İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-238
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-238 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 03.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2380 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :14
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-238
Şikayetçi:
 Onnisan Güv. Kor. Eğt. Hiz. ve Tic. Ltd. Şti., Altıparmak Caddesi Saner Apt. No:60/14 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Zübeydehanım Doğumevi Baştabipliği, Hüdavendigar Mah. Hat Cad. Nu 2 16090 Acemler Osmangazi / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37457
Başvuruya konu ihale:
 2007/157534 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.01.2008 tarih ve 08.23.89.0201/2008-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Zübeydehanım Doğumevi Baştabipliği’nce 07.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Özel Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Onnisan Güv. Kor. Eğt. Hiz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2007 tarih ve 37457 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda tekliflerinin 1 inci ve 2 nci sırada yer almadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmadığı, şartnamenin 26.3.7 maddesinde kameralı güvenlik takip sistemi ile 2 adet bariyer kapı ve 2 adet dış güvenlik kapısının bakım ve onarım fiyatlarının teklif fiyata dahil olacağı belirtildiğinden firmaları tarafından buna ilişkin maliyet öngörüldüğü, ancak idarece bu giderin sözleşme giderleri arasında bulunduğunun belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu ve bu giderlerin nasıl amortisman olarak değerlendirileceğinin firmaları tarafından anlaşılamadığı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan firmanın giyim için öngördüğü 596,75 YTL ile bu kıyafetlerin karşılanmasının mümkün olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait ilanın 4.3.3.2 ve idari şartnamenin 7.3.3.2 maddelerinde; “Hastanenin mevcut bulunan kameralı güvenlik takip sistemi ile dış güvenliğin sağlanması amacıyla kullanılan 2 adet bariyer kapı ile 2 adet dış giriş-çıkış güvenlik kapılarının (güvenlik kapıları) takip ve kontrolü yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Bu sistemlerin bakım ve onarımı yüklenici firmaya ait olacaktır. Bununla ilgili olarak taahhütname verilecektir.” düzenlemesine,

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; “…26.3.6. Teknik şartnamede detayları belirtilen her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, detektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.

26.3.7. Teknik şartnamede detayları belirtilen ve hastanemizin mevcudunda bulunan kameralı güvenlik takip sistemi ile 2 adet bariyer kapı ve 2 adet dış giriş-çıkış güvenlik kapısının bakım ve onarım giderleri teklif fiyata dahildir.” düzenlemesine,

 

Teknik şartnamenin 1.4 maddesinde; “Hastanemizde kullanılmakta olan kameralı güvenlik takip sistemi (50 adet kamera ile sağlanmaktadır) ile dış güvenliğin sağlanması amacıyla kullanılan 2 adet bariyer kapı ile 2 adet dış giriş-çıkış güvenlik kapılarının (otomatik kapı) takip ve kontrolü de yüklenici tarafından sağlanacaktır. Arıza halinde bunların bakım ve onarımı da yükleniciye aittir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/H/b maddesinde;  “…Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir…” hükmü mevcuttur.

 

İhale dokümanında idareye ait kameralı güvenlik takip sistemi ile 2 adet bariyer kapı ve 2 adet dış giriş-çıkış güvenlik kapısının bakım ve onarım giderlerinin de yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği, bu hususun yüklenici tarafından temin edilecek ekipmana ilişkin olmaması nedeniyle amortisman olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında buna ilişkin bir bedel öngörülmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Nitekim aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunulan açıklamalar incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan istekli hariç, ihaleye katılan isteklilerin tamamı tarafından kameralı güvenlik takip sistemi ile güvenlik kapılarının bakım ve onarım giderlerine ilişkin açıklama getirilmiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanı ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde işin 10 personel ile 1.1.2008-31.12.2008 tarihleri arası 12 aylık dönem için koruma ve güvenlik hizmeti alımı olarak belirlendiği, 3 üncü maddesinde ihale tarihi olarak 07.11.2007 tarihinin belirtildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“…26.3.1 Sözleşme süresi içinde yüklenici firma tarafından çalıştıracağı personele 2 defa olmak üzere, detayları teknik şartnamede belirtilen iş kıyafeti verilecektir. İş kıyafeti teklif fiyata dahil olup, bu giderler yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır.

26.3.2 …Yol (ulaşım) bedeli toplamı KDV hariç 1 günlük geliş-gidiş brüt: 2,96 YTL’dir  ve nakdi olarak ödenecektir.

26.3.3 İşçinin yemek bedeli: bedelsizdir.

26.3.4 Koruma ve güvenlik şefi: Brüt asgari ücretin %70 fazlası (994,50 YTL)

           Özel güvenlik personeli : Brüt asgari ücretin %60 fazlası (936,00 YTL)

26.3.5 Yüklenici çalıştıracağı özel güvenlik personellerine mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Sigorta bedeli teklif fiyata dahildir.

26.3.6 Teknik şartnamede detayları belirtilen her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, detektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.

26.3.7 Teknik şartnamede detayları belirtilen ve hastanemizin mevcudunda bulunan kameralı güvenlik takip sistemi ile 2 adet bariyer kapı ve 2 adet dış giriş-çıkış güvenlik kapısının bakım ve onarım giderleri teklif fiyata dahildir.


26.5 … Özel güvenlik hizmeti için sigorta prim oranı %1,5 (yüzde birbuçuk), tehlike derecesi 1 (bir)’dir.” düzenlemesi yapılmış, “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinde, fiyat farkı hesabında uygulanacak esasların 8 nci maddesine göre fiyat farkı verileceği belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 4.3 maddesinde; “ … 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca resmi, dini bayram ve yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için belirlenecek brüt asgari ücretin fazlası üzerinden idarece ücret ödemesi yapılacaktır. Hizmet süresi içinde resmi ve dini bayram günleri toplamı 13,5 (onüçbuçuk) gündür ve bir günde çalışacak personel sayısı ise 9 (dokuz) kişidir.” düzenlemesine,

 

7.1 maddesinde; “5188 sayılı Kanunun 13 üncü ve Uygulama Yönetmeliğinin 22 nci maddelerinde sözü edilen aşağıdaki kıyafetler (üniformalar)’dan kışlık olanlar Ocak ayında işe başlarken, yazlık olanlar Mayıs hak edişiyle birlikte firma tarafından her güvenlik personeline imza karşılığı verilecektir…” düzenlemesine yer verildiği, maddenin devamında personele verilecek pantolon, mont, kazak, gömlek, şapka, kravat, ayakkabı ve kemere ilişkin özellik ve sayıların belirtildiği görülmüştür.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemeler doğrultusunda; başvuru konusu ihalede istihdam edilecek 10 personele ödenmesi gereken işçilik ücreti ve nakdi olarak ödenmesi öngörülen yol bedeli ile resmi ve dini bayram günlerinde ödenecek ücret esas alınarak yapılan hesaplamada asgari işçilik maliyetinin 157.743,37 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü öngörülmüş, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/H/b maddesinde,

“Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır.


Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.


Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir…” açıklaması mevcuttur.

 

İncelenen ihaleye yedi isteklinin teklif verdiği, isteklilerin tamamından aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenildiği, Ceysan Öz. Güv. Kor. Eğt. Hiz. Ltd. Şti. ile Üçes Öz. Güv. Kor. Eğt. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamalarının idarece yeterli görülmediği, ihalenin ARC Öz. Güv. Eğt. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklif bedelinin 158.568,00 YTL olduğu, sözkonusu firma tarafından işçilik maliyetleri, giyim ve mali sorumluluk sigortası giderleri için açıklamada bulunulduğu, giyim gideri için %3 sözleşme gideri hariç kişi başına 59,67 YTL öngörüldüğü ve buna ilişkin olarak Özbıçak Aya. Der. Kon. Ür. San. Tic. Ltd. ŞTi.’den alınan faturanın sunulduğu, mali sorumluluk sigortası için 210 YTL öngörüldüğü ve buna ilişkin olarak Anadolu Sigorta Acenteliğinden alınan teklifin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan hükümleri uyarınca, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında isteklilerce teklif bileşenlerine ilişkin olarak belgeye dayalı olarak açıklama sunulması, belgeye dayalı olarak sunulan açıklamaların ise ihale komisyonunca değerlendirilmesi neticesinde ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından giyim giderine ilişkin belgeye dayalı açıklama sunulduğundan, idarece giyim giderine ilişkin olarak sunulan açıklamanın yeterli görülmesinde mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte, anılan istekli tarafından kameralı güvenlik takip sistemi ile güvenlik kapılarının bakım ve onarım giderlerine ilişkin herhangi bir açıklama sunulmaması karşısında, sözkonusu açıklamaların yeterli kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul