İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-246
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :23
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-246
Şikayetçi:
 Sarsılmaz Tüketim Maddeleri Gıda Yemek İma. San ve Tic. Ltd. Şti., ATB İş Merkezi 1. Blok Nu 238 Macunköy / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak Devlet Hastanesi Baştabipliği,Işık Yönder Caddesi Hastane Sokak 67100 Site ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.12.2007 / 37042
Başvuruya konu ihale:
 2007/154969 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık (01.01.2008-31.12.2009) Yemek Pişirme (Malzeme Dahil), Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.01.2008 tarih ve 08.23.49.0196/2008-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zonguldak Devlet Hastanesi Baştabipliğince 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “24 Aylık (01.01.2008-31.12.2009) Yemek Pişirme (Malzeme Dahil), Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri ihalesine ilişkin olarak Sarsılmaz  tüketim Maddeleri  gıda  yemek  ima. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.12.2007 tarih ve 37042 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamede hizmetin 28 kişiyle verileceği düzenlenmiş olmasına rağmen bu personelim uzmanlık, nitelik gibi özellikleri belirtilmediğinden bunların maliyetlerinin hesaplanamadığı, personel nitelik sayıları belli olmadığından giyim maliyetini belirleme konusunda da çelişkiye düştükleri,

 

            2) 5179 sayılı Kanuna göre yemek ve gıda işi ile iştigal eden yerlerin sorumlu yönetici olan gıda mühendisi veya diyetisyen çalıştırma zorunluluğu bulunmasına rağmen ihale ilanı ve ihale dokümanında bu konuya açıklık getirilmediği,

 

            3) Yemek imalatında kullanılacak yakıt giderleri ile ilgili açıklık bulunmadığı,

 

            4) İhale dokümanında “Diyabet ve ülser hastalarına, doktorunun lüzum gördüğü zaman, çeşit ve miktarlarda ve dosyalarına işlenmek kaydıyla ek öğün (ara kahvaltı) servisi yapılır. Ara kahvaltı diyet yemeğine dahil olup, ayrıca ücret ödenmez.” düzenlemesinin yer aldığı, fakat ara kahvaltılara ait çeşit ve aylık verilecek sayılar belli olmadığından diyet yemeğin maliyetinin belirlenemediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

 İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin adı, 24 Aylık malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleri alımı olarak düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmında;

 

“1- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği hükmü doğrultusunda ihale konusu iş personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. İhale dokümanında çalıştırılacak personel sayısının 28 kişi olarak belirlendiği görülmüş olup, ihale konusu iş personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olmadığından çalıştırılacak personelin niteliklerinin belirlenmesinin zorunlu olmadığı, işin süresi ve miktarı da belli olduğundan ihaleye teklif verecek firmaların hizmetin görüleceği yerin şartlarını inceleyerek, ihale konusu işin ifası için ihtiyaç duyulan personelin niteliklerini kendileri belirleyerek ihaleye teklif sunabilecekleri sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ilk fıkrasında;

 

“Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinde, üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici istihdamı zorunludur.” hükmü;

 

Anılan Kanunun 29 uncu maddesinin (c) bendinde;

 

“6 ncı maddeye göre sorumlu yöneticileri istihdam etmeyen işyerlerine, birmilyar lira idari para cezası verilir. Otuz gün içinde, sorumlu yönetici görevlendirmediği takdirde, faaliyetten men edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde ise:

 

“Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde, sorumlu yönetici aşağıdaki esaslara göre istihdam edilir.

 

a) Gıda üreten ve 60 beygir gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya 10 ve üzerinde işçi çalıştıran veya et ve et ürünlerini üreten veya süt ve süt ürünlerini üreten veya su ürünlerini işleyen veya hazır yemek üreten iş yerleri veya her türlü gıda katkı karışımları üreten iş yerlerinde; en az 4 yıllık lisans eğitimi almış ziraat, gıda, kimya mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişilerin eğitim dallarına ve üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici olarak istihdam edilmeleri her bir iş yeri için zorunludur.

 

En az 4 yıllık lisans eğitimi almış Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Beslenme Bölümü mezunları ve Diyetisyenler hazır yemek üreten her bir iş yeri için sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinin, faaliyette bulunabilmeleri için sorumlu yönetici istihdamının zorunlu olduğu 5179 sayılı Kanun ve Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiş olup, idarenin ayrıca bu zorunluluğa ihale dokümanında yer verme zorunluluğu bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Yakıt gideriyle ilişkin olarak teknik şartnamenin 6/C maddesinde mutfak ve varsa ofiste kullanılacak tüplerin müteahhit firma tarafından karşılanacağı düzenlemesi yer almaktadır. İşin süresi ve miktarı belli olduğundan sektörde faaliyet gösteren firmalara açısından yakıt gideri belirlenebileceğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 6/D maddesinin 30 uncu bendinde; “Diyabet ve ülser hastalarına, doktorunun lüzum gördüğü zaman, çeşit ve miktarlarda ve dosyalarına işlenmek kaydıyla ek öğün (ara kahvaltı) servisi yapılır. Ara kahvaltı diyet yemeğine dahil olup, ayrıca ücret ödenmez.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 6/F maddesinin (B) bendinde ise; “Ara kahvaltı: Klinik sorumlu diyetisyeni tarafından uygun görülen rejim yemeğinde ara öğün alması gereken hastaların ara kahvaltıları istenen saat ve miktarda firma personeli tarafından verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Ara kahvaltının diyet yemeğine dahil olduğu ve ayrıca ücret ödenmeyeceği düzenlenmiş olmasına rağmen, sadece diyabet ve ülser hastalarına lüzum görüldüğünde verileceği anlaşıldığından, isteklilerin ihaleye sağlıklı teklif verebilmeleri açısından ara kahvaltının diyet yemeğine dahil edilmeyip, sayısının ayrı olarak belirtilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ara kahvaltının, diyet kahvaltıda verilen besinlerden mi yoksa özel belirlenecek besinlerden mi oluşacağı konusunda da net bir düzenlemenin bulunmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

g) Doküman yönünden yapılan incelemede,

 

1) Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece doküman içerisinde firmalara verilen sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde;

 

“Yüklenici genel mutfakta, yemekhanede, ofislerde, vs. yangın, besin zehirlenmesi gibi rizikolara karşı sigorta poliçesi verecektir.” düzenlemesi;

 

İhale ilanının 4.3.4 maddesinde ise;

 

“1) İstekli ihale üzerinde kaldığı taktirde genel mutfakta, yemekhanede, ofislerde, vs. yangın, besin zehirlenmesi gibi rizikolara karşı sigorta poliçesi vereceğini taahhüt edecek ...” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile idarece sigortaya ilişkin yapılan düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, idare tarafından iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması yükleniciye ait olduğu düzenlenmiş olmasına rağmen sigorta teminat kapsam ve limitlerinin belirtilmemiş olmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Teknik şartnamenin 6/D maddesinin 3 numaralı bendinde;

 

“Yenilen yemek kadar ücret ödenmesi için elektronik kart  sistemi uygulanacaktır. Bunun için gerekli altyapı firma tarafından yapılacak ve finanse edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenleme ile idarenin yenilen yemeğin sayısını takip etme amacıyla bir sistemin kurulmasını amaçladığı anlaşılmış olup, isteklilerin tekliflerini sağlıklı hazırlayabilmeleri açısından kart sisteminin özelliklerine ilişkin daha ayrıntılı bir düzenlemenin yerinde olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

3) Teknik şartnamenin 6/D maddesinin 3 numaralı bendinde; “Hastane personelinin çıkarılan yemekten tatmin olmayıp yememesi durumunda yenmeyen yemeğin bedeli firmaya ödenmeyecektir. Bu miktar önceden belirlenen rasyonun % 20’sini geçemez.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 6/E maddesinin (D) bendinde ise; “Pişirilen yemek diyet uzmanı (eğer yoksa ilgili başhemşire muavini veya müdür yardımcısı) tarafından “servise uygundur” denilmedikçe servise sunulmayacaktır. Yemeğin (tat, koku, hijyen vb.) uygun olmadığına karar verilip tutanakla tespit edildiğinde alternatif mönü hazırlanıp öğüne yetiştirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 6/E maddesinin (D) bendinde yer alan düzenlemeden yemeğin servise ancak uygun görülmesi halinde sunulabileceği anlaşılmaktadır. Yemeğin ihale dokümanına uygun olduğu ve servis edilebileceği belirtildikten sonra, yemeğin ücretinin ödenmesinin beğenilme gibi subjektif bir şarta bağlanmasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

4) Teknik şartnamenin 6/D maddesinin 18 numaralı bendinde firmanın kullandığı alanın temizliğinin firmaya ait olduğu, temizlikte vasıflı temizlik maddeleri ve yağ sökücü maddelerin kullanılacağı, ve bu ürünlerin miktar ve kalite yönünden uygunluğunun idare tarafından onaylanacağı düzenlenmiştir.

 

İhaleye teklif verecek istekliler açısından maliyet unsuru teşkil eden temizlik malzemelerinin türü ve miktarına yer verilmesinin uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmekle beraber başvuruya konu ihale 21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-245 sayılı Kamu İhale Kurulu kararıyla iptal edildiğinden başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul