İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-256
  • Toplantı No: 2008/05
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-256 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 17.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2560 olmuştur.
Toplantı No :2008/05
Gündem No :34
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-256
Şikayetçi:
 Ser Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., Sularbaşı Mahallesi Haydarlı Sok. Şeker İş Merkezi Nu: 5 K: 4 D: 8 SİVAS
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri XIX. Bölge Müdürlüğü, Barbaros Bulvarı 58010 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37390
Başvuruya konu ihale:
 2007/154615 İhale Kayıt Numaralı “DSİ XIX. Bölge Müdürlüğü Malzemeli Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.01.2008 tarih ve 08.24.13.0177/2007-84E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri XIX. Bölge Müdürlüğü’nce 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “DSİ XIX. Bölge Müdürlüğü Malzemeli Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ser Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 23.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2007 tarih ve 37390 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerine bırakılan firmanın teklif ettiği bedel ile ihale konusu işi gerçekleştirmesinin mümkün bulunmadığı,

 

            2) İhale üzerine bırakılan firmanın ihale dokümanı satın alındığına dair makbuzun başka bir firmaya ait olduğu

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

            Yapılan inceleme neticesinde ihale üzerine bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olmadığı anlaşıldığından idarenin Bölge Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifini aşırı düşük teklif olarak değerlendirmemesinde ihale mevzuatına aykırılık görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale üzerine bırakılan Bölge Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasından Çevik Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. nin ihale dokümanını satın aldığı görülmüştür.

 

             Bölge Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında yer alan 25.07.2007 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde, Çevik Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. nin ünvanının Bölge Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. olarak değiştirildiği ilan edilmiştir.

 

            Bölge Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin eski ünvanı ile ihale dokümanı alıp, kendi ünvanı ile ihaleye katılmasında ihale mevzuatına aykırılık görülmediğinden şikayet uygun bulanmamıştır.

 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul