İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-235
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-235 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 03.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2350 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :11
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-235
Şikayetçi:
 Zekeriya GÖKMEŞE, G.M.K. Bulvarı No:65/17 Maltepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi, Yunusemre Kampüsü 26470 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2007 / AK.H2312.1
Başvuruya konu ihale:
 2007/64356 İhale Kayıt Numaralı “Veri Girişi, Arşivleme, Tasnifleme, Depolama ve Düzenleme Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.01.2008 tarih ve 08.23.12.0203/2008-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nce 10.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Girişi, Arşivleme, Tasnifleme, Depolama ve Düzenleme Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Zekeriya GÖKMEŞE’nin  10.12.2007 tarihli yazılı başvurusu üzerine düzenlenen Ön İnceleme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucunda alınan 14.12.2007 tarih ve 2007/AK.H-2312.1 sayılı Kurul kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

2) Mevzuata aykırı iş deneyim belgesi düzenlenmesinde sorumluluğu bulunan Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri ve yetkilileri hakkında gereği yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına bildirim yapılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Başvuruya konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan Edessa Yemekhanecilik Özel Güv. Sis. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş durum belgesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İhalede kendisine avantaj sağlamak için yanıltıcı belge sunan Edessa Yemekhanecilik Özel Güv. Sis. San. ve Tic. A.Ş. hakkında yasaklama kararı verilmesi gerektiği,

 

           

 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini” hükmü,

 

“Düzenleme koşulları” başlıklı 54 üncü maddesinde; “İş deneyim belgeleri; yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara taahhüt edilen işlerde tek sözleşme esas alınarak; b) Sözleşme bedelinin asgari % 70’i gerçekleştirilmiş işlerin yüklenicilerine iş durum belgesi (standart form KİK033.0/H), …şeklinde, ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir.

 

Sözleşme bedelinin gerçekleşme oranı; …götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme fiyatlarıyla ödenen tutarın ilk sözleşme bedeline oranlanması …suretiyle bulunur.” hükmü,

 

“İş deneyim belgesi için başvuru” başlıklı 55 inci maddesinde; “4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri, iş deneyim belgesi için; sözleşme, hakediş raporları, biten işlerde varsa; geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu, tasfiye tutanağı, keşif artış olurları ve devir sözleşmesini ekleyerek, hizmeti sundukları kurum veya kuruluşa başvururlar.

 

İbraz edilen belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile adına belge düzenlenen kişiler sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş.’nin iş deneyim belgesi olarak, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 10.05.2007 tarihinde düzenlenen “Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarının 2006-2007 Yılları Genel Temizlik Hizmet Alımı” işine ait iş durum belgesini sunduğu görülmüştür.

 

Söz konusu belgede, ilk sözleşme bedelinin 1.640.000 YTL, işin ilk sözleşme bedeline göre nakdi gerçekleşme oranının %70, belge tutarının ise 1.148.000 YTL olarak yer aldığı ve belgenin şekil unsurlarında herhangi bir eksiklik bulunmadığı görülmüştür.

 

Söz konusu iş durum belgesinin içeriğinde yer alan bilgilerin doğruluğunun başvuru sahibinin iddiası doğrultusunda araştırılması amacıyla, belgeyi düzenleyen Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğünden 08.01.2008 tarihli ve 121 sayılı yazı ile, söz konusu iş durum belgesi ve iş durum belgesi düzenlenmesine dayanak teşkil eden sözleşme ve hak ediş belgelerinin gönderilmesi istenmiştir.

 

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen sözleşme ve hak ediş belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde, yüklenicinin işe başladığı 01.02.2006 tarihi ile iş durum belgesinin düzenlendiği 10.05.2007 tarihinden önce son hak edişin düzenlendiği 30.04.2007 tarihleri arasında her türlü fiyat farkları ve KDV hariç olarak yükleniciye ödenen toplam hak ediş tutarının, 1.069.565,25 YTL olduğu tespit edilmiştir.  Yükleniciye ödenen  bu hak ediş tutarının ise, sözleşme bedeli olan 1.640.000 YTL’nin %65’ine tekabül ettiği, dolayısıyla yüklenici adına iş durum belgesi düzenlenmesinin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 54 üncü maddesinde yer alan iş durum belgesinin sözleşme bedelinin asgari % 70’i gerçekleştirilmiş işlerin yüklenicilerine verileceği hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

                 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır: h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen” hükmü,

Yasak Fiil veya Davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinde; “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak” hükmü, 

İhalelere Katılmaktan Yasaklama başlıklı” 58 inci maddesinde; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar …2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.” hükmü yer almaktadır.

İbraz edilen belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile birlikte adına belge düzenlenen kişilerin de sorumlu olduğu dikkate alındığında, mevzuata aykırı olarak düzenlendiği hususunda tereddüt bulunmayan söz konusu iş durum belgesini, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi tarafından yapılan Veri Girişi, Arşivleme, Tasnifleme, Depolama ve Düzenleme Hizmeti Alımı” ihalesinde kullanan Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Yukarıda yapılan tespitler ve yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde,  Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş.’nin ihale dışı bırakılması ve işlediği fiilin 4734 sayılı Kanunda öngörülen “ihalelere katılmaktan yasaklama” yaptırımını gerektirip gerektirmediği hususundaki takdirin ihaleyi yapan idareye ait olması nedeniyle, gerekli işlemlerin başlatılması amacıyla ihaleyi yapan idareye bildirim yapılması gerekmektedir.

           

            Ayrıca, sözleşme bedelinin en az %70 oranında gerçekleştirilmesi halinde düzenlenebilen iş durum belgesini, %65 oranında gerçekleşmiş bir iş için düzenleyen idare yetkilileri ile ilgili olarak da, incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere Sağlık Bakanlığına bildirim yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

                      (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

            a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

            b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

          kararlarından birini verir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler, düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olup düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda düzeltici işlem kararı verilmesi mümkün bulunmadığından  tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

2) Başvuruya konu ihalede, bu iş deneyim belgesinin kullanılması nedeniyle Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş. hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama işlemi tesis edilip edilmemesi hususun idarece değerlendirilmesine,

 

3) Mevzuata aykırı iş deneyim belgesi düzenlenmesinde sorumluluğu bulunan Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri ve yetkilileri hakkında gereği yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına bildirim yapılmasına,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

  İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların, idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere, Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı’na  bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul