İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-259
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-259 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 17.06.2008 tarih, 2008/UH.Z-2590 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :37
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-259
Şikayetçi:
 Tek-Tem Sosyal Hizmetler Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. G.M.K. Bulvarı, No: 79/20, Maltepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Hanımeli Sokak, No: 7 Sıhhıye Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2007 / 36734
Başvuruya konu ihale:
 2007/149309 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik İlaçlama ve Yardımcı Hizmetler” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.23.16.0171/2008-86E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nce 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik İlaçlama ve Yardımcı Hizmetler” ihalesine ilişkin olarak Tek-Tem Sosyal Hizmetler Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.12.2007 tarih ve 36734 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle alınan ihale işlemlerine devam kararının gerekçesinin uygun olmadığı,

 

            2) Müteahhit kar payının İdari Şartnamede teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında sayılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Teknik Şartnamenin 3.1 inci maddesinde yer alan “ Kurum tarafından yazılı olarak değiştirilmesi istenen personel, ikinci bir ikaza gerek görülmeden derhal değiştirilecektir.” şeklindeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

            4) Benzer iş kapsamının geniş belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            5) İhalede istenen Kalite Standart Belgelerine ilişkin dokümanda standart ve kapsamlarına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmemesinin, belgenin niteliği hakkında tereddüde neden olacağı, 

 

            6) Kalite ve Kapasiteye İlişkin belgeler ile Benzer İş tanımının çeliştiği ve bu durumun ihaleye katılımı engellediği,

 

            7) Teknik Şartnamenin Aylık Temizlik başlıklı 1.3 üncü maddesindeki “.. İlaçlama idarenin isteği üzerine tekrarlanacaktır.” düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

İhale yetkilisinin, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin karara dayanak gerekçenin mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle Kamu İhale Kurulunun 14.12.2007 tarih ve 2007/AK.H-2316.1 sayılı kararı ile kaldırılmış bulunduğundan bu hususa ilişkin ayrıca bir değerlendirme yapılmamıştır.

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde;

a) İşçilik ücretleri, teknik şartnamede cinsi, miktarı ve teknik özellikleri belirtilen sarf malzemelerinin ve ekipmanlarının maliyetleri, sözleşmenin yapılmasına ait ilgili mevzuat gereğince yapılacak vergi, resim, harç giderleri ile KİK payı, müteahhit kar payı, teknik şartnamenin 1.3. maddesinde öngörülen ilaçlama hizmetlerine ilişkin giderler teklif fiyata dahildir…  düzenlemesine yer verilmiştir.

Başvuru sahibi, müteahhit kar payının teklif fiyata dahil masraflar arasında gösterilmesinin aşırı düşük teklif sorgulamasında müteahhit kar payının da dikkate alınacağını bildirir bir nitelik taşıması nedeniyle isteklilerin tekliflerinde mutlak surette kar öngörmeleri sonucunu doğuracağı bu hususun da tamamen katılımcının inisiyatifinde olması gereken bir duruma müdahale ve kamunun zararına olacağını iddia etmektedir. 

Bir iktisadi kuruluşun kurulma ve faaliyet yürütmedeki amacı kar elde etmektir. İhaleye iştirak eden firmaların amacının da doğal olarak öncelikle kar etmek olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Tekliflerini de bu amaç çerçevesinde belirleyeceklerdir.  Buna karşın, sıfır kar öngörerek sadece parasal kar elde etmek yanında elde edecekleri faydayı da düşünerek teklif vermeleri de işletmelerin kendi kararlarıdır. Bu nedenle sıfır karlı tekliflerin de oluşması vakidir ve bundan sonrada olacağı muhtemeldir. Bu konuda ki karar, çalıştırılacak personelin hukuki hakkına tecavüz edilmediği sürece istekliye ait olmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Teklif türünün götürü bedel teklif olduğu söz konusu ihalede, firma karının da teklifin içinde bulunacağı göz önüne alındığında, idari şartnamenin 26 ncı maddesindeki sayılan teklif fiyata dahil masraflar arasında karında belirtilmiş olmasında teklif fiyatın belirlenmesine engel oluşturacak herhangi bir hukuki aykırılık mevcut değildir.

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi kapsamındaki aşırı düşük teklif sorgulamalarında teklifte önemli bileşenlerin sorgulandığı ve tekliflerin maliyet ve kardan oluştuğu göz önüne alındığında müteahhit kar payının bir maliyet kalemi olmadığı ve aşırı düşük teklif sorgulamalarında firma karının önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edilmemesi gerektiğinden şartnamedeki müteahhit kar payı düzenlemesinin tekliflerin sağlıklı verilmesi ve değerlendirilmesini etkileyen bir unsur olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 3.10 uncu maddesinde; “Sosyal Sigortalar Mevzuatı ile her türlü işçi ve işveren hakkındaki mevzuata göre işçi alınması, işçi haklarının ödenmesi, işçi çıkarılması ve sair konularda tüm sorumluluk yükleniciye ait olup, idare bu konularda sorumlu sayılmayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “Çalıştırılacak İşçilerde Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı 3.1 inci maddesinde; “Yüklenici personelinin iş başı yaptırılması ya da iş akitlerinin feshi halinde önce Kurum haberdar edilecek, kurumun haberi olmadan işçi çıkaramayacak işçi alamayacaktır.İş başı yaptırılacak yüklenici personeline ait belgeler Kuruma teslim edilmeden bu personele işbaşı yaptırılamayacaktır. Kurum tarafından yazılı olarak değiştirilmesi istenen personel, ikinci bir ikaza gerek görülmeden derhal değiştirilecektir…” 

 

            4857 sayılı İş Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında;

 

            Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

a)   İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

             b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

             yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

          Her ne kadar ihale dokümanında yapılan düzenleme yukarıda anılan Kanun hükmüne aykırı olsa da bu aykırılığın esasa etkili bir aykırılık olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu işin miktarı ve türü “ 21442 m2 hizmet alanlı, Denizcilik Müsteşarlığı taşra teşkilatını oluşturan 7 adet bölge müdürlüğü hizmet binası ve bağlısı 64 adet liman başkanlığı hizmet binasında 103 adet vasıfsız işçi ile Malzemeli Genel Temizlik, İlaçlama ve Yardımcı Hizmetler Alımı İşi” olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “Benzer iş olarak; kamu veya özel sektörde, tek sözleşmeye bağlı olarak yapılan, personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen her türlü hizmet alımı işi kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde Benzer İş; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” olarak tanımlanmıştır.

Aynı şekilde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde; “…İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

İlk defa gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda, daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının oluşmayacağı hizmet alımı ihalelerinde, idareler iş deneyimi aramayabilir.

İhale komisyonları, iş deneyimi olarak ibraz edilen belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.” hükmüne yer verilmiştir.

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olması, işin ayrıca bir bilgi ve tecrübe gerektiren bir iş olmaması nedeniyle, personel çalıştırılmasına dayalı herhangi bir işi yapmış olanlarında işi kolaylıkla yapabileceği dikkate alındığında, benzer iş tanımında her türlü personel çalıştırılmasına dayalı işin kabul edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin “Kalite ve Standart İle Kapasiteye İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.5 inci maddesinde; “Geçerlilik süresi dolmamış ISO 9001-2000 Kalite Standart Belgesi” talep edilmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Açıklamalar/ L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar başlıklı maddesinde;

Kuruma yapılan başvurular ve ilgili idarelerden gelen görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda, uygulama yönetmeliklerindeki kalite belgelerine ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgelerini sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterler, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri"  başlıklı maddesinin   "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir…” açıklamalarına yer verilmiştir.

ISO 9001-2000 Kalite Belgesinin standart ve kapsamının ilgili mevzuatında belirtilmiş olması, ve ihale konusu işin açık olması ve istekliler tarafından hangi belgenin istenildiğinin de anlaşılır olması nedeniyle bu hususun ayrıca ihale dokümanında belirtilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin “Kalite ve Standart İle Kapasiteye İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.5  maddesinde; “Geçerlilik süresi dolmamış ISO 9001-2000 Kalite Standart Belgesi” düzenlemesine yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Açıklamalar/ L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar başlıklı maddesinde;

Kuruma yapılan başvurular ve ilgili idarelerden gelen görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda, uygulama yönetmeliklerindeki kalite belgelerine ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgelerini sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterler, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri"  başlıklı maddesinin   "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir…” hükmüne yer verilmiştir.

Benzer iş kavramı esas itibariyle iş deneyim belgesi düzenlenmesi hususu ile ilgili bir kavram olup kalite ve standarta ilişkin düzenlemeler ile doğrudan ilgisi bulunmamaktadır. Diğer taraftan ISO 9001:2000 belgesi işletmelerin mal veya hizmet üretimindeki tüm aşamaları belirleyen tamamıyla üretim ve sunulan hizmette belli bir standardı amaçlayan kalite yönetim sistemine ilişkin belgedir. Aynı zamanda ISO 9001:2000 belgesinin sağlanabilmesi, firmaların hangi sektörde çalıştığına değil, sahip olduğu yönetim sisteminin belli standarda sahip olup olmadığına bağlı olduğundan şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin 26.3 ünü maddesinde; “a)…teknik şartnamenin 1.3 üncü maddesinde öngörülen ilaçlama hizmetlerine ilişkin giderler teklif fiyata dahildir.” düzenlemesine,

Teknik şartnamenin “Aylık Temizlik” başlıklı 1.3 üncü maddesinde; “…İlaçlanacak alanlar; Bölge Müdürlükleri ve bağlısı Liman Başkanlıklarına ait , ekli listelerde belirtilen 21442 m2 lik alanı kapsayacaktır.

İlaçlama idarenin isteği üzerine tekrarlanabilecektir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

Teknik şartnamenin “Kullanılacak Sarf Malzeme İsimleri ve Kullanım Amaçları” başlıklı maddesinde, haşere ilacının odalar, koridorlar, yemekhaneler, depolar, kalorifer daireleri, çay ocakları, bahçe alanları vb. tüm alanların ilaçlanmasında kullanılacağı düzenlenmiştir.

Aynı şekilde teknik şartnamede ihale konusu işte kullanılacak sarf malzemelerinin listesine ilişkin tabloda haşere ilacının hangi illerde ne kadar kullanılacağı ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Dolayısıyla ihale konusu işte iddia edilenin aksine, tekliflerin verilmesinde herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde ilaçlama işine ait belirleyici kriterlere yer verildiği ve idarenin anılan düzenlemesinin yerinde olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

Teknik şartnamenin 3.10 uncu maddesinde; “Sosyal Sigortalar Mevzuatı ile her türlü işçi ve işveren hakkındaki mevzuata göre işçi alınması, işçi haklarının ödenmesi, işçi çıkarılması ve sair konularda tüm sorumluluk yükleniciye ait olup, idare bu konularda sorumlu sayılmayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Buna karşın teknik şartnamenin “Çalıştırılacak İşçilerde Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı 3.1 inci maddesinde; “Yüklenici personelinin iş başı yaptırılması ya da iş akitlerinin feshi halinde önce Kurum haberdar edilecek, kurumun haberi olmadan işçi çıkaramayacak işçi alamayacaktır.İş başı yaptırılacak yüklenici personeline ait belgeler Kuruma teslim edilmeden bu personele işbaşı yaptırılamayacaktır. Kurum tarafından yazılı olarak değiştirilmesi istenen personel, ikinci bir ikaza gerek görülmeden derhal değiştirilecektir…” 

 

            4857 sayılı İş Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında; “Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

a)   İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

             b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

             yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıdaki düzenlemelerde, bir taraftan işçi alınması veya çıkarılması gibi konularda tüm sorumluluğun yükleniciye ait olduğuna, diğer taraftan da Kurum tarafından yazılı olarak istenmesi halinde işçi değişikliği yapılması gerektiğine ilişkin hükümlere yer verilmiş olması belirsizliğe yol açmasının yanında, anılan şartname hükmüyle işten çıkarma ve işe başlatma yetkisinin idarenin takdirine bırakıldığı ve bu yönüyle anılan düzenlemenin 4857 sayılı Kanuna aykırı olduğu bu nedenle anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul