İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-241
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-241 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 10.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2410 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :17
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-241
Şikayetçi:
 Alperen İnş. Taah. Temz. Teks. Gıda Ürt. Tic. ve San. Ltd. Şti., Çınarlı Mahallesi, 26. Sokak, Yıldırım Apt., Kat:1/3 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Pazarcık Devlet Hastanesi Başhekimliği, A. Bozdağ Mah., Hastane Cad., PK:46700 Pazarcık / KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38687
Başvuruya konu ihale:
 2007/163814 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları Genel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.01.2008 tarih ve 08.25.72.0200/2008-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Pazarcık Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 11.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları Genel Hizmet Alımı”  ihalesine ilişkin olarak Alperen İnş. Taah. Temz. Teks. Gıda Ürt. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.12.2007 tarih ve 38687 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlıklı 26 ncı maddesinin 26.5 alt bendinde; iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının, temizlik hizmetlerinde %2, çamaşırhane hizmetlerinde %1,5, kalorifer yakma hizmetlerinde %2,5, hasta  yönlendirme hizmetlerinde  %1,5 olduğunun belirtildiği, 506 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkartılan İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigorta Prim Tarifesinin 4 üncü maddesinde, aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arz eden ve başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağının belirtildiği, bu durumda şartnamede belirtildiği gibi bir hesaplama yapılırsa risk prim oranının en yüksek prim oranı olan %2,5’tan hesaplanması gerektiği, kısmi teklife kapalı olan ihalede tek sözleşmede bütün çalışanlar için ayrı ayrı risk prim oranının belirlenmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle sunulan tekliflerde yapılan maliyet hesaplamalarının ve yaklaşık maliyet hesaplamasının yanlış olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

506 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin;

 

            3 üncü maddesinde, “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı, ancak esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı”

 

            4 üncü maddesinde de, “Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arzeden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı”

 

            Düzenlemeleri yer almıştır.       

 

            İdari Şartnamenin 26.5 inci maddesinde, “Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları:1- Temizlik hizmetlerinde risk prim oranı % 2’dir, 2- Çamaşırhane hizmetlerinde risk prim oranı %1,5’dir, 3- Kalorifer yakma hizmetlerinde risk prim oranı %2,5’dir, 4- Hasta yönlendirme hizmetlerinde risk prim oranı %1,5’dir.”

 

İdari Şartnamenin 2. maddesinde “İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı: 1-Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı (239000 Adet) 2-Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı (18 Kişi) 3-Çamaşırhane Hizmetleri Alımı (6 Kişi) 4-Kalorifer Yakım Hizmeti Alımı (4 Kişi) 5-Hasta Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alımı (3 Kişi), 2 Yıl”

 

Düzenlemeleri yapılmıştır.

 

Malzemeli yemek hizmeti alımına ilişkin Teknik Şartnamenin 4.2 nci maddesinde; “Hizmetin istenilen kalitede verilebilmesi için firma 1 yönetici, 2 aşçıbaşı, 2 aşçı yrd., 2 bulaşıkçı, 2 servis elemanı çalıştırılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yapılan düzenlemeler uyarınca, gerçekleştirilecek işlerin işçilerin birbirine karışmayacağı şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesinin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda idare tarafından yaklaşık maliyetin belirlenmesinde esas alınan ve tekliflerin hazırlanmasında dikkate alınacak olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları İdari Şartnamenin 26.5 inci maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu doğrultuda, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlarına ilişkin yapılan düzenlemede isteklileri tekliflerini hazırlarken tereddüde düşürecek bir hususun bulunmadığı anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle bu konuda idare tarafından yapılan işlemlerin  mevzuata aykırılık teşkil etmediği tespit edilmiştir. 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

           

4734 sayılı Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde;

 

“İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale İlanının 4.3.4, İdari Şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde Kalite ve Standarta İlişkin Belgeler Arasında; “1-Yemek işi ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ISO 9000:2000 Hizmet Yeterlilik Belgesi 2-Tarım Bakanlığından Alınmış Gıda Sicil Sertifikası (Yemek Üretimini Hastanemiz Haricinde yapılması Durumunda) 3-Tarım bakanlığından Alınmış Gıda Üretim Sertifikası (Yemek Üretimini Hastanemiz Haricinde yapılması Durumunda) 4-Gıda Maddeleri üreten işyerlerine ait çalışma izin belgesi (Yemek Üretimini Hastanemiz Haricinde yapılması Durumunda) 5-Gayri Sıhhi Müessselere ait açılma ruhsatı (Yemek Üretimini Hastanemiz Haricinde yapılması Durumunda) 6-T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşletme belgesi (Yemek Üretimini Hastanemiz Haricinde yapılması Durumunda) 7-Ticaret Odasından Alınmış günlük en az 600 kişilik yemek pişirme ve techizatına sahip kapasite raporu 8- Temizlik işi ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi” sayılmıştır. İdare tarafından 21.11.2007 tarihinde İlanının 4.3.4, İdari Şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde bulunan hususlara ilişkin zeyilname yayımlanmıştır. Yayımlanan zeyilname ile, İdari Şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinin 1 ve 7 nci bendinde bulunan hususlar, “1) Yemek işi ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, 7) İstekli herhangi bir nedenle, (yangın, doğal afet, tadilat vb.) hastanede yemek pişirilmemesi durumunda taahhüt ettiği yemeği hastane dışında da yapabilecek şekilde, Ticaret Odasından alınmış günlük en az 325 öğün yemek pişirme ve teçhizatına sahip kapasite raporu verecektir.” şeklinde değiştirilmiştir.   

 

Kanunun anılan hükmü gereğince, ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. İlan yapıldıktan sonra, ihale dokümanında ihalenin devamını engelleyecek bir durumun ortaya çıkması sonucu dokümanda değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur. Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır. İhale ilanı 01.11.2007 yayımlanmıştır. İlana ilişkin hususlarda değişiklik yapan zeyilnamenin Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen 10 günlük süre geçtikten sonra, 21.11.2007 tarihinde düzenlenmesi Kanunun 29 uncu maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

 Yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-240 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul