• Karar No: 2008/UH.Z-239
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-239 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 10.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2390 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :15
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-239
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bil. İşl. İns. Kay. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No:62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Erzincan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Bahçelievler Mah. Halitpaşa Cad. Belediye Sarayı ERZİNCAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37624
Başvuruya konu ihale:
 2007/155106 İhale Kayıt Numaralı “130 İşçi İle Erzincan Belediyesi Şehir Temizliği ve Çöp Nakli” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.01.2008 tarih ve 08.24.31.0201/2007-66E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erzincan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce 30.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “130 İşçi İle Erzincan Belediyesi Şehir Temizliği ve Çöp Nakli” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bil. İşl. İns. Kay. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 07.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37624 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.4 maddesinde yer alan benzer iş tanımı ile işin adının bire bir aynı olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı ve katılımı engelleyici olduğu, benzer iş tanımının “her türlü personel çalıştırma veya açık veya kapalı alan temizlik hizmeti” olarak belirlenmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olarak tanımlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkralarında ise; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihaleye ait ilan ve idari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin adının “130 işçi ile Erzincan Belediyesi Şehir Temizliği ve Çöp Nakli Hizmet Alımı” olduğu belirtilmiş, işin türü “130 işçi ile Erzincan Belediyesi sınırları içerisindeki resmi ve özel tüm yerlerin evsel ve tıbbi atıklarının toplanarak nakledilmesi, cadde, sokak, bulvar ve diğer tüm yerlerin süpürülerek temizlenmesi işi” olarak belirlenmiştir. İhale ilanının 4.4 ve idari şartnamenin 7.4 maddesinde, “Çöp toplama, şehir temizliği, çöp nakli işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından benzer iş tanımının “her türlü personel çalıştırma veya açık veya kapalı alan temizlik hizmeti” işleri olarak belirlenmesi gerektiği belirtilmekle birlikte, incelenen ihalenin konusunu oluşturan çöplerin toplanması, taşınması ve şehir temizliği işlerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle personel çalıştırılmasına dayalı işlerden farklılık arz ettiği anlaşılmıştır. İdarece benzer iş tanımına ilişkin olarak yapılan “Çöp toplama, şehir temizliği, çöp nakli işleri” şeklindeki belirlemenin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan düzenlemeye aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından, benzer iş tanımının ihaleye katılımı daralttığı iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Erzincan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 130 İşçi ile Erzincan Belediyesi şehir temizliği ve Çöp nakli İşinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı,3 adet ihale dokümanının satın alındığı,30.11.2007 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 3.322.939 YTL olan ihalede, Tek geçerli teklif olduğu.

 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak 3.300.000 YTL bedeli teklif eden Arcan Sos.Ltd. Şti. Belirlendiği,

 

İtiraza konu ihalede 3 adet ihale dokümanı satın alınmasına rağmen ihaleye katılımın tek olduğu, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif etmiş olduğu 3.300.000 YTL teklif bedelinin yaklaşık maliyete yakın olduğu dikkate alındığında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmaması sebebiyle zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği, bu sebeple; bu mevzuata aykırılıkların da ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul