İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-250
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :28
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-250
Şikayetçi:
 Burcum Plastik İnş. Tur. Tem. Med. Oto. Gıda Dağt. Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Yeşilırmak Sokak No: 10/1 Demirtepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği, Osmangazi Mah. Atlılar Sok. No: 45 06280 Keçiören / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37602
Başvuruya konu ihale:
 2007/161726 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Personel Destek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.24.10.0187/2007-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği’nce 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Personel Destek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Burcum Plastik İnş. Tur. Tem. Med. Oto. Gıda Dağt. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.12.2007 tarih ve 37602 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale tarihinden sadece 3 gün sonra ihale kararı onaylandığı halde isteklilerden herhangi bir teklif açıklaması istenmediği, oysa ki İdari Şartnamenin 34 üncü maddesi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesi ve 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde özetle; ihale komisyonunun, imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerini reddedeceğinin belirtildiği, Kamu İhale Genel Tebliğinde de aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların belirlendiği, ancak idarenin ne ihale üzerinde kalan firmadan, ne de firmalarından herhangi bir teklif açıklaması istemeden ihaleyi sonuçlandırdığı ve verilen en düşük teklifi en avantajlı teklif  olarak kabul ettiği,

 

Verilen en düşük teklifin her zaman en avantajlı teklif olarak kabul edilemeyeceği, idarenin verilen tekliflerin piyasa koşulları ile uyumlu olup olmadığı ve şirketlerin kurulma sebeplerinden bir tanesi olan kâr amacını da göz önüne alarak ihaleyi sonuçlandırması gerektiği;

 

İdarece düzenlenen İdari ve Teknik Şartname ile Kamu İhale Kurumu 2005 Yılı Genel Tebliği hükümleri doğrultusunda, ihale uhdesinde bırakılan firmaya ait teklif bedelinin analiz edilmesi sonucunda, ilgili teklif bedelinin Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesini ihlal ettiği,

 

İdarenin hazırlamış olduğu İdari Şartnamenin 26 ncı maddesine göre 23 kişi 12 ay süreli hizmetin teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 239.449,75 YTL olduğu, İdari  Şartnamenin 26 ncı maddesinde; "Çalıştırılacak personelin giyimleri; erkekler: 2 ad. pantolon 2 ad. gömlek, 1 ad. ceket, 1 ad. kravat, bayanlar için: 2 adet pantolon, 2 adet gömlek, 1 adet ceket, 1 adet fular olmak üzere yüklenici tarafından karşılanacaktır." denildiği, ihaleye 3 isteklinin katıldığı,

 

3 üncü sırada ihaleye katılan Furkan Ltd. Şti. Firmasının vermiş olduğu 233.300,00 YTL´lik teklifin teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının altında olduğu, 

 

1 inci sırada ihaleye katılan Birim A.Ş.’nin vermiş olduğu 239.686,65. YTL´lik teklifin teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı ile arasında sadece 236,90 YTL
olduğu   ve  Birim AŞ’nin yukarıda  belirtilen  giyimlere 1 personel için sadece 10,00 YTL (10,00 YTL X 23 Kişi X %3 = 236,90 YTL)  öngördüğü;

 

2  nci sırada ihaleye katılan firmalarının vermiş olduğu 244.260,00 YTL´lik teklifin teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı ile arasındaki farkın 4.810,25 YTL olduğu ve 23
kişinin giyim bedeli olarak (150,00 YTL X 23 Kişi X %3 = 3.553,50 YTL) 3.553,50 YTL
öngörüldüğü,

 

2) 04.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvuruları üzerine gelen yazıda, idari şartnamede 2008 yılı resmi ve dini tatil günlerinin 13,5 gün,  bu günlerde çalışacak işçi sayısının toplam 14 kişi, bu günlerde çalışacak personel sayısının 1 olarak belirlendiği, firmalarınca bu günlerde çalışacak personel sayısının 15 kişi olarak belirtildiği ve 15 X 13,5 = 189 gün hesaplamasıyla bu günlerde çalışılacak gün sayısının yanlış hesaplandığı, bu günlerde çalışacak personelin sayısının 1 olduğu dikkate alınırsa bu günlerde çalışılacak gün sayısının 13,5 olduğunun belirtildiği, halbuki idari şartnamenin 26.3 maddesinde belirtilen “2008 Yılı resmi ve dini tatil günleri 13,5 gündür bu günlerde çalışacak işçi sayısı toplam 14 kişidir" metnine göre çalışılacak gün sayısının 14 Kişi X 13,5 Gün = 189 gün olduğu, yine idari şartnamenin 26.3 maddesinde belirtilen tabloya göre kişi sayısı toplandığında, çalışılacak gün sayısının 15 Kişi X 13,5 Gün = 202,5 gün olduğu, idari şartnamenin 26.3 maddesinde belirtilen tabloda kişi ve gün sayıları çarpımlarının da hatalı olduğu,

 

İdarece resmi, dini bayram ve yılbaşı tatil günlerinde çalışacak işçi sayısı ve günlerinde tutarsızlık yapıldığı, tatil günleri toplam gün sayısında idarenin kendisinin de çelişkiye düştüğü ve teklilerin verilmesinde belirsizliğe yol açtığı, firmalarının idareye şikayet başvurusu ve ekinde sunmuş olduğu İşçilik Hesaplama Modülüne göre toplam tatil gün sayısını 189 gün olarak hesapladığı ve tekliflerinin buna göre verildiği, bu nedenle düzeltici işlem tesis edilerek ihalenin kendilerine verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesinde; İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII-H maddesinin (b) bendinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 Buna göre idareler aşırı düşük sorgulaması yapıp yapmamaya verilen tekliflerin asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderlerini karşılayıp karşılamadıklarına göre karar vereceklerdir.

Başvuru konusu ihalede Furkan Yan. Tüp. Yemek Tem. Otomasyon Turz. Eml. Mob. San. Tic. Ltd. Şti. belge eksikliğinden dolayı değerlendirme dışı kaldığından, bu istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacağı açıktır. İhale üzerinde kalan isteklinin teklifinin giyim bedelleri de dikkate alındığında asgari işçilik maliyetinin altında kalıp kalmadığı ve bu istekliye aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılıp yapılmayacağını tespit edebilmek için ilk önce asgari işçilik maliyetinin tespit edilmesi gerekir. 

İşçilik hesaplama modülünden yapılan hesaplamada, giyim hariç, resmi tatil işçilik maliyetleri dahil asgari işçilik maliyetinin 228.317,90 YTL olduğu, bu tutara %3 sözleşme giderleri de eklendiğinde giyim hariç asgari maliyetin 235.167,44 YTL olduğu, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin 239.686,65 YTL olduğu göz önüne alınırsa aradaki farkın 4.519,21 YTL olduğu, bu miktar üzerinden %3 sözleşme gideri çıkarıldığında öngörülen giyim bedelinin 4.383,63 YTL olduğu, asgari maliyetin teklif edildiği varsayıldığında kişi başına düşen giyim bedelinin 4.383,63 / 23 =190,59 YTL olduğu, dolayısıyla ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varıldığından iddia uygun bulunmamıştır. 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; “Ayrıca çalıştırılacak 23 personel için verilecek yol bedeli kişi başına günlük brüt 3,65 YTL olmak üzere 26 gün üzerinden aylık yol ücreti, ücret bordrosunda gösterilmek suretiyle yasal kesintileri yapıldıktan sonra nakdi olarak işçiye ödenecektir. Çalıştırılacak personelin giyimleri erkekler; 2 ad. pantolon, 2 ad. gömlek, 1 ad. ceket, 1 ad. kravat, bayanlar için 2 adet pantolon, 2 adet gömlek, 1 adet ceket, 1 adet fular olmak üzere yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 

2008 Yılı resmi ve dini tatil günleri 13,5 gündür bu günlerde çalışacak işçi sayısı toplam 14 kişidir.

 

Tatil Günleri                                                                       Kişi * Gün   = Toplam

01.01.2008 Yılbaşı                                                                 1  *  1       = 1

23.04.2008 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı                1  *  1       = 1

            19.05.2008 Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayr.              1  *  1       = 1              

30.08.2008 Zafer Bayramı                                                    1  *  1       = 1

29.09.2008 Ramazan Bayramı Arifesi                                  1  *  0,5    = 0,5

30.09,01,02.10.2008 Ramazan Bayramı                              3  *  3       = 3

28.10.2008 Cumhuriyet Bayramı Arifesi                               1  *  0,5    = 0,5

29.10.2008 Cumhuriyet Bayramı                                          1  *  1       = 1

07.12.2008 Kurban Bayramı Arifesi                                      1  *  0,5    = 0,5

08,09,10,11.12.2008 Kurban Bayramı                                  4  *  4       = 4                    

                                                Toplam                                      * 13,5   = 13,5 gün                                            

            teklif fiyata dahil edilecektir.

İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir. (TC. SB. A.P.K. Bask. 22.02.2005 tarih ve 725/726 sayılı genelgesine istinaden)” düzenlemesi,

Teknik şartnamenin “Personel Çalışma Saatleri” 4 üncü maddesinde “Elemanların çalışma süresi haftalık 45 saat olacaktır. Hastanenin 7 gün 24 saat hizmet verdiği dikkate alınarak tüm elemanların mesai saatleri hastane idaresince belirlenecektir. Çalıştırılacak personelin vardiya ve nöbet şeklinde mesai yapabilmeye engel hali olmamalıdır. İzinler idare tarafından verilecektir.

Sağlık Bakanlığınca çalışma saatlerinde değişiklik yapılacak olursa idare, çalışma saatlerini genelgeler doğrultusunda düzenleyecektir.

Yüklenici, idarece saptanan sayıda personeli gece, hafta sonları ve tatil günleri bulundurmak zorundadır.

İdare; İş Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydı  ile, personelin çalışma saatlerinde her türlü tasarrufa sahiptir.

Resmi ve Dini Bayram Günleri İle Yılbaşı Günü Çalışma Şekli ve Personel Sayıları:

İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı aşağıda belirtilmiştir. 2008 Yılı resmi ve dini tatil günleri 13,5 gündür. Bu günlerinde çalışacak işçi sayısı toplam 14 kişidir.

Bayram günlerinde; çalışma programı aşağıdaki şekildedir.

08:00-16:00 saatleri arası: 1 personel çalıştırılacaktır.

2008 yılında 13,5 gün resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü olarak hesaplanmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda bahsi geçen düzenlemeler incelendiğinde her ne kadar tatil günlerinde çalışacak personel sayısı 14 olarak belirtilse de, idari şartnamede verilen tatil günlerine ilişkin tabloda tatil günlerinin her birinde o gün çalışacak personel sayısının 1 olarak belirtildiği, tatil günlerinin 15 farklı gün içerisinde yer almasına rağmen bu günlerin bazılarında yarım gün tatil olduğundan toplam tatil süresinin 13,5 gün olduğu, idari şartnamede verilen tabloda her bir tatil gününde çalışacak personel sayısının o tatil günüyle çarpılarak, o tatil gününde çalışılacak gün sayısının bulunduğu, tablonun en altında da tatil günlerinde çalışılacak gün sayılarının toplanarak tüm personelin çalışacağı toplam tatil gününün 13,5 gün olarak hesaplandığı, nitekim teknik şartnamede de her bir tatil gününde 1 personelin çalışacağının ve tatil günleri toplamının 13,5 gün olduğunun açıkça belirtildiği, dolayısıyla tatil günlerinde çalışılacak toplam gün sayısının 13,5*1=13,5 olduğu açıktır. Başvuru sahibinin idari ve teknik şartnamedeki düzenlemelerin isteklileri tereddüde düşürdüğü yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğuyla ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

          İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; 2008 Yılı resmi ve dini tatil günleri 13,5 gün olarak, bu günlerde çalışacak işçi sayısı toplam 14 kişi olarak belirtilmesine rağmen, aynı maddede yer alan ve aşağıda belirtilen tabloda bu günlerde çalışacak işçi sayısının 15 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Tatil Günleri                                                                       Kişi * Gün   = Toplam

01.01.2008 Yılbaşı                                                                   1  *  1       = 1

23.04.2008 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı                 1  *  1       = 1

            19.05.2008 Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayr.              1  *  1       = 1              

30.08.2008 Zafer Bayramı                                                     1  *  1       = 1

29.09.2008 Ramazan Bayramı Arifesi                                  1  *  0,5    = 0,5

30.09,01,02.10.2008 Ramazan Bayramı                               3  *  3       = 3

28.10.2008 Cumhuriyet Bayramı Arifesi                              1  *  0,5    = 0,5

29.10.2008 Cumhuriyet Bayramı                                          1  *  1       = 1

07.12.2008 Kurban Bayramı Arifesi                                     1  *  0,5    = 0,5

08,09,10,11.12.2008 Kurban Bayramı                                  4  *  4       = 4                    

                                                Toplam                                 15 * 13,5   = 13,5 gün 

 

İdari şartnamede; resmi ve dini tatil günlerinde çalışacak işçi sayısı 14 kişi olarak belirtilmesine rağmen, aynı şartnamede yer alan tabloda resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak işçi sayısının 15 kişi olarak belirtildiği, söz konusu düzenlemenin çelişkili olduğu ve isteklileri tekliflerin oluşturulması aşamasında tereddüde düşürecek nitelikte olduğu, bu nedenle anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul