İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-258
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-258 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 17.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2580 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :36
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-258
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Caddesi, No: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ürgüp Devlet Hastanesi Baştabipliği İmranlı Mah., Lise Cad., No:10, Ürgüp/NEVŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37551
Başvuruya konu ihale:
 2007/174635 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.23.95.0171/2007-89E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ürgüp Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 05.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2007 tarih ve 37551 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari ve teknik şartnamenin bir çok yerinde giyim eşyasının yüklenici  tarafından ayni olarak sağlanacağının belirtilmesine rağmen giyim eşyalarının sayılarının ve özelliklerinin verilmemiş olmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 55 inci maddesinin 2 nci fıkrasında;

 

İşçilerin özel kıyafeti olacaktır. Kıyafet idarece uygun görüldükten sonra kullanılacak olup, kıyafetlerinin uygun bir yerinde yüklenicinin ismi belirtilecektir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Aynı düzenlemeye teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde de yer verilmiş ve buna ek olarak teknik şartnamenin 4/II.A maddesinde formaların renklerinin idare tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi/ G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar bölümünün 13 üncü maddesinde;

 

            Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Her ne kadar ihale konusu işte giyeceğin özellikleri ayrıntılı olarak belirtilmemiş ise de, istihdam edilecek işçilerin aynı tip kıyafetlerinin olacağı ve istihdam edilecek 18 işçiye ait giyim bedelinin, yaklaşık maliyet içerisinde çok küçük bir kısmı oluşturduğu ve ihale konusu hizmetin niteliği dikkate alındığında bu hususun teklif vermeye engel teşkil etmeyeceği sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

          1) İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; 2008 Yılı resmi ve dini tatil günleri 13,5 gün olarak, bu günlerde çalışacak işçi sayısı toplam 14 kişi olarak belirtilmesine rağmen, aynı maddede yer alan ve aşağıda belirtilen tabloda bu günlerde çalışacak işçi sayısının 15 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Tatil Günleri                                                                       Kişi * Gün   = Toplam

01.01.2008 Yılbaşı                                                                   1  *  1       = 1

23.04.2008 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı                 1  *  1       = 1

            19.05.2008 Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayr.              1  *  1       = 1              

30.08.2008 Zafer Bayramı                                                     1  *  1       = 1

29.09.2008 Ramazan Bayramı Arifesi                                  1  *  0,5    = 0,5

30.09,01,02.10.2008 Ramazan Bayramı                               3  *  3       = 3

28.10.2008 Cumhuriyet Bayramı Arifesi                              1  *  0,5    = 0,5

29.10.2008 Cumhuriyet Bayramı                                          1  *  1       = 1

07.12.2008 Kurban Bayramı Arifesi                                     1  *  0,5    = 0,5

08,09,10,11.12.2008 Kurban Bayramı                                  4  *  4       = 4                    

                                                Toplam                                 15 * 13,5   = 13,5 gün 

 

İdari şartnamede; resmi ve dini tatil günlerinde çalışacak işçi sayısı 14 kişi olarak belirtilmesine rağmen, aynı şartnamede yer alan tabloda resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak işçi sayısının 15 kişi olarak belirtildiği, söz konusu düzenlemenin çelişkili olduğu ve isteklileri tekliflerin oluşturulması aşamasında tereddüde düşürecek nitelikte olduğu,

 

2) İdari Şartnamenin 52 nci maddesinin “Yüklenici, çalışan personelin ücretlerini çalıştığı ayı takip eden ayın en geç beşinci iş günü ödemek zorundadır. Geciken her takvim günü için 500,00 YTL (beşyüzyenitürklirası) gecikme cezasına tabi olacaktır.” şeklinde düzenlendiği, söz konusu düzenlemenin;

 

4857 sayılı İş Kanununun “Ücretin gününde ödenmemesi” başlıklı 34 üncü maddesinde; “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır” hükmüne  aykırılık oluşturduğu anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen birinci düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olması, ikinci düzenlemenin ise 4857 sayılı Kanuna aykırı olması nedeniyle anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul