İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-24
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-24 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 21.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-240 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :25
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-24
Şikayetçi:
 Piripak Endüstriyel Temizlik Org. Turz. İnş. Paz. San. ve Tic. A.Ş. Vatan Cad. Avrasya İş Merkezi NO: 6/11 34403 Çağlayan / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği Yıldız Mah. Soma Cad. 10100 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2007 / 38127
Başvuruya konu ihale:
 2007/140372 İhale Kayıt Numaralı “01.01.2008-31.12.2009 Tarihleri Arasında Yürütülecek Genel Temizlik, İlaçlama ve Bahçe Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 08.24.86.0162/2007-66 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 23.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “01.01.2008-31.12.2009 Tarihleri Arasında Yürütülecek Genel Temizlik, İlaçlama ve Bahçe Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piripak Endüstriyel Temizlik Org. Turz. İnş. Paz. San. ve Tic. A.Ş.’nin 24.12.2007 tarih ve 38127 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 23.10.2007 tarihinde yapılan 01.01.2008-31.12.2009 Tarihleri Arasında Olmak Üzere 2 (iki) Yıl Süreli 148 Kişi ile Yürütülecek Genel Temizlik, İlaçlama ve Bahçe Hizmetleri Alımı ihalesine teklif verdikleri, kendi tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin idareden istendiği, ancak idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmayıp değerlendirmeye alındığı, bu nedenle açıklama talebinde bulunamayacakları, doğrudan şikayet hakkının kullanılması gerektiği, idareye yapılan şikayetin de kesinleşen ihale kararının kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün olması nedeniyle süresinin geçirildiği bildirilmek suretiyle açıklama taleplerine cevap verildiği,

 

            Ancak, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif bedelinin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre aşırı düşük teklif olduğu, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin en düşük teklif veren istekli üzerine bırakıldığı, bu nedenle idarece yapılan değerlendirmenin mevzuata uygun olmadığı,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 24.12.2007 tarihli başvuru dilekçesi ve ekleri üzerinde yapılan ön incelemede İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen ön inceleme konuları bakımından herhangi bir aykırılık tespit edilmemiş ve işin esasının incelenmesine geçilmiş, Kamu İhale Kurulu’nun 27.12.2007 tarih 2007/AK.H.2486.1 sayılı Karar ile de ihale sürecinin durdurulmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.

 

İdare tarafından 28.12.2007 tarihinde gönderilen ihale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede;

 

31.10.2007 tarihli ihale komisyon kararının 06.11.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylandığı, aynı gün kesinleşen ihale kararının iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru sahibine gönderildiği, anılan kararın 13.11.2007 tarihinde tebliğ edildiği, kesinleşen ihale kararında ise; ihale dokümanında belirtilen şartlar doğrultusunda en düşük fiyatı veren istekliye ihalenin bırakıldığı, ayrıca ekonomik açıdan ikinci avantajlı isteklinin de belirtildiği görülmüştür. Dolayısıyla kesinleşen ihale kararından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi, 16.11.2007 tarihinde idareye başvurarak kendi tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesini ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapılıp yapılmadığı ile yapıldı ise gerekçelerinin bildirilmesini istemiş, idare ise 20.11.2007 tarihli yazı ile; “Firmanıza ait teklifinizin değerlendirmeye alınmama ve uygun görülmeme gerekçesinin bildirilmesine yönelik talebiniz, firmanız teklifi değerlendirmeye alındığından ve uygun görüldüğünden 03 Ağustos 2007 tarih 26602 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ’in Başvuru süresi başlıklı (8) inci maddesi; Teklifi değerlendirmeye alınan veya uygun görülen isteklilerin Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre idareden açıklama talebinde bulunmaları mümkün olmadığından, doğrudan şikayet başvurusu yapmaları gerekmektedir.” hükmüne göre açıklama talebinizin uygun olmadığına,

 

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılıp yapılmadığının bildirilmesi talebiniz ise idari Başvurulara Ait Yönetmeliğin Başvuruların şekil unsurları başlıklı 8. maddesi 2. paragrafı (d) bendinde şikayet dilekçelerinde bulunması istenilen “şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı deliller” bulunmadığından dilekçeniz şikayet başvurusu olarak da değerlendirilmemiştir.” şeklinde cevap vermiştir.

 

Bunun üzerine başvuru sahibi tarafından 04.12.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçe ile idareye şikayet başvurusunda bulunulmuş, idare ise 07.12.2007 tarihli cevabi yazı ile başvuru süresinin geçirildiği belirtilmek suretiyle şikayeti uygun bulmadığını bildirmiştir.

 

Başvuru sahibinin 16.11.2007 tarihli idareye başvuru dilekçesi ile ilgili olarak;

 

1- Kendi tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesine ilişkin açıklama talebi ile ilgili olarak, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Başvuru süresi” başlıklı 4 üncü maddenin 8 numaralı alt maddesinde yer alan; “Teklifi değerlendirmeye alınan veya uygun görülen isteklilerin Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre idareden açıklama talebinde bulunmaları mümkün olmadığından, doğrudan şikayet başvurusu yapmaları gerekmektedir.” hükmü gereğince idareden açıklama talebinde bulunamayacağı,

 

2- Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılıp yapılmadığı ve yapıldı ise gerekçesinin bildirilmesi talebi ile ilgili olarak ise, yine anılan Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddenin 2 nci paragrafı (d) bendinde şikayet dilekçelerinde bulunması istenilen “şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı deliller” bulunmadığından anılan 16.11.2007 tarihli dilekçenin, açıklama talebi veya şikayet dilekçesi niteliğinde olmadığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

Buna göre; idareye 04.12.2007 tarihinde verilen dilekçe, şikayet dilekçesi niteliğinde olup, söz konusu dilekçenin de ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde idareye verilmesi gerekirken bu sürenin geçirildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 13.11.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.12.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan; incelenen ihalede, 19.12.2007 tarihinde sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul