenlik personeli giyecek cins ve miktarları 1 yıllık olup, ikinci yıl bu cins ve miktarların aynısı yenilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı alt bendinde;“..13- Personele ilişkin giyecek giderleri,işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

                İdarece çalışacak personelin giysilerine ilişkin olarak giysinin  neler olduğu ve sayısının düzenlendiği, giyeceklerin özelliklerine yer verilmemiş olması anılan Tebliğ hükmüne aykırılık oluşturduğu, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul