İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-245
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-245 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 10.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2450 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :22
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-245
Şikayetçi:
 Altın Kaşık Sosyal Hizm. Turz. Yemek Gıda Nak. İnş. Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti., Gazipaşa Cad. Ulupınar İşhanı Kat 3 ZONGULDAK
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak Devlet Hastanesi Baştabipliği,Işık Yönder Caddesi Hastane Sokak 67100 Site ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37666
Başvuruya konu ihale:
 2007/154969 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık (01.01.2008-31.12.2009) Yemek Pişirme (Malzeme Dahil), Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.01.2008 tarih ve 08.24.30.0196/2008-73E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zonguldak Devlet Hastanesi Baştabipliğince 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “24 Aylık (01.01.2008-31.12.2009) Yemek Pişirme (malzeme Dahil), Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri ihalesine ilişkin olarak Altın Kaşık Sosyal Hizm. Turz. Yemek Gıda Nak. İnş. Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 30.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37666 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale ilanında ve idari şartnamede isteklilerin ihale üzerinde kaldığı takdirde genel mutfakta, yemekhanede, ofislerde vs. yangın, besin zehirlenmesi gibi rizikolara karşı sigorta poliçesi vereceğini taahhüt edeceğinin düzenlenmiş olmasına rağmen sigorta teminat limitlerinin belirtilmemiş olmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İhale ilanında ve idari şartnamede yemek işi ile ilgili olarak ISO 9001:2000 Kalite Belgesi aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi istenmiş olmasına rağmen bu belgeye ait kriterlerin belirlenmediği, ayrıca kalite belgesinin ISO 9001:2000 belgesi olarak istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Hizmetin 28 kişi ile verileceğinin düzenlenmiş olmasına rağmen bu personelin niteliğine ilişkin düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) Kapasite ve personel yönünden benzerlik gösteren, kamu yada özel kurumlarda gerçekleştirilmiş tek sözleşmeye bağlı (malzemeli) yemek pişirme, taşıma ve dağıtım hizmetleri benzer iş olarak kabul edileceğinin düzenlendiği, ancak  kapasite ve personel yönünden benzerlik gösteren ibaresinin subjektif nitelikte ve ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olduğu,

 

            5) İhale doküman bedelinin basım maliyetini aştığı ve doküman alınmasına engel nitelikte olduğu,

 

            6) Ara kahvaltı için ücret ödenmeyeceğine ve diyet yemeğine dahil olduğuna ilişkin düzenlenmenin ihaleye katılımı engelleyici bir unsur olduğu,

 

            7) İsteklinin personele ayni olarak vereceği yemeğin çeşidi ve kalorisi gibi özelliklerine yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            8) İşçilerin iş kıyafetlerinin müteahhit tarafından karşılanacağı düzenlenmiş olmasına rağmen kıyafetlerin özelliklerine ilişkin düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            9) Teknik şartnamede elektronik kart sisteminin uygulanmasına ilişkin alt yapının firma tarafından yapılacağı düzenlenmiş olmasına rağmen, bu sistemin özelliklerinin belirtilmemiş olmasının ihaleye katılımı engelleyici bir unsur olduğu,

 

            10) Teknik şartnamede hastane personelinin çıkarılan yemeği yememesi durumunda yenmeyen yemeğin bedelinin firmaya ödenmeyeceğinin düzenlendiği, yemeği beğenmeme durumunun subjektif bir durum olduğu, bunun da isteklilerin ihaleye katılımını engelleyici bir unsur olduğu,

 

            11) Teknik şartnamede yer alan hastane idaresinin gerekli gördüğü durumlarda yapılacak tadilat ve onarımların masraflarının müteahhit firma tarafından karşılanacağının düzenlendiği, bu durumun idarenin insiyatifinde olduğu ve ihaleye katılımı engelleyici bir unsur olduğu,

 

            12) Yemeklerde kullanılacak yağ ile alınacak tavuk ve diğer gıdaların tanınmış firmanın malı olması şartının getirilmesinin serbest piyasa koşullarına ve ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

            13) Teknik şartnamede temizlikte kullanılacak malzemelerin uygunluğunun idare tarafından onaylanacağı düzenlenmiş olmasına rağmen, burada esas olanın temizlik malzemelerinin değil, temizliğin yapılıp yapılmadığının kontrolü olmasının gerektiği,

 

            14) Gıda maddelerinin muayene komisyonunca kabul edildikten sonra uygun bulunursa kabul edileceği,  uygun bulunmaz ise istenilen özellikte bulunanlarla değiştirileceği düzenlemesinin muayene komisyonunun keyfiyetinde bulunduğu, bu durumun ihaleye katılımı engelleyici bir unsur olduğu,

 

            15) Teknik şartnamede müteahhit firmanın her gün pişirilen yemeğin numunelerini buzdolabında saklayacağı ve gerektiğinde ücretini karşılamak koşuluyla kontrol ettireceğinin düzenlendiği, numunelerin saklanması işinin firmaya bırakılmasının amacı ile bağdaşmadığı,

 

            16) Teknik şartnamede yer alan şartnamede bulunmayan ve unutulan hususlarda ortaya çıkabilecek sorunların idarenin ve diyet uzmanlığının isteği doğrultusunda çözümleneceğinin düzenlenmesinin idarenin keyfiyetine yol açabileceği, bunun da ihaleye katılımı engelleyici bir unsur olduğu,

 

            17) Sözleşme tasarısında sözleşme bedeline dahil olan giderlerin neler olduğunun yazılmadığı,

 

            18) İdari şartnamenin ve sözleşme tasarısının cezalarla ilgili maddelerinde ceza oranlarının yüzdesel olarak belirtildiği, ancak yanına (YTL) yerine (TL) yazıldığı,      

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

İdarece doküman içerisinde firmalara verilen sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde;

 

 “Yüklenici genel mutfakta, yemekhanede, ofislerde, vs. yangın, besin zehirlenmesi gibi rizikolara karşı sigorta poliçesi verecektir.” düzenlemesi;

 

 İhale ilanının 4.3.4 maddesinde ise;

 

“1) İstekli ihale üzerinde kaldığı taktirde genel mutfakta, yemekhanede, ofislerde, vs. yangın, besin zehirlenmesi gibi rizikolara karşı sigorta poliçesi vereceğini taahhüt edecek ...” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile idarece sigortaya ilişkin yapılan düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, idare tarafından iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması yükleniciye ait olduğu düzenlenmiş olmasına rağmen sigorta teminat kapsam ve limitlerinin belirtilmemiş olmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

 

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin ilk fıkrasında;

 

            “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale ilanının 4.3.4 maddesinin 2 numaralı bendinde ve idari şartnamenin 7.3.4 maddesinin 2 numaralı bendinde ihaleye katılabilmek için gereken belgeler arasında;

 

            “Yemek işi ile ilgili olarak ISO 9001:2000 Kalite Belgesi aslı veya noter tasdikli sureti.” sayılmıştır. 

 

            İdarece istenilen kalite belgesinin yemek işi ile ilgili olarak sunulması gerektiği belirtilmiş olduğundan bu belgeye ilişkin kriterlerin belli olduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde de ayrıntılı düzenlemenin yer aldığı görülmüştür. Ayrıca idarenin şikayet başvurusuna cevabında da belirtildiği üzere bu belgenin güncellenmesi ve yeni versiyonlarının çıkması durumunda belgenin güncellenmiş halinin de geçerli olacağı açık olduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin adı, 24 aylık malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleri alımı olarak düzenlenmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmında;

 

“1- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği hükmü doğrultusunda ihale konusu iş personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. İhale dokümanında çalıştırılacak personel sayısının 28 kişi olarak belirlendiği görülmüş olup, ihale konusu iş personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olmadığından çalıştırılacak personelin niteliklerinin belirlenmesinin zorunlu olmadığı, işin süresi ve miktarı da belli olduğundan ihaleye teklif verecek firmaların hizmetin görüleceği yerin şartlarını inceleyerek, ihale konusu işin ifası için ihtiyaç duyulan personelin niteliklerini kendileri belirleyerek ihaleye teklif sunabilecekleri sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           

 

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında;

 

            “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

           

İhale ilanının 4.3.1 maddesinde ve idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde ihaleye katılabilmek için gereken belgeler arasında;

 

“İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70`i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.” sayılmıştır.

 

İhale ilanının 4.4 maddesinde ve idari şartnamenin 7.4 maddesinde ise;

 

            “Bu ihalede benzer iş olarak, kapasite ve personel yönünden benzerlik gösteren, Kamu yada Özel kurumlarda gerçekleştirilmiş tek sözleşmeye bağlı (malzemeli) Yemek Pişirme, taşıma ve dağıtım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan hükümden anlaşılacağı üzere benzer işlerin ihale konusu iş ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermesi, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmesi, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıması gerekmektedir. Dolayısıyla idare tarafından belirlenen benzer iş tanımında yer alan “kapasite ve personel yönünden benzerlik gösteren” ibaresinin kullanılmaması daha yerinde olmakla beraber, iş deneyim belgesinin teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin olarak istenmesi de göz önünde bulundurulduğunda, benzer iş tanımında mevzuata aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 7 nci ve idari şartnamenin 4 üncü maddesinde ihale dokümanı satış bedelinin 300 YTL olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            Kamu İhale Kanununun 28 inci maddesinde; “İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü yer almaktadır. 

 

İhale dokümanının idari şartname, ihtiyaç listesi, sözleşme tasarısı, standart formlar, hizmet işleri genel şartnamesi ve teknik şartnameden oluştuğu görülmüş olup, Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında doküman maliyetinin belirlenmesine ilişkin bir belge bulunmamakla beraber, basım maliyeti, benzer ihalelerdeki doküman satış bedeli ve 15 firmanın ihale dokümanı satın aldığı hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda doküman satış bedelinin 300 YTL olarak belirlenmesinin makul nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmış ve bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 6/D maddesinin 30 uncu bendinde; “Diyabet ve ülser hastalarına, doktorunun lüzum gördüğü zaman, çeşit ve miktarlarda ve dosyalarına işlenmek kaydıyla ek öğün (ara kahvaltı) servisi yapılır. Ara kahvaltı diyet yemeğine dahil olup, ayrıca ücret ödenmez.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 6/F maddesinin (B) bendinde ise; “Ara kahvaltı: Klinik sorumlu diyetisyeni tarafından uygun görülen rejim yemeğinde ara öğün alması gereken hastaların ara kahvaltıları istenen saat ve miktarda firma personeli tarafından verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Ara kahvaltının diyet yemeğine dahil olduğu ve ayrıca ücret ödenmeyeceği düzenlenmiş olmasına rağmen, sadece diyabet ve ülser hastalarına lüzum görüldüğünde verileceği anlaşıldığından, isteklilerin ihaleye sağlıklı teklif verebilmeleri açısından ara kahvaltının diyet yemeğine dahil edilmeyip, sayısının ayrı olarak belirtilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ara kahvaltının, diyet kahvaltıda verilen besinlerden mi yoksa özel belirlenecek besinlerden mi oluşacağı konusunda da net bir düzenlemenin bulunmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. 

           

  7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

 

  İdari şartnamenin 26.3 maddesinde yüklenici firmanın çalıştıracağı personelin yemek ihtiyacını ayni olarak karşılayacağının düzenlendiği görülmüştür.

 

  Teknik şartnamenin 6-E maddesinin (K) bendinde ise; “Yemek şirketi kendi çalışanlarına yemek verdiği taktirde ayrı iaşe edilip hastane idaresi tarafından kontrol edilecektir. Firma bunun için günlük rasyon tertipleyecektir. Ücreti müteahhit firmaya ait olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmında;

 

“10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.”  hükmü bulunmaktadır.

 

İhale konusu işin konusu malzemeli yemek alımı olduğundan, yüklenici firma maliyeti kendine ait olmak üzere çalıştıracağı personele hazırlanacak yemekten verebileceğinden, ayrıca ihale konusu iş personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

8) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde; “İşçilerin hastane tarafından belirlenecek iş kıyafetleri müteahhit tarafından temin edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 6/D maddesinin 31 numaralı bendinde aşçı, aşçı yardımcıları, erkek garsonlar, bayan garsonlar ve bulaşıkçıların giyim şeklinin açık olarak düzenlendiği görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

9) Başvuru sahibinin dokuzuncu iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 6/D maddesinin 3 numaralı bendinde; “Yenilen yemek kadar ücret ödenmesi için elektronik kart  sistemi uygulanacaktır. Bunun için gerekli altyapı firma tarafından yapılacak ve finanse edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenleme ile idarenin yenilen yemeğin sayısını takip etme amacıyla bir sistemin kurulmasını amaçladığı anlaşılmış olup, isteklilerin tekliflerini sağlıklı hazırlayabilmeleri açısından kart sisteminin özelliklerine ilişkin daha ayrıntılı bir düzenlemenin yerinde olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

10) Başvuru sahibinin onuncu iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 6/D maddesinin 3 numaralı bendinde; “Hastane personelinin çıkarılan yemekten tatmin olmayıp yememesi durumunda yenmeyen yemeğin bedeli firmaya ödenmeyecektir. Bu miktar önceden belirlenen rasyonun % 20’sini geçemez.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 6/E maddesinin (D) bendinde ise; “Pişirilen yemek diyet uzmanı (eğer yoksa ilgili başhemşire muavini veya müdür yardımcısı) tarafından “servise uygundur” denilmedikçe servise sunulmayacaktır. Yemeğin (tat, koku, hijyen vb.) uygun olmadığına karar verilip tutanakla tespit edildiğinde alternatif mönü hazırlanıp öğüne yetiştirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 6/E maddesinin (D) bendinde yer alan düzenlemeden yemeğin servise ancak uygun görülmesi halinde sunulabileceği anlaşılmaktadır. Yemeğin ihale dokümanına uygun olduğu ve servis edilebileceği belirtildikten sonra, yemeğin ücretinin ödenmesinin beğenilme gibi subjektif bir şarta bağlanmasının yerinde olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

11) Başvuru sahibinin onbirinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 6/C maddesinde; “…Hastane idaresi mutfak ve ofislerde kontroller yaparak, gerekli gördüğü durumlarda tadilat, onarım gibi eksikleri belirtecek ve yeni düzenlemelere gidebilecektir. Bu masraflar müteahhit firma tarafından karşılanacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 21 inci maddesinde;

 

“Yüklenici, işe başlama tarihinden işlerin tümü için kabul belgesinin tanzim edildiği tarihe kadar işlere, malzemelere ve tesise gereken özen ve bakımı gösterme sorumluluğu altında olacaktır.

 

Yüklenici, garanti süresi içinde taahhüt ettiği bütün işlerin ve malzemelerin ve ilgili tesislerin bakım ve özeninden bu sürenin sonuna kadar sorumlu olacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamede yer alan düzenleme, mutfak ve ofislere ilişkin olup, bu düzenlemenin Hizmet İşleri Genel Şartnamesine uygun olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

12) Başvuru sahibinin onikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 6/D maddesinin 5 numaralı bendinde yemeklerde kullanılacak yağın piyasada mevcut en iyi markalardan olacağı, tavuk etinin tanınmış ve kalitesi güvenilir üreticiden alınacağı, salatalarda ve yemeklerde kullanılacak sebze ile meyvelerin taze veya kaliteli ve tanınmış bir firmanın dondurulmuş ürünü olacağı düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez…” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin anılan maddesinde yemek malzemelerine ilişkin marka belirtilmeden kaliteli malzeme kullanılmasına yönelik düzenlemeler yapıldığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

13) Başvuru sahibinin onüçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 6/D maddesinin 18 numaralı bendinde firmanın kullandığı alanın temizliğinin firmaya ait olduğu, temizlikte vasıflı temizlik maddeleri ve yağ sökücü maddelerin kullanılacağı, ve bu ürünlerin miktar ve kalite yönünden uygunluğunun idare tarafından onaylanacağı düzenlenmiştir.

 

İdarece hem temizliğin yapılıp yapılmadığının hem de temizlik ürünlerinin miktar ve kalitesinin denetleneceği anlaşılmış olup, bu düzenlemede mevzuata aykırılık görülmemiş, ancak ihaleye teklif verecek istekliler açısından maliyet unsuru teşkil eden temizlik malzemelerinin türü ve miktarına yer verilmesinin uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

14) Başvuru sahibinin ondördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 6/D maddesinin 21 numaralı bendinde;“Yemek hastane mutfağında yapıldığı sürece, kuruma getirilen gıda maddeleri muayene komisyonunca kontrol edilip, uygunluğu kabul edildikten sonra depolara alınır. Uygun olmadığına karar verilen yiyecekler hemen istenilen özellikte olanlarla değiştirilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Bu düzenleme muayene ve kabul aşamasına ilişkin olup, bu aşamada muayene ve kabul komisyonunun mevzuat hükümlerine bağlı olmak kaydıyla takdir yetkisinin bulunması kaçınılmaz olduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

             

15) Başvuru sahibinin onbeşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 6/D maddesinin 33 numaralı bendinde müteahhit firmanın her gün yemeklerden numune alıp, 48 saat buzdolabında saklayacağı yönündeki düzenlemede mevzuata aykırılık görülmediğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

16) Başvuru sahibinin onaltıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale dokümanında işin yapılma usül ve şartlarının genel olarak düzenlendiği görülmüş olup, düzenlenmeyen konularda idareye bir takdir hakkının tanındığı görülmüş olup, idarenin bu taktir yetkisini mevzuata hükümlerine uygun olarak kullanmak zorunda olduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

17) Başvuru sahibinin onyedinci iddiasına ilişkin olarak;

           

 Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 7 nci maddesinin 8 numaralı dipnotunda; “Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı burada belirtilecek ve ayrıca idari şartnamede teklif fiyata dahil olduğu belirtilen diğer giderler buraya yazılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

Sözleşme tasarısında sözleşme bedeline dahil olan giderlerin belirtilmesi gerekmekle beraber, idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde KDV hariç her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım giderlerinin teklif fiyata dahil olduğunun düzenlendiği, teklif fiyata dahil olan diğer masrafların neler olduğunun da düzenlendiği görüldüğünden sözleşme tasarısının 7 nci maddesinde sözleşme bedeline dahil olan giderlerin eksik düzenlenmesinin esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

18) Başvuru sahibinin onsekizinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 52 nci maddesinde ve sözleşme tasarısının 17 maddesinde cezalar ve kesintilere ilişkin olarak yapılan düzenlemelerde ceza oranlarının sözleşme bedeline oranla belirlendiği, parantez içinde YTL yerine TL yazıldığı görülmüştür. Cezalara ilişkin herhangi bir tutar yazılmamış olup, cezalar sözleşme bedeli üzerinden belirleneceğinden, YTL yerine TL yazılmasının bir etkisi olmadığı ve bu tutarın YTL olacağı malum olduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul