İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-243
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-243 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 10.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2430 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :20
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-243
Şikayetçi:
 Ay-tuğ Temizlik ve Yemek Hiz. Tur. Nak. İnş. Tic. Ltd. Şti., Yavruturna Mah. Kulaksız Sokak Tavukçu İşmerkezi Nu: 3/36 ÇORUM
 İhaleyi yapan idare:
 Botaş Kayseri İşletme Müdürlüğü, KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.12.2007 / 36950
Başvuruya konu ihale:
 2007/157078 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.01.2008 tarih ve 08.23.54.0197/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Botaş Kayseri İşletme Müdürlüğü’nce 14.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmetleri ihalesine ilişkin olarak Ay-tuğ Temizlik ve Yemek Hiz. Tur. Nak. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 23.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 12.12.2007 tarih ve 36950 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale dokümanı ekinde yer alan Birim Fiyat Teklif Cetvelinin, Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan KİK019.0/H nolu standart forma aykırı olduğu,

 

2) Makine ve ekipmana ilişkin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde ayrı iş kalemi açılması gerektiği,

 

3) Resmi ve dini bayramlara ilişkin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde ayrı iş kalemi açılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, ihale konusu işin fiziki miktarı ve türü olarak; “İşçilik ile makine ve ekipman istekliye ait olmak üzere 75 adet işçi ile temizlik hizmetinin yürütülme işi” olarak belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.1.İşin ihalesinden ikmaline kadar, tekliflerin verilmesinden, sözleşmenin akdinden doğacak  her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme bedeli üzerinden Kamu İhale Kurumuna ödenecek masraflar,ayrıca sözleşme bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi,Karar teyit pulu ile Komisyon karar pulu giderlerinin tamamı teklif fiyata dahildir.

 

26.2.(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

           

26.3.Ayrıca, isteklinin idareye ait işyerlerinde istihdam edeceği her bir işçisine:

 

Ulaşım gideri: İşçilerin iş yerlerine götürülmesi İdareye aittir.

 

Yemek gideri:İşçilerin çalışılan günler için bir öğün yemek İdarece verilecektir.

 

Ulaşım,yemek ve giyecek giderleri istekli tarafından ödenmesi öngörülmemiştir.

 

26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

 

26.5.Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 olarak hesaplanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde ise fiyat farkı verileceği,

 

İdari şartnamenin 49.2 maddesinde; işin süresinin 02.01.2008- 26.12.2008 tarihleri arasında olmak üzere 356 ( üçyüzellialtı) takvim günü olduğu ve işin 26.12.2008 mesai bitiminde sona ereceği düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde istekli tarafından temin edilecek temizlik makinelerinin 4 adet halı yıkama makinesi, 8 adet yer yıkama makinesi, 13 adet kuru tip elektrikli süpürge, 8 adet ıslak tip elektrikli süpürge, 20 adet çift kovalı pres ve paspas gereci, 4 adet pres ütü olarak belirtilmiştir.

 

 Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde; “Haftalık çalışma saati 45 saat olup, günlük ve genel temizlik hafta içinde yapılacaktır.Yüklenici işçileri günlük temizliklerini 07.30-12.30 ile 13.30-17.30 arasında yapacaktır.Ancak idare gerek görmesi halinde haftalık çalışma saatini aşmamak kaydıyla temizlik işçilerinin bir kısmının veya tamamının çalışma saatlerinde değişiklik yaparak hafta sonu da dahil olmak üzere çağırma yetkisine sahiptir.Bu işçilerin geliş ve gidişleri  idare tarafından sağlanacaktır.”,

 

Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde; “Temizlik işi aksatılmayacak kaydı ile Dini ve Milli Bayram, genel tatil ve Cumartesi, Pazar günleri işçi çalıştırılmadığı takdirde ücret tam olarak ödenecektir”.

 

 düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            1- Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenir.

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” alt maddesi gereğince “… 2-…Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir” açıklamasına yer verilmiştir.   

 

İdarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetveli;

 

“İşçiye yapılan her türlü yasal ödeme,

a)      İşçilerin SSK primleri, işçilik sigorta primi, vergi,

b)      Hizmet ifasında kullanılacak Temizlik ekipmanları, Makineler ve bunlarla ilgili her türlü masraflar,

c)      Sözleşmenin aktinden doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar

 

Dahil olmak üzere bir işçi için teklif edilen birim fiyatımız.

 

İşçi sayısı (1)

Bir işçi için teklif edilen birim fiyat (Bir gün için) (2)

İşin hizmet süresi

(3)

Sözleşme döneminde yapılacak ödeme (1x2x3)

75

…………….YTL

356 GÜN

………………….YTL

 

 İhale konusu hizmeti yukarıdaki bedel karşılığında sözleşme süresince yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.”

 

şeklindedir.

 

İdarece, 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile anılan Tebliğ hükmü çerçevesinde birim fiyat teklif cetvelinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan (KİK019.0/H) nolu standart forma uygun olarak hazırlanması gerekmekte ise de idarece hazırlanan cetvel gereğince isteklilerin teklif bedellerini belirlerken toplam işçi sayısı (75) ile bir işçi başına a, b, c ve d bentlerindeki maliyet kalemleri için teklif edilen birim fiyatın çarpılarak bulunan meblağın sözleşme süresi (356 gün) ile çarpılması formülünün kullanılacağı, cetvelde yer alan hususların idare tarafından ihale dokümanında istenen hususları kapsadığı görüldüğünden iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            2-Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlığının “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” maddesinin (b) fıkrasında “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

 

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin teklif fiyata dahil olan masraflar kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.”açıklaması yer almaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen açıklama gereğince teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde idarece istenen makine ve ekipmanlar amortismana tabi olduğundan ve bunlara ilişkin giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edildiğinden başvuru sahibinin makine ve ekipman için ayrı iş kalemi açılması gerektiği iddiası yerinde görülmemiştir.

 

             3-Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4857 sayılı İş Kanununun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde, “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.”  hükmüne,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde; “…16- İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir...” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde; “Temizlik işi aksatılmayacak kaydı ile dini ve milli bayram, genel tatil ve cumartesi, pazar günleri işçi çalıştırılmadığı takdirde ücret tam olarak ödenecektir”. düzenlemesine yer verilmiştir.

 

 

 

Teknik şartnamenin 6 ncı maddesi ile yüklenicinin bu günlerde çalışılmadığı taktirde işçinin ücretini tam ödemesi gerektiğinin düzenlendiği, ihaleye ait idari şartnamede idarece teklif maliyetine dahil masraflar arasında milli ve dini bayram günlerinde çalışma yapılacağına ve bunun teklif maliyetine dahil bulunduğuna ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, idarenin ihale işlem dosyasında yer alan ve işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamasında bu hususa da yer verilmediği görüldüğünden idarenin milli ve dini bayramlarda işçi çalıştırılması niyetinin olmadığı ve bu nedenle birim fiyat teklif cetvelinde idarece buna ilişkin düzenleme yapılmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul