İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-242
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-242 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 10.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2420 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :18
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-242
Şikayetçi:
 Marmara Temizlik İnş. Gıda ve Kargo Dağ. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Fatih Mahallesi Dağ Yolu Cad. 51 Sokak Nu 34/1 Esenler / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Paşabahçe Devlet Hastanesi Baştabipliği, Sahip Molla Cad. Kısayol Sok. No:1 Paşabahçe/ Beykoz/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.12.2007 / 37131
Başvuruya konu ihale:
 2007/157355 İhale Kayıt Numaralı “2008 - 2009 Yılları Malzemeli Temizlik ve Çamaşır Yıkama Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.01.2008 tarih ve 06.23.64.0198/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Paşabahçe Devlet Hastanesi Baştabipliğince 21.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 - 2009 Yılları Malzemeli Temizlik ve Çamaşır Yıkama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Marmara Temizlik İnş. Gıda ve Kargo Dağ. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.12.2007 tarih ve 37131 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Söz konusu ihaleye ilişkin ihale dokümanını 20/11/2007 tarihinde satın aldıkları, ilgili işe ait şartnameye ilişkin olarak idareye 05.12.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulundukları, 12/12/2007 tarihinde taraflarına tebliğ edilen cevap yazısı ile başvurularının uygun bulunmayarak ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale sürecine    devam    kararı alındığı,

 

Dokümanı incelendiğünde idari ve teknik şartnamenin Kamu İhale Kanunu ve yönetmeliklerine uygun hazırlanmadığının görüldüğü,

 

1. İdari Şartnamenin 26.1 maddesinin “Personellere verilecek ücret, SSK Primi, vergi, yol,  giyecek, temizlik malzemeleri, demir baş malzeme amortisman gideri ve firma karı v.s.lerin tamamı teklif birim fiyata dahil edilecektir…” şeklinde düzenlendiği,

 

Ancak Kamu ihale Genel Tebliğinin XIII. Bölümünün G/b bendinde yer alan açıklamaya aykırı düzenleme yapılmış olduğu,

 

2. İdari Şartnamenin VI diğer Hususlar maddesinin 6 ncı alt bendinde ve Teknik Şartnamenin 3. Genel   Şartlar   10   paragrafında  “İkinci      günlük   süre   zarfında  da  eksik  eleman tamamlanmadığı taktirde herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın kesin teminat irat kaydedilerek sözleşme fesih edilecek ve müteahhit nam ve hesabına yeniden ihale yapılacaktır." düzenlemesinin yapılmış olduğu,

 

Ancak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 20 nci maddesinde  idarelerin sözleşmeyi hangi hallerde feshedebileceğinin hüküm altına alınmış olduğu,

 

Teknik Şartnamenin 6,5,1,8 maddesinde yer alan açıklama Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun İlkeler başlığının 4. maddesinde açıklamaya aykırı olarak düzenlenmiş olduğu,

 

3. Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde yer alan açıklamaya göre, İdari Şartnamenin VI Diğer Hususlar maddesinin 14 üncü alt bendinde ve Teknik Şartnamenin 3. Genel Şartlar 18 inci paragrafında “Özellik arz eden yerlerde yapılacak temizlikler” ibaresine yer verilmiş olduğu, yine İdari Şartnamenin VI diğer Hususlar maddesinin 33. alt bendinde ve Teknik Şartnamenin 3. Genel Şartlar 39 uncu paragrafında "Temizlik firması elemanlarının kamu malına verdikleri zarar, piyasa rayici (fiyat takdirini hastane idaresi yapacaktır) üzerinden firma ödemek zorundadır..." düzenlemesi yapılarak zarar ve ziyanın yüklenici tarafından karşılanacağının belirtilmiş olduğu,

 

Yukarıda yapılan açıklamalara göre özellik arz eden özellikle hastanelerde yapılan temizlik hizmetlerinde kamu mallarının fazlalığı ve ekonomik değerleri düşünüldüğünde sigorta gerektiren bir hizmet türü olarak belirlenmesinin gerektiği,

 

Ancak İdarece hazırlanan sözleşme tasarısının İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması başlıklı 22 nci maddesinin boş bırakıldığı, bu durumun anılan hükümlere aykırı olduğu,

 

4. Ayrıca, idarece ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine kararı alındığı, bu kararın mevzuata aykırı olarak alınmış bir karar olduğu, ihale konusu hizmetin şu anda aksatılmadan yürütülmekte olduğu ve bu nedenle ihale konusu işte ivedilikle sözleşme imzalanmasında herhangi bir kamu yararı bulunmadığı,

 

Yukarıda sayılan bu aykırılıklar aynı zamanda Kamu ihale Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğundan ihalenin iptalini gerektirdiği,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale konusu işin malzemeli temizlik ve çamaşır yıkama hizmet alımı olduğu, İdari Şartnamenin 26.1 maddesinde: “İlgili mevzuat gereğince yapılacak her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye ait olduğundan bu giderler isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir. Personellere verilecek ücret, SSK Primi, vergi, yol,  giyecek, temizlik malzemeleri, demir baş malzeme amortisman gideri ve firma karı v.s.lerin tamamı teklif birim fiyata dahil edilecektir. Ancak resmi makamlar tarafından işçilere verilecek asgari ücrette bir artış yapıldığı taktirde bu farklar yükleniciye yansıtılacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı,

           

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci bölümünün “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII. maddesinin “Hizmet Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı  (H/b) bendinin bir ve ikinci fıkralarında yer alan hükümler uyarınca amortisman giderlerinin asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler kapsamında değerlendirileceğinin açık olduğu, incelenen ihalede idari şartnamenin anılan maddesinde isteklilerin demirbaş malzemelerinin amortisman tutarlarını tekliflerine dahil edeceği belirtilmiş olmakla birlikte, söz konusu düzenlemeden demirbaş malzemelerinin amortisman tutarlarının % 3 oranında sözleşme ve genel giderlerden ayrıca  hesaplanacağı yönünde bir anlam çıkmadığı, bu konuda mevzuatta yer alan düzenleme açık olduğundan isteklilerin bu hüküm gereği demirbaş malzemelerinin amortisman tutarlarını % 3 oranında sözleşme ve genel giderler kapsamında değerlendirerek maliyet hesaplaması yapması gerektiği sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “VI.Diğer Hususlar” bölümünün 6 ncı maddesinde ve Teknik Şartnamenin “3. Genel   Şartlar” başlıklı 10 uncu  paragrafında yer alan; “Yüklenici çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısını devamlı olarak korumak zorundadır. Hastalık, mazeret ve yıllık izin vb. nedenlerle temizlik görevlisinin gelmemesi halinde yerine yasalara uygun olarak temizlik görevlisi görevlendirilecektir. Eksik eleman çalıştırılması veya vardiya saatlerine uyulmaması ya da habersiz eleman değiştirilmesi halinde, her bir eleman için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, her gün için gerçekleşen ihale bedelinin %0,1 oranında ceza tahakkuk ettirilerek ilk istihkakından kesilecektir. Eksik eleman çalıştırma süresi 3 günü geçtiği takdirde cezalı çalışma süresi ve günlük ceza miktarı iki katına çıkartılacaktır. İkinci üç günlük süre zarfında da eksik eleman tamamlanmadığı takdirde herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın kesin teminat irat kaydedilerek sözleşme fesih edilecek ve müteahhit nam ve hesabına yeniden ihale yapılacaktır.” düzenlemesine yer verildiği tespit edilmiştir.

Bu hususla ilgili olarak Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi” başlıklı 54 üncü maddesinde, “Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdün, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, idarenin noter aracılığı ile göndereceği bir uyarı yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine yirmi günden az olmamak üzere belirli bir süre verilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engelleyemez.

Bu süre içinde yüklenici, uyarı yazısındaki talimata uymazsa ayrıca protesto çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın idare, sözleşmeyi feshetmek hak ve yetkisine sahip olur.

Sözleşmenin feshi halinde 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,

b) Teminat mektubu ise düzenleyen kurumdan tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,  gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır ve böylece yüklenicinin idare ile ilişkisi kesilmiş olur. Bunun için de sözleşmenin bozulmasına ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu, idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir "Durum Tespit Tutanağı" düzenlenir. Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir.

İdare fesih işleminden sonra işi 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

Yüklenici ile idarenin, tasfiyenin idare lehine olduğunun açık ve objektif bir hesaplama ile belli edildiği durumlarda Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılıklı anlaşması halinde sözleşme tasfiye edilir. Ayrıca yüklenicinin ölümü durumunda da sözleşmenin tasfiyesi söz konusu olabilir.

Tasfiye halinde, işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi ön kabul veya kabul tarihi sayılmak üzere, ön kabul, ön kabul ile kabul tarihi arasındaki süre ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu şartnamenin Sekizinci Bölüm hükümleri, normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır. Ancak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki miktarına göre hesaplanacak kesin teminat miktarından fazlası, tasfiye protokolünün imzasından sonra yükleniciye geri verilir.

Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise 51 inci maddede yer alan esaslara göre yapılır.

Tasfiye edilmiş işin, ön kabul tarihinden sonra ortaya çıkabilecek kusur ve hataları idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından yine idarenin yapacağı tebligat üzerine, hazır bulunması halinde yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilir.

Gerek sözleşmenin feshi, gerekse tasfiye halinde kesin hesabın yapılabilmesi için işlerin ölçülebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış iş kısımlarının korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması gerekiyorsa, bu husus ayrıntılı olarak tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin feshi hali için durum tespit tutanağında belirtilir. İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde idare, bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya yaptırır. Bu işlerin yaptırılması bedeli, sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark yüklenicinin alacaklarından düşülür, alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih halinde ise genel hükümlere göre işler yapılır.

Sözleşmenin feshi veya tasfiyesinden sonra hesap kesme hakedişi idarece belirlenecek bir süre içinde yüklenici ile birlikte 50 inci maddedeki esaslara göre yapılır. Yüklenici gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde idare, hakedişi tek taraflı olarak yapar ve yüklenicinin bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz.” düzenlemesine yer verilmiş, ayrıca, işe ait sözleşme tasarısının 27 nci maddesinde de aynı yönde düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu itibarla, sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, idarenin noter aracılığı ile göndereceği bir uyarı yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine yirmi günden az olmamak üzere belirli bir süre verilmesi gerekmekte olup, uyarı yazısındaki talimata uymazsa ayrıca protesto çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın idare, sözleşmeyi feshetmek hak ve yetkisine sahip olduğu halde, idarece, yukarıda belirtilen “…..Eksik eleman çalıştırma süresi 3 günü geçtiği takdirde cezalı çalışma süresi ve günlük ceza miktarı iki katına çıkartılacaktır. İkinci üç günlük süre zarfında da eksik eleman tamamlanmadığı takdirde herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın kesin teminat irat kaydedilerek sözleşme fesih edilecek ve müteahhit nam ve hesabına yeniden ihale yapılacaktır.” yönündeki düzenlemenin, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin anılan hükmüne aykırılık teşkil ettiği tespit edildiğinden, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 4 bölümden oluştuğu ve 6.5.1.8. numaralı bir madde içermediği tespit ettiğinden başvuru sahibinin bu iddiasına ilişkin değerlendirme yapılmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotu uyarınca, iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerekmektedir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinde;

 

İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

           

Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihaleye ait sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarece boş bırakıldığı, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin yukarıda anılan hükmünde sigorta gerektiği taktirde sigortaya ilişkin şartların işin sözleşmesinde belirleneceği düzenlenmiş olup, idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin boş bırakılmasından, sigortaya gerek duyulmadığının anlaşıldığı, bu nedenle başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 3 adet ihale dokümanının satın alındığı, 3 isteklinin teklif verdiği 2 adet teklifin geçerli olduğu bu tekliflerden de bir tanesinin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul