İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-236
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :12
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-236
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşl. İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No:62/3 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi, Kızılay Sokak No:4 06100 Sıhhiye Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2007 / 36903
Başvuruya konu ihale:
 2007/167045 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı ve 2009 Yılı Malzeme Dahil 24 Aylık Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.01.2008 tarih ve 08.23.37.0203/2008-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi’nce 11.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı ve 2009 Yılı Malzeme Dahil 24 Aylık Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşl. İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.12.2007 tarih ve 36903 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.1 maddesinin (o) fıkrasındaki düzenleme ile isteklilerden ilgili kurumlardan almış oldukları gayrı sıhhi müesseselerin iş yeri açma ruhsatının noter tasdikli suretinin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde anahtar teknik personele ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış Gıda Üretim İzin Belgesi ve Gıda Sicil Belgesi istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) İdari şartnamenin 55.6 maddesinde elektrik, su, doğalgaz ve LPG giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilmiş olmasına karşın, bu maliyetlere ilişkin hesaplama yapılabilmesi için gerekli olan birim zamanda (1 ay, 1 yıl) tüketilen elektrik, su, doğalgaz ve LPG miktarlarına ihale dokümanında yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin yapılacağı yer “Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi Dr.Kemal BAYAZIT Eğitim ve Sosyal Tesisleri” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin 7.1 maddesinin (o) fıkrasında; “İstekli ihale konusu hizmetin yerine getirilmesi ile ilgili olarak, ilgili kurumlardan almış olduğu gayrı sıhhi müesseselerin işyeri açma ruhsatının noter tasdikli suretini teklif mektubu ekinde sunacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde; “Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur. Konsorsiyumlarda ise işin uzmanlık gerektiren kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “b) Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

 

            c) Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini,

 

            d) İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini,

 

          e) Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması  gereken işyerlerini” düzenlemeleri,

 

İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler” başlıklı 23 üncü maddesinde; “İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; işin özelliğine göre bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olarak işyerini düzenledikten sonra bu Yönetmeliğin eki Örnek 2’de yer alan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye ibraz eder.” düzenlemeleri yer almaktadır.

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükümlerinden, gayrisıhhi müesseselere ait işyeri açma ruhsatının, kurulduğu yer itibariyle faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerin denetim altında tutulması amacıyla, gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler adına düzenlenen bir belge olduğu  anlaşılmaktadır.

 

İhale konusu hizmetin yerine getirileceği yerin, idare tarafından yüklenicinin kullanımına tahsis edilecek mutfak ve yemekhaneler olduğu dikkate alındığında, isteklilerden yetkili idarelerden alınmış gayrisıhhi müesseselerin işyeri açma ruhsatının noter tasdikli suretinin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde;

 

Anahtar teknik personel olarak:

 

1- 1 Diyetisyen: dört yıllık üniversite mezunu olup mezuniyet belgesinde “diyetisyen”  ünvanı bulunacaktır.

 

2- 1 Diyet aşçısı: T.C. Milli Eğitim Bakanlığından diyet aşçısı kurs programını tamamlamış kurs bitirme eğitim belgesi ile belgelendirilecektir 

 

3- 1 Aşçıbaşı: Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu veya T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş Aşçılık Meslek Lisesi Diploması ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş toplu beslenme, organizasyon ve menü planlama konularında kurs bitirme eğitim belgesi ile belgelendirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci Maddesinde; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır. hükmü,

 

 İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

Anahtar teknik personel, isteklilerin ihale konusu hizmet alanında faaliyet gösterdiğinin, bünyesinde alanında uzman niteliğine sahip personel istihdam ettiğinin, en nihayetinde ihale konusu hizmet alımı işini layıkıyla yerine getirebileceğinin göstergesi olarak kabul edildiği için yeterlik kriteri olarak belirlenmektedir. Bu nedenle ihale konusu işin yerine getirilmesinde çalışacak teknik personel, aynı zamanda anahtar teknik personel olarak gösterilememektedir. Bu açıklamalar doğrultusunda, ihale konusu işe ait idari şartnamede anahtar teknik personele yönelik olarak yapılan düzenlemeler değerlendirildiğinde, işin yerine getirilmesinde istihdam edilecek teknik personel niteliğinde olan 1 adet diyet aşçısı ve 1 adet aşçıbaşının anahtar teknik personel olarak belirlendiği, bu belirlemenin mevzuata aykırı olduğu; diğer taraftan anahtar teknik personel olarak belirlenen 1 adet diyet aşçısı ve 1 adet aşçıbaşının işin uzmanı olduklarının tevsik edilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş toplu beslenme, organizasyon, menü planlama ve diyet aşçısı kurs bitirme eğitim belgelerinin istenmesinin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yer alan anahtar teknik personelin ihale konusu hizmetin uzmanı olduğu hususunun meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, meslek odası bulunmuyorsa mezuniyet belgesiyle tevsik edileceği hükmüne aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalede, ihaleye teklif sunan 9 istekliden 6 sının anahtar teknik personel için sunduğu belgeleri uygun bulunmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı dikkate alındığında, idari şartnamede anahtar teknik personele ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin ihalede rekabet ortamının oluşmasını engellediği görülmektedir. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Kalite, standart ve kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 maddesinde; “Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış Gıda Üretim İzin Belgesi ve Gıda Sicil Belgesi” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

          5179 sayılı Kanunun “Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir. Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Diğer taraftan, 5179 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan  Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin “Çalışma İzni ve Gıda Sicili” başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar.

          

Aynı Yönetmeliğin “Çalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusu” başlıklı 26 ncı maddesinde; "Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar...”

 

 Tanımlar ” başlıklı 4 üncü maddesinde; " b) İlgili merci: Bakanlık/Tarım İl Müdürlüğü, Valilik /İl Özel İdaresi,” hükümleri yer almaktadır.

 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce valiliklerin (81 il) il sağlık müdürlüklerine gönderilen Genelgede, 05.06.2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” hükmü gereği daha önce kendileri tarafından yürütülmekte olan gıda üretim işyerlerine Çalışma İzni ve Özel Gıda Kontrol Laboratuarı Kuruluş İzni işlemlerinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca yürütüleceği hususlarına yer verilmiştir.

 

            Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nce Valilik İl Müdürlüklerine gönderilen 12.01.2007 tarihli 2007/05 tamim nolu Gıda Üretim İzni Talimatında ise, “Çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili işlemler yukarıda anılan Kanun ve Yönetmeliğe istinaden 05.08.2005 tarihine kadar Bakanlığımız  tarafından yürütülmüş olmakla birlikte, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun yürütme durdurmalı kararı gereği; söz konusu tarihten itibaren çalışma izni ve gıda siciline ilişkin işlemler yetki alanına göre, belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bu nedenle İl Müdürlüklerimiz işletmelerin çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili başvurularını ilgili kurumlara yönlendireceklerdir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Bu nedenle başvuruya konu ihalede “Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış Gıda Üretim İzin Belgesi ve Gıda Sicil Belgesi” istenmesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı 55 inci maddesinde; “6- Elektrik, su, doğalgaz ve LPG giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 

7- Elektrik ve su sarfiyatı için tüm maliyeti yüklenici tarafından karşılanmak üzere süzme saat sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren takılacak ve bu sayaçlardan her ay sonu okunan tüketim miktarı günün rayicine göre fiyatlandırılarak yüklenicinin hak edişinden kesilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 İdari şartnamenin “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi”  başlıklı 13 üncü maddesinde; “İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin  görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

 

İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

 

İdare, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.”  hükümleri yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetlerin alımı ihalesi olduğu dikkate alındığında, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı açıktır. Bu durumda ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurlar dikkate alınarak teklif fiyatın belirlenmesi ve öngörülemeyen giderler için de ayrıca genel giderler kapsamında bir maliyet öngörülmesi gerekmektedir.

 

İdari şartnamenin 13 üncü maddesinde yer alan düzenleme ile hizmetin gerçekleştirileceği yerin görülmesine imkan verilmiş olduğundan, idare mutfağında kurulu tesisat ve mevcut makine ekipmanın incelenerek hizmetin yerine getirilebilmesi için sarf edilecek su ve enerji miktarına ilişkin öngörüde bulunulması ve buna göre teklif verilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan başvuru sahibinin, ihale dokümanında elektrik, su, doğalgaz ve LPG giderlerine ilişkin hesaplama yapılabilmesi için gerekli olan, birim zamanda (1 ay, 1 yıl) tüketilen elektrik, su, doğalgaz ve LPG miktarlarına yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu şeklindeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 19 adet ihale dokümanının satın alındığı, 9 isteklinin teklif verdiği 3 adet teklifin geçerli olduğu bu tekliflerden de iki tanesinin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul