İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-255
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-255 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 17.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2550 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :33
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-255
Şikayetçi:
 Çağ Müşavirlik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Hürriyet Cad. Delice İş Merkezi Nu: 9 KIRIKKALE
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Ankara Yolu 7. Km. Yahşihan / KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2007 / 36747
Başvuruya konu ihale:
 2007/137429 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.01.2008 tarih ve 08.23.20.0177/2007-81E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca 23.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Çağ Müşavirlik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 30.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.12.2007 tarih ve 36747 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak verdikleri proforma faturanın 110 takım için değil, 110 işçi için yazlık ve kışlık olduğu bu sebeple tekliflerinin aşırı düşük olmadığı,

 

İddia edilmektedir.

 

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik Şartnamenin 6.a maddesinde; ”..Kıyafet kışlık ve yazlık olmak üzere her çalışan için 2 takım olacak ve yazlıklar kısa kollu olacaktır.” düzenlemesi,

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

İdare tarafından şikayetçi firmadan teklifine ilişkin ayrıntılı açıklama talep edilmiştir. İdare isteklinin açıklama yazısına dayanak olan proforma faturanın 220 elbise için değil, 110 elbise için olduğu gerekçesiyle şikayetçinin teklifini değerlendirme dışı bırakmıştır.

 

            Şikayetçinin sunduğu açıklama yazısında; “ ..110 personelin şartnamede yazılı cins, evsaf ve miktarlardaki yazlık ve kışlık giyim malzemelerini ekli proforma faturada da görüldüğü üzere 12 aylık toplam 880,00 YTL bedelle vermeyi deforme ve olması halinde yenisi ile bedelsiz olarak değiştirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.” ifadesi yer almaktadır.

 

            Şikayetçi firmanın sunmuş olduğu proforma fatura ve taahhüt yazısından, 880,00 YTL’nin yazlık ve kışlık toplam 110 işçi için olduğu net olarak anlaşıldığından, idarinin şikayetçi firmanın teklifini değerlendirme dışı bırakması işleminin mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

           Başvuru sahibi, aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak verdikleri proforma faturanın 110 takım için değil, 110 işçi için yazlık ve kışlık olduğu bu sebeple tekliflerinin aşırı düşük olmadığı iddiasında bulunmuştur.

 

Teknik Şartnamenin 6.a maddesinde; ”..Kıyafet kışlık ve yazlık olmak üzere her çalışan için 2 takım olacak ve yazlıklar kısa kollu olacaktır.” Düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibi, aşırı düşük teklif açıklamasında; toplam 110 personelin yazlık ve kışlık olmak üzere giyeceği 220 takım elbise için 880 YTL bedel teklif etmiştir. Bu durumda takım başına 4 YTL bedel teklif ettiği anlaşılmaktadır. Giyim için teklif edilen söz konusu bedel ile personelin giyeceği takım elbisenin karşılanması iktisadi hayatın olağan akışına aykırı olduğu için karşılanması mümkün değildir.

 

Bu sebeple; idarenin yapmış olduğu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığından şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul