İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-248
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-248 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 10.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2486 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :25
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-248
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş., Atatürk Caddesi Nu:380 K:7 Alsancak / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuk Devlet Hastanesi Başhekimliği,Atatürk Bulvarı Nu:9 35920 Selçuk / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.12.2007 / 36281
Başvuruya konu ihale:
 2007/137309 İhale Kayıt Numaralı “Veri Giriş Elemanı İle Birlikte HBYS Programı Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.01.2008 tarih ve 08.22.80.0196/2008-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selçuk Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 26.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Giriş Elemanı İle Birlikte HBYS Programı Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin 27.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.12.2007 tarih ve 36281 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamenin 3.3.1. 2 maddesinde; “Yazılım Hasta Kayıt modülünde MERNİS sistemi ile entegrasyon sağlamaya yönelik altyapıya sahip olacaktır. Bu kapsamda veritabanı ve kullanıcı arayüzlerinde gerekli alanlar bulunacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, ancak söz konusu maddede altyapı ile ağ yapısı mı, internet mi yoksa yazılımsal altyapı mı kastedildiği net olarak anlaşılamadığı ve tereddütlere sebep olduğu,

 

2) Teknik şartnamenin 3.3.1.13 maddesinde “Sarf kayıtlarında girilen tarihe göre program otomatik olarak fiyat seçebilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, Hasta Kayıt/Kabul ve Danışma Modülü başlığı altında yer alan bu maddenin içerik olarak ilgili modülle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı, teknik şartnamenin 3.3.1.16 maddesinde “Hastaya istediği anda çıkış yapılabilecek, anında fatura hazırlanabilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, ancak Hasta Kayıt/Kabul ve Danışma Modülünde fatura basılmasının istenilmesinin teknik olarak uygunsuz olduğu,

 

3) Teknik şartnamenin 3.3.1.9 maddesinde yer alan “Ayaktan müracaat eden hastalar sırasal bir numara  ile otomatik muayene ücreti kaydedilerek sisteme girişi sağlanacak.” düzenlemesi ile ve teknik şartnamenin 3.3.1.19 maddesinde yer alan “Ücretli Hastanın muayene olmadan önce vezneye gitmesini sağlamak amacıyla hastanın kaydı öncelikle veznedeki terminalde görünecektir.” düzenlemesinin birbiriyle çelişkili olduğu,

 

4) Teknik şartnamenin 5.1. a maddesinde “Donanımın ve Hazır Yazılımların Kurulması” başlığı altında “Hastanede mevcut donanım hazır yazılımlar yüklenecektir. Satıcı, bilgisayar sistemlerini alıcının göstereceği yerde test edecek ve çalışır vaziyette teslim edecektir. Sistemin işleyişini test ederek, bilgisayar donanımının kurulacağı tüm mekanlarda başarılı ve sürekli olarak işlemesi için gerekli tüm ayarlamaları yapılacak ve bu etkinlikler için gerekli tüm malzeme, teçhizat ve iş gücünü satıcı sağlayacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, ancak “gerekli tüm malzeme, teçhizat ve iş gücünü satıcı sağlayacaktır.” ifadesinin kapsamı net olmadığı için gerekebilecek tüm malzeme, teçhizat ve iş gücünün teklif fiyatlarına dahil edildiği, en avantajlı teklif olarak değerlendirilen firmaların vermiş olduğu tekliflerden anlaşıldığı üzere bu firmaların tekliflerini oluştururken şartnamede yer alan maliyet unsurlarını dikkatle tetkik etmediklerinin açık olduğu,

 

5) Teknik   şartnamenin 5.2   maddesinde; “Sistemin   hastanede   başarıyla işletilmesi ve onaylanması, kurulan donanım sistemleri ve hazır yazılımların kontrol ve muayenesinin teknik şartnamede yer alan kabul esaslarına göre yapılmasından ve VTYS ve HBS yazılımlarının da kabul edilmelerinden sonra kesin kabul gerçekleşecektir. Satıcıya yapılacak ödemelerin, mutlaka verilecek hizmetlerin tümüyle ve sözleşme uyarınca doyurucu düzeyde gerçekleştirilmesinin ardından tamamlanması esastır. Kesin kabul, Muayene Komisyonunun yeterlilik konusundaki olumlu görüşüne bağlı olacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, ancak doyurucu düzeyde gerçekleştirilmesi ifadesi ile ne kastedildiği ve parametrelerin neler olacağının açık bir şekilde belirtilmediği, dolayısıyla yeterlilik konusundaki olumlu görüşün nasıl oluştuğu net olarak anlaşılamadığı ve tereddüde sebebiyet verdiği,

 

6) Teknik şartnamenin 8 inci maddesinde; “İdare sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir.” düzenlemesinin yer aldığı, ancak feshin hangi şartlar altında gerçekleşeceğinin tam olarak belirtilmediği ve tereddüt oluşturduğu,

 

7) İdari şartnamenin 36.3.2 maddesinde isteklilerin teklif fiyatlarının eşit olması durumunda komisyon değerlendirme puanı oluşturulurken kullanılacak olan kriterler ve bunlara ait puanlar başlığı altında isteklilerden referans istendiği, bu durumun T. C Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı´nın 2007/82 nolu Genelgesine aykırılık teşkil ettiği, İlgili Genelgede Referans istenmesi ve referansa ilişkin kriterlerin konulmasına ilişkin olarak “Bilgi sistemi alımlarında isteklilerden çözümlerine ait referanslar istenmeyecektir. Bunun yerine rekabeti engelleyici nitelikte olmayan, kurumun gerçek ihtiyaçlarına ve mevzuata uygun "İş Deneyim Belgesi istenebilir” düzenlemesinin yer aldığı, bu nedenle 36.3.2 maddede referansa ilişkin kriter konulmasının 2007/82 nolu Genelgeye aykırılık teşkil ettiği,

 

8) Teknik şartnamenin 3.3.4 ve 3.3.9 maddelerinde yer alan hükümlerin HGM Bilgisayar tarafından karşılanamadığı,  ayrıca teknik şartnamenin 3.3.15 maddesinde yer alan satın alma modülüne ilişkin maddelerin ihale üzerinde bırakılan HGM Bilgisayara ait yazılımın yetersiz olması nedeniyle tam olarak karşılanamadığı,

İddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

“(2) İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi firmanın 26.09.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, 26.10.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdikten sonra 27.11.2007 tarihinde, idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvurusunda tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik iddialarının yanında ihale dokümanına yönelik iddialara da yer verdiği görülmüştür. Başvuru sahibi Kuruma yaptığı başvurusunda da ihale dokümanına yönelik iddialara yer verdiği görülmüştür. İsteklilerin ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunma ehliyeti bulunmadığından başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik olan birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, altıncı ve yedinci iddiaları, iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 3.3.1.2 maddesinde Hasta Kayıt Modülünün, MERNİS sistemi ile entegrasyon sağlanmasının amaçlandığı görülmüştür. Hasta kayıt işleminin, T.C. Kimlik Numarası bazında yapılacağı ve yazılımın buna ilişkin alt yapıya sahip olmasının istenildiği anlaşılmıştır. MERNİS sistemi incelendiğinde bu hizmetin internet üzerinden web servisi aracılığıyla verildiği görülmüştür. Dolayısıyla anılan maddede yazılımın, hasta kayıt modülünün internet üzerinden web servisi aracılığıyla hizmet veren MERNİS sistemine uyumunun sağlamasına yönelik altyapıya sahip olması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 3.3.1.13 maddesinde sarf kayıtlarında faturalandırmanın nasıl yapılacağının, 3.3.1.16 maddesinde ise hastaya ilişkin faturalandırmanın nasıl yapılacağının düzenlendiği görülmüştür. Her ne kadar bu düzenlemelerin Faturalama Modülünde yapılmış olması daha uygun olacaksa da, idare tarafından bu düzenlemelere Hasta Kayıt/Kabul ve Danışma Modülü başlığı altında yer verilmesi esasa etkili olmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 3.3.1.9 ve 3.3.1.19 maddelerinde hastaneye müracaat eden hastaların takip edecekleri işlem sırasının düzenlendiği görülmüştür. Ayaktan müracaat eden hastalara bir sıra numarasının verilerek sisteme girişinin sağlanacağı, daha sonra hastanın muayene olmadan önce vezneye gitmesini sağlamak amacıyla hastanın kaydının öncelikle veznedeki terminalde görüneceğinin düzenlendiği anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 5.1.a maddesinde bilgisayar donanımının kurulacağı tüm mekanlarda başarılı ve sürekli olarak işlemesi için gerekli tüm malzeme, teçhizat ve iş gücünün satıcı tarafından sağlanacağı düzenlenmiş olup, otomasyon sisteminin kurulması, bakımı ve onarımı için gerekli olan malzeme, teçhizat ve işgücünün neler olduğunun sektörde faaliyet gösteren ve ihalelere teklif veren firmalar tarafından bilinmesi gerekmektedir. Ayrıca ihaleye teklif veren firmalar, teklif mektuplarında ihale dokümanın oluşturan bütün belgeleri inceleyip okuduklarını ve bütün koşulları kabul ettiklerini beyan ederek tekliflerini sunmuşlardır. Bu nedenle teklif veren tüm firmaların ihale dokümanında yer alan maliyet unsurlarını göz önünde bulundurarak tekliflerini oluşturdukları kabul edileceğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 5.2 maddesinde yer alan düzenleme muayene ve kabul aşamasına ilişkin olup, bu maddede belirtilen doyurucu düzeyde gerçekleştirilmesi ifadesinden kastın hizmetin ihale dokümanında belirtilen düzeyde ve ihale konusu hizmetin gereklerini karşılayacak nitelikte olması anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 8 inci maddesinde idarenin sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahip olduğu düzenlenmiş, ihale dokümanı içerisinde yer alan sözleşme tasarısının 27 nci maddesinde ise idarenin hangi hallerde sözleşmeyi feshedebileceği belirtilmiş olduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 36.3.2 maddesinde isteklilerin teklif fiyatlarının eşit olması durumunda komisyon değerlendirme puanı oluşturulurken kullanılacak olan kriterler ve bunlara ait puanlar başlığı altında isteklilerden referans istendiği görülmüş, ihalede aynı fiyatı teklif eden isteklinin olmadığından bu durum esasa etkili görülmemiştir. Bu nedenle de başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

8) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 3.3.4 maddesinde döner sermaye ve faturalama modülünün, 3.3.9 maddesinde radyoloji (tıbbi görüntüleme işlemleri) modülünün, 3.3.15 maddesinde ise satın alma modülünün düzenlendiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif mektubunda ihale dokümanını oluşturan bütün belgeleri inceleyip okuduğunu ve bütün koşulları kabul ettiğini beyan ederek teklifini sunduğu görülmüştür. Dolayısıyla teknik şartnamenin anılan hükümlerinin de bu firma tarafından kabul edildiği ve teklifini buna göre verdiği anlaşılmıştır. Ayrıca ihale üzerinde bırakılan firma tarafından teklif edilen yazılımın ihale dokümanında belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığının tespiti amacıyla 13.11.2007 tarihinde demo yapıldığı görülmüştür. 13.11.2007 tarihinde düzenlenen demo tutanağında, ihale üzerinde bırakılan firmaya ilişkin demonun yeterli görüldüğü, teklif edilen yazılımın teknik şartnamede yer alan tüm modüller açısından incelenmesi neticesinde, engel teşkil edecek bir durumun bulunmadığının tespit edildiği görülmüştür. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) ve ( ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            ğ) İhale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

İhale ilanının 5 inci maddesinde;

 

“Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı 36 ncı maddesinde;

 

“36.1. İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

 

36.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınacaktır:

 

36.3.1. Tekliflerin teknik şartnameye uygunluğu belirlenen tekliflerden fiyatı en düşük olanların değerlendirilmesi ihale komisyonu üyeleri tarafından 36.3.2. deki kriterlere göre değerlendirilerek puanlama yapılacaktır. Değerlendirmede fiyat / toplam puan oranına göre en düşük olan teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif sayılacaktır.

 

                                                        Komisyon Değerlendirme Puanı x 100
Toplam Değerlendirme Puanı =   ________________________________________

        En yüksek ve en düşük değerlendirme puanı toplamı

 

En avantajlı teklif = Fiyat / Toplam değerlendirme puanı

 

36.3.2. İsteklilerin Teklif Fiyatları eşit olması halinde komisyon değerlendirme puanı oluşturulurken kullanılacak olan kriterler ve bunlara ait puanlar aşağıda belirtilmiştir;

 

l .Teklif veren firmanın resmi yatak sayısı itibariyle Hastanemiz büyüklüğünde en az beş (5) hastanede halen HBS ni çalıştırıyor olmasını refere etmesi = 20 Puan

 

2.Teklif veren firmanın kamu hastane referanslarının 30 ve üzerinde olması = 20 Puan

 

3.Teklif veren firmanın HBYS yazılım alanında en az 5 yıldır faaliyette olduğunu belgelemesi =10 Puan

 

4.Firmanın şartnamenin tamamına teklif verebilecek nitelikte olması =10 Puan

 

5.Teklif edilen HBS modüllerinin onayı alınmış, Kültür Bakanlığından onaylı veya modüllerin patent hakkının teklifi sunan firmaya ait olduğuna ilişkin belgesinin bulunması = 20 Puan

 

6.Teklif edilen VTYS nin firmaya ait yetki belgesinin olması = 10 Puan

7.Teklif edilen VTYS nin " sınırsız sayıda" kullanıcı özelliğinde olması = 10 Puan

 

36.4. Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın verildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde dikkate alınacak diğer unsurlar:

 

36.4.1. Hastanemiz niteliğindeki referans sayısının 5 ve üzerinde olması

 

36.4.2. İlgili teknik servisinin de Hastanemiz yatak sayısı büyüklüğünde en az 5 hastanede hizmet veriyor olması

 

36.5.Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari şartnamenin 36.1 maddesinin dipnotunda;

 

“(16) İdarelerce, ihalenin niteliği dikkate alınarak, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre mi ya da fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle mi belirleneceği, bu maddede açık olarak belirtilecektir.” hükmü,

 

36.2 maddesinin dipnotunda ise;

 

“(17) a) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat olarak belirlendiği ihalelerde bu Şartnamenin 36.2 maddesi boş bırakılacaktır.

 

b) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle belirleneceği hallerde, idareler 36.2 nci maddeye şartnamelerinde yer vererek, bu değerlendirmenin yapılmasında fiyat dışı unsurların neler olduğunu, hangi kriterlerin esas alınacağını ve bunların parasal değerinin ne olduğunu burada belirteceklerdir. Bu unsurların parasal değer olarak ifade edilmesinin mümkün olmadığı hallerde ise bunların nispi ağırlıkları belirlenecektir.

 

Fiyat dışı unsurların belli bir oranda değerlendirmeye alınmasının öngörülmesi halinde; fiyat dışı unsurların ağırlık katsayısı ile her bir fiyat dışı unsurun toplam ağırlık oranı içindeki dağılımı da bu maddede düzenlenecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale ilanının 5 inci maddesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği düzenlenmiş olmasına rağmen, idari şartnamenin 36.1 maddesinde ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacağının düzenlendiği ancak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre mi, fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle mi belirleneceğinin açık olarak belirtilmediği, 36.2 ve 36.3.1 maddelerindeki düzenlemelerden ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde fiyat dışı unsurların dikkate alınacağının anlaşıldığı, 36.3.1 maddesinde, teknik şartnameye uygunluğu belirlenen tekliflerden fiyatı en düşük olanların değerlendirilmesinin ihale komisyonu üyeleri tarafından 36.3.2. deki kriterlere göre değerlendirilerek puanlama yapılacağının düzenlendiği, ancak 36.3.2 maddesinde isteklilerin teklif fiyatlarının eşit olması halinde komisyon değerlendirme puanı oluşturulurken kullanılacak olan kriterler ve bunlara ait puanların düzenlendiği görülmüştür. 36.4 maddede de birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın verildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde dikkate alınacak diğer unsurların düzenlendiği görülmüştür.

 

Sonuç olarak idari şartnamede tekliflerin nasıl değerlendirileceğinin belli olmadığı anlaşılmıştır. İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında isteklilerce teklif edilen fiyatların değerlendirilmesinde fiyat dışı unsurların dikkate alındığı ve buna ilişkin puanlama yapıldığına dair bir belgenin bulunmadığı, 15.11.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanan 13.11.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin en düşük fiyatı teklif eden isteklinin üzerinde bırakıldığı görülmüştür. Tekliflerin değerlendirilmesinde fiyat dışı unsurların dikkate alınıp alınmayacağı ile fiyat dışı unsurlar dikkate alınacak ise idari şartnamenin 36.3.2 maddesinde belirtilen unsurların mı dikkate alınacağı konusunda belirsizlik bulunduğundan ihalenin sağlıklı bir şeklide sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

          ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede,

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde ihaleye katılabilmek için gereken belgeler arasında;

 

“İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 9’undan, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 6’sından az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin beşinci fıkrasında;

 

“Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri ile ihale konusu hizmet ile ilgili yeterliğin belirlenmesine ilişkin taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin gelirlerini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayete konu ihalede ihale üzerinde bırakılan firma olan HGM Bilgisayar Ltd. Şti.’nin 01.01.2006 - 31.12.2006 dönemine ilişkin mizanı sunduğu, belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olmadığı görülmüştür. Anılan istekli tarafından sunulan belgenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ve idari şartnamede düzenlenen şartları taşımadığı görüldüğünden bu firmanın değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

VETA Bilgisayar Ltd. Şti.’nin ise 01.01.2007 – 30.06.2007 dönemini ilişkin mizanı sunduğu, belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olmadığı görülmüştür. Anılan istekli tarafından sunulan belgenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ve idari şartnamede düzenlenen şartları taşımadığı görüldüğünden bu firmanın da değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul